EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L2100

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/2100 af 29. juni 2022 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU for så vidt angår tilbagetrækning af visse undtagelser vedrørende opvarmede tobaksvarer (EØS-relevant tekst)

C/2022/4367

EUT L 283 af 3.11.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/2100/oj

3.11.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2022/2100

af 29. juni 2022

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU for så vidt angår tilbagetrækning af visse undtagelser vedrørende opvarmede tobaksvarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (1), særlig artikel 7, stk. 12, og artikel 11, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 7, stk. 1 og 7, i direktiv 2014/40/EU forbyder markedsføring af tobaksvarer med en kendetegnende aroma og med aromastoffer i deres bestanddele såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller enhver teknisk funktion, der gør det muligt at ændre de pågældende tobaksvarers duft eller smag eller deres røgudviklingsintensitet.

(2)

I henhold til artikel 7, stk. 12, i direktiv 2014/40/EU er andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 7.

(3)

I henhold til artikel 11, stk. 1, i direktiv 2014/40/EU kan medlemsstaterne undtage røgtobak bortset fra cigaretter, rulletobak og vandpibetobak fra kravet om påføring af den i artikel 9, stk. 2, omhandlede informationsmeddelelse og de i artikel 10 omhandlede kombinerede sundhedsadvarsler.

(4)

En opvarmet tobaksvare er en ny kategori af tobaksvarer, der opvarmes for at frembringe en emission indeholdende nikotin og andre kemikalier, som derefter inhaleres af brugeren/brugerne, og som afhængigt af deres karakteristika er røgfrie tobaksvarer eller røgtobak.

(5)

I rapporten om konstatering af en væsentlig ændring af forholdene for opvarmede tobaksvarer (2) konstaterede Kommissionen en væsentlig ændring i forholdene vedrørende opvarmede tobaksvarer. Rapporten indeholder oplysninger og statistikker om markedsudviklingen, som viser, at salgsvolumen af opvarmede tobaksvarer steg med mindst 10 % i mindst fem medlemsstater, og at salgsvolumen af opvarmede tobaksvarer i detailleddet oversteg 2,5 % af det samlede salg af tobaksvarer på EU-plan.

(6)

I betragtning af denne væsentlige ændring i forholdene vedrørende opvarmede tobaksvarer bør artikel 7, stk. 12, i direktiv 2014/40/EU ændres for at udvide forbuddet mod markedsføring af tobaksvarer med en kendetegnende aroma eller med aromastoffer i deres bestanddele såsom filtre, papir, emballage, kapsler eller enhver teknisk funktion, der gør det muligt at ændre de pågældende tobaksvarers duft eller smag eller deres røgudviklingsintensitet, som allerede findes for cigaretter og rulletobak, til også at omfatte opvarmede tobaksvarer.

(7)

Af samme grunde bør artikel 11, stk. 1, i direktiv 2014/40/EU ændres for at tilbagetrække medlemsstaternes mulighed for at indrømme undtagelser vedrørende opvarmede tobaksvarer, for så vidt de er røgtobak, fra om påføring af den informationsmeddelelse, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, og de kombinerede sundhedsadvarsler, der er fastsat i artikel 10.

(8)

Direktiv 2014/40/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2014/40/EU

I direktiv 2014/40/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 7, stk. 12, affattes således:

»12.   Andre tobaksvarer end cigaretter, rulletobak og opvarmede tobaksvarer er undtaget fra forbuddene i stk. 1 og 7. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27 for at trække denne undtagelse tilbage for en bestemt produktkategori, hvis der sker en væsentlig ændring i forholdene som konstateret i en rapport fra Kommissionen.

I første afsnit forstås ved »opvarmet tobaksvare« en ny kategori af tobaksvarer, der opvarmes for at frembringe en emission indeholdende nikotin og andre kemikalier, som derefter inhaleres af brugeren/brugerne, og som afhængigt af deres karakteristika er røgfrie tobaksvarer eller røgtobak.«

2)

Artikel 11 ændres således:

a)

Overskriften affattes således:

»Artikel 11

»Mærkning af anden røgtobak end cigaretter, rulletobak, vandpibetobak og opvarmede tobaksvarer«.

b)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne kan undtage røgtobak bortset fra cigaretter, rulletobak, vandpibetobak og opvarmede tobaksvarer som defineret i artikel 7, stk. 12, andet afsnit, fra kravet om påføring af den i artikel 9, stk. 2, omhandlede informationsmeddelelse og de i artikel 10 omhandlede kombinerede sundhedsadvarsler. For sådanne produkter skal hver enkeltpakning og eventuel ydre emballage i så fald ud over den i artikel 9, stk. 1, omhandlede generelle advarsel være forsynet med en af tekstadvarslerne som opført i bilag I. Den i artikel 9, stk. 1, omhandlede generelle advarsel skal omfatte rygestopoplysninger, jf. artikel 10, stk. 1, litra b).«

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 23. juli 2023 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 23. oktober 2023.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1.

(2)  Rapport fra Kommissionen om konstatering af en væsentlig ændring af forholdene for opvarmede tobaksvarer i henhold til direktiv 2014/40/EU (COM(2022) 279 final).


Top