EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1471

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1471 af 5. september 2022 om godkendelse af lanthancarbonatoctahydrat som tilsætningsstof til foder til katte (indehaver af godkendelsen er Porus GmbH) (EØS-relevant tekst)

C/2022/6207

OJ L 231, 6.9.2022, p. 113–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1471/oj

6.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 231/113


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1471

af 5. september 2022

om godkendelse af lanthancarbonatoctahydrat som tilsætningsstof til foder til katte (indehaver af godkendelsen er Porus GmbH)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af lanthancarbonatoctahydrat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse af lanthancarbonatoctahydrat som tilsætningsstof til foder til katte med klassificering i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 27. januar 2022 (2), at lanthancarbonatoctahydrat under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed. Autoriteten konkluderede, at tilsætningsstoffet har potentiale til at være effektivt som zooteknisk tilsætningsstof i foder til katte. Autoriteten finder ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af lanthancarbonatoctahydrat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt.

(6)

Anvendelse af dette præparat bør derfor godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte tilsætningsstof, som tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. september 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2022;20(2):7168.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (mindskelse af udskillelsen af phosphor via urinen).

4d23

Porus GmbH

Lanthancarbonat-octahydrat

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af lanthancarbonatoctahydrat med mindst 85 % lanthancarbonatoctahydrat som aktivstof.

Fast form

Aktivstoffets karakteristika

Lanthancarbonat-octahydrat

La2(CO3)3*8H2O

CAS-nr. 6487-39-4

Analysemetode  (1)

Til kvantificering af carbonat i fodertilsætningsstoffet:

EU's metode i Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (bilag III, del F).

Til kvantificering af lanthan i fodertilsætningsstoffet og foderstoffer:

induktivt koblet plasmaatomemissionsspektrometri (ICP-AES).

Katte

-

1 500

7 500

1.

I brugsvejledningen for anvendelse af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling.

2.

Foderstofvirksomhedslederne fastlægger driftsprocedurer og administrative foranstaltninger for brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne med henblik på at imødegå potentielle risici ved anvendelse. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

3.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet skal følgende angives:

»Undgå samtidig anvendelse af foder med et højt phosphorindhold.«

26. september 2032


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


Top