EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1994R(01)

Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2022/1994 af 17. oktober 2022 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser, der er nedsat ved den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side, til vedtagelsen af dets forretningsorden (Den Europæiske Unions Tidende L 273 af 21. oktober 2022)

ST/12753/2022

OJ L 304, 24.11.2022, p. 87–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1994/corrigendum/2022-11-24/oj

24.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/87


Berigtigelse til Rådets afgørelse (EU) 2022/1994 af 17. oktober 2022 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser, der er nedsat ved den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side, til vedtagelsen af dets forretningsorden

( Den Europæiske Unions Tidende L 273 af 21. oktober 2022 )

På side 20 læses Rådets afgørelse (EU) 202271994 således:

»

RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2022/1994

af 17. oktober 2022

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser, der er nedsat ved den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side, til vedtagelsen af dets forretningsorden

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side (1) (»aftalen) blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse (EU) 2018/104 (2), der er blevet anvendt midlertidigt siden 1. juni 2018, og som trådte i kraft den 1. marts 2021.

(2)

I henhold til aftalens artikel 240, stk. 2, skal Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser (»Underudvalget«) selv fastsætte sin forretningsorden.

(3)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Underudvalget til dets forretningsorden, da disse regler får bindende virkning for Unionen.

(4)

For at sikre en effektiv gennemførelse af aftalen bør forretningsordenen for Underudvalget vedtages.

(5)

Unionens holdning i Underudvalget bør derfor baseres på Underudvalgets udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser til vedtagelsen af dets forretningsorden, baseres på det nævnte Underudvalgs udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 17. oktober 2022.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

UDKAST TIL

AFGØRELSE Nr. … VEDTAGET AF UNDERUDVALGET VEDRØRENDE GEOGRAFISKE BETEGNELSER EU-ARMENIEN

den …

om vedtagelse af dets forretningsorden

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE GEOGRAFISKE BETEGNELSER EU-ARMENIEN HAR —

under henvisning til den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side (3) (»aftalen«), særlig artikel 240, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til aftalens artikel 240 skal Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser overvåge aftalens gennemførelse for så vidt angår geografiske betegnelser og fungere som et middel til at udbygge samarbejdet og dialogen om geografiske betegnelser.

(2)

I henhold til aftalens artikel 240, stk. 2, kan Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser vedtage afgørelser.

(3)

I henhold til aftalens artikel 240, stk. 2, skal Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser selv fastsætte sin forretningsorden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Forretningsordenen for Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser som fastsat i bilaget vedtages hermed.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den …

På vegne af Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser

Formand

BILAG

Forretningsorden for Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser EU-Armenien

Artikel 1

Generelle bestemmelser

1.   Underudvalget vedrørende Geografiske Betegnelser (»Underudvalget«), der er nedsat i henhold til artikel 240 i den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side (»aftalen«), bistår Partnerskabsudvalget i dettes handelssammensætning, som er oprettet ved aftalens artikel 363, stk. 7, (»Partnerskabsudvalget i dettes handelssammensætning«), i udførelsen af dets opgaver.

2.   Underudvalget udfører sine opgaver som fastsat i aftalens artikel 240.

3.   Underudvalget består af repræsentanter for Europa-Kommissionen og for Republikken Armenien med ansvar for geografiske betegnelser.

4.   Med henblik på denne forretningsorden defineres »parterne« som fastsat i aftalens artikel 382.

5.   Hver part udpeger sin egen delegationsleder, der fungerer som kontaktperson for alle spørgsmål vedrørende Underudvalget.

6.   Delegationslederne fungerer som Underudvalgets formand i overensstemmelse med artikel 2.

7.   Hver delegationsleder kan uddelegere alle eller en del af delegationslederens funktioner til en udpeget stedfortræder, hvorefter alle henvisninger til delegationslederen skal forstås som tilsvarende henvisninger til den udpegede stedfortræder. Delegationslederen underretter Underudvalgets sekretariat om en sådan udpegning.

Artikel 2

Formandskab

Parterne varetager på skift formandskabet for Underudvalget i en periode på 12 måneder. Første periode begynder på datoen for afholdelse af Partnerskabsrådets første møde og slutter den 31. december samme år.

Artikel 3

Møder

1.   Underudvalget mødes en gang om året, med mindre formanden bestemmer andet eller på begæring af en part, skiftevis i Unionen og Republikken Armenien, på tidspunkter og steder og under forhold, herunder videokonference, som parterne gensidigt aftaler, dog senest 90 dage efter begæringen.

2.   Formanden for Underudvalget indkalder til hvert møde i Underudvalget. Mødeindkaldelsen udsendes af Underudvalgets sekretariat senest 28 kalenderdage før mødet, medmindre parterne bestemmer andet.

3.   Der vil så vidt muligt blive indkaldt til de ordinære møder i Underudvalget før det ordinære møde i Partnerskabsudvalget i dettes handelssammensætning.

Artikel 4

Delegationer

Inden hvert møde underrettes parterne af Underudvalgets sekretariat om den planlagte sammensætning af hver enkelt parts delegation.

Artikel 5

Sekretariat

1.   En embedsmand fra henholdsvis Europa-Kommissionen og Republikken Armenien, der udpeges af delegationslederne, fungerer sammen som sekretærer for Underudvalget og udfører sekretariatsopgaverne i fællesskab, idet de udviser gensidig tillid og samarbejdsvilje.

2.   Sekretariatet for Partnerskabsudvalget i dettes handelssammensætning underrettes om alle Underudvalgets afgørelser, rapporter og andre aftalte foranstaltninger.

Artikel 6

Korrespondance

1.   Korrespondance stilet til Underudvalget sendes til sekretæren for en af parterne, som derpå underretter den anden sekretær.

2.   Underudvalgets sekretariat sørger for, at al korrespondance stilet til Underudvalget videresendes til Underudvalgets formand og om nødvendigt rundsendes som dokumenter, jf. artikel 7.

3.   Korrespondance fra formanden sendes af sekretariatet til parterne på vegne af formanden. Sådan korrespondance rundsendes om nødvendigt, jf. artikel 7.

Artikel 7

Dokumenter

1.   Dokumenter rundsendes af Underudvalgets sekretærer.

2.   Hver part sender sine dokumenter til sin sekretær. Sekretæren videresender dokumenterne til den anden parts sekretær.

3.   Sekretæren udpeget af Unionen rundsender dokumenterne til de relevante repræsentanter for Unionen og sætter systematisk sekretæren udpeget af Republikken Armenien og sekretærerne for Partnerskabsudvalget i dettes handelssammensætning i kopi.

4.   Sekretæren udpeget af Republikken Armenien rundsender dokumenterne til de relevante repræsentanter for Republikken Armenien og sætter systematisk sekretæren udpeget af Unionen og sekretærerne for Partnerskabsudvalget i dettes handelssammensætning i kopi.

Artikel 8

Fortrolighed

Møderne i Underudvalget er ikke offentlige, medmindre parterne bestemmer andet. Indgiver en part oplysninger til Underudvalget, der er angivet som fortrolige, behandler den anden part disse oplysninger fortroligt.

Artikel 9

Dagsorden

1.   Underudvalgets sekretariat udarbejder på grundlag af forslag fra parterne en foreløbig dagsorden for hvert møde samt et udkast til praktiske konklusioner, jf. artikel 10. Den foreløbige dagsorden skal indeholde de punkter, som en part ved fremlæggelse af relevante dokumenter senest 21 kalenderdage før mødet har anmodet sekretariatet om at optage på dagsordenen.

2.   Den foreløbige dagsorden rundsendes sammen med de relevante dokumenter, jf. artikel 7, senest 15 kalenderdage inden mødets begyndelse.

3.   Med forbehold af artikel 8 offentliggøres den foreløbige dagsorden for mødet — om muligt 10 kalenderdage før mødet finder sted.

4.   Dagsordenen vedtages af Underudvalgets formand og den anden delegationsleder ved hvert mødes begyndelse. Punkter, som ikke figurerer på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis parterne er enige herom.

5.   Underudvalgets formand kan efter aftale med den anden part indbyde repræsentanter for andre af parternes organer eller uafhængige eksperter på et bestemt område til ad hoc at deltage i dets møder for at give oplysninger om bestemte emner. Parterne sikrer, at sådanne observatører eller eksperter respekterer krav om fortrolighed.

6.   Underudvalgets formand kan efter aftale med parterne afkorte de i stk. 1 og 2 nævnte frister for at tage hensyn til særlige omstændigheder.

Artikel 10

Protokol og praktiske konklusioner

1.   Underudvalgets sekretærer udarbejder sammen et udkast til protokol for hvert møde.

2.   Protokollen indeholder som hovedregel følgende for hvert punkt på dagsordenen:

a)

en liste over mødedeltagere, en liste over embedsmænd, der ledsager dem, og en liste over eventuelle observatører eller eksperter, der deltager i mødet

b)

dokumentation, der er forelagt Underudvalget

c)

erklæringer, som et medlem af Underudvalget har anmodet om at få optaget i protokollen, og

d)

de praktiske konklusioner fra mødet om nødvendigt, jf. stk. 4.

3.   Udkastet til protokol forelægges Underudvalget til godkendelse. Udkastet skal godkendes inden for 28 kalenderdage efter hvert møde i Underudvalget. Der sendes en kopi til hver af de i artikel 7 anførte adressater. Med forbehold af artikel 8 offentliggør parterne den godkendte protokol så hurtigt som muligt efter godkendelsen. Protokollen indeholder som hovedregel den endelige dagsorden og et referat af drøftelserne under hvert punkt på dagsordenen.

4.   Underudvalgets sekretær for den part, der varetager formandskabet for Underudvalget, udarbejder et udkast til praktiske konklusioner og rundsender det til parterne sammen med den foreløbige dagsorden senest 15 kalenderdage før mødets begyndelse. I takt med at mødet skrider frem, ajourføres udkastet, således at Underudvalget ved mødets afslutning kan vedtage de praktiske konklusioner, der afspejler parternes opfølgende foranstaltninger, medmindre parterne bestemmer andet. Når de praktiske konklusioner er godkendt, vedlægges de protokollen, og deres gennemførelse tages op til revision på et senere møde i Underudvalget. Underudvalget vedtager til det formål en model, som gør det muligt at sammenholde de enkelte foranstaltninger med en bestemt frist.

Artikel 11

Afgørelser

1.   Underudvalget har beføjelse til at vedtage afgørelser i de i aftalens artikel 240, stk. 3, nævnte tilfælde. Underudvalget skal ved enstemmighed vedtage afgørelser i de i aftalens artikel 240, stk. 2, nævnte tilfælde. Afgørelserne er bindende for parterne, der træffer passende foranstaltninger for at gennemføre dem.

2.   Enhver afgørelse skal autentificeres af Underudvalgets formand.

3.   Underudvalget kan træffe afgørelser eller vedtage rapporter ved skriftlig procedure efter aftale mellem parterne, efter at disse har gennemført deres respektive interne procedurer. En skriftlig procedure består af udveksling af noter mellem sekretærerne, der handler med parternes samtykke. Til dette formål rundsendes forslagets ordlyd, jf. artikel 7, inden for en frist på mindst 21 kalenderdage, og eventuelle forbehold eller ændringer skal tilkendegives inden for denne frist. Underudvalgets formand kan efter rådføring med parterne afkorte denne frist for at tage hensyn til særlige omstændigheder. Udkast til afgørelser anses for at være vedtaget, når den anden part giver udtryk for sin tilslutning, og optages i mødereferatet for Underudvalgets møde.

4.   Retsakter vedtaget af Underudvalget betegnes henholdsvis »afgørelse« eller »rapport«. Enhver afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen, medmindre andet fastsættes i afgørelsen.

5.   Afgørelserne rundsendes til parterne.

6.   Hver part kan beslutte at offentliggøre Underudvalgets afgørelser i deres respektive officielle tidende.

Artikel 12

Rapporter

Underudvalget rapporterer om sit virke til Partnerskabsudvalget i dettes handelssammensætning ved hvert ordinært årligt møde i sidstnævnte udvalg.

Artikel 13

Sprog

1.   Underudvalgets arbejdssprog er engelsk og armensk. Parterne kan dog beslutte, at møder afholdes alene på engelsk.

2.   Medmindre andet bestemmes, baserer Underudvalget sine drøftelser på dokumenter, der er udarbejdet på disse sprog.

3.   Underudvalget træffer afgørelse om ændring eller fortolkning af aftalen på de sprog, som de autentiske udgaver af aftalen er udfærdiget på. Underudvalgets afgørelser vedtages på de i stk. 1 omhandlede arbejdssprog.

Artikel 14

Udgifter

1.   Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i Underudvalgets møder, såvel udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til postforsendelser og telekommunikation.

2.   Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder og reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet.

3.   Udgifter til tolkning på møder og oversættelse af dokumenter til eller fra engelsk og armensk, jf. artikel 13, stk. 1, afholdes af den part, der er vært for mødet.

Artikel 15

Ændring af forretningsordenen

Denne forretningsorden kan ændres ved afgørelse truffet af Underudvalget i overensstemmelse med aftalens artikel 240, stk. 2.

«

(1)  EUT L 23 af 26.1.2018, s. 4.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2018/104 af 20. november 2017 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side (EUT L 23 af 26.1.2018, s. 1).

(3)  EUT L 23 af 26.1.2018, s. 4.


Top