EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1622

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1622 af 17. maj 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nye markeder og højt udviklede markeder (EØS-relevant tekst)

C/2022/3103

OJ L 244, 21.9.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1622/oj

21.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 244/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1622

af 17. maj 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nye markeder og højt udviklede markeder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 325ap, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til kapitalgrundlagskravene i relation til markedsrisici efter den alternative standardmetode, jf. artikel 325c til 325ay i forordning (EU) nr. 575/2013, skal der ved beregning af kapitalgrundlagskravet efter følsomhedsmetoden, jf. artikel 325d til 325k, anvendes de risikovægte for aktierisiko, der er angivet i tabel 8 i nævnte forordnings artikel 325ap, i henhold til den delegerede retsakt, der er nævnt i artikel 461a. Eftersom markeder, der udgør højt udviklede økonomier, og nye markeder er kategorier, som gensidigt udelukker hinanden, bør det præciseres, at alle markeder, som ikke udgør højt udviklede markeder, bør betragtes som nye markeder.

(2)

Når det bestemmes, hvilke markeder der udgør højt udviklede økonomier, og hvilke markeder der udgør nye markeder, er det nødvendigt på den ene side at sikre lige vilkår og på den anden side at fastlægge en risikobaseret tilgang. I lyset af den tilgang, som følges af Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS), og behovet for at sikre en fælles gennemførelse af beregningsmetoden for de dermed forbundne krav i relation til markedsrisiko i alle medlemsstater betragtes fastlæggelsen af listen over lande, som udgør højt udviklede økonomier, således som den mest hensigtsmæssige løsning. Samtidig med at der bør tages hensyn til BCBS' internationale standarder, bør det præciseres, at de markeder i medlemsstaterne, som er mindre volatile end de markeder, der er anerkendt som højt udviklede økonomier i overensstemmelse med nævnte internationale standarder, udgør højt udviklede økonomier snarere end nye markedsøkonomier. Derudover bør der ved fastlæggelsen af højt udviklede og nye markedsøkonomier tages behørigt hensyn til oprettelsen af et indre marked i Unionen, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og de særlige forhold, der vedrører oversøiske lande og territorier i visse medlemsstater.

(3)

Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(4)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, analyseret de potentielle omkostninger og fordele og anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, som er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Højt udviklede økonomier og nye markeder

1.   Med henblik på at fastlægge risikovægte for følsomhederne over for risikofaktorer for aktie- og aktiereporente i overensstemmelse med artikel 325ap i forordning (EU) nr. 575/2013 udgør følgende lande højt udviklede økonomier:

a)

EU-medlemsstaterne

b)

de oversøiske lande og territorier, som har særlige forbindelser med Danmark, Frankrig eller Nederlandene, herunder Færøerne og de lande, som er opført på listen i bilag II til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

c)

følgende tredjelande:

i)

tredjelande, som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

ii)

Australien

iii)

Canada

iv)

Hong Kong

v)

Japan

vi)

Mexico

vii)

New Zealand

viii)

Singapore

ix)

Schweiz

x)

Det Forenede Kongerige

xi)

De Forenede Stater.

2.   Med henblik på at fastlægge risikovægte for følsomhederne over for risikofaktorer for aktie- og aktiereporente i henhold til artikel 325ap i forordning (EU) nr. 575/2013 udgør lande, som ikke er opført på listen i stk. 1, nye markeder.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


Top