EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2118

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2118 af 13. juli 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for crowdfundingtjenesteudbyderes individuelle porteføljepleje af lån for at præcisere metoden til vurdering af kreditrisikoen, de oplysninger om hver individuel portefølje, som skal gives til investorerne, og de nødvendige politikker og procedurer i forbindelse med reservefonde (EØS-relevant tekst)

C/2022/4841

OJ L 287, 8.11.2022, p. 50–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2118/oj

8.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 287/50


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/2118

af 13. juli 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for crowdfundingtjenesteudbyderes individuelle porteføljepleje af lån for at præcisere metoden til vurdering af kreditrisikoen, de oplysninger om hver individuel portefølje, som skal gives til investorerne, og de nødvendige politikker og procedurer i forbindelse med reservefonde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (1), særlig artikel 6, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Når investorer investerer i en lånportefølje, der udbydes af en crowdfundingtjenesteudbyder, udvælger de ikke de projekter, som de vil investere deres midler i, men snarere en række parametre og risikoindikatorer, og overlader det til crowdfundingtjenesteudbyderen at tildele midlerne i overensstemmelse hermed. Crowdfundingtjenesteudbyderen bør derfor give relevante oplysninger til potentielle og nuværende investorer, således at de har en tilstrækkelig viden om projekternes afkast og risici og kan træffe informerede beslutninger.

(2)

For at mindske informationsasymmetrien mellem crowdfundingtjenesteudbydere og investorer bør investorerne modtage alle de relevante oplysninger om porteføljens sammensætning, herunder om de projekter, hvori deres midler investeres, samt kvaliteten af de lån, der finansierer disse projekter. Dette bør gøre det muligt for investorer bedre at forstå og sammenligne forskellige porteføljers resultater og risici, hvad enten de udbydes på den samme platform eller på alternative platforme.

(3)

Investorerne udsættes ikke kun for risici, der er forbundet med de projekter eller lån, som deres midler investeres i, men også med den måde, hvorpå crowdfundingtjenesteudbyderen vurderer risikoen ved disse lån og projekter, og hvordan denne udbyder håndterer udvælgelsen af lån til porteføljen. I den forbindelse kan det være særlig effektivt at udføre stresstest af porteføljen og følsomhedsanalyser af det enkelte lån og den enkelte projektejer, når det gælder om at foretage en grundig og fyldestgørende vurdering af investeringerne. Når crowdfundingtjenesteudbyderen udfører sådanne stresstest, bør resultatet af disse analyser derfor meddeles investorerne.

(4)

For at sikre reel gennemsigtighed bør oplysningerne om de elementer, som crowdfundingtjenesteudbyderen skal inkludere i den metode, der anvendes til at foretage kreditrisikovurderinger, videregives på passende vis. Dette vil gøre det muligt for investorerne at forstå, om crowdfundingtjenesteudbydere anvender en passende og forsigtig tilgang i forbindelse med vurderingen af de finansierede projekters bæredygtighed, prisoverkommeligheden af lånene for projektejerne og sammensætningen af de individuelle lån i en struktureret portefølje.

(5)

En crowdfundingtjenesteudbyder kan benytte sig af en særlig reservefond til at kompensere investorer for de tab, som de måtte lide, hvis projektejere ikke tilbagebetaler deres lån. Investorerne skal gøres opmærksom på, at den blotte eksistens af en sådan reservefond ikke giver nogen garanti for, at investeringen kan betragtes som risikofri, og for at de vil modtage godtgørelse i tilfælde af misligholdelse af det lån, de har finansieret, da crowdfundingtjenesteudbyderen har ubegrænset skønsbeføjelse med hensyn til at træffe afgørelse om betalinger. For at sikre tilstrækkelig investorbeskyttelse er det vigtigt, at crowdfundingtjenesteudbydere har indført passende politikker og ledelsesordninger i forbindelse med forvaltningen af reservefonde, hvad enten der er tale om direkte forvaltning eller forvaltning gennem en tredjepartsudbyder.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som er udarbejdet af EBA i tæt samarbejde med ESMA og forelagt for Kommissionen.

(7)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, har analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2).

(8)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (3) og afgav udtalelse den 1. juni 2022 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Nøjagtighed og pålidelighed af de oplysninger, der skal gives til investorerne

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere sikrer, at de oplysninger, der gives til investorerne i henhold til artikel 6, stk. 2 og 4, i forordning (EU) 2020/1503, er nøjagtige og pålidelige og ajourføres regelmæssigt.

2.   Med henblik på stk. 1 sikrer crowdfundingtjenesteudbydere, at:

a)

de data, der anvendes til at foretage de vurderinger af kreditværdighed, der er omhandlet i denne forordnings kapitel II, er ensartede, fuldstændige og hensigtsmæssige

b)

måleteknikkerne er passende i forhold til kompleksiteten af og de risici, der er forbundet med de enkelte crowdfundingprojekter og/eller porteføljerne, at de er baseret på pålidelige data, og at de er underlagt periodisk validering, og

c)

procedurerne vedrørende dataforvaltning er robuste, veldokumenterede og pålidelige, og at de ajourføres regelmæssigt.

Artikel 2

Format for de oplysninger, som skal gives

1.   Med henblik på kapitel II skal de oplysninger, der gives til investorerne, være let tilgængelige i et særligt afsnit på crowdfundingtjenesteudbyderens websted og skal tydeligt kunne skelnes fra markedsføringsmateriale.

2.   Med henblik på kapitel III stilles oplysningerne til individuelle investorer om deres låneportefølje til rådighed på en sikker side på crowdfundingtjenesteudbyderens websted, som skal være tilgængelig ved hjælp af et passende personligt identifikationsmiddel.

3.   De oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, præsenteres på en måde, der er let at læse, og udtrykkes på en måde og i et sprog, der letter forståelsen. Tekniske termer bør undgås, hvis almindelige ord kan anvendes, og når der anvendes tekniske termer, bør de forklares.

KAPITEL II

Elementer, herunder formatet, der skal indgå i beskrivelsen af metoden til vurdering af kreditrisikoen

Artikel 3

Kreditrisiko ved individuelle crowdfundingprojekter

Den beskrivelse, som skal gives til investorerne af metoden til vurdering af kreditrisikoen ved individuelle crowdfundingprojekter i en portefølje, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2020/1503, skal indeholde alle følgende elementer:

a)

de kriterier og finansielle nøgleindikatorer, der anvendes til at fastslå, hvorvidt forretningsplanerne for individuelle crowdfundingprojekter er gennemførlige og bæredygtige

b)

en analyse af de forventede pengestrømme for crowdfundingprojekterne og en vurdering af, hvor sikre disse forventede pengestrømme er over forskellige tidshorisonter

c)

en analyse af karakteristikaene, herunder graden af konkurrence, for den erhvervssektor, hvori projektejerne opererer

d)

en vurdering af projektejernes viden, erfaring, omdømme og evne til at forvalte forretningsaktiviteter i den specifikke sektor, som projektet vedrører

e)

procedurerne vedrørende accept og anerkendelse af sikkerhedsstillelse eller garanti og kreditrisikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

f)

typen af plan for tilbagebetaling af lånet og raternes hyppighed

g)

procedurerne for henførelse af hvert enkelt lån, der er knyttet til et projekt, til en passende risikokategori som defineret i risikostyringsrammen

h)

kilden til og typen af data, der anvendes med henblik på litra a)-g).

Artikel 4

Kreditrisiko på investors porteføljeniveau

1.   Den beskrivelse, som skal gives til investorerne af metoden til vurdering af kreditrisikoen på investors porteføljeniveau, jf. artikel 6, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2020/1503, skal indeholde en redegørelse for, hvordan der tages hensyn til følgende elementer ved sammensætningen af en portefølje:

a)

fordelingen af lån efter løbetid inden for samme portefølje

b)

rentesatsen for hvert lån i samme portefølje

c)

andelen af lån i en enkelt portefølje, der ydes til den samme projektejer eller til en gruppe af indbyrdes forbundne projektejere

d)

andelen af lån i en enkelt portefølje, der ydes til projektejere, som er etableret eller opererer i samme jurisdiktion eller geografiske område

e)

andelen af lån i en enkelt portefølje, der ydes til projektejere, som opererer inden for samme erhvervssektor

f)

andelen af lån, der er henført til samme risikokategori

g)

den metode, der anvendes til at vurdere korrelationen af risici inden for samme portefølje.

2.   Med henblik på stk. 1, litra c), forstås ved en gruppe af indbyrdes forbundne projektejere:

a)

to eller flere fysiske eller juridiske personer, der udgør en enkelt risiko, fordi en af dem udøver direkte eller indirekte kontrol med den anden eller de andre

b)

to eller flere fysiske eller juridiske personer, som må anses for at udgøre en enkelt risiko, fordi der består sådanne indbyrdes forbindelser mellem dem, at der er sandsynlighed for, at hvis den ene kommer i økonomiske vanskeligheder, vil den anden eller de andre også få vanskeligheder med finansieringen eller tilbagebetalingen.

3.   En crowdfundingtjenesteudbyder, der reklamerer med et specifikt mål for investeringsafkastet for en portefølje, skal oplyse om den procedure, der er anvendt til at udvælge de individuelle lån, der skal indgå i porteføljen.

Artikel 5

Kreditrisiko ved projektejere

Den beskrivelse, som skal gives til investorerne af metoden til vurdering af kreditrisikoen ved projektejere, jf. artikel 6, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2020/1503, skal indeholde alle følgende elementer:

a)

procedurerne for kreditbevillings- og overvågningsprocesser

b)

procedurerne til bestemmelse af projektejerens kreditvurdering, hvis det er relevant

c)

procedurerne for anvendelse af eksterne ratings til vurdering af en projektejers kreditværdighed

d)

procedurerne vedrørende accept og anerkendelse af sikkerhedsstillelse eller garanti og kreditrisikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant

e)

de procedurer og data, der anvendes til at vurdere projektejerens finansielle historik, og de procedurer, der skal følges, hvis projektejeren undlader eller nægter at afgive de nødvendige oplysninger.

Artikel 6

Anvendelse af modeller

1.   Med henblik på artikel 6, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EU) 2020/1503 skal crowdfundingtjenesteudbydere give tilstrækkelige oplysninger om de modeller, der indgår i den metode, der anvendes til kreditrisikovurdering af crowdfundingprojekter, til vurdering af projektejeres kreditværdighed, til kreditbevillings- og overvågningsprocesser og til sammensætningen af porteføljer, herunder alle følgende elementer:

a)

kilden til de data, der anvendes som input til modellerne

b)

den ramme, der anvendes til at sikre kvaliteten af inputdataene

c)

eksistensen af passende ledelsesordninger for udformningen og anvendelsen af sådanne modeller

d)

den ramme, der skal sikre, at kvaliteten af resultaterne af modellerne regelmæssigt vurderes og valideres, og, om nødvendigt, revideres.

2.   Når der anvendes automatiserede modeller som en del af metoden til kreditrisikovurdering af crowdfundingprojekter, skal crowdfundingtjenesteudbydere i forbindelse med vurderingen af projektejeres kreditværdighed, kreditbevillings- og overvågningsprocesserne eller porteføljesammensætningen oplyse om:

a)

hvordan brugen af automatiserede modeller er passende i forhold til størrelsen, arten og kompleksiteten af de typer crowdfundingprojekter, der er udvalgt til investors portefølje

b)

betingelserne for anvendelse af automatiseret beslutningstagning i forbindelse med kreditbevillings- og overvågningsprocesser, herunder identifikation af lån, segmenter og de grænser, inden for hvilke automatiseret beslutningstagning er tilladt.

Artikel 7

Oplysninger om stresstest og følsomhedsanalyser

Crowdfundingtjenesteudbydere, der udfører stresstest og følsomhedsanalyser, oplyser investorerne om alle følgende elementer:

a)

for så vidt angår det enkelte lån og den enkelte projektejer, eventuelle følsomhedsanalyser, der er foretaget for at afspejle potentielt negative fremtidige markedsbegivenheder og idiosynkratiske begivenheder, som er relevante for lånets type og formål

b)

for så vidt angår porteføljen, de procedurer og informationssystemer for stresstest, der gennemføres for at vurdere porteføljens robusthed under konjunkturudsving og i forskellige scenarier.

KAPITEL III

Oplysninger, der skal gives om hver individuel portefølje

Artikel 8

Beregning af den vægtede gennemsnitlige årlige rente

1.   Med henblik på beregningen af den vægtede gennemsnitlige årlige rente på lånene i en portefølje, jf. artikel 6, stk. 4, litra b), i forordning (EU) 2020/1503, beregner crowdfundingtjenesteudbyderne gennemsnittet, vægtet for det udestående lånebeløb i en portefølje, af den årlige rente for hvert lån, som porteføljen består af.

2.   For at beregne den vægtede gennemsnitlige årlige rente, der er omhandlet i stk. 1, sikrer crowdfundingtjenesteudbydere følgende:

a)

at nævneren består af summen af det fiktive beløb for hvert lån, der indgår i porteføljen

b)

at tælleren består af summen af produkterne af:

i)

det fiktive beløb for hvert lån

ii)

den årlige rente for hvert lån, der indgår i porteføljen.

3.   Med henblik på stk. 2, litra b), nr. ii), svarer den årlige rente:

a)

hvis der er tale om en fast rente, til den årlige rente som fastsat i låneaftalen

b)

hvis der er tale om en variabel rente, til den rente, der var gældende på tidspunktet for offentliggørelsen af den vægtede gennemsnitlige årlige rente, idet der tages hensyn til en eventuel øvre grænse som fastsat i låneaftalen

c)

hvis lånet er opdelt i trancher med forskellige rentesatser, til det vægtede gennemsnit af rentesatserne som fastsat i låneaftalen.

Artikel 9

Fordeling af lån efter risikokategori

1.   Med henblik på beregningen af fordelingen af lån efter risikokategori, i absolutte tal og i procent, jf. artikel 6, stk. 4, litra c), i forordning (EU) 2020/1503, sikrer crowdfundingtjenesteudbydere, at hvert individuelt lån henføres til den relevante risikokategori, der er fastlagt i risikostyringsrammen, på grundlag af velfunderede og veldefinerede kriterier, jf. artikel 4, stk. 4, litra f), i forordning (EU) 2020/1503, og som specificeret i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 19, stk. 7, litra d).

2.   Med henblik på stk. 1 og for hver risikokategori forstås ved:

a)

fordelingen af lån efter risikokategori i absolutte tal: summen af det fiktive beløb for hvert lån i samme risikokategori

b)

fordelingen af lån efter risikokategori i procent: forholdet mellem:

i)

summen af det fiktive beløb for hvert lån i samme risikokategori

ii)

det samlede fiktive beløb for alle lån i porteføljen.

3.   Med henblik på videregivelse af oplysninger til investorer etablerer og opretholder crowdfundingtjenesteudbydere klare og effektive politikker og procedurer for specificering af risikokategorierne.

Artikel 10

Nøgleoplysninger for hvert lån, der indgår i porteføljen

1.   Nøgleoplysningerne for hvert lån, som en portefølje består af, jf. artikel 6, stk. 4, litra d), i forordning (EU) 2020/1503, skal omfatte oplysninger om alle følgende elementer:

a)

lånebeløbet, herunder den seneste udestående saldo

b)

den valuta, som lånet ydes i

c)

den enhed, der har ansvar for forvaltningen af lånet, herunder dens juridiske navn, registreringsnummer, registreringssted, vedtægtsmæssige hjemsted og kontaktoplysninger samt dens forvaltningspolitik

d)

projektejerens identitet, herunder dennes juridiske navn, indregistreringsland, registreringsnummer, adressen på dennes vedtægtsmæssige hjemsted og dennes virksomhedswebsted

e)

projektejerens ejerskabsstruktur

f)

formålet med lånet ved at tilføje en kort beskrivelse af crowdfundingprojektet

g)

den rentesats eller anden kompensation, der er fastsat i låneaftalen, for hvert år indtil udløbsdatoen, og hvis oplysningerne om rentesatsen eller anden kompensation ikke er direkte tilgængelige, beregningsmetoden

h)

lånets udløbsdato

i)

den relevante risikokategori, som lånet er henført til i overensstemmelse med den risikostyringsramme, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra f), i forordning (EU) 2020/1503

j)

planen for tilbagebetaling af hovedstolen og for betaling af renter på lånet

k)

projektejerens overholdelse af planen for tilbagebetaling af lånet ved at angive eventuelle forfaldne betalinger eller eventuelle misligholdelser som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2115 (4)

l)

den procentdel af beløbet for crowdfundingprojektet, der finansieres af investoren gennem lånet, udtrykt som forholdet mellem:

i)

det fiktive beløb for lånet

ii)

det samlede beløb for crowdfundingprojektet.

2.   Af de oplysninger, der gives for hvert lån i en portefølje, skal det fremgå, hvorvidt en projektejer har fået mere end ét crowdfundingprojekt finansieret via en crowdfundingtjenesteudbyder, og der skal gives alle følgende oplysninger:

a)

udbudstypen og det instrument, der er anvendt til at finansiere projektet

b)

afslutningsdatoen (tidligere eller som forventet)

c)

det fiktive beløb, som projektejeren låner

d)

andre relevante oplysninger, herunder alle andre finansielle forpligtelser og eventualforpligtelser.

3.   Crowdfundingtjenesteudbyderen stiller som krav, at projektejeren afgiver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2.

4.   Crowdfundingtjenesteudbydere tager passende skridt til at sikre, at de oplysninger, som afgives af projektejere i overensstemmelse med stk. 3, er nøjagtige, pålidelige og ajourførte.

Artikel 11

Oplysninger om risikobegrænsende foranstaltninger

1.   Med henblik på artikel 6, stk. 4, litra e), i forordning (EU) 2020/1503 forstås ved »risikobegrænsende foranstaltning« en teknik, der anvendes af en projektejer til at reducere kreditrisikoen ved et lån, og som kan antage en af følgende former:

a)

»finansieret kreditrisikoafdækning«: en teknik til risikoreduktion, hvor reduktionen af kreditrisikoen ved et lån er baseret på investorens ret til — i tilfælde af misligholdelse af lånet eller andre nærmere angivne kredithændelser, der vedrører projektet eller projektejeren — at realisere eller overføre eller erhverve eller tilbageholde visse aktiver eller beløb eller at mindske lånets størrelse

b)

»ufinansieret kreditrisikoafdækning«: en teknik til risikoreduktion, hvor reduktionen af kreditrisikoen ved et lån er baseret på en tredjeparts forpligtelse til at betale et beløb i tilfælde af misligholdelse af lånet eller andre nærmere angivne kredithændelser, der vedrører projektet eller projektejeren.

2.   Hvis et lån er sikret ved »finansieret kreditrisikoafdækning« som omhandlet i stk. 1, giver crowdfundingtjenesteudbyderen alle følgende oplysninger:

a)

aktivtype(r)

b)

den seneste værdiansættelse af et sådant aktiv eller sådanne aktiver og det eller de beløb, der kan realiseres, overføres, tilbageholdes eller erhverves

c)

værdiansættelsesmetoden

d)

forholdet mellem det beløb, der er omhandlet i litra b), og det samlede fiktive beløb for lånet, udtrykt som en procentdel.

3.   Hvis et lån er sikret ved »ufinansieret kreditrisikoafdækning« som omhandlet i stk. 2, giver crowdfundingtjenesteudbyderen som minimum følgende oplysninger:

a)

navn og adresse på den tredjepart, der fungerer som udbyder af kreditrisikoafdækning eller garantistiller, og dennes juridiske karakter

b)

forholdet mellem:

i)

det fiktive lånebeløb, som dækkes af tredjeparten

ii)

det samlede fiktive beløb for lånet, udtrykt som en procentdel.

4.   Med henblik på stk. 2 og 3 sikrer crowdfundingtjenesteudbydere:

a)

at betingelserne for og værdiansættelsen af eventuelle risikobegrænsende foranstaltninger vurderes i overensstemmelse med passende politikker og procedurer inden for risikostyringsrammen, jf. artikel 4, stk. 4, litra f), i forordning (EU) 2020/1503, og som specificeret i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 19, stk. 7, litra d)

b)

at der ved værdiansættelsen af eventuelle risikobegrænsende foranstaltninger tages hensyn til alle afhændelsesomkostninger i forbindelse med opnåelse og salg af sikkerhed.

Artikel 12

Oplysninger om misligholdelse af kreditaftaler fra projektejerens side

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere skal for at overholde artikel 6, stk. 4, litra f), i forordning (EU) 2020/1503 kræve, at projektejere fremlægger oplysninger om misligholdelser, der har fundet sted i forbindelse med kreditaftaler inden for de seneste fem år.

2.   Når »kreditaftale« henviser til en aftale, hvorved en investor yder en projektejer kredit i form af et lån til et specifikt crowdfundingprojekt, forstås ved:

a)

»misligholdelse«: »misligholdelse« som defineret i artikel 1, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2115

b)

»kreditaftale«: en aftale, hvorved en investor yder en projektejer kredit i form af et lån til et specifikt crowdfundingprojekt.

3.   Projektejeren giver i alle tilfælde de oplysninger om misligholdelser, der er omhandlet i stk. 1, til crowdfundingtjenesteudbyderen:

a)

ved lånets indgåelse

b)

umiddelbart efter, at en misligholdelsesbegivenhed er indtruffet

c)

indtil udløbsdatoen for den kreditaftale, der indgår i porteføljen.

4.   Crowdfundingtjenesteudbydere tager passende skridt til at sikre, at de oplysninger, som afgives af projektejere i overensstemmelse med stk. 2 og 3, er nøjagtige, pålidelige og ajourførte.

5.   Når der ved »kreditaftale« forstås ethvert finansielt instrument som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 50), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (5), og oplysninger om tidligere misligholdelser ikke er tilgængelige, skal crowdfundingtjenesteudbydere kræve, at projektejere fremlægger alle følgende oplysninger for de seneste fem år:

a)

forfaldsdage

b)

restancebeløb.

6.   Crowdfundingtjenesteudbydere oplyser investorerne om, hvorvidt de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 og 5, stammer fra en eller flere af følgende kilder, og præciserer hvilke:

a)

en erklæring på tro og love fra projektejeren

b)

oplysninger, der er tilgængelige i kreditregistre

c)

offentligt tilgængelige oplysninger, herunder fra inkassovirksomheder eller kreditvurderingsbureauer

d)

andre typer oplysninger.

7.   Crowdfundingtjenesteudbydere tager passende skridt til at sikre følgende:

a)

at de oplysninger, som afgives af projektejere i overensstemmelse med stk. 5, er nøjagtige, pålidelige og ajourførte

b)

at de oplysninger, der er omhandlet i stk. 5, videregives til investorerne i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (6).

Artikel 13

Oplysninger om gebyrer betalt i forbindelse med det pågældende lån af investor, crowdfundingtjenesteudbyderen eller projektejeren

Oplysningerne om de gebyrer, der er betalt i forbindelse med lån, jf. artikel 6, stk. 4, litra g), i forordning (EU) 2020/1503, skal indeholde alle følgende elementer:

a)

den fysiske eller juridiske person, der betaler gebyrerne, herunder om den pågældende person er investoren, crowdfundingtjenesteudbyderen, projektejeren eller en tredjepart

b)

gebyrerne angivet i pengebeløb

c)

den fysiske eller juridiske person, der modtager gebyrerne, herunder om denne person er crowdfundingtjenesteudbyderen eller, hvis der er outsourcet operationelle funktioner, en tredjepart

d)

alle tjenester, der ydes mod gebyrer, herunder abonnementsgebyrer, administrationsgebyrer, gebyrer i forbindelse med gældsinddrivelse og exitgebyrer

e)

metoden til beregning af gebyrerne, herunder hvorvidt gebyrernes størrelse udgør en procentdel af det fiktive lånebeløb eller en anden variabel eller et fast beløb

f)

planen for betaling af gebyrerne.

Artikel 14

Oplysninger om værdiansættelsen af lånet

1.   Værdiansættelsen af lånet som omhandlet i artikel 6, stk. 4, litra h), skal for hvert individuelt lån afspejle det sandsynlige faktiske afkast, defineret som det tilbagediskonterede årlige afkast af investeringen, som investoren forventer på et givet værdiansættelsestidspunkt, og som er baseret på de senest tilgængelige oplysninger.

2.   Med henblik på stk. 1 baseres beregningen af det sandsynlige faktiske afkast på alle følgende oplysninger:

a)

den rentesats eller anden kompensation, der er fastsat i låneaftalen

b)

den effektive rente

c)

anvendelsen af eventuelle gebyrer som omhandlet i artikel 6, stk. 4, litra g), i forordning (EU) 2020/1503

d)

de forventede misligholdelsesrater, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/2115

e)

eventuelle andre omkostninger, som projektejeren, investoren eller crowdfundingtjenesteudbyderen har betalt i forbindelse med lånet.

3.   Værdiansættelsen af lånet som omhandlet i artikel 6, stk. 4, litra h), i forordning (EU) 2020/1503 skal omfatte værdiansættelsen af den portefølje, som lånet indgår i, udtrykt som forholdet mellem følgende:

a)

tælleren, som er summen af produkterne af:

i)

det fiktive beløb for hvert lån i porteføljen

ii)

det respektive sandsynlige faktiske afkast af hvert lån, som porteføljen består af

b)

nævneren, som er summen af det fiktive beløb for hvert lån, som porteføljen består af.

KAPITEL IV

Politikker, procedurer og organisatoriske ordninger, der er nødvendige i forbindelse med reservefonde

Artikel 15

Generelle krav

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere, der har etableret og driver en reservefond med henblik på deres aktiviteter i forbindelse med den individuelle porteføljepleje af lån, skal have indført passende politikker, procedurer og organisatoriske ordninger, som sikrer, at reservefonden forvaltes med forsigtighed og kan opfylde sine mål.

2.   Med henblik på stk. 1 skal politikker, procedurer og organisatoriske ordninger vedrørende reservefonden godkendes af crowdfundingtjenesteudbyderens ledelsesorgan, foreligge i skriftlig form og være ajourførte og veldokumenterede.

Artikel 16

Organisatoriske ordninger

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere sikrer, at alle de reservefonde, de måtte have etableret, har en robust og gennemsigtig organisatorisk og operationel struktur, og udarbejder en skriftlig beskrivelse heraf.

2.   Crowdfundingtjenesteudbyderes ledelsesorgan overvåger gennemførelsen af de ledelsesordninger og organisatoriske ordninger, der vedrører reservefonden.

3.   Med henblik på stk. 2 skal alle medlemmer af crowdfundingtjenesteudbyderes ledelsesorgan:

a)

have fuldt kendskab til reservefondens juridiske, organisatoriske og operationelle struktur og sikre, at denne struktur er i overensstemmelse med dens godkendte formål

b)

være fuldt ud bevidste om strukturen, ansvarsområderne og opgavefordelingen inden for reservefonden.

4.   Fondens organisatoriske struktur må ikke hæmme ledelsesorganets evne til effektivt at identificere, overvåge og håndtere de risici, som fonden vil komme til at stå over for som følge af dens aktiviteter.

Artikel 17

Forvaltningspolitik

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere indfører en politik for forvaltning af reservefonden. Denne politik skal sikre, at interne forvaltningsordninger, -processer og -mekanismer er ensartede, velintegrerede og tilstrækkelige til at sikre en velfungerende reservefond.

2.   Den i stk. 1 omhandlede forvaltningspolitik skal indeholde alle følgende elementer og oplysninger:

a)

formålet med reservefonden

b)

reservefondens juridiske og operationelle struktur, herunder om den drives af crowdfundingtjenesteudbyderen selv eller af en tredjepart

c)

reservefondens varighed, herunder tilfælde, hvor fonden har ubegrænset løbetid.

3.   Hvis reservefonden drives af en tredjepart, skal den forvaltningspolitik, der er omhandlet i stk. 1, også indeholde følgende:

a)

sammensætningen af reservefondens ledelsesorgan

b)

de ansvarsområder og opgaver, der påhviler reservefondens ledelsesorgan

c)

en beskrivelse af kompetencerne og færdighederne for hvert medlem af reservefondens ledelsesorgan

d)

hyppigheden af møderne i reservefondens ledelsesorgan

e)

kravene til rapportering mellem reservefondens ledelsesorgan og crowdfundingtjenesteudbyderens ledelsesorgan

f)

ansvarsområderne i forbindelse med dokumentation, forvaltning og kontrol af ordningerne for outsourcing

g)

identifikation af en eller flere ledende medarbejdere, som rapporterer direkte til crowdfundingtjenesteudbyderens ledelsesorgan og har ansvar for at håndtere og overvåge risiciene ved ordningerne for outsourcing, herunder den relevante dokumentation.

Artikel 18

Finansieringspolitik

1.   Crowdfundingtjenesteudbyderen indfører en finansieringspolitik, der fastsætter, hvordan reservefonden finansieres, og hvordan de opkrævede indtægter forvaltes.

2.   Med henblik på stk. 1 skal den finansieringspolitik, der er omhandlet i stk. 1, indeholde alle følgende elementer og oplysninger:

a)

eventuelle indledende bidrag, som crowdfundingtjenesteudbyderen har tilført reservefonden

b)

den type gebyrer, der opkræves med henblik på at tilføre midler til reservefonden

c)

de kriterier, som reservefondens ledelse tager hensyn til, når den træffer afgørelse om typen af gebyrer, der skal opkræves

d)

de kriterier, som reservefondens ledelse tager hensyn til, når den træffer afgørelse om størrelsen af de gebyrer, der skal opkræves for hvert lån

e)

beslutningsprocessen med henblik på at fastsætte størrelsen og arten af de gebyrer, der skal opkræves

f)

den investeringsstrategi, som reservefonden har vedtaget for investering af de forvaltede midler

g)

det juridiske ejerskab af midlerne

h)

hvordan midlerne vil blive afviklet i tilfælde af reservefondens udløb

i)

hvordan midlerne er adskilt fra andre aktiver, der ejes af crowdfundingtjenesteudbyderen

j)

hvordan de midler, der er indbetalt til fonden, behandles i tilfælde af reservefondsoperatørens insolvens.

Artikel 19

Udbetalingspolitik

Crowdfundingtjenesteudbyderen indfører en politik, der fastsætter, hvordan alle de følgende elementer tages i betragtning, når der træffes beslutning om at udbetale midler fra reservefonden til investorerne:

a)

fondens ajourførte disponible balance

b)

andelen af misligholdte lån i en given portefølje

c)

rentesatserne og løbetiden for de misligholdte lån i en given portefølje

d)

den procedure, der skal følges, når det overvejes, om der skal foretages en skønsmæssig betaling fra reservefonden

e)

de omstændigheder, hvorunder reservefonden kan aktiveres med henblik på udbetaling

f)

de kriterier, der skal tages hensyn til i tilfælde af konkurrerende eller samtidige fordringer fra investorer på de samme misligholdte lån.

Artikel 20

Forretningskontinuitetspolitik

Crowdfundingtjenesteudbydere fastlægger en velfunderet forretningskontinuitetspolitik for reservefonden for at sikre, at den kan videreføre driften og begrænse eventuelle tab i tilfælde af midlertidigt eller endeligt sammenbrud.

Artikel 21

Gennemsigtighed og oplysninger til investorerne

1.   Crowdfundingtjenesteudbyderens ledelsesorgan informerer og opdaterer sine medarbejdere om reservefondens politikker og procedurer på en klar og konsekvent måde og i mindst det omfang, der er nødvendigt for at varetage reservefondens opgaver.

2.   De politikker, procedurer og organisatoriske ordninger, som crowdfundingtjenesteudbyderen skal have indført, jf. artikel 6, stk. 7, litra c), i forordning (EU) 2020/1503, skal være konsekvent afspejlet i reservefondens politik som omhandlet i nævnte forordnings artikel 6, stk. 5, litra b).

Artikel 22

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.10.2020, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2115 af 13. juli 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer metoden til beregning af misligholdelsesrater for lån, der udbydes på en crowdfundingplatform (EUT L XXX af dd.mm.åååå, s.33).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).


Top