EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1857

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1857 af 10. juni 2022 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 for så vidt angår formatet for ansøgninger om registrering som transaktionsregistre og ansøgninger om udvidelse af registrering som transaktionsregistre (EØS-relevant tekst)

C/2022/3585

EUT L 262 af 7.10.2022, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1857/oj

7.10.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/41


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1857

af 10. juni 2022

om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 for så vidt angår formatet for ansøgninger om registrering som transaktionsregistre og ansøgninger om udvidelse af registrering som transaktionsregistre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 56, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 (2) præciserer de nærmere oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering.

(2)

Efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 (3) skal handelsregistre have indført procedurer for afstemning af data mellem transaktionsregistrene og de procedurer, som disse skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte. For at sikre, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har de relevante oplysninger, der gør det muligt for myndigheden at kontrollere, at et transaktionsregister opfylder disse krav, når den vurderer ansøgningen om registrering af et transaktionsregister, bør transaktionsregistre være forpligtet til at fremlægge oplysninger om de procedurer, de har indført med henblik på autentificering af identiteten af de brugere, der har adgang til dataene, levering af feedback til relevante enheder om godkendelse af den indberettende enhed, kontrol af dataenes fuldstændighed og korrekthed, afstemning og resultaterne af afstemningsprocessen, levering af feedback, der advarer de indberettende enheder, og ændring af identifikatorer for juridiske enheder i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 (4).

(3)

For at sikre, at transaktionsregistrene opfylder de højeste reguleringsmæssige standarder, er det nødvendigt at indføre yderligere bestemmelser med hensyn til de oplysninger, der skal gives om procedurerne for portabilitet og om IT-spørgsmål, der påvirker datakvaliteten, og med hensyn til indberetningsloggen.

(4)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser for en forenklet ansøgning om udvidelse af registreringen, således at transaktionsregistre, der allerede er registreret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (5), kan få deres registrering udvidet i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012. For at undgå overlapning af krav bør transaktionsregistre, der ansøger om en udvidelse af registreringen, kun være forpligtet til at give oplysninger om de tilpasninger af deres systemer, processer og ressourcer, der er nødvendige for at sikre, at de opfylder kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

(5)

Transaktionsregistres betaling af de gældende gebyrer ved indgivelse af ansøgningen om registrering eller udvidelse af registreringen som transaktionsregister er afgørende for at dække Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds omkostninger i forbindelse med denne registrering eller udvidelse af registrering. Bevis for betaling bør derfor medtages i ansøgningen.

(6)

Delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 bør derfor ændres.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt for Kommissionen.

(8)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (6).

(9)

For at gøre det muligt for transaktionsregistre at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at tilpasse sig til ændringerne i kravene vedrørende kontrol af fuldstændigheden og korrektheden af data, der indføres ved denne forordning, bør anvendelsesdatoen for disse bestemmelser udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) nr. 150/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 19 affattes således:

»Artikel 19

Kontrol af fuldstændigheden og korrektheden af data

Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde følgende oplysninger:

a)

procedurer for autentificering af identiteten af de brugere, der har adgang til transaktionsregistret, jf. artikel 1, stk. 1, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 (*1)

b)

procedurer til kontrol af overholdelse af bestemmelserne om det XML-skema, der skal anvendes til indberetning af derivater til handelsregistre, i overensstemmelse med ISO 20022-metoden i henhold til artikel 1, stk. 1, litra b), i delegeret forordning (EU) 2022/1858

c)

procedurer for kontrol af godkendelse af tilladelsen til den enhed, der indberetter på vegne af den indberettende modpart i henhold til artikel 1, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2022/1858

d)

procedurer for kontrol af, at den logiske rækkefølge af de indberettede oplysninger om derivater til enhver tid opretholdes i henhold til artikel 1, stk. 1, litra d)-k), i delegeret forordning (EU) 2022/1858

e)

procedurer for kontrol af, at oplysningerne om de indberettede derivater er fuldstændige og korrekte i henhold til artikel 1, stk. 1, litra l), i delegeret forordning (EU) 2022/1858

f)

procedurer for afstemning af data i henhold til artikel 3, stk. 1, i delegeret forordning (EU) 2022/1858

g)

procedurer for feedback til modparterne i derivater, enheder med ansvar for indberetningen eller tredjeparter, der indberetter på deres vegne, om den kontrol, der er udført i henhold til litra a)-e) i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, og artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/1858 , og resultaterne af afstemningsprocessen i henhold til litra f) i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, og artikel 4, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2022/1858

h)

procedurer for kontrol af feedback, der advarer modparterne i derivaterne, enhederne med ansvar for indberetning eller de tredjeparter, der indberetter på deres vegne, om den kontrol, der er udført i henhold til artikel 4, stk. 1, litra e)-g), i delegeret forordning (EU) 2022/1858

i)

procedurer for ajourføring af identifikatorer for juridiske enheder i henhold til artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2022/1858.

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (EUT L 262 af 7.10.2022, s. 46).«"

2)

Artikel 21, stk. 2, affattes således:

»2.   Ansøgninger om registrering som transaktionsregister skal indeholde oplysninger om procedurerne til sikring af en velordnet substitution af det originale transaktionsregister, hvis der anmodes herom af en indberettende modpart eller af en tredjepart, som indberetter på vegne af ikke-indberettende modparter, eller hvor en sådan substitution er resultatet af en tilbagetrækning af registreringen, og de skal omfatte procedurerne for overførsel af data og omdirigering af indberetningsstrømmene til et andet transaktionsregister.«

3)

Artikel 22, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

opbevaring af alle indberettede oplysninger om indgåelse, ændring eller afvikling af en derivataftale i en indberetningslog med angivelse af den eller de personer, der anmodede om foranstaltningen, herunder i givet fald transaktionsregistret selv, årsagerne hertil, dato og klokkeslæt for handlingen og de gamle og nye data, jf. bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (*2)

(*2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning (EUT L 262 af 7.10.2022, s. 68).«"

4)

Artikel 23, litra b), affattes således:

»b)

en beskrivelse af de ressourcer, metoder og faciliteter, som transaktionsregistret anvender for at give de relevante myndigheder adgang til oplysninger om derivataftaler i overensstemmelse med artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, en log, hvori der anføres de IT-problemer hos handelsregistrene, som har indflydelse på kvaliteten af de data, der stilles til rådighed for relevante myndigheder i overensstemmelse med artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, hyppigheden af ajourføringer samt kontroller og tjek, som transaktionsregistret kan indføre i forbindelse med adgangsfiltrering, samt et eksemplar af eventuelle særlige manualer og dokumenter med interne procedurer «

5)

Følgende overskrift til kapitel 2 indsættes efter artikel 23a:

«KAPITEL 2

UDVIDELSE AF REGISTRERING«.

6)

Følgende indsættes som artikel 23b:

»Artikel 23b

Udvidelse af registrering

Ansøgningen om udvidelse af en eksisterende registrering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (*3) skal indeholde de oplysninger, der er anført i artikel 1, undtagen stk. 2, litra k), artikel 2 og 5, artikel 7, undtagen stk. 2, litra d), artikel 8, litra b), artikel 9, stk. 1, litra b) og e), artikel 11, artikel 12, stk. 2, artikel 13, artikel 14, stk. 2, artikel 15, artikel 16, undtagen litra c), artikel 17-23a og artikel 23c.

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).«"

7)

Følgende overskrift til kapitel 3 indsættes efter artikel 23b:

»KAPITEL 3

GEBYRER OG KONTROL«.

8)

Følgende indsættes som artikel 23c:

»Artikel 23c

Betaling af gebyrer

En ansøgning om registrering eller udvidelse af registreringen som transaktionsregister skal indeholde bevis for betaling af de relevante registrerings- eller udvidelsesgebyrer som fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1003/2013 (*4).

(*4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1003/2013 af 12. juli 2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger transaktionsregistre (EUT L 279 af 19.10.2013, s. 4).«"

9)

Artikel 24, stk. 1, affattes således:

»1.   Alle oplysninger, der indgives til ESMA som led i proceduren for registrering og udvidelse af registrering, skal være ledsaget af en erklæring, undertegnet af et medlem af transaktionsregistrets bestyrelse og af den øverste ledelse, hvormed det bekræftes, at de indgivne oplysninger efter bedste overbevisning og på datoen for deres indgivelse er korrekte og fuldstændige.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 1, anvendes fra den 29. april 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 25).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/834 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre (EUT L 141 af 28.5.2019, s. 42).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (se side 46 i denne EUT).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top