EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1856

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1856 af 10. juni 2022 om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) nr. 151/2013 ved yderligere præcisering af proceduren for adgang til nærmere oplysninger om derivater samt de tekniske og operationelle ordninger for denne adgang (EØS-relevant tekst)

C/2022/3590

EUT L 262 af 7.10.2022, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1856/oj

7.10.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 262/34


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1856

af 10. juni 2022

om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) nr. 151/2013 ved yderligere præcisering af proceduren for adgang til nærmere oplysninger om derivater samt de tekniske og operationelle ordninger for denne adgang

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 81, stk. 5, fjerde afsnit, sammenholdt med artikel 81, stk. 5, første afsnit, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For effektivt at kunne sammenligne og aggregere data bør transaktionsregistre anvende skemaer i XML-format og XML-meddelelser, der er udviklet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden, når de giver adgang til oplysninger om derivater og ved kommunikation med de enheder, der er omhandlet i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012. Dette skal ikke forhindre transaktionsregistre og relevante enheder i at aftale at anvende andre formater end XML til kommunikation, eller når de giver adgang til nærmere oplysninger om derivater.

(2)

De nærmere oplysninger om indberettede derivater, som transaktionsregistre stiller til rådighed i skemaer i XML-format, der er udviklet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden, for enheder opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør indeholde de samme oplysninger som de oplysninger, der er indgivet af modparter, enheder, der er ansvarlige for indberetning og indberettende enheder, alt efter hvad der er relevant.

(3)

Oplysninger, som enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør have adgang til, bør omfatte nærmere oplysninger om derivater, som transaktionsregistre har afvist, eller nærmere oplysninger om derivater, som de har accepteret, men for hvilke de har udstedt en advarsel, samt nærmere oplysninger efter afstemningsprocessen for derivater, jf. artikel 19 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 (2).

(4)

Hvis Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt, der fastslår, at et tredjelands retlige ramme opfylder betingelserne i artikel 76a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, bør et transaktionsregister give en relevant myndighed i det pågældende tredjeland adgang til oplysningerne under hensyntagen til tredjelandsmyndighedens mandat og ansvar.

(5)

For at sikre en standardiseret og harmoniseret tilgang til adgang til nærmere oplysninger om derivater og mindske den administrative byrde for både de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, og transaktionsregistrene bør transaktionsregistrenes opgaver præciseres yderligere med hensyn til at give adgang til nærmere oplysninger om derivater. Transaktionsregistre skal udpege en eller flere personer, som er ansvarlige for kontakten til de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012. De bør også sikre, at instrukserne for disse enheder er tilgængelige på deres websted og forklare, hvordan der anmodes om adgang til de data, som transaktionsregistret er i besiddelse af. For at lette anmodninger fra disse enheder om adgang til de relevante data bør transaktionsregistre desuden udarbejde et standardiseret skema, som kan hjælpe disse enheder med at give transaktionsregistrene de oplysninger, der gør det muligt for sidstnævnte at fastsætte kravene for adgang til data. Endelig bør transaktionsregistre oprette de tekniske ordninger, der er nødvendige for, at de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan få adgang til de nærmere oplysninger om derivater, der er indberettet.

(6)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 151/2013 (3) bør derfor ændres.

(7)

Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen efter høring af medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker.

(8)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (4).

(9)

For at give modparter og transaktionsregistre tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (5) bør anvendelsesdatoen for bestemmelserne vedrørende de nye datafelter udskydes —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 151/2013

I delegeret forordning (EU) nr. 151/2013 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Adgang til oplysninger om derivater

1.   Transaktionsregistre skal i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 2 og 3 gøre oplysninger om derivater direkte og umiddelbart tilgængelige for de enheder, der er anført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, herunder hvis der findes delegationssaftaler i henhold til artikel 28 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

For så vidt angår første afsnit, skal transaktionsregistre anvende et XML-format og det skema, der er udviklet i overensstemmelse med ISO 20022-metoden.

2.   Transaktionsregistre skal sikre, at oplysningerne om transaktionsdata vedrørende derivater, som er gjort tilgængelige for de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 i overensstemmelse med denne artikel og i henhold til de tidsfrister, der er fastsat i artikel 4 og 5 i denne forordning, omfatter følgende oplysninger:

a)

indberetningerne af derivater, der indberettes i overensstemmelse med tabel 1, 2 og 3 i bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 (*1), herunder de seneste handelsstadier for udestående derivater, jf. artikel 2, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 (*2)

b)

de relevante oplysninger om indberetninger af derivater, som transaktionsregistret har afvist eller advaret om i løbet af den foregående arbejdsdag, og årsagerne til afvisningen eller advarslen som angivet i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 (*3)

c)

afstemningsstatus for alle indberettede derivater, som transaktionsregistret har gjort til genstand for afstemningsprocessen i overensstemmelse med artikel 3 i delegeret forordning (EU) 2022/1855.

3.   Transaktionsregistre skal give de enheder, som har adskillige forpligtelser eller mandater i henhold til artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, ét enkelt adgangspunkt til de derivater, som er omfattet af de pågældende forpligtelser og mandater.

4.   Transaktionsregistre skal give Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) adgang til alle transaktionsdata om derivater, således at ESMA kan udøve sine beføjelser i overensstemmelse med myndighedens forpligtelser og mandater.

5.   Transaktionsregistre skal give Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Det Europæiske System af Centralbanker adgang til alle transaktionsdata om derivater.

6.   Transaktionsregistre giver Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder adgang til alle transaktionsdata om derivater, hvis det underliggende aktiv er energi eller emissionstilladelser.

7.   Transaktionsregistre skal give myndigheder, som fører tilsyn med markedspladser, adgang til alle transaktionsdata om derivater, som gennemføres på de pågældende markedspladser.

8.   Transaktionsregistre skal give tilsynsmyndigheder udpeget i henhold til artikel 4 i direktiv 2004/25/EF adgang til alle transaktionsdata om derivater, hvis det underliggende aktiv er et værdipapir udstedt af et selskab, som opfylder en eller flere af følgende betingelser:

a)

selskabet er optaget til handel på et reguleret marked, der er etableret inden for den pågældende myndigheds medlemsstat, og overtagelsestilbuddene for det pågældende selskabs værdipapirer er omfattet af den pågældende myndigheds tilsynsmæssige forpligtelser og mandater

b)

selskabet har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller hovedkontor i den pågældende myndigheds medlemsstat, og overtagelsestilbuddene for det pågældende selskabs værdipapirer er omfattet af den pågældende myndigheds tilsynsforpligtelser og mandater

c)

selskabet er en tilbudsgiver som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), i direktiv 2004/25/EF for selskaber som omhandlet i dette stykkes litra a) eller b), og den modydelse, det tilbyder, omfatter værdipapirer.

9.   Transaktionsregistre skal give myndigheder opført i artikel 81, stk. 3, litra j), i forordning (EU) nr. 648/2012 adgang til alle transaktionsdata om derivater, der vedrører markeder, aftaler, underliggende aktiver, benchmark og modparter, som er omfattet af den pågældende myndigheds tilsynsmæssige forpligtelser og mandater.

10.   Transaktionsregistre skal give Den Europæiske Centralbank (ECB) og et medlem af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), hvis medlemsstats valuta ikke er euroen, adgang til følgende data:

a)

alle transaktionsdata om derivater i et af følgende tilfælde:

i)

hvis derivatets referenceenhed er etableret i en medlemsstat, der har euroen som valuta, og er omfattet af det pågældende ESCB-medlems tilsynsforpligtelser og mandater

ii)

hvis referenceforpligtelsen er statsobligationer fra en medlemsstat, der har euroen som valuta

b)

positionsdata for derivater i euro.

11.   Transaktionsregistre skal give en myndighed, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, som overvåger systemiske risici for den finansielle stabilitet i euroområdet, og hvis medlemsstats valuta er euroen, inklusive ECB, adgang til alle transaktionsdata om derivataftaler, som er indgået på markedspladser eller af centrale modparter (CCP'er) og modparter, som er omfattet af den pågældende myndigheds forpligtelser og mandater ved overvågning af systemiske risici for den finansielle stabilitet i euroområdet.

12.   Transaktionsregistre skal give et medlem af ESCB, hvis medlemsstats valuta ikke er euroen, adgang til følgende data:

a)

alle transaktionsdata om derivater i et af følgende tilfælde:

i)

hvis derivatets referenceenhed er etableret i medlemsstaten for det pågældende ESCB-medlem, og hvis denne enhed er omfattet af det pågældende ESCB-medlems tilsynsforpligtelser og mandater

ii)

hvis referenceforpligtelsen er statsobligationer fra det pågældende ESCB-medlems medlemsstat

b)

positionsdata om derivater i den valuta, som det pågældende ESCB-medlem har udstedt.

13.   Transaktionsregistre skal give myndigheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, som overvåger systemiske risici for den finansielle stabilitet, og hvis medlemsstats valuta ikke er euroen, adgang til alle transaktionsdata om derivataftaler, som er indgået på markedspladser eller af CCP'er og modparter, som er omfattet af den pågældende myndigheds forpligtelser og mandater ved overvågning af systemiske risici for den finansielle stabilitet i en medlemsstat, hvis valuta ikke er euroen.

14.   Transaktionsregistre skal give ECB, når banken varetager sine opgaver inden for den fælles tilsynsmekanisme i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 (*4), adgang til alle transaktionsdata om derivataftaler indgået af modparter, som inden for den fælles tilsynsmekanisme er omfattet af ECB's tilsyn i henhold til den pågældende forordning.

15.   Transaktionsregistre skal give afviklingsmyndigheder som omhandlet i artikel 81, stk. 3, litra o) og p), i forordning (EU) nr. 648/2012 adgang til alle transaktionsdata om derivater indgået af modparter, som er omfattet af den pågældende myndigheds forpligtelser og mandater.

16.   Transaktionsregistre skal give afviklingsmyndigheder som omhandlet i artikel 81, stk. 3, litra m), i forordning (EU) nr. 648/2012 adgang til alle transaktionsdata om derivataftaler indgået af modparter, som er omfattet af den pågældende myndigheds forpligtelser og mandater.

17.   Transaktionsregistre skal give Den Fælles Afviklingsinstans adgang til alle transaktionsdata om derivataftaler indgået af modparter, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 (*5).

18.   Transaktionsregistre skal give myndigheder, der fører tilsyn med en central modpart (CCP), og det relevante medlem af ESCB, som fører tilsyn med den pågældende CCP, hvis det er relevant, adgang til alle transaktionsdata om derivater, som den pågældende CCP har clearet.»

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1855 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af de oplysninger, der som minimum skal indberettes til transaktionsregistre, og den type indberetninger, der skal anvendes (EUT L 262 af 7.10.2022, s. 1)."

(*2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning (EUT L 262 af 7.10.2022, s. 68)."

(*3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1858 af 10. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af procedurerne for afstemning af data mellem transaktionsregistre og de procedurer, som transaktionsregistret skal anvende for at kontrollere, at den indberettende modpart eller den indberettende enhed opfylder indberetningskravene, og for at kontrollere, at de indberettede data er fuldstændige og korrekte (EUT L 262 af 7.10.2022, s. 46)."

(*4)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 63)."

(*5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1)."

2)

I artikel 3 tilføjes følgende stykke 3:

»3.   For så vidt angår en relevant myndighed i et tredjeland, for hvilket Kommissionen har vedtaget en gennemførelsesretsakt, der fastslår, at den retlige ramme opfylder betingelserne i artikel 76a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal et transaktionsregister give adgang til oplysningerne under hensyntagen til tredjelandsmyndighedens mandat og ansvar.«

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Oprettelse af adgang til oplysninger om derivater

1.   Et transaktionsregister varetager følgende opgaver:

a)

at udpege en eller flere personer, som er ansvarlige for kontakten til de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

b)

på deres websted at offentliggøre de instrukser, som de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal følge for at få adgang til oplysninger om transaktionsdata for derivater

c)

at give de enheder, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, et skema som omhandlet i denne artikels stk. 2

d)

at oprette adgangen til oplysninger om transaktionsdata for derivater for de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, på grundlag af oplysninger i det skema, der er omhandlet i den pågældende artikels stk. 2

e)

at oprette de tekniske ordninger, som er nødvendige for, at de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan få adgang til nærmere oplysninger om transaktionsdata for derivater i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel

f)

at give de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, direkte og øjeblikkelig adgang til oplysninger om derivater, senest 30 kalenderdage efter at den pågældende enhed har indgivet en anmodning om oprettelse af en sådan adgang.

2.   Den enhed, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, anmoder om adgang til oplysninger om derivater ved hjælp af et skema, der er udarbejdet og stillet til rådighed af et transaktionsregister, og hvor der som minimum angives følgende oplysninger:

a)

enhedens navn

b)

enhedens kontaktperson

c)

enhedens juridiske forpligtelser og mandater

d)

legitimationsoplysninger med henblik på en sikker SSH FTP-forbindelse

e)

andre tekniske oplysninger, som er relevante for enhedens adgang til oplysninger om derivater

f)

hvorvidt enheden er kompetent i forhold til modparter i sin medlemsstat, euroområdet eller Unionen

g)

de typer modparter, for hvilke enheden er kompetent i overensstemmelse med klassificeringen i tabel 1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860

h)

de typer af underliggende instrumenter til derivater, for hvilke enheden er kompetent

i)

de markedspladser, som i givet fald er omfattet af enhedens tilsyn

j)

de CCP'er, som i givet fald er omfattet af enhedens tilsyn

k)

den valuta, som enheden i givet fald udsteder

l)

afviklings- og forbindelsespunkter

m)

de benchmark, der anvendes i Unionen, og den administrator, som enheden fører tilsyn med.

n)

karakteristika ved de underliggende instrumenter, som enheden fører tilsyn med

o)

karakteristika for de parter, der henvises til i felt 16 »Clearingmedlem«, 15 »Mægler« i tabel 1 og felt 142 »Referenceenhed« i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860, som er under tilsyn af enheden, hvis en sådan findes.«

4)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 4 udgår.

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   Transaktionsregistre opretter og opretholder de tekniske ordninger, der er nødvendige for, at de enheder, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan udarbejde forud fastsatte periodiske anmodninger om adgang til nærmere oplysninger om derivater, som bestemt i nærværende forordnings artikel 2 og 3, som er nødvendige for, at disse enheder kan opfylde deres forpligtelser og mandater.«

c)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Transaktionsregistre giver efter anmodning de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, adgang til nærmere oplysninger om derivataftaler på grundlag af enhver kombination af følgende felter, jf. bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860:

a)

tidsstempel for indberetningen

b)

modpart 1

c)

modpart 2

d)

enhed, der er ansvarlig for indberetning

e)

virksomhedssektor for modpart 1

f)

arten af modpart 1

g)

mægler-ID

h)

ID for indberettende enhed

i)

aktivklasse

j)

produktklassifikation

k)

aftaletype

l)

ISIN

m)

entydig produktidentifikator

n)

identifikation af underliggende aktiv

o)

handelssted

p)

tidsstempel for gennemførelse

q)

ikrafttrædelsesdato

r)

tidsstempel for vurdering

s)

udløbsdato

t)

dato for førtidig afvikling

u)

CCP

v)

clearingmedlem

w)

niveau

x)

type handling

y)

hændelsestype«.

d)

Stk. 7 affattes således:

»7.   Transaktionsregistre opretter og opretholder den tekniske kapacitet til at give direkte og øjeblikkelig adgang til de nærmere oplysninger om derivater, som er nødvendige for, at de enheder, der er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan opfylde deres mandater og forpligtelser. Denne adgang skal gives på følgende måde:

a)

hvis en enhed, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, anmoder om adgang til nærmere oplysninger om udestående derivater eller derivater, der enten er udløbet, eller for hvilke indberetninger med handlingstyperne »Fejl«, »Afvikling« eller »Positionskomponent« som omhandlet i felt 151 i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 blev indgivet eller var genstand for en indberetning med handlingstypen »Genåbning«, som ikke blev efterfulgt af en indberetning med aktionstypen »Fejl« eller »Afvikling«, højst et år før den dato, hvor der blev indgivet en anmodning, opfylder transaktionsregistret denne anmodning senest kl 12:00 UCT (koordineret verdenstid) på den første kalenderdag efter den dato, hvor der blev indgivet en anmodning om adgang

b)

hvis en enhed, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, anmoder om adgang til nærmere oplysninger om derivater, der enten er udløbet, eller for hvilke indberetninger med handlingstyperne »Fejl«, »Afvikling« eller »Positionskomponent« som omhandlet i felt 151 i tabel 2 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 blev indgivet eller var genstand for en indberetning med handlingstypen »Genåbning«, som ikke blev efterfulgt af en indberetning med aktionstypen »Fejl« eller »Afvikling«, mere end et år før den dato, hvor der blev indgivet en anmodning, opfylder transaktionsregistret denne anmodning senest tre arbejdsdage efter anmodningen om adgang

c)

hvis en anmodning om adgang til data fra en enhed, som er opført i artikel 81, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, vedrører derivater, der falder ind under både litra a) og b) i dette stykke, giver transaktionsregistret nærmere oplysninger om disse derivater senest tre arbejdsdage efter, at anmodningen er indgivet.«

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 4, litra c) og d), finder anvendelse fra den 29. april 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 150/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de oplysninger, som transaktionsregistre skal afgive ved ansøgning om registrering (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 25).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 151/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de data, som transaktionsregistre skal offentliggøre og give adgang til, og operationelle standarder for aggregering, sammenligning og adgang til data (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 33).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1860 af 10. juni 2022 om fastlæggelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår standarder, formater, hyppighed og metoder og ordninger i forbindelse med indberetning (se side 68 i denne EUT).


Top