EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2279

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2279 af 1. august 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af antallet af og titlen på variablerne på statistikområdet for brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2023 (EØS-relevant tekst)

C/2022/5335

EUT L 301 af 22.11.2022, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2279/oj

22.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/2279

af 1. august 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af antallet af og titlen på variablerne på statistikområdet for brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2023

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

For at dække behovet for statistik for de relevante detaljerede emner i bilag I til forordning (EU) 2019/1700, bør Kommissionen præcisere antallet af og titlen på variablerne for datasættet på området for brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2023 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Antallet af og titlen på variablerne for området for brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2023 er som anført i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 261 I af 14.10.2019, s. 1.


BILAG

Antallet af og titlen på variablerne for området for brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2023

Emne

Detaljeret emne

Variabelidentifikator

Variabeltitel/variabelbeskrivelse

01. Tekniske aspekter — 15 obligatoriske tekniske variabler — 2 valgfrie tekniske variabler

Oplysninger om dataindsamling

REFYEAR

Undersøgelsesår

Oplysninger om dataindsamling

INTDATE

Referencedato — første interviewdato

Oplysninger om dataindsamling

STRATUM_ID

Stratum

Oplysninger om dataindsamling

PSU

Primær stikprøveenhed

Identifikation

HH_ID

Husstands-ID

Identifikation

IND_ID

Individuel ID

Identifikation

HH_REF_ID

ID for den husstand, som den fysiske person tilhører

Vægtning

HH_WGHT

Husstandsvægtning

Vægtning

IND_WGHT

Individuel vægtning

Interviewkarakteristika

TIME

Interviewvarighed

Interviewkarakteristika

INT_TYPE

Interviewtype

Placering

COUNTRY

Bopælsland

Placering

GEO_NUTS1

Bopælsregion

Placering

GEO_NUTS2

(valgfrit)

Bopælsregion (valgfrit)

Placering

GEO_NUTS3

(valgfrit)

Bopælsregion

(valgfrit)

Placering

DEG_URBA

Urbaniseringsgrad

Placering

GEO_DEV

Geografisk placering

02. Karakteristika for personer og husstande — 7 indsamlede variabler — 1 afledt variabel, 7 — valgfrie variabler

Demografi

SEX

Køn

Demografi

YEARBIR

Fødselsår

Demografi

PASSBIR

Fødselsdag har fundet sted

Demografi

AGE

Alder (antal fyldte år)

Statsborgerskab og migrantbaggrund

CITIZENSHIP

Primært statsborgerskabsland

Statsborgerskab og migrantbaggrund

CNTRYB

Fødeland

Husstandens sammensætning

HH_POP

Husstandens størrelse (antal medlemmer i husstanden)

Husstandens sammensætning

HH_POP_16_24 (valgfrit)

Antal husstandsmedlemmer på 16-24 år (valgfrit)

Husstandens sammensætning

HH_POP_16_24S (valgfrit)

Antal husstandsmedlemmer på 16-24 år under uddannelse

(valgfrit)

Husstandens sammensætning

HH_POP_25_64 (valgfrit)

Antal husstandsmedlemmer på 25-64 år (valgfrit)

Husstandens sammensætning

HH_POP_65_MAX (valgfrit)

Antal husstandsmedlemmer på 65 år og derover (valgfrit)

Husstandens sammensætning

HH_CHILD

Antal børn under 16 år

Husstandens sammensætning

HH_CHILD_14_15

(valgfrit)

Antal børn i alderen 14-15 år

(valgfrit)

Husstandens sammensætning

HH_CHILD_5_13

(valgfrit)

Antal børn i alderen 5-13 år (valgfrit)

Husstandens sammensætning

HH_CHILD_LE_4

(valgfrit)

Antal børn på 4 år og derunder (valgfrit)

03. Arbejdsmarkedsdeltagelse — 5 indsamlede variabler, 3 valgfrie variabler

Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)

MAINSTAT

Hovedbeskæftigelsessituation (selvdefineret)

Grundlæggende jobkarakteristika

STAPRO

Ansættelsesstatus i hovedbeskæftigelsen

Grundlæggende jobkarakteristika

NACE1D

(valgfrit)

Den lokale enheds økonomiske aktivitet for hovedbeskæftigelsen

(valgfrit)

Grundlæggende jobkarakteristika

ISCO2D

Stilling/fag i hovedbeskæftigelse

Grundlæggende jobkarakteristika

OCC_ICT

IKT-specialist eller ikke-IKT-specialist

Grundlæggende jobkarakteristika

OCC_MAN

Manuel arbejdstager eller ikkemanuel arbejdstager

Grundlæggende jobkarakteristika

EMPST_WKT

(valgfrit)

Fuldtid eller deltid i hovedbeskæftigelsen (selvdefineret)

(valgfrit)

Kontraktens varighed

EMPST_CONTR (valgfrit)

Fast/ikke fast arbejde i hovedbeskæftigelsen

(valgfrit)

04. Uddannelsesniveau og uddannelsesmæssig baggrund — 1 indsamlet variabel, 1 afledt variabel

Højeste fuldførte uddannelse

ISCEDD

Højeste fuldførte uddannelse

Højeste fuldførte uddannelse

ISCED

Aggregeret uddannelsesniveau

05. Indkomst, forbrug og formueforhold, herunder gæld — 1 indsamlet variabel

Samlet månedlig husstandsindkomst

HH_IQ5

Samlet gennemsnitlig nuværende månedlig nettoindkomst

06. XDeltagelse i informationssamfundet — 125 indsamlede variabler, — 12 valgfrie variabler, — 1 afledt

Adgang til IKT

IACC

Husstandens internetadgang i hjemmet (via alle former for anordninger)

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IU

Seneste brug af internettet, uanset sted, via alle former for anordninger

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IFUS

Gennemsnitlig hyppighed for brug af internettet inden for de sidste 3 måneder

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IUG_DKPC

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder på en desktopcomputer

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IUG_LPC

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder på en laptop

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IUG_TPC

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder på en tablet

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IUG_MP

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder på en mobiltelefon eller en smartphone

Brug af IKT og hyppigheden heraf

IUG_OTH1

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder på andre anordninger (f.eks. smartTV, smarthøjttalere, spillekonsol, e-bogslæser, smartur)

Internetaktiviteter

IUEM

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at sende eller modtage e-mail

Internetaktiviteter

IUPH1

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til opkald (herunder videoopkald) over internettet

Internetaktiviteter

IUSNET

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at deltage i sociale netværk (oprette brugerprofil, poste indlæg eller andre bidrag)

Internetaktiviteter

IUCHAT1

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til instant messaging (udveksling af beskeder)

Internetaktiviteter

IUNW1

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at læse nyheder, aviser eller tidsskrifter online

Internetaktiviteter

IHIF

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at søge sundhedsoplysninger (f.eks. om skader, sygdomme, ernæring, sundhedsfremme)

Internetaktiviteter

IUIF

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at søge oplysninger om varer eller tjenesteydelser

Internetaktiviteter

IUPOL2

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at give sin mening til kende om samfundsrelaterede eller politiske spørgsmål på websteder eller i sociale medier

Internetaktiviteter

IUVOTE

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at deltage i onlinehøringer eller -afstemninger om samfundsrelaterede eller politiske spørgsmål (f.eks. byplanlægning, underskriftsindsamling)

Internetaktiviteter

IUJOB

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at søge job eller sende en jobansøgning

Internetaktiviteter

IUSELL

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til at sælge varer eller tjenesteydelser via et websted eller en app

Internetaktiviteter

IUBK

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til private formål til netbanking (herunder mobilbanking)

Internetaktiviteter

IUOLC

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål i form af et onlinekursus

Internetaktiviteter

IUOLM

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål ved anvendelse af andet onlinelæringsmateriale end et fuldstændigt onlinekursus (f.eks. videovejledninger, webinarer, elektroniske lærebøger, læringsapps eller -platforme)

Internetaktiviteter

IUOCIS1

Brug af internettet inden for de sidste 3 måneder til gennemførelse af læringsaktiviteter til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål i form af kommunikation med undervisere eller lærende ved hjælp af audio- eller videoværktøjer online

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOVIP

Aktiviteter via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de sidste 12 måneder, der består i, at respondenten tilgår oplysninger om sig selv, som er lagret af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOVIDB

Aktiviteter via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de sidste 12 måneder, der består i, at respondenten tilgår oplysninger fra offentlige databaser eller registre (f.eks. oplysninger om tilgængeligheden af bøger i offentlige biblioteker, matrikelregistre, virksomhedsregistre)

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12IF

Aktiviteter via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de sidste 12 måneder, der består i, at respondenten indhenter oplysninger (f.eks. om tjenester, ydelser, rettigheder, love, åbningstider)

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOVIX

Respondenten har ikke tilgået personlige registre eller databaser eller indhentet oplysninger via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de sidste 12 måneder

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOV12FM

Respondenten har downloadet/udskrevet officielle formularer fra et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de sidste 12 måneder

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOVAPR

Respondenten har lavet en aftale eller reservation via et websted eller en app med/hos offentlige myndigheder eller offentlige tjenester (f.eks. reservation af en bog på et offentligt bibliotek, aftale med en embedsmand eller en statslig sundhedstjenesteyder) til private formål inden for de sidste 12 måneder

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOVPOST

(Frivillig)

Har respondenten modtaget officielle meddelelser eller dokumenter fra de offentlige myndigheder via respondentens konto på et websted eller en app (navnet på tjenesten, hvis en sådan findes i landet) tilhørende offentlige myndigheder eller tjenester (f.eks. meddelelser om bøde eller fakturaer, breve, indkaldelser til retsmøde, retsdokumenter, [nationale eksempler]) til privat brug inden for de sidste 12 måneder? Bør ikke omfatte meddelelser via e-mail- eller SMS om, at et dokument er tilgængeligt. (valgfrit)

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOVTAX1

Indsendelse af respondentens egen selvangivelse via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 12 måneder

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOVODC

Aktiviteter via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de sidste 12 måneder, der består i, at respondenten anmoder om officielle dokumenter eller attester (f.eks. eksamensbevis, fødselsattest, vielsesattest, skilsmisseattest, dødsattest, bopælsattest, attest fra politi- eller strafferegistre [nationale eksempler])

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOVBE

Aktiviteter via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de sidste 12 måneder, der består i, at respondenten anmoder om ydelser eller støtte (f.eks. pension, arbejdsløshedsunderstøttelse, børnepenge, indskrivning på skoler og universiteter [nationale eksempler])

Interaktion med offentlige myndigheder

IGOVRCC

Aktiviteter via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester til private formål inden for de sidste 12 måneder, der består i, at respondenten fremsætter andre anmodninger, krav eller klager (f.eks. anmeldelse af tyveri til politiet, indgivelse af en juridisk klage, anmodning om retshjælp, indledning af en civil retssag ved en domstol [nationale eksempler])

Interaktion med offentlige myndigheder

IRGOVNN

Grunde til ikke at anmode om officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de sidste 12 måneder — respondenten havde ikke brug for at anmode om dokumenter eller fremsætte krav

Interaktion med offentlige myndigheder

IRGOVLS

Grunde til ikke at anmode om officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de sidste 12 måneder — manglende færdigheder eller viden (f.eks. respondenten vidste ikke, hvordan man bruger webstedet eller appen, eller det/den var for indviklet at bruge)

Interaktion med offentlige myndigheder

IRGOVSEC

Grunde til ikke at anmode om officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de sidste 12 måneder — betænkeligheder med hensyn til sikkerheden vedrørende personoplysninger eller modvilje mod at betale online (kreditkortsvindel)

Interaktion med offentlige myndigheder

IRGOVEID

(Frivillig)

Grunde til ikke at anmode om officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de sidste 12 måneder — manglende elektronisk signatur, aktiveret elektronisk ID (digital ID) eller andet værktøj til anvendelse af digital ID (som kræves for at anvende tjenesterne [nationale eksempler] (valgfrit)

Interaktion med offentlige myndigheder

IRGOVOP

Grunde til ikke at anmode om officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de sidste 12 måneder — en anden person gjorde det på respondentens vegne (f.eks. konsulent, rådgiver, pårørende)

Interaktion med offentlige myndigheder

IRGOVOTH

Grunde til ikke at anmode om officielle dokumenter eller til ikke at fremsætte krav via et websted eller en app tilhørende offentlige myndigheder eller offentlige tjenester inden for de sidste 12 måneder — anden grund

Interaktion med offentlige myndigheder

IEID

Respondentens anvendelse af sin digitale ID [national liste over alle landespecifikke digitale ID'er, der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen (1)] til at få adgang til onlinetjenester til private formål inden for de sidste 12 måneder.

Interaktion med offentlige myndigheder

IEIDOC

Type af tjenesteydelser, i forbindelse med hvilke respondenten har anvendt digital ID [national liste over alle landespecifikke digitale ID'er, der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen] inden for de seneste 12 måneder — tjenesteydelser leveret af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester i respondentens bopælsland (f.eks. indsendelse af respondentens selvangivelse, ansøgning om sociale ydelser, anmodning om officielle certifikater, adgang til respondentens patientjournaler [nationale eksempler])

Interaktion med offentlige myndigheder

IEIDEC

Type af tjenesteydelser, i forbindelse med hvilke respondenten har anvendt digital ID [national liste over alle landespecifikke digitale ID'er, der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen] inden for de seneste 12 måneder — tjenesteydelser leveret af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester i andre europæiske lande (f.eks. indsendelse af respondentens selvangivelse, anmodning om officielle dokumenter eller certifikater [nationale eksempler]) (hvis det er relevant i det pågældende land)

Interaktion med offentlige myndigheder

IEIDBS

Type af tjenesteydelser, i forbindelse med hvilke respondenten har anvendt digital ID [national liste over alle landespecifikke digitale ID'er, der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen] inden for de seneste 12 måneder — tjenesteydelser leveret af erhvervssektoren (f.eks. adgang til banktjenester, login til transporttjenester, identifikation via digital ID, f.eks. til en digital markedsplads) [nationale eksempler]) (hvis det er relevant i det pågældende land)

Interaktion med offentlige myndigheder

IREIDNA

Grunde til ikke at anvende digital ID, der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — respondenten var ikke bekendt med eksistensen af digital ID

Interaktion med offentlige myndigheder

IREIDNO

Grunde til ikke at anvende digital ID, der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — respondenten har ikke et digitalt ID

Interaktion med offentlige myndigheder

IREIDNN

Grunde til ikke at anvende digital ID, der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — respondenten havde ikke behov for at tilgå onlinetjenester, der kræver digital ID

Interaktion med offentlige myndigheder

IREIDSEC

Grunde til ikke at anvende digital ID, der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — respondenten føler utryghed ved at anvende digital ID (betænkeligheder vedrørende IKT-sikkerhed, persondatabeskyttelse)

Interaktion med offentlige myndigheder

IREIDTEC

Grunde til ikke at anvende digital ID, der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — problemer vedrørende anvendelighed/tekniske problemer (f.eks. for vanskelige eller ikke brugervenlige, mangel på passende kortlæser, ikkekompatibel software, det blev ikke accepteret for de tjenester, som respondenten skulle have adgang til)

Interaktion med offentlige myndigheder

IREIDDEV

Grunde til ikke at anvende digital ID, der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — respondenten kunne ikke anvende det digitale ID for at få adgang til tjenesten via en smartphone eller en tablet

Interaktion med offentlige myndigheder

IREIDOTH

Grunde til ikke at anvende digital ID, der er officielt anerkendt af offentlige myndigheder eller offentlige tjenester, og som har sikringsniveauerne betydelig eller høj i henhold til eIDAS-forordningen inden for de seneste 12 måneder — andre grunde

E-handel

IBUY

Seneste indkøb eller bestilling af varer eller tjenesteydelser over internettet til private formål

E-handel

BCLOT1

Brug af internettet til at købe tøj (herunder sportsbeklædning), sko eller tilbehør (f.eks. tasker, smykker) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BSPG

Brug af internettet til at købe sportsrelaterede varer (undtagen sportsbeklædning) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BCG

Brug af internettet til at købe legetøj eller produkter til børn (f.eks. bleer, flasker og barnevogne) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BFURN1

Brug af internettet til at købe møbler, tilbehør til hjemmet (f.eks. tæpper eller gardiner) eller haveprodukter (f.eks. redskaber eller planter) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BMUFL

Brug af internettet til at købe musik, f.eks. CD'er, vinylplader osv., og/eller film eller TV-serier i form af DVD'er, Blu-ray osv. fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BBOOKNLG

Brug af internettet til at købe trykte bøger, blade og aviser fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BHARD1

Brug af internettet til at købe computere, tabletter, mobiltelefoner eller tilbehør hertil fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BEEQU1

Brug af internettet til at købe forbrugerelektronik (f.eks. TV-apparater, stereoanlæg, kameraer, soundbarer/smarthøjtalere eller virtuelle assistenter) eller husholdningsapparater (f.eks. vaskemaskiner) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BMED1

Brug af internettet til at købe medicin eller kosttilskud som f.eks. vitaminer (undtagen receptfornyelse online) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BFDR

Brug af internettet til at købe udbringninger fra restauranter, fastfoodkæder eller cateringtjenester fra virksomheder eller privatpersoner via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BFDS

Brug af internettet til at købe mad eller drikkevarer fra butikker eller leverandører af måltidskasser fra virksomheder eller privatpersoner via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BCBW

Brug af internettet til at købe kosmetik, skønhedsplejemidler eller wellnessprodukter fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BCPH

Brug af internettet til at købe rengøringsprodukter eller produkter til personlig hygiejne (f.eks. tandbørster, lommetørklæder, vaskemidler eller rengøringsklude) fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BBMC

Brug af internettet til at købe cykler, knallerter, biler eller andre køretøjer eller reservedele dertil fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BOPG

Brug af internettet til at købe andre fysiske varer fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BPG_ANY

Brug af internettet til at købe en hvilken som helst af de opførte fysiske varer fra virksomheder eller privatpersoner (herunder brugte varer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BPG_DOM

Brug af internettet til at købe varer fra sælgere i hjemlandet (fra virksomheder eller privatpersoner) via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BPG_EU

Brug af internettet til at købe varer fra sælgere fra andre EU-lande (fra virksomheder eller privatpersoner) via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BPG_WRLD

Brug af internettet til at købe varer fra sælgere fra resten af verden (fra virksomheder eller privatpersoner) via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BPG_UNK

Brug af internettet til at købe varer fra sælgere, hvis hjemland er ukendt (fra virksomheder eller privatpersoner) via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BPG_PP

Varer købt fra privatpersoner via et websted eller en app

E-handel

BMUSS

Brug af internettet til at købe eller abonnere på musik som streamingtjeneste eller downloads via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BFLMS

Brug af internettet til at købe eller abonnere på film eller TV-serier som streamingtjeneste eller downloads via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BBOOKNLS

Brug af internettet til at købe eller abonnere på e-bøger, onlineblade eller -aviser via et websted eller en app inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BGAMES

Brug af internettet til at købe eller abonnere på spil enten online eller som downloads på smartphones, tabletter, computere eller konsoller via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BSOFTS

Brug af internettet til at købe eller abonnere på computersoftware eller anden software som downloads, herunder opdateringer, via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BHLFTS

Brug af internettet til at købe eller abonnere på apps vedrørende sundhed eller fitness (undtagen gratis apps) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BAPP

Brug af internettet til at købe eller abonnere på andre apps (f.eks. i forbindelse med sprogindlæring, rejser, vejrforhold) (undtagen gratis apps) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BSTICK

Brug af internettet til at købe billetter til sportsbegivenheder via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BCTICK

Brug af internettet til at købe billetter til kulturelle eller andre begivenheder (f.eks. billetter til biograf, koncerter, messer) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BSIMC

Brug af internettet til at købe internet- eller mobiltelefonabonnementer via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BSUTIL

Brug af internettet til at købe abonnementer på elektricitet, vand eller opvarmning, affaldsbortskaffelse eller lignende tjenester via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BHHS

Brug af internettet til at købe tjenester i hjemmet (f.eks. rengøring, børnepasning, reparationsarbejde, havearbejde) (herunder også fra privatpersoner) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BTPS_E

Brug af internettet til at købe transporttjenester fra en transportvirksomhed som f.eks. billetter til lokal bus, fly eller tog eller taxikørsel via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BTPS_PP

Brug af internettet til at købe transporttjenester fra en privatperson via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BRA_E

Brug af internettet til at leje indlogering fra virksomheder som f.eks. hoteller eller rejsebureauer via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BRA_PP

Brug af internettet til at leje indlogering fra en privatperson via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BOTS (valgfrit)

Brug af internettet til at købe andre tjenester (undtagen finans- og forsikringstjenester) via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

(valgfrit)

E-handel

BF

Antal gange, der er blevet købt varer eller tjenesteydelser over internettet via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BTFW1

Problemer i forbindelse med e-handel: webstedet var vanskeligt at bruge, eller det fungerede ikke tilfredsstillende (det var f.eks. for kompliceret, forvirrende, fungerede dårligt teknisk set) ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BDGL1

Problemer i forbindelse med e-handel: vanskeligheder med at finde oplysninger om garantier eller andre juridiske rettigheder ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BSPD1

Problemer i forbindelse med e-handel: langsommere levering end angivet ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BCPR1

Problemer i forbindelse med e-handel: højere endelige omkostninger end angivet (f.eks. uforudsete ekspeditionsgebyrer eller uberettigede garantigebyrer) ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BWDN1

Problemer i forbindelse med e-handel: levering af forkerte eller beskadigede varer eller tjenesteydelser ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BFRA1

Problemer i forbindelse med e-handel: problemer med svig (f.eks. ingen varer eller tjenesteydelser modtaget, misbrug af kreditkortoplysninger) ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BCR1

Problemer i forbindelse med e-handel: vanskeligheder ved reklamation og afhjælpning af mangler eller utilfredsstillende svar på reklamation ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BDNS1

Problemer i forbindelse med e-handel: udenlandsk detailhandel solgte ikke til respondentens hjemland ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BOTH2

Problemer i forbindelse med e-handel: andre problemer ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

Hindringer for og problemer i forbindelse med brug

BARR2X

Ingen problemer ved køb online via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BFIN_IN1

Brug af internettet til at købe forsikringspolicer, herunder rejseforsikring, også som en pakke sammen med f.eks. en flybillet, via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BFIN_CR1

Brug af internettet til at optage lån eller realkreditlån eller indgå kreditaftaler i banker eller hos andre finansielle tjenesteydere via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

E-handel

BFIN_SH1

Brug af internettet til at købe eller sælge aktier, obligationer, andele i fonde eller andre finansielle aktiver via et websted eller en app til private formål inden for de sidste 3 måneder

Digitale færdigheder

CXFER1

Aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, herunder kopiering eller flytning af filer (f.eks. dokumenter, data, billeder, video) mellem mapper, udstyr (f.eks. via e-mail, instant messaging, USB, kabel) eller i »skyen«

Digitale færdigheder

CINSAPP1

Aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer downloading eller installering af software eller apps

Digitale færdigheder

CCONF1

Aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer ændring af indstillinger af software, app eller anordning (f.eks. justering af sprog, farver, kontrast, tekststørrelse, værktøjslinje/menu)

Digitale færdigheder

CWRD1

Softwarerelaterede aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer brug af tekstbehandlingssoftware

Digitale færdigheder

CPRES2

Softwarerelaterede aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer oprettelse af filer (såsom dokument, billede, video), som omfatter flere elementer som f.eks. tekst, billede, tabel, diagram, animation eller lyd

Digitale færdigheder

CXLS1

Softwarerelaterede aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer brug af regnearkssoftware

Digitale færdigheder

CXLSADV1

Softwarerelaterede aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer brug af avancerede funktioner i regnearkssoftware (funktioner, formler, makroer og andre funktioner for udvikleren) med henblik på at tilrettelægge, analysere, strukturere eller ændre data

Digitale færdigheder

CEPVA1

Softwarerelaterede aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer redigering af fotografier, video- eller lydfiler

Digitale færdigheder

CPRG2

Softwarerelaterede aktiviteter gennemført inden for de sidste 3 måneder til uddannelsesmæssige, erhvervsmæssige eller private formål, der indebærer kodeskrivning i et programmeringssprog

Digitale færdigheder

UDI

Oplysninger eller indhold (f.eks. videoer, billeder), der er set på internetnyhedssteder eller sociale medier, og som respondenten anser for at være usande eller tvivlsomme, inden for de sidste 3 måneder

Digitale færdigheder

TIC

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internetnyhedssteder eller sociale medier, og som respondenten har kontrolleret, inden for de sidste 3 måneder

Digitale færdigheder

TICCSFOI

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internettet, og som respondenten har kontrolleret ved at kontrollere kilderne eller finde andre oplysninger på internettet (såsom andre nyhedssteder)

Digitale færdigheder

TICIDIS

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internettet, og som respondenten har kontrolleret ved at følge eller deltage i diskussioner på internettet om oplysningerne

Digitale færdigheder

TICNIDIS

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internettet, og som respondenten har kontrolleret ved at diskutere oplysningerne offline med andre personer eller bruge kilder, som ikke er på internettet

Digitale færdigheder

TICXND

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internettet, og som ikke er kontrolleret, fordi respondenten allerede vidste, at oplysninger, indhold eller kilde ikke var pålidelige

Digitale færdigheder

TICXSKL

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internettet, og som ikke er kontrolleret, fordi respondenten manglede færdigheder eller viden

Digitale færdigheder

TICXOTH

Sandfærdigheden af de oplysninger eller det indhold, der er fundet på internettet, og som ikke er kontrolleret af andre årsager

Digitale færdigheder

HM

(valgfrit)

Meddelelser, der er fundet online inden for de sidste 3 måneder, og som respondenten anser for fjendtlig eller nedværdigende over for grupper af mennesker eller enkeltpersoner i videoer, blogs, vlogs, på sociale medier eller nyhedssteder (herunder i kommentarsporet) (valgfrit)

Digitale færdigheder

HMPS (valgfrit)

Grupper af personer eller enkeltpersoner, der angrebes i eller er mål for de budskaber, der betragtes som fjendtlige eller nedværdigende på grund af politiske eller sociale synspunkter (valgfrit)

Digitale færdigheder

HMSO (valgfrit)

Grupper af personer eller enkeltpersoner, der angrebes i eller er mål for de budskaber, der betragtes som fjendtlige eller nedværdigende på grund af seksuel orientering (LGBTIQ-identiteter) (valgfrit)

Digitale færdigheder

HMSE (valgfrit)

Grupper af personer eller enkeltpersoner, der angrebes i eller er mål for de budskaber, der betragtes som fjendtlige eller nedværdigende på grund af køn (valgfrit)

Digitale færdigheder

HMRE (valgfrit)

Grupper af personer eller enkeltpersoner, der angrebes i eller er mål for de budskaber, der betragtes som fjendtlige eller nedværdigende på grund af race eller etnisk oprindelse (valgfrit)

Digitale færdigheder

HMRB (valgfrit)

Grupper af personer eller enkeltpersoner, der angrebes i eller er mål for de budskaber, der betragtes som fjendtlige eller nedværdigende på grund af religion eller tro (valgfrit)

Digitale færdigheder

HMD (valgfrit)

Grupper af personer eller enkeltpersoner, der angrebes i eller er mål for de budskaber, der betragtes som fjendtlige eller nedværdigende på grund af invaliditet (valgfrit)

Digitale færdigheder

HMOTH (valgfrit)

Grupper af personer eller enkeltpersoner, der angrebes i eller er mål for de budskaber, der betragtes som fjendtlige eller nedværdigende på grund af andre personlige egenskaber (valgfrit)

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

MAPS_RPS

Gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste 3 måneder: læst erklæringer om beskyttelse af privatlivets fred inden udlevering af personoplysninger

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

MAPS_RRGL

Gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste 3 måneder: begrænset adgangen til egen geografiske placering eller nægtet adgang til egen geografiske placering

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

MAPS_LAP

Gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste 3 måneder: begrænset adgangen til profil eller indhold på sociale netværkssteder eller fælles onlinelagring

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

MAPS_RAAD

Gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste 3 måneder: nægtet tilladelse til at bruge personoplysninger til reklameformål

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

MAPS_CWSC

Gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste 3 måneder: kontrolleret at den hjemmeside, hvor respondenten afleverede personoplysninger, var sikker (f.eks. https-sider, sikkerhedslogo eller -certifikater)

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

MAPS_APD

Gjort følgende for at forvalte adgangen til egne personoplysninger (såsom navn, fødselsdato, identitetskortnummer, kontaktoplysninger, kreditkortnummer, fotografier, geografisk placering) på internettet inden for de sidste 3 måneder: bedt websteder eller administrator/leverandør af søgemaskiner om at få adgang til de oplysninger, de er i besiddelse af om respondenten, for at opdatere eller slette dem

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

PCOOK1

Skiftet indstillinger i egen internetbrowser for at forhindre eller begrænse cookies på respondentens anordninger

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

CCOOK (valgfrit)

Betænkeligheder med hensyn til, at respondentens onlineaktiviteter registreres for at levere målrettede reklamer til respondenten

(valgfrit)

Sikkerhed, privatlivets fred, tillid

USLCOOK

Brug af software, der begrænser muligheden for at spore privatpersoners aktiviteter på internettet på en af respondentens anordninger


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73). Sikringsniveauerne »betydelig« og »høj« er defineret i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1502 af 8. september 2015 om fastlæggelse af tekniske minimumsspecifikationer og procedurer for fastsættelse af sikringsniveauer for elektroniske identifikationsmidler i henhold til artikel 8, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014.


Top