EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2329

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2329 af 28. november 2022 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Egypten og Tyrkiet på listen over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af visse dyr af hestefamilien til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2022/8451

OJ L 308, 29.11.2022, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2329/oj

29.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2329

af 28. november 2022

om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne vedrørende Egypten og Tyrkiet på listen over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af visse dyr af hestefamilien til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 230, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 er der bl.a. fastsat dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, og forordningen anvendes fra den 21. april 2021. Et af disse dyresundhedsmæssige krav er, at de pågældende sendinger skal komme fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 230, stk. 1.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) supplerer forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande, territorier eller zoner eller kompartmenter deri. Delegeret forordning (EU) 2020/692 foreskriver, at sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af nævnte forordning, kun må indføres til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført for de bestemte arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i nævnte delegerede forordning.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (3) er der fastlagt lister over tredjelande, territorier eller zoner eller kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen. Listerne og visse generelle regler vedrørende disse er indeholdt i bilag I-XXII til nævnte delegerede forordning.

(4)

Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af dyr af hestefamilien til Unionen.

(5)

Tyrkiet er i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 opført i sundhedskategori E og regionaliseret som zone TR-1, som omfatter visse nordvestlige provinser. I december 2020 anmodede Tyrkiet Kommissionen om at udvide zone TR1, hvorfra det er tilladt at indføre registrerede heste til Unionen, med provinserne Bursa, Eskişehir og Kocaeli og gav garantier til støtte for denne anmodning.

(6)

Efter en evaluering af den dokumentation, som Tyrkiet har indgivet, har Kommissionen konkluderet, at de garantier, Tyrkiets centrale kompetente myndighed har givet, er tilstrækkelige til at tillade indførsel til og transit gennem Unionen, samt genindførsel efter midlertidig udførsel, af registrerede heste fra den nye zone TR-1 i Tyrkiet.

(7)

Egypten er opført på listen i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 i sundhedskategori E og regionaliseret som zone EG-1, der omfatter visse nordlige provinser. I december 2021 anmodede Egypten Kommissionen om tilladelse til at indføre registrerede heste til Unionen fra en ny zone og gav Kommissionen garantier om fastlæggelse af en hestesygdomsfri zone ved Police Veterinary Quarantine for Equines på CAIRO/SWISS desert road ved den østlige udkant af Cairo med forbindelse til Cairo International Airport.

(8)

Efter en evaluering af den dokumentation, som Egypten har indgivet, har Kommissionen konkluderet, at de garantier Egyptens centrale kompetente myndighed har givet er tilstrækkelige til at tillade indførsel til og transit gennem Unionen af registrerede heste fra den pågældende zone i Egypten.

(9)

Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres.

(10)

Da gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 anvendes fra den 21. april 2021, bør de ændringer, der vil skulle foretages i gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ved nærværende forordning, af hensyn til retssikkerheden og for at lette handelen, træde i kraft hurtigst muligt.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).


BILAG

I bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1)

I del 1, i oplysningerne vedrørende Egypten, tilføjes følgende som zone EG-2:

»EG

Egypten

EG-2

E

Registrerede heste

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X«

 

 

 

 

2)

Del 2 ændres således:

a)

I oplysningerne vedrørende Egypten tilføjes følgende beskrivelse af zone EG-2:

»Egypten

EG-2

Den hestesygdomsfrie zone (EDFZ) har en størrelse på omkring 7,5 acres og er oprettet ved Police Veterinary Quarantine for Equines på CAIRO/SWISS desert road in kilometer 26 i den østlige udkant af Cairo (centrum: 30°05′21.4″N, 31°28′30.1″E) og en strækning på omkring 6 km ad El Rehab-broen, Suez Road og Airport Road på hovedvejen mod Cairo International Airport.«

b)

I oplysningerne vedrørende Tyrkiet affattes beskrivelsen af zone TR-1 således:

»Tyrkiet

TR-1

Provinserne Ankara, Bursa, Edirne, Eskişehir, Istanbul, Izmir, Kirklareli, Kocaeli og Tekirdag.«


Top