EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1435

Kommissionens forordning (EU) 2022/1435 af 26. august 2022 om ændring af bilag II og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af calciumcarbonat, carbondioxid, cyprodinil og kaliumhydrogencarbonat i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

C/2022/5798

OJ L 224, 30.8.2022, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1435/oj

30.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 224/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/1435

af 26. august 2022

om ændring af bilag II og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af calciumcarbonat, carbondioxid, cyprodinil og kaliumhydrogencarbonat i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (»MRL'er«) af cyprodinil. Calciumcarbonat, carbondioxid og kaliumhydrogencarbonat er optaget i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(2)

Den 14. december 2021 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen en ny Codex-maksimalgrænseværdi (»CXL«) for cyprodinil i sojabønner (2).

(3)

I henhold til artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (3) skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Unionen. Unionen skal desuden i overensstemmelse med samme forordnings artikel 13, litra e), fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) har vurderet den CXL, der er blevet foreslået for cyprodinil i sojabønner, og har konkluderet, at den er sikker for forbrugere i Unionen (4), og Union fremsatte ikke forbehold (5) (6) over for Codexkomitéen for Pesticidrester vedrørende denne foreslåede CXL.

(5)

Denne CXL bør derfor optages i forordning (EF) nr. 396/2005 som en MRL.

(6)

Calciumcarbonat, carbondioxid og kaliumhydrogencarbonat blev midlertidigt opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005, indtil vurderingen i henhold til enten Rådets direktiv 91/414/EØF (7) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (8) er afsluttet, og indtil vurderingen af dem i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005 er afsluttet. I forbindelse med ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2009 har autoriteten udstedt konklusioner vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved calciumcarbonat (9), carbondioxid (10) og kaliumhydrogencarbonat (11). På grundlag af nævnte konklusioner fra autoriteten kræves ingen MRL'er for calciumcarbonat, carbondioxid og kaliumhydrogencarbonat. De pågældende stoffer bør derfor forblive i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 (12).

(7)

På baggrund af autoritetens videnskabelige rapport og konklusioner og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. august 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Rapport fra den 44. samling i Codex Alimentarius-Kommissionen (REP21/CAC): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACe.pdf.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2021;19(8):6766.

(5)  Den Europæiske Unions bemærkninger til Codex CX/PR 21/52/5(REV):https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FCRDs%252Fpr52_CRD22x.pdf.

(6)  Rapport fra den 52. samling i Codexkomitéen for Pesticidrester, REP21/PR: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf.

(7)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(9)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2021. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbonate. EFSA Journal 2021;19(4):6500.

(10)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2021. Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbon dioxide. EFSA Journal 2021;19(6):6605.

(11)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2021. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate. EFSA Journal 2021;19(5):6593.

(12)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2022. Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2022; 20(01):7061.


BILAG

I bilag II og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnen vedrørende cyprodinil således:

»BILAG II

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for  (1)

Cyprodinil (R) (F)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

0,02  (*1)

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet (2)

 

0120000

Trænødder

 

0120010

Mandler

0,02  (*1)(+)

0120020

Paranødder

0,04

0120030

Cashewnødder

0,04

0120040

Kastanjer

0,04

0120050

Kokosnødder

0,04

0120060

Hasselnødder

0,04

0120070

Macadamia

0,04

0120080

Pekannødder

0,04

0120090

Pinjekerner

0,04

0120100

Pistacienødder

0,02  (*1)

0120110

Valnødder

0,04

0120990

Andet (2)

0,04

0130000

Kernefrugter

2

0130010

Æbler

 

0130020

Pærer

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

0130990

Andet (2)

 

0140000

Stenfrugter

2

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet (2)

 

0150000

Bær og små frugter

 

0151000

a)

Druer

3

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

5

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

3

0153020

Korbær

0,02  (*1)

0153030

Hindbær (gule og røde)

3

0153990

Andet (2)

0,02  (*1)

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

8

0154020

Tranebær

8

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

8

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

8

0154050

Hyben

3

0154060

Morbær (hvide og sorte)

3

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

3

0154080

Hyldebær

3

0154990

Andet (2)

3

0160000

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

0,02  (*1)

0161020

Figner

0,02  (*1)

0161030

Spiseoliven

0,02  (*1)

0161040

Kumquat

0,02  (*1)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0,02  (*1)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

2

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0,02  (*1)

0161990

Andet (2)

0,02  (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

0,02  (*1)

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet (2)

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

1

0163020

Bananer

0,02  (*1)

0163030

Mangofrugter

0,02  (*1)

0163040

Papajaer

0,02  (*1)

0163050

Granatæbler

5

0163060

Cherimoya

0,02  (*1)

0163070

Guavaer

1,5

0163080

Ananas

0,02  (*1)

0163090

Brødfrugter

0,02  (*1)

0163100

Durianfrugter

0,02  (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

0,02  (*1)

0163990

Andet (2)

0,02  (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

0211000

a)

Kartofler

0,02  (*1)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,02  (*1)

0212010

Maniokker

 

0212020

Søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet (2)

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

1,5

0213020

Gulerødder

1,5

0213030

Knoldselleri

0,3

0213040

Peberrod

1,5

0213050

Jordskokker

0,02  (*1)

0213060

Pastinakker

1,5

0213070

Persillerod

1,5

0213080

Radiser

0,3

0213090

Havrerod

1,5

0213100

Kålroer

0,02  (*1)

0213110

Majroer

0,02  (*1)

0213990

Andet (2)

0,02  (*1)

0220000

Løg

 

0220010

Hvidløg

0,07

0220020

Løg

0,3

0220030

Skalotteløg

0,07

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

0,8

0220990

Andet (2)

0,02  (*1)

0230000

Frugtgrøntsager

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

0231010

Tomater

1,5

0231020

Sød peberfrugt

1,5

0231030

Auberginer/ægplanter

1,5

0231040

Okra, lady's fingers

0,02  (*1)

0231990

Andet (2)

0,02  (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,5

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet (2)

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,6

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet (2)

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,02  (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,02  (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0241000

a)

Blomsterkål

2

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet (2)

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

0,02  (*1)

0242020

Hovedkål

0,7

0242990

Andet (2)

0,02  (*1)

0243000

c)

Bladkål

0,02  (*1)

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet (2)

 

0244000

d)

Kålrabi

0,02  (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

15

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet (2)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

15

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet (2)

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,02  (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,02  (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,06

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

40

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet (2)

 

0260000

Bælgplanter

 

0260010

Bønner (med bælg)

2

0260020

Bønner (uden bælg)

0,08

0260030

Ærter (med bælg)

2

0260040

Ærter (uden bælg)

0,08

0260050

Linser

0,2

0260990

Andet (2)

0,02  (*1)

0270000

Stængelgrøntsager

 

0270010

Alm. asparges

0,02  (*1)

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,02  (*1)

0270030

Bladselleri

30

0270040

Knoldfennikel

4

0270050

Artiskokker

4

0270060

Porrer

0,02  (*1)

0270070

Rabarber

2

0270080

Bambusskud

0,02  (*1)

0270090

Palmehjerter

0,02  (*1)

0270990

Andet (2)

0,02  (*1)

0280000

Svampe, mosser og laver

0,02  (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,02  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

 

0300010

Bønner

0,2

0300020

Linser

0,02  (*1)

0300030

Ærter

0,1

0300040

Lupiner/lupinbønner

0,1

0300990

Andet (2)

0,02  (*1)

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

0,02  (*1)

0401020

Jordnødder

0,02  (*1)

0401030

Valmuefrø

0,02  (*1)

0401040

Sesamfrø

0,02  (*1)

0401050

Solsikkefrø

0,02  (*1)

0401060

Rapsfrø

0,02

0401070

Sojabønner

0,3

0401080

Sennepsfrø

0,02  (*1)

0401090

Bomuldsfrø

0,02  (*1)

0401100

Græskarfrø

0,02  (*1)

0401110

Saflorfrø

0,02  (*1)

0401120

Hjulkronefrø

0,02  (*1)

0401130

Sæddodderfrø

0,02  (*1)

0401140

Hampfrø

0,02  (*1)

0401150

Kristpalmefrø

0,02  (*1)

0401990

Andet (2)

0,02  (*1)

0402000

Olieholdige frugter

0,02  (*1)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet (2)

 

0500000

KORN

 

0500010

Byg

4

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,02  (*1)

0500030

Majs

0,02  (*1)

0500040

Alm. hirse

0,02  (*1)

0500050

Havre

4

0500060

Ris

0,02  (*1)

0500070

Rug

0,5

0500080

Alm, durra/sorghum

0,02  (*1)

0500090

Hvede

0,5

0500990

Andet (2)

0,02  (*1)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

0610000

Te

0,1  (*1)

0620000

Kaffebønner

0,1  (*1)

0630000

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

0,1  (*1)

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet (2)

 

0632000

b)

blade og urter

0,1  (*1)

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet (2)

 

0633000

c)

rødder

1,5 (+)

0633010

Baldrian

(+)

0633020

Ginseng

(+)

0633990

Andet (2)

(+)

0639000

d)

andre dele af planten

0,1  (*1)

0640000

Kakaobønner

0,1  (*1)

0650000

Karob/johannesbrød

0,1  (*1)

0700000

HUMLE

0,1  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,1  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet (2)

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,1  (*1)

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet (2)

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,1  (*1)

0830010

Kanel

 

0830990

Andet (2)

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

1,5 (+)

0840020

Ingefær (10)

 

0840030

Gurkemeje/curcuma

1,5 (+)

0840040

Peberrod (11)

 

0840990

Andet (2)

1,5 (+)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,1  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet (2)

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,1  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet (2)

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,1  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet (2)

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,02  (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

0900020

Sukkerrør

 

0900030

Cikorierødder

 

0900990

Andet (2)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

Varer fra

(+)

1011000

a)

svin

0,02  (*1)(+)

1011010

Muskel

(+)

1011020

Fedt

(+)

1011030

Lever

(+)

1011040

Nyre

(+)

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

(+)

1011990

Andet (2)

(+)

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

0,02  (*1)(+)

1012020

Fedt

0,02  (*1)(+)

1012030

Lever

0,05 (+)

1012040

Nyre

0,05 (+)

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02  (*1)(+)

1012990

Andet (2)

0,02  (*1)(+)

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

0,02  (*1)(+)

1013020

Fedt

0,02  (*1)(+)

1013030

Lever

0,05 (+)

1013040

Nyre

0,05 (+)

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02  (*1)(+)

1013990

Andet (2)

0,02  (*1)(+)

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

0,02  (*1)(+)

1014020

Fedt

0,02  (*1)(+)

1014030

Lever

0,05 (+)

1014040

Nyre

0,05 (+)

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02  (*1)(+)

1014990

Andet (2)

0,02  (*1)(+)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

0,02  (*1)(+)

1015020

Fedt

0,02  (*1)(+)

1015030

Lever

0,05 (+)

1015040

Nyre

0,05 (+)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02  (*1)(+)

1015990

Andet (2)

0,02  (*1)(+)

1016000

f)

fjerkræ

0,02  (*1)(+)

1016010

Muskel

(+)

1016020

Fedt

(+)

1016030

Lever

(+)

1016040

Nyre

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

(+)

1016990

Andet (2)

(+)

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

0,02  (*1)(+)

1017020

Fedt

0,02  (*1)(+)

1017030

Lever

0,05 (+)

1017040

Nyre

0,05 (+)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02  (*1)(+)

1017990

Andet (2)

0,02  (*1)(+)

1020000

Mælk

0,02  (*1)(+)

1020010

Kvæg

(+)

1020020

Får

(+)

1020030

Geder

(+)

1020040

Heste

 

1020990

Andet (2)

 

1030000

Fugleæg

0,02  (*1)(+)

1030010

Kyllinger

(+)

1030020

Ænder

(+)

1030030

Gæs

(+)

1030040

Vagtler

(+)

1030990

Andet (2)

(+)

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05  (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,02  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,02  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,02  (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

Cyprodinil (R) (F)

(R)

Definitionen på restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Cyprodinil — kode 1000000 undtagen 1020000 , 1040000 : Cyprodinil (summen af cyprodinil og CGA 304075 (fri), udtrykt som cyprodinil)

Cyprodinil — kode 1020000 : Cyprodinil (summen af cyprodinil og CGA 304075 (fri og konjugeret), udtrykt som cyprodinil)

(F)

Fedtopløselig

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analyse- og/eller verifikationsmetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 14. marts 2017, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0120010 Mandler

0633000 c) rødder

0633010 Baldrian

0633020 Ginseng

0633990 Andet (2)

0840010 Lakrids

0840030 Gurkemeje/curcuma

0840990 Andet (2)

1000000 ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

1010000 Varer fra

1011000 a) svin

1011010 Muskel

1011020 Fedt

1011030 Lever

1011040 Nyre

1011050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1011990 Andet (2)

1012000 b) kvæg

1012010 Muskel

1012020 Fedt

1012030 Lever

1012040 Nyre

1012050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1012990 Andet (2)

1013000 c) får

1013010 Muskel

1013020 Fedt

1013030 Lever

1013040 Nyre

1013050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1013990 Andet (2)

1014000 d) geder

1014010 Muskel

1014020 Fedt

1014030 Lever

1014040 Nyre

1014050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1014990 Andet (2)

1015000 e) dyr af hestefamilien

1015010 Muskel

1015020 Fedt

1015030 Lever

1015040 Nyre

1015050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1015990 Andet (2)

1016000 f) fjerkræ

1016010 Muskel

1016020 Fedt

1016030 Lever

1016050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1016990 Andet (2)

1017000 g) andre opdrættede landdyr

1017010 Muskel

1017020 Fedt

1017030 Lever

1017040 Nyre

1017050 Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1017990 Andet (2)

1020000 Mælk

1020010 Kvæg

1020020 Får

1020030 Geder

1030000 Fugleæg

1030010 Kyllinger

1030020 Ænder

1030030 Gæs

1030040 Vagtler

1030990 Andet (2)«

2)

I bilag IV erstattes rækkerne vedrørende »calciumcarbonat (1)«, »carbondioxid (1)« og »kaliumhydrogencarbonat (1)« af henholdsvis »calciumcarbonat«, »carbondioxid« og »kaliumhydrogencarbonat«.


(*1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, for hvilke der er fastsat MRL'er.


Top