EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2303

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2303 af 24. november 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud (EØS-relevant tekst)

C/2022/8325

OJ L 305, 25.11.2022, p. 12–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2303/oj

25.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2303

af 24. november 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF af 13. juli 2009 om samordning af fremgangsmåderne ved ordregivende myndigheders eller ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet og om ændring af direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF (1), særlig artikel 32, stk. 1, artikel 52, stk. 2, og artikel 64,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (2), særlig artikel 33, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (3), særlig artikel 51, stk. 1, artikel 75, stk. 3, og artikel 79, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (4), særlig artikel 71, stk. 1, artikel 92, stk. 3, og artikel 96, stk. 2, første afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter (5), særlig artikel 3a,

under henvisning til Rådets direktiv 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (6), særlig artikel 3a,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Udbud, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 (7) er der fastlagt standardformularer (e-formularer) for offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud Forordningen skal erstatte Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 (8) med henblik på at tilpasse standardformularerne i nævnte forordning til den digitale omstilling.

(2)

For at bistå medlemsstaterne med deres rapporteringsforpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF (9) skal Kommissionen offentliggøre visse oplysninger om renere køretøjer ved at overvåge de relevante data, der er tilgængelige via Tenders Electronic Daily (TED) databasen i overensstemmelse med direktiv 2014/24/EU og 2014/25/EU. I lyset af de seneste ændringer af direktiv 2009/33/EF (10) er der behov for mere detaljerede oplysninger i udbudsbekendtgørelserne. Sådanne oplysninger vil muliggøre omfattende rapportering om lav- og nulemissionskøretøjer og andre køretøjer, der anvender alternative brændstoffer, og dermed lette overvågningsaktiviteterne i henhold til TED og medlemsstaternes rapportering. Standardformularerne bør derfor tilpasses, så de omfatter yderligere valgfrie felter for køretøjsklassen, den relevante retlige henvisning og en indikator, der kan bekræfte, om proceduren falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2009/33/EF.

(3)

For at sikre politikrelateret tilpasning af standardformularerne til Unionens miljømål og af hensyn til klarheden og sammenhængen i rapporteringen under hensyntagen til medlemsstaternes behov bør området for grønne indkøb ajourføres, og området for innovative indkøb bør forenkles.

(4)

Standardformularerne bør også tilpasses og forbedres på visse områder, som blev identificeret af medlemsstaterne og Kommissionen under den proces, der førte til vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780, som f.eks. beskrivelsen af visse forretningsvilkår og anvendelsen af sådanne vilkår.

(5)

For at sikre en gnidningsløs teknisk overgang har medlemsstaterne brug for tid til at forberede sig på anvendelsen af de nye standardformularer. For at præcisere, at både standardformularerne i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 og standardformularerne i gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 kan anvendes i en vis periode, bør der fastsættes overgangsbestemmelser. Af hensyn til retssikkerheden bør datoen for ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 tilpasses anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2019/1780.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 ophæves med virkning fra den 14. november 2022.«

2)

Følgende artikel 3a indsættes:

»Artikel 3a

Overgangsbestemmelse

Fra den 14. november 2022 til den 24. oktober 2023 kan både de formularer, der fastsættes ved nærværende forordning, og de formularer, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986, anvendes til offentliggørelse af bekendtgørelser i Den Europæiske Unions Tidende

3)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 216 af 20.8.2009, s. 76.

(2)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1.

(3)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65.

(4)  EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243.

(5)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 33.

(6)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 14.

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1780 af 23. september 2019 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 (e-formularer) (EUT L 272 af 25.10.2019, s. 7).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1986 af 11. november 2015 om standardformularer til brug ved offentliggørelse af bekendtgørelser i forbindelse med offentlige udbud og om ophævelse af forordning (EU) nr. 842/2011 (EUT L 296 af 12.11.2015, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme af renere køretøjer til vejtransport til støtte for lavemissionsmobilitet (EUT L 120 af 15.5.2009, s. 5).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1161 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (EUT L 188 af 12.7.2019, s. 116).


BILAG

Tabel 2 i bilaget affattes således:

»Tabel 2

Felter i standardformularer og bekendtgørelser

Niveau

ID

Navn

Datatype

Beskrivelse

Planlægning

Konkurrencevilkår

DAP

Resultater

Kontraktændring

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

+

BG-1

Bekendtgørelse

-

Basisoplysninger om bekendtgørelsen.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-04

Identifikator for proceduren

Identifikator

Identifikatoren for den europæiske offentlige udbudsprocedure er en unik identifikator for en udbudsprocedure. Ved at indarbejde denne identifikator i alle offentliggjorte udgaver af denne bekendtgørelse (f.eks. offentliggørelse i TED, nationale portaler for offentliggørelser, regionale portaler for offentliggørelser) kan udbudsprocedurer i Unionen tildeles en unik identifikator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-701

Identifikator for bekendtgørelsen

Identifikator

Identifikatoren for den europæiske offentlige udbudsbekendtgørelse i den pågældende bekendtgørelse. Ved at indarbejde denne identifikator i alle offentliggjorte udgaver af denne bekendtgørelse (f.eks. TED, nationale portaler for offentliggørelser, regionale portaler for offentliggørelser), kan udbudsbekendtgørelser i hele Unionen tildeles en unik identifikator.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-757

Udgave af bekendtgørelsen

Identifikator

Den pågældende udgave af bekendtgørelsen. Dette bidrager f.eks. til at holde styr på versioner af bekendtgørelser eller ændringer i bekendtgørelser inden offentliggørelse.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-01

Retsgrundlag — Procedure

Kode

Det retsgrundlag (f.eks. en EU-retsakt eller en national lov), i henhold til hvilken udbudsproceduren afvikles, eller, i tilfælde af forhåndsmeddelelser, henhold til hvilken udbudsproceduren vil blive afviklet

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-03

Formulartype

Kode

Typen af formular i overensstemmelse med udbudslovgivningen.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-02

Bekendtgørelsestype

Kode

Typen af bekendtgørelse i overensstemmelse med udbudslovgivningen.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-05

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen

Dato

Datoen og tidspunktet for købers afsendelse af bekendtgørelsen til offentliggørelse.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-803

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen af eSender

Dato

Datoen og tidspunktet for, hvornår bekendtgørelsen blev sendt elektronisk til Den Europæiske Unions Publikationskontor af eSender

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-738

Foretrukken offentliggørelsesdato for bekendtgørelsen

Dato

Den foretrukne dato for offentliggørelse af bekendtgørelsen i TED (f.eks. for at undgå offentliggørelse på en national helligdag).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-702

Officielt bekendtgørelsessprog

Kode

De eller det sprog, på hvilke(t) bekendtgørelsen er offentligt tilgængelig. Disse sprogudgaver har alle samme retsgyldighed.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

+

BG-125

Tidligere planlægning

-

Oplysninger om en forhåndsmeddelelse eller en anden lignende meddelelse med tilknytning til den pågældende bekendtgørelse. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-125

Tidligere planlægning — Identifikator

Identifikator

Identifikator for en forhåndsmeddelelse eller en anden lignende meddelelse med tilknytning til den pågældende bekendtgørelse.

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

++

BT-1251

Tidligere planlægning — Identifikator for en del

Identifikator

Identifikator for en del af en forhåndsmeddelelse eller en anden lignende meddelelse med tilknytning til den pågældende bekendtgørelse.

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+

BG-703

Organisation

-

Oplysninger om organisationen. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt, kontrakt eller for hvert tilbud osv. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-13720

Organisation — Bekendtgørelse — Identifikator for afsnit

Identifikator

En identifikator for ét eller flere afsnit i denne bekendtgørelse. Oplysningerne i afsnittet om organisationen vedrører dette eller disse afsnit.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-500

Organisation — Navn

Tekst

Organisationens officielle navn.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-501

Organisation — Identifikator

Identifikator

En identifikator for organisationen. Alle organisationens identifikatorer skal angives.

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

O

M

M

M

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-16

Organisation — Afdelingens navn

Tekst

Navnet på en afdeling i en organisation (f.eks. den relevante afdeling for en stor køber).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-510

Organisation — Gadenavn

Tekst

Navnet på den gade, vej, boulevard osv., hvor organisationen har sin fysiske adresse, og yderligere detaljer (f.eks. husnummer).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-513

Organisation — By

Tekst

Navnet på den lokalitet (by, mindre by eller landsby), hvor organisationen har sin fysiske adresse.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-512

Organisation — Postnummer

Tekst

Postnummeret for organisationens fysiske adresse.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-507

Organisation — Landespecifik underafdeling

Kode

Beliggenheden i henhold til den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder (NUTS), hvor organisationen har sin fysiske adresse. NUTS3-klassifikationskoden skal anvendes.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-514

Organisation — Landekode

Kode

Landet, hvor organisationen har sin fysiske adresse.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-502

Organisation — Kontaktpunkt

Tekst

Navnet på den afdeling eller andet kontaktpunkt, hvorigennem der kan kommunikeres med organisationen. For at undgå unødig behandling af personoplysninger må kontaktpunktet kun gøre det muligt at identificere en fysisk person, når det er nødvendigt (jf. hhv. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-506

Organisation — Kontakt-e-mailadresse

Tekst

Den e-mailadresse, der skal anvendes ved henvendelser til organisationen. For at undgå unødig behandling af personoplysninger må e-mailadressen kun gøre det muligt at identificere en fysisk person, når det er nødvendigt (jf. hhv. forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-503

Organisation — Kontakttelefonnummer

Tekst

Det telefonnummer, der skal anvendes ved henvendelser til organisationen. For at undgå unødig behandling af personoplysninger må telefonnummeret kun gøre det muligt at identificere en fysisk person, når det er nødvendigt (jf. hhv. forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-739

Organisation — Kontaktfaxnummer

Tekst

Det faxnummer, der skal anvendes ved henvendelser til organisationen. For at undgå unødig behandling af personoplysninger må faxnummeret kun gøre det muligt at identificere en fysisk person, når det er nødvendigt (jf. hhv. forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-505

Organisation — Webadresse

URL

Organisationens websted.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-509

Organisation — eDelivery Gateway

URL

Organisationens URL-adresse, der anvendes til data- og dokumentudveksling.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-633

Organisation — Fysisk person

Indikator

Organisationen er en fysisk person.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-08

Organisation — Rolle

Kode

Organisationens rolle i udbudsproceduren (f.eks. køber, vinder). En bekendtgørelse skal angive alle de organisationer i proceduren, som har én af følgende roller: køber, vinder, klageinstans, en køber, der rekvirerer vareleverancer og/eller tjenesteydelser for andre købere, en køber, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser for andre købere.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-770

Organisation — Underrolle

Kode

Organisationens underrolle i udbudsproceduren (f.eks. gruppeleder, organisation, der giver supplerende oplysninger om udbudsproceduren).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-3

Køber

-

Supplerende oplysninger om køber.

M

M

M

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

O

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-508

Køber — Profil — URL

URL

Det websted, hvor køberen offentliggør oplysninger vedrørende udbudsprocedurer (f.eks. bekendtgørelser, udbudsdokumenter).

M

M

M

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-11

Køber — Retlig status

Kode

Typen af køber i henhold til udbudslovgivningen (f.eks. central regeringsmyndighed, offentligretligt organ, offentlig virksomhed).

M

O

O

M

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

M

M

O

 

 

 

+++

BT-740

Køber — Ordregivende enhed

Indikator

Køberen er en ordregivende enhed.

 

 

O

 

 

O

 

 

O

 

 

 

 

M

 

 

 

O

M

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

O

M

 

 

M

 

 

 

 

 

+++

BT-10

Aktiviteter — Myndighed

Kode

Den ordregivende myndigheds vigtigste aktiviteter.

M

M

O

M

M

O

M

M

O

M

M

O

O

M

M

M

M

O

M

O

O

 

M

M

O

O

O

O

M

M

O

M

O

O

M

M

M

 

 

 

+++

BT-610

Aktiviteter — Enhed

Kode

Den ordregivende enheds vigtigste aktiviteter.

 

M

O

 

M

O

 

M

O

 

M

 

O

M

M

 

M

O

M

 

O

 

 

M

 

O

O

O

 

M

O

M

 

O

M

 

M

 

 

 

++

BG-4

Vinder

-

Yderligere oplysninger om vinderen, tilbudsgiveren eller underentreprenøren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-165

Vinder — Størrelse

Kode

Vinderens, tilbudsgiverens eller underentreprenørens størrelse (f.eks. mikrovirksomhed, lille virksomhed, mellemstor virksomhed).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

 

 

 

+++

BT-706

Vinder — Ejerens nationalitet

Kode

Nationaliteten (eller nationaliteterne) for den/de begunstigede ejer(e) af vinderen, tilbudsgiveren eller underentreprenøren, som offentliggjort i det register/de registre, der er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/843. Hvis et sådant register ikke findes (f.eks. hvis entreprenørerne er etableret uden for Unionen), skal der forelægges oplysninger fra andre kilder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+++

BT-746

Vinder — Notering

Indikator

Nationaliteten (eller nationaliteterne) for den/de begunstigede ejer(e) af vinderen, tilbudsgiveren eller underentreprenøren er ikke offentliggjort i det register/de registre, der er indført ved direktiv 2018/843, fordi vinderen er noteret på et reguleret marked (f.eks. en børs), som sikrer tilstrækkelig gennemsigtighed i overensstemmelse med lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

+

BG-2

Formål

-

Oplysninger om formålet med udbudsproceduren. Disse oplysninger skal gives for hele udbudsproceduren og, hvis de findes, for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-22

Intern identifikator

Tekst

Den interne identifikator, som anvendes for filer, der vedrører udbudsproceduren eller delkontrakten, forud for tildelingen af en identifikator for proceduren (f.eks. en identifikator fra købers dokumenthåndteringssystem eller system for udbudsplanlægning).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-23

Vigtigste kendetegn

Kode

De vigtigste kendetegn (f.eks. bygge- og anlægsarbejder) ved det, der købes. I tilfælde af blandede udbud (f.eks. en procedure for både bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser) kan de vigtigste kendetegn f.eks. være den del, der har den højeste anslåede værdi. Disse oplysninger skal forelægges for hele proceduren.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-531

Supplerende kendetegn

Kode

De kendetegn (f.eks. bygge- og anlægsarbejder) ved det, der købes, som supplerer de vigtigste kendetegn.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-21

Titel

Tekst

Udbudsprocedurens eller delkontraktens titel.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-24

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelsen af kendetegnene ved og mængden af det købte eller af de behov eller krav, der skal opfyldes i forbindelse med denne procedure eller delkontrakt. Ved meddelelser om ændring skal der gives en beskrivelse af udbuddet før og efter ændringen.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

++

BT-27

Anslået værdi

Værdi

Den anslåede værdi, af udbudsproceduren eller af hver delkontrakt, i løbet af hele dens varighed, herunder valgmuligheder og fornyelser.

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

++

BT-271

Rammeaftale — Højeste værdi

Værdi

Den højeste værdi, af rammeaftalen for udbudsproceduren eller for hver delkontrakt, i løbet af hele dens varighed, herunder valgmuligheder og fornyelser. Værdien omfatter alle de kontrakter, der skal tildeles inden for rammeaftalen.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-557

Gruppe — Rammeaftale — Højeste værdi

-

Oplysninger om den højeste værdi, der kan bruges inden for en rammeaftale i en gruppe af delkontrakter. Disse oplysninger kan forelægges, når den højeste værdi af en gruppe af delkontrakter er lavere end summen af værdier for de enkelte delkontrakter i denne gruppe (f.eks. når det samme budget anvendes for flere delkontrakter).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-557

Gruppe — Rammeaftale — Højeste værdi — Identifikator for delkontrakt

Identifikator

En identifikator af en delkontrakt, der udgør en del af en gruppe af delkontrakter, hvis højeste værdi er lavere end summen af de enkelte højeste værdier for alle delkontrakterne tilsammen (f.eks. når det samme budget anvendes for flere delkontrakter).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

+++

BT-157

Gruppe — Rammeaftale — Højeste værdi

Værdi

Den højeste værdi, der kan bruges inden for en rammeaftale i en gruppe af delkontrakter. Disse oplysninger kan forelægges, når den højeste værdi af en gruppe af delkontrakter er lavere end summen af værdier for de enkelte delkontrakter i denne gruppe (f.eks. når det samme budget anvendes for flere delkontrakter). Højeste værdi betegner en værdi, der omfatter alle de kontrakter, der skal tildeles inden for en rammeaftale, i løbet af hele dens varighed, herunder valgmuligheder og fornyelser.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

 

O

O

O

 

O

O

O

 

O

O

 

 

 

 

 

 

++

BG-261

Klassificering

-

Oplysninger om det/de klassifikationssystem(er), der beskriver købet. Klassifikationstypen i det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) skal anvendes. Der kan derudover tilføjes andre klassifikationer senere.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-26

Klassifikationstype

Kode

Den klassifikationstype, der beskriver købet (f.eks. CPV).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-262

Primær klassifikationskode

Kode

Koden fra det klassifikationssystem, der bedst beskriver købet.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

+++

BT-263

Supplerende klassifikationskoder

Kode

En supplerende kode fra klassifikationssystemet, der også beskriver købet.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-25

Mængde

Nummer

Antallet af påkrævede enheder.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-625

Enhed

Kode

Den enhed, som varen, tjenesteydelsen eller bygge- og anlægsarbejder leveres i, f.eks. timer eller kilogram. Når CPV-koden angiver et vareindkøb, som ikke skal inddeles yderligere i enheder (f.eks. biler), skal der ikke nødvendigvis angives enheder, og mængden forstås som en størrelse, f.eks. »antallet af biler«.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-53

Valgmuligheder

Indikator

Køberen forbeholder sig retten (som ikke er en forpligtelse) til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren (i kontraktens gyldighedsperiode).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-54

Valgmuligheder — Beskrivelse

Tekst

Beskrivelsen af valgmulighederne.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

M

O

O

O

 

M

M

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-94

Gentagelse

Indikator

Udbud, hvis formål sandsynligvis også vil indgå i en anden procedure i den nærmeste fremtid. (F.eks. en kommunal tjenesteydelse, der regelmæssigt sendes i udbud. Dette omfatter ikke tildeling af flere kontrakter inden for den samme kvalifikationsordning, rammeaftale eller det samme dynamiske indkøbssystem.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

++

BT-95

Beskrivelse af gentagelse

Tekst

Eventuelle supplerende oplysninger om gentagelse (f.eks. anslået tidsplan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

+

BG-708

Udførelsessted

-

Oplysninger om det primære udførelsessted for bygge- og anlægsarbejder; det primære leverings- eller udførelsessted for vareindkøb og tjenesteydelser. Hvis udførelsesstedet dækker flere NUTS3-områder (f.eks. en motorvej, et nationalt netværk af jobcentre), skal alle relevante koder angives. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5101

Udførelsessted — Gadenavn

Tekst

Navnet på den gade, vej, boulevard osv., hvor udførelsesstedet er beliggende og yderligere detaljer (f.eks. husnummer).

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5131

Udførelsessted — By

Tekst

Navnet på den lokalitet (by, mindre by eller landsby), hvor udførelsesstedet er beliggende.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5121

Udførelsessted — Postnummer

Tekst

Postnummeret for udførelsesstedet.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BT-5071

Udførelsessted — Landespecifik underafdeling

Kode

Beliggenheden i henhold til den fælles nomenklatur for statistiske regionale enheder (NUTS). NUTS3-klassifikationskoden skal anvendes.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-5141

Udførelsessted — Landekode

Kode

Udførelseslandet eller stedet.

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-727

Udførelsessted for tjenesteydelser — Andet

Kode

Her angives andre restriktioner med hensyn til udførelsesstedet (f.eks. »hvor som helst inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde«, »hvor som helst i det pågældende land«).

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

++

BT-728

Udførelsessted — Supplerende oplysninger

Tekst

Supplerende oplysninger om udførelseslandet eller stedet.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+

BG-36

Varighed

-

Oplysninger om varigheden for kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller kvalifikationsordningen. Dette skal omfatte eventuelle valgmuligheder og fornyelser. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt. I forbindelse med en forhåndsmeddelelse, der kun er anvendt til informationsformål, kan disse oplysninger være forskellige for hver del i bekendtgørelsen, som senere kan blive en delkontrakt eller en selvstændig procedure.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-536

Varighed — Startdato

Dato

Den (anslåede) startdato for kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller kvalificeringsordningen.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-36

Varighed — Periode

Varighed

Den (anslåede) tidsramme fra start- til slutdatoen for kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller kvalificeringsordningen. Dette skal omfatte eventuelle valgmuligheder og fornyelser.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-537

Varighed — Slutdato

Dato

Den (anslåede) slutdato for kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller kvalificeringsordningen.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-538

Varighed — Andet

Kode

Hvis varigheden er ukendt, ubegrænset osv.

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

O

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-58

Fornyelse — Højeste antal

Nummer

Det højeste antal gange, som kontrakten kan fornyes. Ved fornyelse forbeholder køber sig retten (dvs. ikke en forpligtelse) til at forny kontrakten (dvs. forlænge dens varighed) uden at iværksætte en ny udbudsprocedure. F.eks. kan en kontrakt være gyldig i ét år, og køberen kan bevare muligheden for at forny den (f.eks., én gang, to gange) for yderligere tre måneder, hvis denne er tilfreds med de leverede tjenesteydelser.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

M

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

++

BT-57

Fornyelse — Beskrivelse

Tekst

Eventuelle yderligere oplysninger om fornyelsen eller fornyelserne.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

M

O

O

O

O

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

O

O

O

+

BG-61

EU-støtte

-

Oplysninger om den EU-støtte, der anvendes til at finansiere udbuddet. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt.

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BT-60

EU-støtte

Indikator

Udbuddet er som minimum delvist finansieret ved hjælp af EU-støtte såsom fra de europæiske struktur- og investeringsfonde eller tilskud, der er bevilget af Unionen.

 

 

 

 

 

 

M

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

O

M

O

O

M

O

O

O

M

O

O

O

O

++

BG-614

EU-støtte — Oplysninger

-

Oplysninger om den EU-støtte, der anvendes til at finansiere udbudsproceduren. Oplysningerne skal være så konkrete som muligt (f.eks. konkrete projekter, ikke kun operationelle programmer).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-7220

EU-støtte — Program

Kode

Programmet for den EU-støtte, der anvendes til som minimum delvist at finansiere kontrakten.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-5010

EU-støtte — Finansieringsidentifikator

Identifikator

Identifikatoren for det EU-program, der anvendes til som minimum delvist at finansiere kontrakten. Oplysningerne skal være så konkrete som muligt (f.eks. tilskudsaftalenummer, national identifikator, projektforkortelse, kontraktnummer).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-6140

EU-støtte — Detaljer

Tekst

Yderligere oplysninger om det EU-program, der anvendes til som minimum delvist at finansiere kontrakten.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-6

Procedure

-

Oplysninger om udbudsproceduren.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

M

M

O

 

M

M

M

O

M

M

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

M

M

 

 

 

++

BT-09

Grænseoverskridende lovgivning

Tekst

Den lovgivning, der finder anvendelse, når købere fra forskellige lande foretager indkøb inden for den samme udbudsprocedure.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-105

Procedure — Type

Kode

Typen af udbudsprocedure (f.eks. i henhold til de typer, der nævnes i direktiverne om offentligt udbud nævnt i betragtningerne i nærværende retsakt).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

M

M

O

O

O

 

M

M

M

O

O

O

O

M

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

O

O

M

M

 

 

 

++

BT-88

Procedure — Kendetegn

Tekst

De vigtigste kendetegn ved proceduren (f.eks. en beskrivelse af den/de enkelte fase(r)) og oplysninger om, hvor det samlede regelsæt for proceduren kan findes). Disse oplysninger skal gives, hvis proceduren ikke er én af de typer, der nævnes i udbudsdirektiverne. Det kan være tilfældet bl.a. for koncessioner, sociale og andre specifikke tjenesteydelser og i tilfælde af frivillig offentliggørelse af udbudsprocedurer, der ligger under EU's udbudstærskler.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

M

M

 

 

O

O

O

O

M

M

O

O

O

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

++

BT-106

Hasteprocedure

Indikator

Tidsfristen for modtagelsen af anmodninger om deltagelse eller af tilbud inden for denne procedure kan afkortes på grund af et akut behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-1351

Hasteprocedure — Begrundelse

Tekst

Begrundelsen for at anvende en hasteprocedure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

O

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-136

Direkte tildeling — Begrundelseskode

Kode

En begrundelse for at anvende en procedure, som gør det muligt at foretage direkte tildeling af kontrakter, dvs. en procedure, der ikke kræver offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-1252

Direkte tildeling — Begrundelse — Identifikator for en tidligere procedure

Identifikator

En identifikator for en tidligere procedure, der begrunder anvendelsen af en procedure, som gør det muligt at foretage direkte tildeling af kontrakter, dvs. en begrundelse for en procedure, der ikke kræver offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-135

Direkte tildeling — Begrundelsestekst

Tekst

Selve begrundelsen for at anvende en procedure, som gør det muligt at foretage direkte tildeling af kontrakter, dvs. en procedure, der ikke kræver offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

M

M

M

M

M

M

O

O

M

 

 

 

 

 

++

BT-31

Delkontrakter — Højeste tilladte antal

Nummer

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

M

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-763

Delkontrakt — Krav om samlet tilbud

Indikator

Tilbudsgiveren skal indgive tilbud for alle delkontrakter.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-33

Delkontrakter — Højeste antal tildelinger

Nummer

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-330

Gruppe af delkontrakter — Tildeling

-

Tilbudsgivere kan indgive tilbud både for enkelte delkontrakter og for de grupper af delkontrakter, der nævnes her. Køberen kan således sammenligne de tilbud, der er indgivet for grupper af delkontrakter, med de tilbud, der er indgivet for enkelte tilbud, og vælge den mulighed der bedst opfylder tildelingskriterierne. Hver gruppe af delkontrakter skal have klare tildelingskriterier.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+++

BT-330

Gruppe — Identifikator

Identifikator

Identifikator for en gruppe af delkontrakter i proceduren.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

+++

BT-1375

Gruppe af delkontrakter — Identifikator

Identifikator

En identifikator af en delkontrakt, der udgør en del af en gruppe af delkontrakter, for hvilken et tilbud kan indsendes og evalueres.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

++

BG-709

Anden fase

-

Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-50

Mindsteantal — Ansøgere

Nummer

Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-661

Højeste antal — Ansøgere — Indikator

Indikator

Der er et højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-51

Højeste antal — Ansøgere — Antal

Nummer

Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-52

Successive faser — Begrænsning

Indikator

Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

M

O

O

 

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-120

Intet krav om forhandling

Indikator

Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-704

Præmieuddeling og bedømmelseskomitéen

-

Oplysninger om præmieuddelinger og bedømmelseskomitéen i en projektkonkurrence. Disse oplysninger kan være forskellige for hver delkontrakt.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BG-44

Præmie

-

Oplysninger om en præmies værdi og rangfølge for en vinder i projektkonkurrencen (f.eks. »10 000 — førsteplads«, »5 000 — andenplads«).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-644

Præmie — Værdi

Værdi

Værdien af præmien, hvis der uddeles én, for vinderen af en projektkonkurrence, innovationspartnerskab eller konkurrencepræget dialog

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++

BT-44

Præmie — Rangfølge

Nummer

Angivelse af de pladser (f.eks. førstepladsen, andenpladsen) i en projektkonkurrence, innovationspartnerskab eller konkurrencepræget dialog, der modtager en præmie.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-41

Efterfølgende kontrakt

Indikator

En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til en af vinderne af konkurrencen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-45

Præmieuddelinger — Andet

Tekst

Yderligere oplysninger om efterfølgende kontrakter, præmier og betalinger (f.eks. ikke-monetære præmier, betalinger for deltagelse).

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-42

Bedømmelseskomitéens afgørelse — Bindende

Indikator

Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for køberen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-46

Bedømmelseskomitéen — Medlemmets navn

Tekst

Navnet på et medlem af bedømmelseskomitéen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-47

Deltagerens navn

Tekst

Navnet på en allerede udvalgt deltager. En deltager kan være blevet udvalgt allerede på tidspunktet for offentliggørelse af bekendtgørelsen om projektkonkurrencen, f.eks. hvis en verdenskendt arkitekt skal deltage for at fremme projektkonkurrencen blandt andre potentielle deltagere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-701

Udelukkelsesgrunde

-

En kort beskrivelse af kriterier vedrørende deltagernes personlige forhold, som kan føre til deres udelukkelse. Dette skal omfatte en liste over alle sådanne kriterier og de krævede oplysninger (f.eks. egenerklæringer, dokumentation). Det kan også omfatte specifikke nationale udelukkelsesgrunde.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-67

Udelukkelsesgrunde

Tekst

En kort beskrivelse af kriterier vedrørende deltagernes personlige forhold, som kan føre til deres udelukkelse. Dette skal omfatte en liste over alle sådanne kriterier og de krævede oplysninger (f.eks. egenerklæringer, dokumentation). Det kan også omfatte specifikke nationale udelukkelsesgrunde.

 

 

 

 

 

 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

M

O

O

O

O

O

O

O

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-702