EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1619

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1619 af 19. september 2022 om ændring af bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Botswana på listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød af visse hovdyr til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2022/6789

EUT L 243 af 20.9.2022, p. 141–143 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1619/oj

20.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/141


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1619

af 19. september 2022

om ændring af bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Botswana på listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød af visse hovdyr til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 230, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 er der bl.a. fastsat dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, og forordningen anvendes fra den 21. april 2021. Et af disse dyresundhedsmæssige krav er, at de pågældende sendinger skal komme fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 230, stk. 1.

(2)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) supplerer forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller fra zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri. Delegeret forordning (EU) 2020/692 foreskriver, at sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af forordningen, kun må indføres til Unionen, hvis de kommer fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført for de pågældende arter og kategorier af dyr, det pågældende avlsmateriale og de pågældende animalske produkter i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i nævnte delegerede forordning.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (3) er der fastlagt lister over tredjelande, territorier eller zoner eller kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen.

(4)

Bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder en liste over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fersk kød af visse hovdyr til Unionen.

(5)

Den 30. august 2022 underrettede Botswana Kommissionen om et udbrud af mund- og klovesyge. Udbruddet er sket i Butale Area, den nordøstlige region i dette tredjeland, og i sygdomsbekæmpelseszone 6b, der er udpeget af de kompetente myndigheder i Botswana, og det blev bekræftet den 27. august 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(6)

I listen over tredjelande, territorier eller zoner deri i bilag XIII til forordning (EU) 2021/404 er det anført, at indførsel til Unionen fra zone BW-5, der består af sygdomsbekæmpelseszone 6a og 6b i Botswana, af sendinger af fersk kød af visse hovdyr er tilladt.

(7)

På grund af risikoen for indslæbning af mund- og klovesyge til Unionen i forbindelse med indførsel af sendinger af fersk kød af visse hovdyr fra sygdomsbekæmpelseszone 6b i Botswana bør indførsel af sådanne sendinger til Unionen ikke længere være tilladt.

(8)

Oplysningerne om Botswana på listen over tredjelande, territorier eller zoner deri i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres for at tage hensyn til den nuværende epidemiologiske situation i det pågældende tredjeland.

(9)

Bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres.

(10)

Under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation i Botswana med hensyn til mund- og klovesyge bør de ændringer, der skal foretages af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ved nærværende forordning, træde i kraft hurtigst muligt.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).


BILAG

I bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1)

I del 1 indsættes følgende oplysninger vedrørende zone BW-6 i Botswana mellem oplysningerne vedrørende zone BW-5 i Botswana og oplysningerne vedrørende zone BZ-0 i Belize:

»BW-6

Kvæg

BOV

Modning og udbening

Ingen spiselige slagtebiprodukter

 

27.8.2022«

 

Får og geder

OVI

 

Hovdyr holdt som opdrættet vildt

RUF

 

Vildtlevende hovdyr

RUW

 

2)

I del 2 ændres oplysningerne vedrørende Botswana således:

a)

Oplysningerne vedrørende zone BW-5 i Botswana affattes således:

»Botswana

BW-5

Veterinær sygdomsbekæmpelseszone 6a«

b)

Følgende oplysninger vedrørende zone BW-6 i Botswana indsættes mellem zone BW-5 i Botswana og oplysningerne vedrørende zone NA-1 i Namibia:

»Botswana

BW-6

Veterinær sygdomsbekæmpelseszone 6b«


Top