EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2111

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2111 af 13. juli 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer krav til crowdfundingtjenesteudbydere vedrørende interessekonflikter (EØS-relevant tekst)

C/2022/4828

OJ L 287, 8.11.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2111/oj

8.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 287/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/2111

af 13. juli 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer krav til crowdfundingtjenesteudbydere vedrørende interessekonflikter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1503 af 7. oktober 2020 om europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning (EU) 2017/1129 og direktiv (EU) 2019/1937 (1), særlig artikel 8, stk. 7, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) 2020/1503 skal crowdfundingtjenesteudbydere opretholde og anvende effektive interne regler til forebyggelse af interessekonflikter. For at sikre, at sådanne regler opfylder deres mål om at forebygge interessekonflikter over tid, bør crowdfundingtjenesteudbydere regelmæssigt og mindst én gang om året revidere disse regler og sikre, at der træffes passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle mangler i forbindelse med sådanne regler.

(2)

For at håndtere interessekonflikter bør crowdfundingtjenesteudbydere ikke i overdreven grad forlade sig på oplysningskravene i artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2020/1503. De bør derfor indføre interne regler, som skal forebygge interessekonflikter. Interne regler til forebyggelse af interessekonflikter bør være passende i forhold til karakteren, omfanget og kompleksiteten af de crowdfundingtjenester, som udbydes, samt til størrelsen og organisationen af crowdfundingtjenesteudbyderens virksomhed. I denne henseende bør interne regler til forebyggelse af interessekonflikter, når det er relevant, tage højde for omstændigheder, som vedrører det forhold, at crowdfundingtjenesteudbyderen tilhører en koncern.

(3)

Når crowdfundingtjenesteudbydere udarbejder interne regler til forebyggelse af interessekonflikter, bør de gøre deres bedste for at sikre forebyggelse, identifikation og håndtering af interessekonflikter. Hvis en interessekonflikt alligevel identificeres, bør crowdfundingtjenesteudbydere tage de nødvendige skridt til at sikre, at crowdfundingtjenesteudbyderens kunder og enhver anden part, som kan blive påvirket heraf, oplyses om den pågældende interessekonflikt.

(4)

De skridt, som crowdfundingtjenesteudbydere skal tage i henhold til artikel 8 stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503, bør med rimelig sikkerhed bevirke, at risici for at skade kundernes interesser vil blive forebygget og, hvis dette ikke er muligt, afhjulpet i passende omfang.

(5)

For at sikre, at kunderne kan træffe informerede beslutninger om tjenester, der indebærer reelle interessekonflikter, bør crowdfundingtjenesteudbydere sørge for at ajourføre de oplysninger, der gives i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2020/1503 om interessekonflikters generelle karakter og kilder til interessekonflikter samt de skridt, der er taget for at begrænse dem. En sådan afgivelse af oplysninger bør stå i passende forhold til de kundetyper, som oplysningerne er rettet til, navnlig under hensyn til, om de kvalificeres som erfarne eller mindre erfarne investorer, herunder potentielle investorer. Oplysningerne bør omfatte en beskrivelse af interessekonflikterne og de dermed forbundne risici for kunderne.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(7)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, har analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, som er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2).

(8)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (3) og afgav udtalelse den 1. juni 2022 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Opretholdelse og anvendelse af interne regler til forebyggelse af interessekonflikter

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere indfører, gennemfører og opretholder skriftlige interne regler til forebyggelse af interessekonflikter. Reglerne til forebyggelse af interessekonflikter skal være passende forhold til crowdfundingtjenesteudbyderens størrelse og organisation samt karakteren, omfanget og kompleksiteten af dennes virksomhed.

2.   Hvis en crowdfundingtjenesteudbyder er medlem af en koncern, bør der i de interne regler til forebyggelse af interessekonflikter, som er omhandlet i stk. 1, tages hensyn til eventuelle omstændigheder, som udgør eller kan give anledning til en interessekonflikt på grund af koncernens øvrige medlemmers struktur og forretningsaktiviteter.

3.   I henhold til de interne regler til forebyggelse af interessekonflikter, som er omhandlet i stk. 1, skal crowdfundingtjenesteudbyderen:

a)

sikre, at de personer, der er nævnt i artikel 8, stk. 2, første afsnit, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2020/1503, ikke accepteres som projektejere i de crowdfundingprojekter, der udbydes på deres crowdfundingplatform

b)

fastslå, hvorvidt de personer, der er nævnt i artikel 8, stk. 2, første afsnit, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2020/1503, er blevet accepteret som investorer i de crowdfundingprojekter, der udbydes på deres crowdfundingplatform

c)

identificere eventuelle andre omstændigheder, som kan give anledning til en reel eller potentiel interessekonflikt mellem de personer, der er nævnt i artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503, samtidig med at der tages hensyn til crowdfundingtjenesteudbyderens størrelse og aktiviteter og, hvis det er relevant, størrelsen af og aktiviteterne i den koncern, som den tilhører, og risikoen for at skade kundernes interesser

d)

hvis det er relevant, præcisere de procedurer, som skal følges, og de foranstaltninger, som skal træffes, herunder procedurer og foranstaltninger, som vedrører de pågældende interne ansvarsområder i crowdfundingtjenesteudbyderens organisation, med henblik på opfyldelse af kravene i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2020/1503 og i henhold til nærværende stykkes litra c).

4.   I den situation, der er beskrevet i stk. 3, litra b), skal personer som nævnt i artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503, som udøver forskellige forretningsaktiviteter, der indebærer en interessekonflikt af den art, som er omhandlet i artikel 8, stk. 2, første afsnit, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2020/1503, udøve disse aktiviteter med en sådan grad af uafhængighed, som er passende set i forhold til:

a)

crowdfundingtjenesteudbyderens størrelse og aktiviteter

b)

hvis det er relevant, størrelsen af og aktiviteterne i den koncern, som crowdfundingtjenesteudbyderen tilhører

c)

risikoen for at skade kundernes interesser.

5.   I den situation, der er beskrevet i stk. 3, litra c), skal de interne regler bestå af alle af følgende:

a)

effektive procedurer, som skal forebygge og kontrollere udvekslingen af oplysninger mellem de personer, der er nævnt i artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503, og som udøver aktiviteter, der indebærer en risiko for interessekonflikt, hvis udvekslingen af de pågældende oplysninger kan skade en eller flere af crowdfundingtjenesteudbyderens kunders interesser

b)

bestemmelser om særskilt tilsyn med de personer, der er nævnt i artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503, hvis primære funktioner indebærer udøvelse af aktiviteter på vegne af eller levering af tjenester til kunder, hvis interesser kan være modstridende, eller som på anden vis repræsenterer forskellige interesser, herunder crowdfundingtjenesteudbyderens interesser, som kan være modstridende

c)

fjernelse af enhver direkte forbindelse mellem aflønningen af de personer, der er nævnt i artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503, som hovedsagelig udøver én aktivitet, og aflønningen af — eller de indtægter, der genereres af — forskellige personer som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503, som hovedsagelig udøver en anden aktivitet, hvis der kan opstå en interessekonflikt i forbindelse med de pågældende aktiviteter

d)

foranstaltninger, der skal forhindre eller begrænse enhver persons udøvelse af utilbørlig indflydelse på den måde, hvorpå en person som nævnt i artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503 leverer crowdfundingtjenester

e)

foranstaltninger, der skal forhindre, at en person som nævnt i artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503 på samme tidspunkt er involveret i eller på et senere tidspunkt involveres i særskilte crowdfundingtjenester, eller som skal kontrollere, om det er tilfældet, hvis en sådan involvering kan hæmme en passende håndtering af interessekonflikter.

6.   Crowdfundingtjenesteudbydere vurderer og reviderer deres interne regler til forebyggelse af interessekonflikter mindst én gang om året og træffer alle passende foranstaltninger til at afhjælpe eventuelle identificerede mangler.

Artikel 2

Skridt til at forebygge, identificere og håndtere interessekonflikter

1.   De skridt, som crowdfundingtjenesteudbydere skal tage i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503, har til formål med rimelig sikkerhed at bevirke, at risici for at skade kundernes interesser vil blive forebygget og, hvis dette ikke er muligt, afhjulpet i passende omfang.

2.   Med henblik på at identificere de typer interessekonflikter, som opstår i forbindelse med levering af crowdfundingtjenester, og hvis forekomst kan skade en kundes interesser, foruden de typer interessekonflikter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2020/1503, skal crowdfundingtjenesteudbydere som minimum tage hensyn til, om en af de personer, der er nævnt i nævnte forordnings artikel 8, stk. 4:

a)

med sandsynlighed vil kunne opnå en økonomisk gevinst eller undgå et økonomisk tab på bekostning af kunden

b)

har en anden interesse end kunden i resultatet af en tjeneste, der leveres til kunden

c)

har et økonomisk eller andet incitament til at sætte en kundes eller kundegruppes interesser over en anden kundes interesser.

Artikel 3

Oplysninger om interessekonflikters generelle karakter og kilder til interessekonflikter samt de skridt, der er taget for at begrænse dem

1.   Crowdfundingtjenesteudbydere offentliggør og ajourfører de oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2020/1503, på deres websted på et sted, som er lettilgængeligt for kunderne. Crowdfundingtjenesteudbydere giver nævnte oplysninger til kunderne på et varigt medium, medmindre der ikke er identificeret nogen interessekonflikt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i forordning (EU) 2020/1503, og ajourfører disse oplysninger, når det er relevant.

2.   De i stk. 1 nævnte oplysninger skal indeholde en specifik og klar beskrivelse af interessekonflikterne og de dermed forbundne risici, som er identificeret i forbindelse med en given tjeneste, idet der tages hensyn til de kundetyper, til hvem oplysningernes gives, navnlig om de kvalificeres som erfarne eller mindre erfarne potentielle investorer.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.10.2020, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


Top