EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1929

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1929 af 31. marts 2022 om ændring af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 for så vidt angår skemaerne til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene for balanceførte syntetiske securitiseringer

C/2022/1894

EUT L 266 af 13.10.2022, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1929/oj

13.10.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 266/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1929

af 31. marts 2022

om ændring af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder i gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 for så vidt angår skemaerne til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene for balanceførte syntetiske securitiseringer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 27, stk. 7, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 (2) fastsættes anvendelsen af skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med de enkle, transparente og standardiserede (simple, transparent and standardised (STS)) underretningskrav. Navnlig præciseres det i bilag I-III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227, hvilke oplysninger der skal indberettes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for securitiseringer, der opfylder STS-kravene i artikel 19-22 og artikel 23-26 i forordning (EU) 2017/2402.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/557 (3) har ændret forordning (EU) 2017/2402 ved at udvide STS-securitiseringsrammen til at omfatte balanceførte syntetiske securitiseringer. Det er derfor nødvendigt at præcisere skemaet til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene for balanceførte syntetiske securitiseringer.

(3)

For at give investorer, potentielle investorer og kompetente myndigheder en sammenlignende oversigt over alle typer STS-securitiseringer bør der sikres konsekvens i alle STS-meddelelser. Meddelelsesskemaet for balanceførte STS-securitiseringer bør derfor følge formatet i skemaet for traditionelle STS-securitiseringer, samtidig med at der tages hensyn til kravene vedrørende aftaler om kreditrisikoafdækning og tredjepartskontrolagentens rolle, jf. artikel 26e i forordning (EU) 2017/2402.

(4)

Formatet af de enkelte felter, som skal indberettes for balanceførte STS-securitiseringer, bør derfor præciseres, og alle oplysninger, som indgives til ESMA, bør indgives elektronisk.

(5)

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 afspejler de ændringer af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 (4), der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1301 (5).

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 bør derfor ændres.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(8)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (6)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

Som stk. 3a indsættes:

»3a.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra d), og artikel 1, stk. 2, litra d), i delegeret forordning (EU) 2020/1226, indberettes ved hjælp af skemaet i bilag IV til denne forordning.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   »Hvis de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikel, ikke foreligger eller ikke kræves som følge af de overgangsbestemmelser, der er omhandlet i artikel 43 og 43a i forordning (EU) 2017/2402, meddeles følgende i det eller de relevante felter i bilagene til denne forordning: »Ikke relevant som følge af overgangsbestemmelser«.«

c)

Stk. 6 affattes således:

»6.   De supplerende oplysninger, der er omhandlet i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2020/1226, medtages i feltet »Udfyldes« i bilag I-IV til nærværende forordning.«

2)

Bilag I, II og III ændres som anført i bilag I til denne forordning.

3)

Bilag IV som fastlagt i bilag II til denne forordning tilføjes.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 af 12. november 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (EUT L 289 af 3.9.2020, s. 315).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/557 af 31. marts 2021 om ændring af forordning (EU) 2017/2402 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-krisen (EUT L 116 af 6.4.2021, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 af 12. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (EUT L 289 af 3.9.2020, s. 285).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1301 af 26. juli 2022 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) 2020/1226 for så vidt angår de oplysninger, der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene for balanceførte syntetiske securitiseringer (EUT L 197 af 26.7.2022, s. 10)

(6)  Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

I bilag I, II og III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I, tabellen »STS-meddelelsesskema til ikke-ABCP-securitiseringer«, affattes de rækker, der svarer til feltkoderne STSS 4, STSS 17, STSS 21 og STSS 22, således:

»STSS 4

Unik identifikator

 

{ALPHANUM-1000}

STSS 17

Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) er et kreditinstitut

 

{Y/N}

STSS 21

Omfattet af strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«)

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 22

Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens

 

{ALPHANUM-10000} «

2)

I bilag II, tabellen »STS-meddelelsesskema til ABCP-securitiseringer«, affattes de rækker, der svarer til feltkoderne STSAT 4, STSAT 17, STSAT 21 og STSAT 22, således:

»STSAT 4

Unik identifikator

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT 17

Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) er et kreditinstitut

 

{Y/N}

STSAT 21

Omfattet af strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«)

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT 22

Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens

 

{ALPHANUM-10000}«

3)

I bilag III, tabellen »STS-meddelelsesskema til ABCP-program«, affattes den række, der svarer til feltkode STSAP4, således:

»STSAP 4

Unik identifikator

 

{ALPHANUM-1000}«


BILAG II

»BILAG IV

Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

Trebogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

{Y/N}

1 alfanumerisk tegn

»korrekt« — Y

»forkert« — N

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode) i henhold til ISO 17442

STS-meddelelsesskema til balanceførte securitiseringer

FELTKODE

FELTNAVN

UDFYLDES

FELTFORMAT

STSSY 1

Første kontaktpunkt

 

{LEI}

STSSY 2

Meddelelsesdato

 

{DATEFORMAT}

STSSY 3

Instrumentidentifikationskode

 

{ISIN}

STSSY 4

Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode)

 

{LEI}

STSSY 5

Sælger af afdækning

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 6

Meddelelsesidentifikator

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 7

Unik identifikator

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 8

Securitiseringsregister

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 9

Hjemland

 

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 10

Klassifikation af syntetisk securitisering

 

{LIST}

STSSY 11

Syntetisk securitisering med ufinansieret kreditrisikoafdækning

 

{LIST}

STSSY 12

Anvendt aftale om kreditrisikoafdækning

 

{LIST}

STSSY 13

Underliggende eksponeringers klassifikation

 

{LIST}

STSSY 14

Udstedelsesdato

 

{DATEFORMAT}

STSSY 15

Godkendt tredjepartsverifikator — erklæring

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 16

Godkendt tredjepartsverifikator — hjemland

 

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 17

Godkendt tredjepartsverifikator — kompetent myndighed

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 18

STS-status

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 19

Det eksponeringsleverende institut er en tilsynsbelagt enhed i Unionen

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 20

Eksponeringsleverende institut, som anvender den erhvervede tredjeparts eksponeringspolitikker

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 21

Underliggende eksponeringers indgåelse

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 22

Aktiver på det eksponeringsleverende instituts balance ved transaktionens afslutning

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 23

Gruppekategori

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 24

Ingen yderligere afdækning af det eksponeringsleverende instituts eksponering

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 25

Aftale om kreditrisikoafdækning, der opfylder kravene i artikel 249 i forordning (EU) nr. 575/2013

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 26

Aftale om kreditrisikoafdækning, der opfylder andre regler for kreditrisikoreduktion

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 27

Erklæringer og garantier — Ejendomsret til de underliggende eksponeringer

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 28

Erklæringer og garantier — Det eksponeringsleverende institut bevarer kreditrisikoen ved de underliggende aktiver

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 29

Erklæringer og garantier — Eksponering i overensstemmelse med anerkendelseskriterierne

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 30

Erklæringer og garantier — Retlig forpligtelse for låntager, som kan håndhæves

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 31

Erklæringer og garantier — Bevillingskriterier

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 32

Erklæringer og garantier — Ingen af låntagerne overtræder i væsentlig grad eller misligholder deres forpligtelser

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 33

Erklæringer og garantier — Ingen urigtige oplysninger i transaktionsdokumentationen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 34

Erklæringer og garantier — Håndhævelse eller inddrivelse i forhold til de underliggende eksponeringer

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 35

Anerkendelseskriterier, som ikke giver mulighed for aktiv porteføljeforvaltning af de underliggende eksponeringer på et skønsmæssigt grundlag

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 36

Undtagelse fra forbuddet mod aktiv porteføljeforvaltning

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 37

Eksponering tilføjet efter transaktionens afslutningsdato, der opfylder anerkendelseskriterierne

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 38

Fuldt ud tilbagebetalt eksponering

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 39

Underliggende eksponeringer afhændet

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 40

Ikke kreditdrevet ændring

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 41

Anerkendelseskriterierne ikke opfyldt

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 42

Aktivernes homogenitet

 

{ALPHANUM}

STSSY 43

Kun én aktivtype

 

{ALPHANUM}

STSSY 44

Forpligtelser, der er kontraktligt bindende og kan håndhæves

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 45

Defineret periodisk betaling

 

{ALPHANUM}

STSSY 46

Indtægter fra salg af aktiver

 

{ALPHANUM}

STSSY 47

Ingen omsættelige værdipapirer

 

{ALPHANUM}

STSSY 48

Ingen resecuritisering

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 49

Bevillingsstandarder, der er tilgængelige for potentielle investorer

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 50

Fuld regresret over for en låntager

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 51

Bevillingsstandarder — Ingen tredjeparter

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 52

Bevillingsstandarder — Boliglån

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 53

Bevillingsstandarder — Vurdering af låntager

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 54

Ekspertise hos det eksponeringsleverende institut eller den oprindelige långiver

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 55

Ingen eksponeringer ved misligholdelse

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 56

Ingen negativ kredithistorik

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 57

Risikoen for manglende betaling er ikke højere end for ikkesecuritiseringseksponeringer

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 58

Mindst én betaling foretaget på tidspunktet for medtagelsen af de underliggende aktiver

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 59

Opfyldelse af krav om risikotilbageholdelse

 

{ALPHANUM}

STSSY 60

Reduktion af rente- og valutarisici

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 61

Kreditrisikoafdækning og kreditrisikoafdækningsbetaling denomineret i samme valuta

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 62

SSPE'ens forpligtelser er lig med eller mindre end SSPE'ens indtægter

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 63

Der anvendes ingen derivater, undtagen til afdækning af rente- eller valutarisici

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 64

Anvendelse af derivater baseret på fælles standarder

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 65

Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser uden komplekse formler eller derivater

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 66

Fyldestgørelsesgrund, uden at dette berører investorens håndhævelsesforanstaltninger

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 67

Håndhævelse af aftalen om kreditrisikoafdækning — Intet kontantbeløb tilbageholdes i SSPE'en

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 68

Tab fordelt efter rangorden

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 69

Sekventielle afdrag

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 70

Ikkesekventiel prioritering af betalinger

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 71

Udviklingsrelaterede udløsningsmekanismer

 

{ALPHANUM}

STSSY 72

Udviklingsrelaterede udløsningsmekanismer

 

{ALPHANUM}

STSSY 73

Udviklingsrelaterede udløsningsmekanismer

 

{ALPHANUM}

STSSY 74

Sikkerhedsstillelse svarende til beløbet for trancher, der afdrages

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 75

Kreditbegivenhed indtruffet, og kreditrisikoafdækningsbeløb til rådighed på enhver betalingsdato

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 76

Førtidsindfrielsesbestemmelser eller -udløsningsmekanismer — Kreditkvalitet

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 77

Førtidsindfrielsesbestemmelser eller -udløsningsmekanismer — Tab

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 78

Førtidsindfrielsesbestemmelser eller -udløsningsmekanismer — Nye eksponeringer

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 79

Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar — Administrationsselskab

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 80

Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar

Trustee

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 81

Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar — Tredjepartskontrolagent

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 82

Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar — Misligholdelse eller insolvens

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 83

Aftalemæssige forpligtelser, opgaver og ansvar — Forvaltningsprocedurer

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 84

Forvaltningsstandarder

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 85

Krav til administrationsselskabet om ekspertise

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 86

Veldokumenterede og passende politikker, procedurer og risikostyringskontroller

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 87

Forvaltningsprocedurer, der er mindst lige så strenge som dem, der anvendes på lignende ikkesecuritiserede eksponeringer

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 88

Referenceregister

 

{ALPHANUM}

STSSY 89

Referenceregister — Indhold

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 90

Rettidig løsning af konflikter mellem forskellige investorklasser

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 91

SSPE — Stemmerettigheder er klart defineret

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 92

Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 93

Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 94

»Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 95

Offentliggørelse af oplysninger om miljøpræstationer for underliggende eksponeringer, som består af boliglån eller billån eller billeasingaftaler

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 96

Undtagelse fra kravet om at offentliggøre de oplysninger om miljøpræstationer for underliggende eksponeringer, som består af boliglån eller billån eller billeasingaftaler

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 97

Det eksponeringsleverende institut, som er ansvarlig for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 98

Oplysninger om artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2402 tilgængelige for potentielle investorer

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 99

Oplysninger om artikel 7, stk. 1, litra b), c) og d), i forordning (EU) 2017/2402 tilgængelige for potentielle investorer, i det mindste i udkast eller foreløbig form

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 100

Kreditbegivenheder og anvendelse af garantier

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 101

Kreditbegivenheder og anvendelse af kreditderivater

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 102

Aftale om kreditrisikoafdækning dokumenteret

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 103

Kreditlempelser udelukker ikke udløsning af anerkendte kreditbegivenheder

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 104

Kreditrisikoafdækningsbetaling baseret på faktiske realiserede tab og standardinddrivelsespolitikker og -procedurer

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 105

Kreditrisikoafdækningsbetaling skal betales inden for et nærmere fastsat tidsrum

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 106

Foreløbig kreditrisikoafdækningsbetaling senest seks måneder efter en kreditbegivenhed

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 107

Foreløbig kreditrisikoafdækningsbetaling højere end det gældende forventede tab

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 108

Vilkår for den foreløbige kreditrisikoafdækningsbetaling

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 109

Metode til beregning af foreløbige og endelige kreditrisikoafdækningsbetalinger

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 110

Kreditrisikoafdækningsbetaling, som står i forhold til andelen af den udestående nominelle værdi

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 111

Håndhævelse af kreditrisikoafdækningsbetalingen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 112

Det beløb, som investorerne skal betale i henhold til aftalen om kreditrisikoafdækning, er fastsat i aftalen om kreditrisikoafdækning.

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 113

Beregning af beløbene uanset omstændighederne

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 114

Betingelser for investorers betalinger fastsat i aftalen om kreditrisikoafdækning.

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 115

Tredjepartskontrolagentens vurdering af omstændigheder, der udløser investorers betalinger

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 116

Kreditrisikoafdækningsbetaling beregnet for den enkelte underliggende eksponering

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 117

Præcisering af den maksimale forlængelsesperiode for gældsomlægningsprocessen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 118

Forlængelsesperiode på mindre end to år

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 119

Endelig kreditrisikoafdækningsbetaling baseret på det eksponeringsleverende instituts endelige tabsskøn

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 120

Ophør af aftalen om kreditrisikoafdækning

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 121

Kreditrisikoafdækningspræmier betinget af det udestående nominelle beløb

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 122

Aftale om kreditrisikoafdækning fastsætter ikke mekanismer, der kan forhindre eller reducere den faktiske fordeling af tab blandt investorerne

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 123

Undtagelse for forudgående præmiebetalinger

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 124

Beskrivelse af kreditrisikoafdækningspræmien i transaktionsdokumentationen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 125

Håndhævelse af investorrettigheder

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 126

Udpegelse af en tredjepartskontrolagent inden transaktionens slutdato

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 127

Tredjepartskontrolagentens kontrol — Kreditbegivenhed angivet i betingelserne i aftalen om kreditrisikoafdækning

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 128

Tredjepartskontrolagentens kontrol — Underliggende eksponering indgår i referenceporteføljen

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 129

Tredjepartskontrolagentens kontrol — Anvendelseskriterier opfyldt på tidspunktet for optagelse i referenceporteføljen

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 130

Tredjepartskontrolagentens kontrol — Overholdelse af betingelserne for genopfyldning

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 131

Tredjepartskontrolagentens kontrol — Tab i overensstemmelse med det eksponeringsleverende instituts resultatopgørelse

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 132

Tredjepartskontrolagentens kontrol — Tab korrekt allokeret blandt investorer

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 133

Tredjepartskontrolagent er uafhængig af eksponeringsleverende institutter, investorer og (hvis relevant) SSPE'en

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 134

Udpegelse af tredjepartskontrolagenten inden slutdatoen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 135

Tredjepartskontrolagentens tjek foretages på stikprøvebasis

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 136

Investorernes mulighed for at kræve, at tredjepartskontrolagenten kontrollerer enhver underliggende eksponering

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 137

Mulighed for, at tredjepartskontrolagenten kan få adgang til alle relevante oplysninger

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 138

Opsigelsesbegivenheder

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 139

Transaktionsdokumentation — Call-rettigheder

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 140

Transaktionsdokumentation — Time call ikke struktureret med henblik på at undgå allokering af tab til kreditforbedringspositioner

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 141

Time call

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 142

Finansieret kreditrisikoafdækning — Sikkerhedsstillelse tilbagebetales til investorer i henhold til tranchernes rangorden

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 143

Investorer afslutter transaktionen ved manglende betaling af kreditrisikoafdækningspræmien

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 144

Beløbet for syntetisk mer-spread til investorer angivet i transaktionsdokumentationen og udtrykt som en fast procentdel af den samlede udestående porteføljebalance

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 145

Uudnyttet syntetisk mer-spread, der skal returneres til det eksponeringsleverende institut

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 146

Eksponeringsleverende institutter, der anvender den interne ratingbaserede metode — Samlet forpligtet beløb pr. år overstiger ikke det etårige lovbestemte forventede tab

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 147

Eksponeringsleverende institutter, der ikke anvender den interne ratingbaserede metode — beregningen af det forventede etårige tab på den underliggende portefølje fremgår klart af transaktionsdokumentationen

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 148

Betingelser for syntetisk mer-spread fastsat i transaktionsdokumentationen

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 149

Anvendt kreditrisikoafdækning

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 150

Håndhævelse af det eksponeringsleverende instituts ret til at anvende sikkerhedsstillelsen til at opfylde investorernes forpligtelser til at betale kreditrisikoafdækningen gennem passende aftaler om sikkerhedsstillelse

 

{ALPHANUM}

STSSY 151

Investorernes ret til at modtage uudnyttet sikkerhedsstillelse, når securitiseringen afvikles, eller efterhånden som trancherne afdrages

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 152

Sikkerhedsstillelse investeret i værdipapirer — Anerkendelseskriterier og deponeringsordning specificeret i transaktionsdokumentationen

 

{ALPHANUM}

STSSY 153

Investorer eksponeret for det eksponeringsleverende instituts kreditrisiko

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 154

Juridisk udtalelse, der bekræfter, at kreditrisikoafdækningen kan håndhæves i alle jurisdiktioner

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 155

Sikkerhedsstillelse af høj kvalitet – 0 % risikovægtede gældsværdipapirer

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 156

Sikkerhedsstillelse af høj kvalitet — kontanter hos et tredjepartskreditinstitut med kreditkvalitetstrin 3 eller derover

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 157

Undtagelse — sikkerhedsstillelse i form af kontanter deponeret hos det eksponeringsleverende institut

 

{ALPHANUM}

STSSY 158

Sikkerhedsstillelse i form af kontanter deponeret hos det eksponeringsleverende institut — den kompetente myndigheds tilladelse

 

{ALPHANUM}

STSSY 159

Overførsel af sikkerhedsstillelse, hvis tredjepartskreditinstituttet eller det det eksponeringsleverende institut ikke længere opfylder minimumskravet til kreditkvalitetstrin

 

{ALPHANUM}

STSSY 160

Opfyldelse af kravene til sikkerhedsstillelse i tilfælde af investeringer i credit linked notes udstedt af det eksponeringsleverende institut

 

{ALPHANUM-1000}

«

Top