EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1421

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1421 af 22. august 2022 om godkendelse af presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie og koncentrerede appelsinolier fra Citrus sinensis (L.) Osbeck som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter (EØS-relevant tekst)

C/2022/5946

OJ L 218, 23.8.2022, p. 27–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1421/oj

23.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1421

af 22. august 2022

om godkendelse af presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie og koncentrerede appelsinolier fra Citrus sinensis (L.) Osbeck som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af sådanne godkendelser. Forordningens artikel 10, stk. 2, indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstofferne, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie og koncentreret appelsinolie blev godkendt uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF som fodertilsætningsstof til alle dyrearter. Disse tilsætningsstoffer blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

I henhold til artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med artikel 7 i samme forordning, er der indgivet en ansøgning om en ny vurdering af presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie og koncentreret appelsinolie fra Citrus sinensis (L.) Osbeck til alle dyrearter.

(4)

Ansøgeren anmodede om, at tilsætningsstofferne klassificeres i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »aromastoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(5)

Ansøgeren har anmodet om, at tilsætningsstofferne ligeledes godkendes til anvendelse i drikkevand. I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 kan »aromastoffer« imidlertid ikke godkendes til anvendelse i drikkevand. Det bør derfor ikke være tilladt at anvende disse tilsætningsstoffer i drikkevand.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 29. september 2021 (3), at presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie og koncentrerede appelsinolier fra Citrus sinensis (L.) Osbeck under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyresundheden, forbrugersundheden eller miljøet. Der kunne imidlertid ikke drages nogen konklusioner for hunde, katte, prydfisk og prydfugle, der normalt ikke udsættes for biprodukter af citrusfrugter. Autoriteten konkluderede også, at presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie og koncentrerede appelsinolier fra Citrus sinensis (L.) Osbeck bør betragtes som irriterende for hud og øjne og som hudsensibiliserende og respiratorisk sensibiliserende stoffer. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet.

(7)

Autoriteten konkluderede endvidere, at der ikke kræves yderligere dokumentation for virkningen, eftersom presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie og koncentrerede appelsinolier fra Citrus sinensis (L.) Osbeck er anerkendt som aroma i fødevarer, og deres funktion i foder i alt væsentligt er den samme som i fødevarer. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om metoderne til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(8)

Vurderingen af presset æterisk appelsinolie, destilleret æterisk appelsinolie og koncentrerede appelsinolier fra Citrus sinensis (L.) Osbeck viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af disse stoffer godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(9)

Der bør fastsættes visse betingelser for at muliggøre bedre kontrol. Det anbefalede indhold bør angives på etiketten til tilsætningsstoffet. Hvis et sådant indhold overskrides, bør der angives visse oplysninger på etiketten til forblandinger.

(10)

Det forhold, at tilsætningsstofferne ikke må anvendes som aromastoffer i drikkevand, udelukker ikke anvendelse heraf i foderblandinger, der gives via vand.

(11)

Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelse af de pågældende stoffer, bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav, som godkendelsen medfører.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1.   De i bilaget opførte stoffer og forblandinger, der indeholder disse stoffer, og som er produceret og mærket før den 12. marts 2023 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 12. september 2022, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

2.   Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget opførte stoffer, som er produceret og mærket før den 12. september 2023 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 12. september 2022, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. august 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal (2021);19(11):6891.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig frem til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b143-eo

Presset æterisk appelsinolie

Tilsætningsstoffets sammensætning

Presset æterisk appelsinolie fra frugtskræller af Citrus sinensis (L.) Osbeck (1)

Flydende form

Aktivstoffets karakteristika

Æterisk olie udvundet ved koldpresning af frugtskræller af Citrus sinensis (L.) Osbeck som defineret af Europarådet (2).

I den flygtige fraktion:

 

d-Limonen: 93-97 %

 

Myrcen: 1,5-3,5 %

 

Sabinen: 0,1-1,0 %

 

α-Pinen: 0,4-0,8 %

 

Linalool: 0,1-0,7 %

 

Decanal: 0,1-0,7 %

 

Octanal: 0,1-0,6 %

 

Perillaldehyd: < 0,05 %

 

CAS-nr.: 8028-48-6

 

EINECS-nr.: 232-433-8

 

FEMA-nr.: 2825

 

CoE-nr.: 143

Analysemetode  (3)

Til bestemmelse af d-limonen (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet:

gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 3140)

Slagtekyllinger og andre mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning

Æglæggende høner og andre mindre udbredte fjerkræarter til æglægning og avl

Slagtekalkuner

80

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Blanding med andre botaniske tilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af perillaldehyd tilsat foderstoffer ved sådanne blandinger er lavere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede niveau for den pågældende art eller dyrekategori.

4.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.

12.9.2032

Alle slagtesvin

172

Smågrise af alle arter af svinefamilien

144

Søer

200

Drøvtyggere

130

Heste

230

Kaniner

Fisk undtagen prydfisk

50

Andre arter

50


Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig frem til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b143-di

Destilleret æterisk appelsinolie

Tilsætningsstoffets sammensætning

Destillat (flygtig fraktion) af æterisk appelsinolie, der udvindes af frugtskræller af Citrus sinensis (L.) Osbeck

Flydende form

Aktivstoffets karakteristika

Flygtig fraktion fra destillationen af presset æterisk appelsinolie (koldpresset), som fremstilles af frugtskrællen fra Citrus sinensis (L.) Osbeck som defineret af Europarådet (4).

 

d-Limonen: 93-97,5 %

 

Myrcen: 1,5-3,5 %

 

Sabinen: 0,2-1,0 %

 

α-Pinen: 0,3-0,8 %

 

Linalool: 0,05-0,5 %

 

Octanal: 0,05-0,4 %

 

Perillaldehyd: < 0,005 %

 

CAS-nr.: 8028-48-6

 

CoE-nr.: 143

Analysemetode  (5)

Til bestemmelse af d-limonen (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet:

gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 3140)

Slagtekyllinger og andre mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning

Æglæggende høner og andre mindre udbredte fjerkræarter til æglægning og avl

Slagtekalkuner

80

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Blanding med andre botaniske tilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af perillaldehyd tilsat foderstoffer ved sådanne blandinger er lavere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede niveau for den pågældende art eller dyrekategori.

4.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.

12.9.2032

Svinefamilien

200

Drøvtyggere

130

Heste

225

Kaniner

Fisk undtagen prydfisk

80

Andre arter

80


Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig frem til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b143-f

Koncentreret appelsinolie

Tilsætningsstoffets sammensætning

Koncentreret appelsinolie fra frugtskræl af Citrus sinensis (L.) Osbeck

Flydende form

Aktivstoffets karakteristika

Koncentreret olie fremstillet ved fraktioneret destillation af presset æterisk appelsinolie, som er udvundet af frugtskrællen fra Citrus sinensis (L.) Osbeck som defineret af Europarådet (6).

 

Ikkeflygtig fraktion: 10,5 %

 

I den flygtige fraktion:

 

d-Limonen: 89-96 %

 

Decanal: 0,5-2 %

 

Linalool: 0,7-1,7 %

 

Myrcen: 0,1-1,0 %

 

Geranial: 0,1-1,0 %

 

Perillaldehyd: < 0,3 %

 

CAS-nr.: 8028-48-6

 

FEMA-nr.: 2822

Analysemetode  (7)

Til bestemmelse af d-limonen (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet:

gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 3140)

Slagtekyllinger og andre mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning

15,5

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Blanding med andre botaniske tilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af perillaldehyde tilsat foderstoffer ved sådanne blandinger er lavere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede niveau for den pågældende art eller dyrekategori.

4.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.

12.9.2032

Æglæggende høner og andre mindre udbredte fjerkræarter til æglægning og avl

23,5

Slagtekalkuner

21

Alle slagtesvin

34

Smågrise af alle arter af svinefamilien

28,5

Søer

41,5

Kalve (mælkeerstatninger)

66,5

Drøvtyggere bestemt til slagtning

62,5

Drøvtyggere, der anvendes til mejeriproduktion

40,5

Heste

62,5

Kaniner

25

Fisk undtagen prydfisk

70

Andre arter

15,5


Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig frem til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b143-f-i

Koncentreret appelsinolie

Tilsætningsstoffets sammensætning

Koncentreret appelsinolie fra frugtskræl af Citrus sinensis (L.) Osbeck

Flydende form

Aktivstoffets karakteristika

Koncentreret olie fremstillet ved fraktioneret destillation af presset æterisk appelsinolie, som er udvundet af frugtskrællen fra Citrus sinensis (L.) Osbeck som defineret af Europarådet (8).

Ikkeflygtig fraktion: 20,9 %

I den flygtige fraktion:

 

d-Limonen: 79-89 %

 

Decanal: 3,0-5,0 %

 

Linalool: 2,0-5,0 %

 

Myrcen: 0,1-1,0 %

 

Geranial: 0,5-1,8 %

 

Perillaldehyd: < 0,6 %

 

CAS-nr.: 8028-48-6

 

FEMA-nr.: 2822

Analysemetode  (9)

Til bestemmelse af d-limonen (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet:

gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 3140)

Slagtekyllinger og andre mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning

5,5

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Blanding med andre botaniske tilsætningsstoffer er tilladt, forudsat at mængden af perillaldehyde tilsat foderstoffer ved sådanne blandinger er lavere end det, der fremkommer ved anvendelse af et enkelt tilsætningsstof på det maksimale eller anbefalede niveau for den pågældende art eller dyrekategori.

4.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.

12.9.2032

Æglæggende høner og andre mindre udbredte fjerkræarter til æglægning og avl

8

Slagtekalkuner

7

Alle slagtesvin

11,5

Smågrise af alle arter af svinefamilien

9,5

Søer

14

Kalve (mælkeerstatninger)

23

Drøvtyggere bestemt til slagtning

21,5

Drøvtyggere, der anvendes til mejeriproduktion

14

Heste

21,5

Kaniner

8,5

Fisk undtagen prydfisk

24,5

Andre arter

5,5


Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig frem til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer

2b143-f-ii

Koncentreret appelsinolie

Tilsætningsstoffets sammensætning

Koncentreret appelsinolie fra frugtskræl af Citrus sinensis (L.) Osbeck

Flydende form

Aktivstoffets karakteristika

Koncentreret olie fremstillet ved fraktioneret destillation af presset æterisk appelsinolie, som er udvundet af frugtskrællen fra Citrus sinensis (L.) Osbeck som defineret af Europarådet (10).

Ikkeflygtig fraktion: 18 %

I den flygtige fraktion:

 

d-Limonen: 85-95 %

 

Linalool: 0,5-4 %

 

CAS-nr.: 8028-48-6

 

FEMA-nr.: 2822

Analysemetode  (11)

Til bestemmelse af d-limonen (fytokemisk markør) i fodertilsætningsstoffet:

gaskromatografi i kombination med flammeioniseringsdetektion (GC-FID) (på baggrund af ISO 3140)

Alle dyrearter

1.

Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.

2.

I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandingerne angives oplagringsbetingelser og stabilitet over for varmebehandling.

3.

Følgende angives på etiketten til tilsætningsstoffet:

»Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet pr. kg. fuldfoder med et vandindhold på 12 %:

Slagtekyllinger og andre mindre udbredte fjerkræarter bestemt til slagtning, æglæggende høner og andre mindre udbredte fjerkræarter bestemt til æglægning og avl, slagtekalkuner, dyr af svinefamilien: 50 mg

Kalve (mælkeerstatninger): 70 mg

Drøvtyggere, undtagen får og geder: 60 mg

Får og geder: 70 mg

Fisk, prydfisk: 2 mg

Andre landdyr: 50 mg«.

4.

Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandingen, hvis anvendelsesniveauet på etiketten til forblandingen ville medføre overskridelse af de i punkt 3 omhandlede niveauer.

5.

For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at tage højde for potentielle risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. I tilfælde, hvor risiciene ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum ved hjælp af disse procedurer og foranstaltninger, må tilsætningsstoffet og forblandingerne kun anvendes med de fornødne personlige værnemidler, herunder hud- og øjenbeskyttelse samt åndedrætsværn.

12.9.2032


(1)  Synonymer: Citrus sinensis (L.) Pers., Citrus aurantium (L.) Dulcis.

(2)  Natural sources of flavourings — rapport nr. 2 (2007).

(3)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(4)  Natural sources of flavourings — rapport nr. 2 (2007).

(5)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(6)  Natural sources of flavourings — rapport nr. 2 (2007).

(7)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(8)  Natural sources of flavourings — rapport nr. 2 (2007).

(9)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(10)  Natural sources of flavourings — rapport nr. 2 (2007).

(11)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


Top