EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1973

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1973 af 11. oktober 2022 om anerkendelse af Det Forenede Kongerige i henhold til direktiv (EU) 2022/993 for så vidt angår uddannelses- og bevisudstedelsessystemet for søfarende (Meddelt under nummer C(2022) 7109) (EØS-relevant tekst)

C/2022/7109

OJ L 270, 18.10.2022, p. 99–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1973/oj

18.10.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 270/99


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/1973

af 11. oktober 2022

om anerkendelse af Det Forenede Kongerige i henhold til direktiv (EU) 2022/993 for så vidt angår uddannelses- og bevisudstedelsessystemet for søfarende

(Meddelt under nummer C(2022) 7109)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/993 af 8. juni 2022 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (1), særlig artikel 20, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 20 i direktiv (EU) 2022/993 kan medlemsstaterne ved påtegning anerkende sønæringsbeviser eller kvalifikationsbeviser for søfarende, der er udstedt af tredjelande, forudsat at det pågældende tredjeland er anerkendt af Kommissionen. Tredjelandene skal opfylde alle krav i Den Internationale Søfartsorganisations konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold fra 1978 (»STCW-konventionen«).

(2)

Efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen er anerkendelsen af beviser udstedt til søfolk af Det Forenede Kongerige underlagt betingelserne i artikel 20 i direktiv (EU) 2022/993.

(3)

Ved skrivelser af 1. januar 2021 fra Danmark, Irland, Malta og Nederlandene, skrivelse af 4. januar 2021 fra Tyskland, skrivelse af 12. januar 2021 fra Norge og skrivelser af 19. januar 2021 fra Bulgarien og Cypern blev Kommissionen anmodet om at anerkende Det Forenede Kongerige. Kommissionen indledte ved sin gennemførelsesafgørelse C(2021) 1553 af 26. marts 2021 om at indlede vurderingen af Det Forenede Kongeriges uddannelses- og bevisudstedelsessystem for søfarende med henblik på anerkendelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF (2) vurderingen af uddannelses- og bevisudstedelsessystemet i Det Forenede Kongerige med henblik på at verificere, at Det Forenede Kongerige opfylder alle krav i STCW-konventionen, og at der er truffet passende forholdsregler til at forebygge svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser.

(4)

Vurderingen var baseret på resultaterne af et informationskontrolbesøg foretaget af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed. På grund af covid-19-pandemien blev kontrolbesøget indledt online den 1.-11. juni 2021 og blev afsluttet med det sædvanlige arbejde på stedet den. 11.-15. oktober 2021. Der blev på adskillige områder konstateret problemer, som Det Forenede Kongeriges myndigheder skulle rette op på, herunder mangler i forbindelse med kravene til udstedelse og fornyelse af sønæringsbeviser og til uddannelsesfaciliteterne. I januar 2022 fremsendte Det Forenede Kongerige på eget initiativ en korrigerende handlingsplan, hvormed der blev taget hånd om de konstaterede mangler.

(5)

På grundlag af resultaterne af kontrolbesøget, den korrigerende handlingsplan, som Det Forenede Kongerige havde fremsendt på eget initiativ, og alle tilgængelige oplysninger har Kommissionen konkluderet, at Det Forenede Kongeriges myndigheder har truffet foranstaltninger til at sikre, at Det Forenede Kongeriges uddannelses- og bevisudstedelsessystem for søfarende opfylder kravene i STCW-konventionen. Kommissionen har desuden konkluderet, at der er truffet passende forholdsregler til at forebygge svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser.

(6)

Medlemsstaterne har modtaget en rapport om resultaterne af vurderingen.

(7)

Det Forenede Kongerige bør derfor anerkendes i henhold til artikel 20 i direktiv (EU) 2022/993.

(8)

Foranstaltningen i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det Forenede Kongerige anerkendes i henhold til artikel 20 i direktiv (EU) 2022/993 for så vidt angår uddannelses- og bevisudstedelsessystemet for søfarende.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. oktober 2022.

På Kommissionens vegne

Adina VĂLEAN

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 169 af 27.6.2022, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33).


Top