EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2120

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2120 af 13. juli 2022 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår datastandarder og -formater, modeller og procedurer for indberetning af oplysninger om projekter, der finansieres gennem crowdfundingplatforme (EØS-relevant tekst)

C/2022/4837

OJ L 287, 8.11.2022, p. 76–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2120/oj

8.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 287/76


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2120

af 13. juli 2022

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår datastandarder og -formater, modeller og procedurer for indberetning af oplysninger om projekter, der finansieres gennem crowdfundingplatforme

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på de kompetente myndigheders effektive aggregering og sammenligning af oplysninger om finansierede crowdfundingprojekter bør crowdfundingtjenesteudbydere anvende ensartede standarder og formarter, når de indberetter disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) 2020/1503. Derfor bør der etableres en model, som fastsætter fælles standarder og formater for indberetning af disse oplysninger.

(2)

For at de kompetente myndigheder kan indhente oplysningerne på rettidig vis og derefter indsende dem til ESMA bør crowdfundingtjenesteudbydere indberette oplysningerne til de kompetente myndigheder for et kalenderår senest ved udgangen af februar i det følgende år. For at give de kompetente myndigheder og ESMA fyldestgørende oplysninger, som er nødvendige for at styrke de kompetente myndigheders evne til at føre tilsyn med de respektive enheder samt for at sætte ESMA i stand til at udarbejde og offentliggøre fuldstændige statistikker vedrørende crowdfundingmarkedet i Unionen bør de oplysninger, som indberettes af crowdfundingtjenesteudbydere, indeholde oplysninger om alle projekter, som finansieres gennem en crowdfundingtjenesteudbyders platform, herunder projekter, som ikke rejste nogen penge i det pågældende år. Crowdfundingtjenesteudbydere bør sikre, at de oplysninger, de giver, er fuldstændige og nøjagtige.

(3)

Da de oplysninger, som skal indberettes af crowdfundingtjenesteudbydere, er følsomme, bør procedurerne for indberetning af disse oplysninger sikre fortroligheden af de oplysninger, der indberettes.

(4)

For at sikre, at projektejere identificeres på sikker og effektiv vis, bør almindeligt anvendte identifikatorer for disse indberettes. Hvis projektejeren er en juridisk enhed, bør projektejerens identifikationskode for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode) indberettes. Da der ikke findes nogen fælles international standard for identifikation af fysiske personer og i betragtning af, hvor vigtigt det er at sikre en tydelig identifikation af projektejere, som er fysiske personer, bør identifikatoren i artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/590 (2) indberettes for sådanne projektejere. For at sikre interoperabiliteten af data og for, at de indberettede data kan suppleres med andre data, som foreligger i dokumentet med central investorinformation, jf. artikel 23 i forordning (EU) 2020/1503, bør identifikatoren for det crowdfundingudbud, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2119 (3), ligeledes indberettes.

(5)

For at sætte ESMA i stand til at foretage effektiv aggregering og sammenligning af oplysningerne på tværs af grænserne og udarbejde statistikker vedrørende crowdfundingmarkedet i Unionen bør de kompetente myndigheder anvende ensartede standarder og formater, når de indberetter oplysninger om crowdfundingprojekter til ESMA. Derfor bør der etableres en model, som fastsætter fælles standarder og formater for indberetning af disse oplysninger. De kompetente myndigheder bør give ESMA fuldstændige og nøjagtige oplysninger, idet identifikatoren for projektejeren anonymiseres ved hjælp af en fælles metode.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(7)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, har analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4).

(8)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (5) og afgav udtalelse den 1. juni 2022 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Datastandarder og -formater, modeller og procedurer for indberetning af oplysninger til kompetente myndigheder

1.   Indberetningen i henhold til artikel 16, stk. 1, i forordning (EU) 2020/1503 skal indeholde de fuldstændige og nøjagtige oplysninger, der er angivet i tabel 2 i bilaget til nærværende forordning, i overensstemmelse med de standarder og formater, som er beskrevet i nævnte tabel, og der skal anvendes en elektronisk formular i en fælles CSV-model eller et andet alternativt format, der accepteres af den kompetente myndighed, som oplysningerne skal indberettes til.

2.   Procedurerne for indberetning af oplysninger i overensstemmelse med nærværende artikel skal omfatte mekanismer, som sikrer fortroligheden af de oplysninger, der indberettes.

3.   Oplysningerne i stk. 1 skal indberettes for hvert kalenderår inden udgangen af februar i det følgende kalenderår.

4.   Oplysningerne i stk. 1 skal omfatte følgende:

a)

for crowdfundingtjenesteudbyderen, identifikationskoden for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode)

b)

for projektejeren:

i)

LEI-koden, hvis projektejeren er en juridisk person

ii)

den identifikator, der er nævnt i artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2017/590, hvis projektejeren er en fysisk person

c)

for hvert individuelt projekt, identifikatoren for det crowdfundingudbud, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/2119.

Artikel 2

Datastandarder og -formater, modeller og procedurer for indberetning af oplysninger til ESMA

1.   Indberetningen i henhold til artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) 2020/1503 skal indeholde de fuldstændige og nøjagtige oplysninger, der er angivet i tabel 3 i bilaget til nærværende forordning, i overensstemmelse med de standarder og formater, som er beskrevet i nævnte tabel, og der skal anvendes en elektronisk formular i en fælles CSV-model.

2.   Oplysninger, som gør det muligt at identificere projektejeren, skal anonymiseres ved hjælp af en fælles kryptografisk hashalgoritme.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.10.2020, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/590 af 28. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 449).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2119 af 13. juli 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for dokumentet med central investorinformation (se side 63 i denne EUT).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


BILAG

Tabel 1

Glossar for tabel 2 og 3

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Landekode på 2 bogstaver i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

Valutakode på 3 bogstaver i henhold til ISO 4217-valutakoder

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler

Numerisk felt til både positive og negative værdier.

decimaltegnet er ».« (punktum)

intet skilletegn ved tusind

negative tal har »–« (minus) som fortegn

værdierne afrundes og trunkeres ikke.

{INTEGER-n}

Helt tal på op til n cifre i alt

Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier.

intet skilletegn ved tusind

negative tal har »–« (minus) som fortegn.

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikationskode for juridiske enheder i henhold til ISO 17442 (LEI-kode)

{NATIONAL_ID}

35 alfanumeriske tegn

Identifikatoren tilvejebringes i overensstemmelse med artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2017/590.


Tabel 2

Oplysninger, som skal indberettes til kompetente myndigheder

N

Felt

Indhold, som skal indberettes

Formater og standarder, som skal anvendes ved indberetning

1

Crowdfundingtjenesteudbyderens identifikationskode

Kode, som anvendes til at identificere den crowdfundingtjenesteudbyder, som har ansvar for at indsende rapporten.

{LEI}

2

Indberetningsperiode

Det år, som indberetningen vedrører.

ÅÅÅÅ

Oplysninger om de projekter, for hvilke crowdfundingtjenesteudbyderen har gennemført et crowdfundingudbud i løbet af indberetningsperioden.

Felt 3-6 skal gentages for hvert projekt. Hvis det rejste beløb er udtrykt i mere end en valuta, skal felt 5-6 gentages for hver enkelt valuta.

3

Identifikator for crowdfundingudbuddet

Unik identifikator for crowdfundingudbuddet som angivet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/2119

{ALPHANUM-28}

4

Sektor

Sektoren for projektet som angivet på første nomenklaturniveau, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (1).

{ALPHANUM-1}

5

Rejst beløb

Det beløb, der er rejst til projektet.

De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal svare til de værdier, der er angivet i felt 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Valuta for det rejste beløb

Den valuta, i hvilken det rejste beløb er udtrykt.

{CURRENCYCODE_3}

Oplysninger om projektejeren/projektejerne for hvert projekt.

Felt 7 skal gentages for hver projektejer.

7

Identifikator for projektejeren/projektejerne

Kode, der anvendes til at identificere projektejeren:

a)

hvis projektejeren er en juridisk enhed, LEI-koden

b)

hvis projektejeren er en fysisk person, den identifikator, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2017/590.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Oplysninger om investorerne og de udstedte instrumenter for hvert projekt.

Hvis der skal indberettes forskellige typer instrumenter, forskellige typer investorer, forskellige investorlande eller valutaer, skal felt 8-13 gentages så mange gange, som det er nødvendigt for hver kombination af instrumenttype, investortype, investorland og valuta.

8

Instrumenttype

Type af udstedte instrumenter.

LOAN — Lån

ICFP — Instrumenter, der er godkendt til crowdfunding

EQUI — Aktieinstrumenter, som er værdipapirer i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 44), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (2), såsom de aktieinstrumenter, der er omhandlet i litra a) i samme nummer

DEBT — Gældsinstrumenter, som er værdipapirer i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 44), i direktiv 2014/65/EU, såsom de gældsinstrumenter, der er omhandlet i litra b) i samme nummer

OTHR — Andre værdipapirer i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 44), i direktiv 2014/65/EU, såsom de værdipapirer, der er omhandlet i litra c) i samme nummer

9

Investortype

Type eller typer af investorer med angivelse af, om investoren er:

a)

en fysisk eller juridisk person, som er en professionel kunde i henhold til afsnit I, punkt 1, 2, 3 eller 4, i bilag II til direktiv 2014/65/EU

b)

en fysisk eller juridisk person, som af crowdfundingtjenesteudbyderen er blevet godkendt til at blive behandlet som en erfaren investor i overensstemmelse med de kriterier og den procedure, der er fastlagt i bilag II til forordning (EU) 2020/1503

c)

en mindre erfaren investor

d)

projektejeren.

Hvis det beløb, der indberettes i felt 12, henviser til det beløb, som projektejeren har investeret i projektet, skal den investortype, der indberettes i dette felt, omfatte projektejeren som angivet i litra d).

PROF — Professionel kunde i henhold til afsnit I, punkt 1, 2, 3 eller 4, i bilag II til direktiv 2014/65/EU

SOPH — Erfaren investor i overensstemmelse med de kriterier og den procedure, der er fastlagt i bilag II til forordning (EU) 2020/1503

RETL — Mindre erfaren investor

OTHR — Projektejere

10

Investorland

Det land, hvor investorerne har deres skattemæssige hjemsted.

{COUNTRYCODE_2}

11

Antal investorer

Antallet af individuelle investorer for hver given investortype og investorlandet.

{INTEGER-9}

12

Investeret beløb

Det samlede investerede beløb for hver given investortype og investorlandet, udtrykt i den valuta, der er anvendt til betaling.

{DECIMAL-18/5}

13

Valuta for det beløb, der er investeret

Den valuta, i hvilken det investerede beløb er udtrykt.

{CURRENCYCODE_3}


Tabel 3

Oplysninger, som skal indberettes til ESMA

N

Felt

Indhold, som skal indberettes

Formater og standarder, som skal anvendes ved indberetning

1

Crowdfundingtjenesteudbyderens identifikationskode

Kode, som anvendes til at identificere den crowdfundingtjenesteudbyder, som har ansvar for at indsende rapporten.

{LEI}

2

Indberetningsperiode

Det år, som indberetningen vedrører.

ÅÅÅÅ

Oplysninger om de projekter, for hvilke crowdfundingtjenesteudbyderen har gennemført et crowdfundingudbud i løbet af indberetningsperioden.

Felt 3-6 skal gentages for hvert projekt. Hvis det rejste beløb er udtrykt i mere end en valuta, skal felt 5-6 gentages for hver enkelt valuta.

3

Identifikator for crowdfundingudbuddet

Unik identifikator for crowdfundingudbuddet som angivet i artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/2119.

{ALPHANUM-28}

4

Sektor

Sektoren for projektet som angivet på første nomenklaturniveau, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1893/2006.

{ALPHANUM-1}

5

Rejst beløb

Det beløb, der er rejst til projektet.

De oplysninger, der indberettes i dette felt, skal svare til de værdier, der er angivet i felt 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Valuta for det rejste beløb

Den valuta, i hvilken det rejste beløb er udtrykt.

{CURRENCYCODE_3}

Oplysninger om projektejeren/projektejerne for hvert projekt.

Felt 7 skal gentages for hver projektejer.

7

Anonymiseret identifikator for projektejer(e)

Den identifikator for projektejeren, som er anonymiseret i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2.

{ALPHANUM}

Oplysninger om investorerne og de udstedte instrumenter for hvert projekt.

Hvis der skal indberettes forskellige typer instrumenter, forskellige typer investorer, forskellige investorlande eller valutaer, skal felt 8-13 gentages så mange gange, som det er nødvendigt for hver kombination af instrumenttype, investortype, investorland og valuta.

8

Instrumenttype

Type af udstedte instrumenter.

LOAN — Lån

ICFP — Instrumenter, der er godkendt til crowdfunding

EQUI — Aktieinstrumenter, som er værdipapirer i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 44), i direktiv 2014/65/EU, såsom de aktieinstrumenter, der er omhandlet i litra a) i samme nummer

DEBT — Gældsinstrumenter, som er værdipapirer i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 44), i direktiv 2014/65/EU, såsom de gældsinstrumenter, der er omhandlet i litra b) i samme nummer

OTHR — Andre værdipapirer i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. 44), i direktiv 2014/65/EU, såsom de værdipapirer, der er omhandlet i litra c) i samme nummer

9

Investortype

Type af investor med angivelse af, om investoren er:

a)

en fysisk eller juridisk person, som er en professionel kunde i henhold til afsnit I, punkt 1, 2, 3 eller 4, i bilag II til direktiv 2014/65/EU

b)

en fysisk eller juridisk person, som af crowdfundingtjenesteudbyderen er blevet godkendt til at blive behandlet som en erfaren investor i overensstemmelse med de kriterier og den procedure, der er fastlagt i bilag II til forordning (EU) 2020/1503

c)

en mindre erfaren investor

d)

projektejeren.

Hvis det beløb, der indberettes i felt 12, henviser til det beløb, som projektejeren har investeret i projektet, skal den investortype, der indberettes i dette felt, omfatte projektejeren som angivet i litra d).

PROF — en professionel kunde i henhold til afsnit I, punkt 1, 2, 3 eller 4, i bilag II til direktiv 2014/65/EU

SOPH — Erfaren investor i overensstemmelse med de kriterier og den procedure, der er fastlagt i bilag II til forordning (EU) 2020/1503

RETL — Mindre erfaren investor

OTHR — Projektejere

10

Investorland

Det land, hvor investorerne har deres skattemæssige hjemsted.

{COUNTRYCODE_2}

11

Antal investorer

Antallet af individuelle investorer for hver given investortype og investorlandet.

{INTEGER-9}

12

Investeret beløb

Det samlede investerede beløb for hver given investortype og investorlandet, udtrykt i den valuta, der er anvendt til betaling.

{DECIMAL-18/5}

13

Valuta for det beløb, der er investeret

Den valuta, i hvilken det investerede beløb er udtrykt.

{CURRENCYCODE_3}


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).


Top