EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1409

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1409 af 18. august 2022 om de nærmere bestemmelser og betingelser for driften af webtjenesten og de databeskyttelses- og sikkerhedsregler der gælder for webtjenesten, samt foranstaltninger til udvikling og teknisk gennemførelse af webtjenesten og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1224

C/2022/5850

EUT L 216 af 19.8.2022, p. 3–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1409/oj

19.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 216/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1409

af 18. august 2022

om de nærmere bestemmelser og betingelser for driften af webtjenesten og de databeskyttelses- og sikkerhedsregler der gælder for webtjenesten, samt foranstaltninger til udvikling og teknisk gennemførelse af webtjenesten og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1224

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011 (1), særlig artikel 13, stk. 7, artikel 13a, og artikel 36, stk. 1, litra h),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold, visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser (2), særlig artikel 45c, stk. 3, fjerde afsnit, artikel 45c, stk. 5, andet afsnit, og artikel 45d, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/2226 blev der oprettet et ind- og udrejsesystem, der elektronisk registrerer og lagrer, hvornår og hvor tredjelandsstatsborgere, der er givet eller nægtet tilladelse til indrejse med henblik på et kortvarigt ophold på medlemsstaternes område, ind- og udrejser, og som beregner varigheden af deres tilladte ophold.

(2)

Ved forordning (EF) nr. 767/2008 indførtes visuminformationssystemet til udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om ansøgninger om visa til kortvarigt ophold, visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser og om afgørelsen om at annullere, inddrage eller forlænge visummet.

(3)

Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 (3) (eu-LISA), bør være ansvarligt for udviklingen og den driftsmæssige forvaltning af ind- og udrejsesystemet og visuminformationssystemet.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1224 (4) blev der fastsat specifikationer og betingelser for driften af den webtjeneste, der er omhandlet i artikel 13 i forordning (EU) 2017/2226, herunder specifikke bestemmelser om databeskyttelse og -sikkerhed. Disse specifikationer og betingelser tager også hensyn til rejsende, der er fritaget for visumpligt, jf. artikel 45, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 (5). Disse specifikationer og betingelser bør tilpasses ved at tage hensyn til tredjelandsstatsborgere, der har brug for et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse som omhandlet i artikel 45c i forordning (EF) nr. 767/2008. Forordningen bør af klarhedshensyn erstattes.

(5)

I henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2226 skal transportvirksomheder bruge webtjenesten til at kontrollere, om tredjelandsstatsborgere, der er indehavere af et visum til kortvarigt ophold til én eller to indrejser, allerede har brugt det antal indrejser, der er tilladt ifølge visummet.

(6)

I henhold til artikel 45c, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 767/2008 skal luft- og søtransportvirksomheder samt internationale transportvirksomheder, der befordrer grupper til lands i busser, anvende gatewayfaciliteten for transportvirksomheder til at kontrollere, om tredjelandsstatsborgere, der har brug for et visum til kortvarigt ophold, et lufthavnstransitvisum, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, er i besiddelse af et gyldigt visum til kortvarigt ophold, et lufthavnstransitvisum, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse.

(7)

For at sætte transportvirksomhederne i stand til at kontrollere, om den tredjelandsstatsborger, der er visumpligtig, eller som skal være i besiddelse af et lufthavnstransitvisum, et visum til længerevarende ophold eller en opholdstilladelse, er i besiddelse af et gyldigt visum eller en gyldig opholdstilladelse, bør de have adgang til webtjenesten. Transportvirksomheder bør have adgang til webtjenesten gennem en autentifikationsordning og bør kunne sende og modtage meddelelser i et format, der fastsættes af eu-LISA.

(8)

Der bør fastsættes tekniske regler for meddelelsesformatet og autentifikationsordningen for at gøre det muligt for transportvirksomheder at forbinde sig til og anvende webtjenesten, der skal specificeres i de tekniske retningslinjer, som er en del af de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2226, og som skal vedtages af eu-LISA.

(9)

Transportvirksomhederne bør kunne angive, at passagererne falder uden for anvendelsesområderne for forordning (EU) 2017/2226 og forordning (EF) nr. 767/2008, og i så fald bør transportvirksomheden modtage et automatisk »Ikke relevant« svar fra webtjenesten uden at søge i den skrivebeskyttede database og uden logføring.

(10)

Kommissionen, eu-LISA og medlemsstaterne bør bestræbe sig på at informere alle kendte transportvirksomheder om, hvordan og hvornår de kan registrere sig. Efter vellykket afslutning af registreringsproceduren og, hvor det er relevant, en vellykket afprøvning bør eu-LISA tilslutte transportvirksomheden til grænsefladen for transportvirksomheder.

(11)

Godkendte transportvirksomheder bør kun give behørigt autoriseret personale adgang til webtjenesten.

(12)

Denne forordning bør indeholde bestemmelser om databeskyttelse og sikkerhed for autentifikationsordningen.

(13)

For at sikre, at kontrolforespørgslen er baseret på så ajourførte oplysninger som muligt, bør forespørgsler tidligst indgives 48 timer før det planlagte afgangstidspunkt.

(14)

Denne forordning bør gælde for luft- og søtransportvirksomheder samt internationale transportvirksomheder, der befordrer grupper til lands i busser, og som indrejser på medlemsstaternes område. Grænsekontrol med henblik på indrejse på medlemsstaternes område kan gå forud for ombordstigningen. I sådanne tilfælde bør transportvirksomheden fritages for forpligtelsen til at kontrollere de rejsendes rejsetilladelser.

(15)

Transportvirksomheder bør have adgang til en webformular på et offentligt websted, der giver dem mulighed for at anmode om bistand. Når transportvirksomheder anmoder om bistand, bør de modtage en bekræftelse, der indeholder et sagsnummer. eu-LISA eller den centrale ETIAS-enhed kan kontakte transportvirksomheder, der har modtaget et sagsnummer, med alle nødvendige midler, herunder pr. telefon, for at give et passende svar. Det er nødvendigt at vedtage nærmere bestemmelser for denne bistand, der skal ydes af den centrale ETIAS-enhed, jf. artikel 13a i forordning (EU) 2017/2226.

(16)

Da forordning (EU) 2017/2226 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1134 (6) imidlertid bygger på Schengenreglerne, meddelte Danmark i medfør af artikel 4 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, sin beslutning om at gennemføre forordning (EU) 2021/1134 i sin nationale lovgivning. Danmark er derfor bundet af denne forordning.

(17)

Denne forordning udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i (7). Irland deltager derfor ikke i vedtagelsen af denne forordning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Irland.

(18)

For så vidt angår Island og Norge, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (8), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A og B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF (9).

(19)

For så vidt angår Schweiz, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (10), der henhører under det område, som er nævnt i artikel 1, litra A og B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF (11).

(20)

For så vidt angår Liechtenstein, udgør denne forordning en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (12), der henhører under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A og B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU (13).

(21)

For så vidt angår Bulgarien og Rumænien er bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende Schengeninformationssystemet i forbindelse med bestemmelserne i denne retsakt vedrørende forordning (EU) 2017/2226 blevet bragt i anvendelse ved Rådets afgørelse (EU) 2018/934 (14), og da bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende visuminformationssystemet er bragt i anvendelse ved Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 (15), er alle betingelserne for driften af ind- og udrejsesystemet, jf. artikel 66, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2017/2226, opfyldt, og disse medlemsstater bør derfor anvende ind- og udrejsesystemet fra idriftsættelsen som besluttet i overensstemmelse med artikel 66, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2226. Denne retsakts bestemmelser vedrørende forordning (EF) nr. 767/2008, udgør en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2005,

(22)

For så vidt angår Cypern og Kroatien i forbindelse med bestemmelserne i denne retsakt vedrørende forordning (EU) 2017/2226 kræver driften af ind- og udrejsesystemet, at der er givet passiv adgang til visuminformationssystemet, og at alle Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet er trådt i kraft i overensstemmelse med de relevante rådsafgørelser. Disse betingelser kan først opfyldes, når kontrollen i overensstemmelse med den gældende Schengenevalueringsprocedure er fuldført med et godt resultat. Ind- og udrejsesystemet bør derfor kun anvendes af de medlemsstater, der opfylder disse betingelser ved idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet. De medlemsstater, der ikke anvender ind- og udrejsesystemet fra idriftsættelsen, bør tilkobles det i overensstemmelse med proceduren i forordning (EU) 2017/2226, så snart alle de nævnte betingelser er opfyldt.

(23)

For så vidt angår Cypern udgør denne forordnings bestemmelser vedrørende forordning (EF) nr. 767/2008 en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003.

(24)

For så vidt angår Kroatien udgør denne forordnings bestemmelser vedrørende forordning (EF) nr. 767/2008 en retsakt, der bygger på, eller som på anden måde har tilknytning til, Schengenreglerne, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2011.

(25)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (16) og afgav udtalelse den 22. marts 2022.

(26)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Intelligente Grænser —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges:

a)

de nærmere bestemmelser og betingelser for driften af webtjenesten og de databeskyttelses- og sikkerhedsregler, der gælder for webtjenesten, jf. artikel 13, stk. 1 og 3, og artikel 36, stk. 1, litra h), i forordning (EU) 2017/2226 og artikel 45c, stk. 3, fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 767/2008

b)

en autentifikationsordning for transportvirksomheder for at sætte dem i stand til at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2226 og artikel 45c, stk. 5, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 767/2008 samt de nærmere bestemmelser og betingelser for registrering af transportvirksomheder i autentifikationsordningen

c)

de nærmere bestemmelser om de procedurer, der skal følges, i tilfælde af at det er teknisk umuligt for en transportvirksomhed at få adgang til webtjenesten, jf. artikel 45d, stk. 3, i forordning (EF) nr. 767/2008.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»grænseflade for transportvirksomheder«: den webtjeneste, der skal udvikles af eu-LISA i overensstemmelse med artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2226, når den anvendes med henblik på nævnte forordnings artikel 13, stk. 3, og den gatewayfacilitet for transportvirksomheder, der er omhandlet i artikel 45c, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 767/2008, og som består af en IT-grænseflade, der er forbundet med en skrivebeskyttet database

2)

»tekniske retningslinjer«: den del af de tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 37, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2226, og som er relevante for transportvirksomheder i forbindelse med gennemførelsen af autentifikationsordningen og udviklingen af meddelelsesformatet for applikationsprogrammeringsgrænsefladen, jf. denne forordnings artikel 4, stk. 2, litra a)

3)

»behørigt bemyndiget personale«: personer, der er ansat hos eller kontraktansat af transportvirksomheden eller andre juridiske eller fysiske personer under denne transportvirksomheds ledelse eller tilsyn, og som har til opgave at kontrollere om det antal indrejser, der er tilladt ifølge visummet, allerede er blevet brugt, på transportvirksomhedens vegne i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2226 og som fra idriftsættelsen af visuminformationssystemet har til opgave at kontrollere, om tredjelandsstatsborgere, der har brug for et visum til kortvarigt eller længerevarende ophold, et lufthavnstransitvisum eller en opholdstilladelse, er i besiddelse af et gyldigt visum til kortvarigt eller længerevarende ophold, et lufthavnstransitvisum eller en opholdstilladelse, alt efter hvad der er relevant, i overensstemmelse med artikel 45c, stk. 1, i forordning (EF) nr. 767/2008.

Artikel 3

Transportvirksomhedernes forpligtelser

1.   Fra idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet indtil idriftsættelsen af visuminformationssystemet skal transportvirksomhederne sende en forespørgsel for at kontrollere, om det antal indrejser, der er tilladt ifølge et visum til én eller to indrejser, allerede er blevet anvendt, jf. artikel 13 i forordning (EU) 2017/2226 (»kontrolforespørgsel«), via grænsefladen for transportvirksomheder.

2.   Fra idriftsættelsen af visuminformationssystemet skal transportvirksomhederne sende en forespørgsel via grænsefladen for transportvirksomheder for at kontrollere:

a)

i tilfælde af et visum til kortvarigt ophold, om antallet af tilladte indrejser, eller den maksimale varighed af tilladt ophold, allerede er udtømt jf. artikel 13 i forordning (EU) 2017/2226

b)

i tilfælde af et visum til længerevarende ophold, et lufthavnstransitvisum eller en opholdstilladelse, om visummet eller tilladelsen er gyldig som omhandlet i artikel 45c, stk. 1, i forordning (EF) nr. 767/2008.

3.   Fra idriftsættelsen af visuminformationssystemet sender transportvirksomhederne kontrolforespørgsler vedrørende visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse for de visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser, der er udstedt efter idriftsættelsen af visuminformationssystemet. Transportvirksomhederne kontrollerer manuelt de visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser, der er udstedt før idriftsættelsen af visuminformationssystemet.

4.   Kontrolforespørgslen sendes tidligst 48 timer før det planlagte afgangstidspunkt.

5.   Transportvirksomhederne sikrer, at kun behørigt bemyndiget personale har adgang til grænsefladen for transportvirksomheder. Transportvirksomhederne indfører som minimum følgende mekanismer:

a)

fysisk og logisk adgangskontrol for at forhindre uautoriseret adgang til den infrastruktur eller de systemer, som transportvirksomhederne anvender

b)

autentifikation

c)

logføring for at sikre sporbarhed

d)

regelmæssig revision af adgangsrettigheder.

Artikel 4

Forbindelse til og adgang til grænsefladen for transportvirksomheder

1.   Transportvirksomhederne skal forbinde sig til grænsefladen for transportvirksomheder gennem en af følgende:

a)

en dedikeret netværkstilslutning

b)

en internetforbindelse.

2.   Transportvirksomhederne skal tilgå grænsefladen for transportvirksomheder gennem en af følgende:

a)

en system-system grænseflade (applikationsprogrammeringsgrænseflade)

b)

en webgrænseflade (browser)

c)

en applikation til mobile enheder.

Artikel 5

Forespørgsler

1.   For at sende en kontrolforespørgsel oplyser transportvirksomheden følgende om den rejsende:

a)

efternavn og fornavn(e)

b)

fødselsdato, køn og nationalitet

c)

rejsedokumentets type og nummer samt koden på tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet

d)

datoen for rejsedokumentets udløb

e)

den planlagte ankomstdato ved grænsen til en medlemsstat, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, eller til en medlemsstat, der ikke anvender Schengenreglerne fuldt ud, men som anvender ind- og udrejsesystemet

f)

og en af følgende:

1)

den planlagte indrejsemedlemsstat, der anvender Schengenreglerne fuldt ud

2)

hvis det er muligt at identificere den planlagte indrejsemedlemsstat, en lufthavn i indrejsemedlemsstaten, der anvender Schengenreglerne fuldt ud

3)

den planlagte indrejsemedlemsstat, der ikke anvender Schengenreglerne fuldt ud, men som anvender ind- og udrejsesystemet

4)

hvis det er muligt at identificere den planlagte indrejsemedlemsstat, en lufthavn i indrejsemedlemsstaten, der ikke anvender Schengenreglerne fuldt ud, men som anvender ind- og udrejsesystemet

5)

fra idriftsættelsen af visuminformationssystemet, i tilfælde af lufthavnstransit, transitmedlemsstaten for tredjelandsstatsborgere, der skal være i besiddelse af et lufthavnstransitvisum i overensstemmelse med artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 (17), hvis det er relevant

g)

nærmere oplysninger (lokal dato og tidspunkt for planlagt afgang, identifikationsnummer, hvis et sådant findes, eller andre måder at identificere transportmidlet på) om det transportmiddel, der anvendes til indrejse i en medlemsstat, der anvender Schengenreglerne fuldt ud, eller en medlemsstat, der ikke anvender Schengenreglerne fuldt ud, men som anvender ind- og udrejsesystemet.

Transportvirksomheden kan også oplyse nummeret på visummet til kortvarigt ophold, visummet til længerevarende ophold eller opholdstilladelsen.

2.   Fra idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet, i de tilfælde, hvor bestemmelsesstedet ikke kan nås med et visum til én indrejse, oplyser transportvirksomheden, at rejseruten omfatter to indrejser i medlemsstaterne, når kontrolforespørgslen sendes.

Fra idriftsættelsen af visuminformationssystemet, i de tilfælde, hvor bestemmelsesstedet ikke kan nås med et visum til én indrejse, oplyser transportvirksomheden, at rejseruten omfatter to eller flere indrejser i medlemsstaterne, når kontrolforespørgslen sendes.

3.   Med henblik på at give de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-d), har transportvirksomheden tilladelse til at scanne den maskinlæsbare del af rejsedokumentet.

4.   Fra idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet indtil idriftsættelsen af visuminformationssystemet, i de tilfælde, hvor passageren er undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EU) 2017/2226 i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 2, eller er i lufthavnstransit, skal transportvirksomheden kunne angive det i kontrolforespørgslen.

Fra idriftsættelsen af visuminformationssystemet skal transportvirksomheden kunne angive i kontrolforespørgslen, i de tilfælde:

a)

hvor passageren er undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EU) 2017/2226 i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 2, undtagen for indehavere af en opholdstilladelse i henhold til artikel 2, stk. 3, litra c), og indehavere af visa til længerevarende ophold i henhold til artikel 2, stk. 3, litra e), eller

b)

i tilfælde af lufthavnstransit, hvor passageren ikke er forpligtet til at være i besiddelse af et lufthavnstransitvisum i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 810/2009.

5.   Transportvirksomheden skal kunne sende en kontrolforespørgsel for en eller flere passagerer. Grænsefladen for transportvirksomheder skal give det svar, der er omhandlet i artikel 6, for hver passager, der indgår i forespørgslen.

Artikel 6

Svar

1.   Fra idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet indtil idriftsættelsen af visuminformationssystemet, hvor passageren er undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EU) 2017/2226 i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 2, eller er i lufthavnstransit, eller besidder et nationalt visum til kortvarigt ophold som omhandlet i nævnte forordnings artikel 3, stk. 1, nr. 10), er svaret »Ikke relevant«. I alle andre tilfælde er svaret enten »OK« eller »Ikke OK«.

2.   Fra visuminformationssystemets idriftsættelse:

a)

hvor passageren er undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EU) 2017/2226 i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 2, undtagen for indehavere af en opholdstilladelse i henhold til nævnte forordnings artikel 2, stk. 3, litra c), og indehavere af visa til længerevarende ophold i henhold til nævnte forordnings artikel 2, stk. 3, litra e), er svaret »Ikke relevant«

b)

i tilfælde af lufthavnstransit, hvor passageren ikke er forpligtet til at være i besiddelse af et lufthavnstransitvisum i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 810/2009, er svaret »Ikke relevant«

c)

i alle andre tilfælde, hvor passageren er indehaver af et visum til kortvarigt ophold, et visum til længerevarende ophold, en opholdstilladelse eller et lufthavnstransitvisum, er svaret enten »OK« eller »Ikke OK«.

Når en kontrolforespørgsel returnerer et »Ikke OK«-svar, skal grænsefladen for transportvirksomheder angive, at svaret kommer fra ind- og udrejsesystemet eller visuminformationssystemet.

3.   Fra idriftsættelsen af ind- og udrejsesystemet indtil idriftsættelsen af visuminformationssystemet fastlægges svarene på kontrolforespørgsler efter følgende regler:

a)

hvis den rejsende besidder et ensartet visum til kortvarigt ophold:

1)

hvis det tilladte antal indrejser (en eller to) på visummet endnu ikke er nået: OK

2)

hvis det tilladte antal indrejser (en eller to) på visummet allerede er nået: Ikke OK

3)

hvis visummet er udløbet, er blevet inddraget, eller er blevet annulleret: Ikke OK

b)

hvis den rejsende er visumpligtig, og der ikke foreligger visumoplysninger: Ikke OK

c)

hvis transportvirksomheden angiver, at rejseruten nødvendiggør et visum til to indrejser:

1)

hvis den rejsende besidder et visum til to indrejser, som er gyldigt på ankomstdatoen, og hvor ingen af indrejserne er blevet brugt: OK

2)

hvis den rejsende ikke besidder et visum til to indrejser: Ikke OK

3)

hvis den rejsende besidder et visum til to indrejser, men mindst én indrejse er blevet brugt: Ikke OK

4)

hvis den rejsende besidder et visum til to indrejser, men mindst én indrejse er ikke gyldig på ankomstdatoen: Ikke OK.

4.   Fra idriftsættelsen af visuminformationssystemet, i de tilfælde, hvor transportvirksomheden angiver transitmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra f), nr. 5), fastlægges svarene på kontrolforespørgsler efter følgende regler:

a)

hvis den rejsende besidder et lufthavnstransitvisum:

1)

hvis lufthavnstransitvisummet svarer til transitområdet i medlemsstatens lufthavn: OK

2)

hvis visummet er udløbet, er blevet inddraget, eller er blevet annulleret: Ikke OK

3)

hvis visummet er et lufthavnstransitvisum til én indrejse, og visummet ikke er blevet brugt: OK

4)

hvis visummet er et lufthavnstransitvisum til to indrejser, og visummet er blevet brugt én gang: OK eller

b)

hvis den rejsende besidder et visum til kortvarigt ophold:

1)

hvis det tilladte antal indrejser på visummet endnu ikke er nået, og der er mindst én resterende dag i det tilladte ophold: OK

2)

hvis det tilladte antal indrejser på visummet allerede er nået, eller der er nul resterende dage i det tilladte ophold: Ikke OK

3)

hvis visummet er udløbet, er blevet inddraget, eller er blevet annulleret: Ikke OK eller

c)

hvis den rejsende besidder et visum med begrænset territorial gyldighed:

1)

hvis det tilladte antal indrejser på visummet endnu ikke er nået, og der er mindst én resterende dag i det tilladte ophold, og transitmedlemsstaten svarer til en af de medlemsstater, hvor visummet med begrænset territorial gyldighed er gyldigt: OK

2)

hvis det tilladte antal indrejser på visummet endnu ikke er nået, og der er mindst én resterende dag i det tilladte ophold, og transitmedlemsstaten ikke svarer til en af de medlemsstater, hvor visummet med begrænset territorial gyldighed er gyldigt: Ikke OK

3)

hvis det tilladte antal indrejser på visummet allerede er nået, eller der er nul resterende dage i det tilladte ophold, og transitmedlemsstaten svarer til en af de medlemsstater, hvor visummet med begrænset territorial gyldighed er gyldigt: Ikke OK

4)

hvis det tilladte antal indrejser på visummet allerede er nået, eller der er nul resterende dage i det tilladte ophold, og transitmedlemsstaten ikke svarer til en af de medlemsstater, hvor visummet med begrænset territorial gyldighed er gyldigt: Ikke OK

5)

hvis visummet er udløbet, er blevet inddraget, eller er blevet annulleret: Ikke OK eller

d)

hvis den rejsende besidder et visum til længerevarende ophold:

1)

hvis visummet er udløbet, er blevet inddraget, eller er blevet annulleret: Ikke OK

2)

i alle andre tilfælde: OK eller

e)

hvis den rejsende besidder en opholdstilladelse:

1)

hvis opholdstilladelsen er udløbet, er blevet inddraget, eller er blevet annulleret: Ikke OK

2)

i alle andre tilfælde: OK.

5.   Fra idriftsættelsen af visuminformationssystemet, i de tilfælde, hvor transportvirksomheden angiver bestemmelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra f), nr. 1)-4), fastlægges svarene på kontrolforespørgsler efter følgende regler:

a)

hvis den rejsende besidder et visum til kortvarigt ophold:

1)

hvis det tilladte antal indrejser på visummet endnu ikke er nået, og der er mindst én resterende dag i det tilladte ophold: OK

2)

hvis det tilladte antal indrejser på visummet allerede er nået, eller der er nul resterende dage i det tilladte ophold: Ikke OK

3)

hvis visummet er udløbet, er blevet inddraget, eller er blevet annulleret: Ikke OK eller

b)

hvis den rejsende besidder et visum med begrænset territorial gyldighed:

1)

hvis det tilladte antal indrejser på visummet endnu ikke er nået, og der er mindst én resterende dag i det tilladte ophold, og indrejsemedlemsstaten svarer til en af de medlemsstater, hvor visummet med begrænset territorial gyldighed er gyldigt: OK

2)

hvis det tilladte antal indrejser på visummet endnu ikke er nået, og der er mindst én resterende dag i det tilladte ophold, og indrejsemedlemsstaten ikke svarer til en af de medlemsstater, hvor visummet med begrænset territorial gyldighed er gyldigt: Ikke OK

3)

hvis det tilladte antal indrejser på visummet allerede er nået, eller der er nul resterende dage i det tilladte ophold, og indrejsemedlemsstaten svarer til en af de medlemsstater, hvor visummet med begrænset territorial gyldighed er gyldigt: Ikke OK

4)

hvis det tilladte antal indrejser på visummet allerede er nået, eller der er nul resterende dage i det tilladte ophold, og indrejsemedlemsstaten ikke svarer til en af de medlemsstater, hvor visummet med begrænset territorial gyldighed er gyldigt: Ikke OK

5)

hvis visummet er udløbet, er blevet inddraget, eller er blevet annulleret: Ikke OK

c)

hvis den rejsende besidder et visum til længerevarende ophold:

1)

hvis visummet er udløbet, er blevet inddraget, eller er blevet annulleret: Ikke OK

2)

i alle andre tilfælde: OK

d)

hvis den rejsende besidder en opholdstilladelse:

1)

hvis opholdstilladelsen er udløbet, er blevet inddraget, eller er blevet annulleret: Ikke OK

2)

i alle andre tilfælde: OK

e)

hvis den rejsende er visumpligtig, og der ikke foreligger visumoplysninger: Ikke OK

f)

hvis transportvirksomheden angiver, at rejseruten ikke er mulig med et visum til én indrejse:

1)

hvis den rejsende besidder et visum til to indrejser, som er gyldigt på ankomstdatoen, og hvor ingen af indrejserne er blevet brugt: OK

2)

hvis den rejsende besidder et visum til én indrejse: Ikke OK

3)

hvis den rejsende besidder et visum til to indrejser, men mindst én indrejse er blevet brugt: Ikke OK

4)

hvis den rejsende besidder et visum til to indrejser, men mindst én indrejse er ikke gyldig på ankomstdatoen: Ikke OK

5)

hvis den rejsende besidder et visum til flere indrejser: OK.

6.   Hvis den rejsende er fritaget for visumpligt, eller den rejsende er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EU) 2018/1240, finder bestemmelserne i Kommissionens gennemførelsesforordning C(2022) 4550 (18) anvendelse.

Artikel 7

Meddelelsesformatet

eu-LISA præciserer i de tekniske retningslinjer de data- og meddelelsesformater, der skal anvendes til fremsendelse af kontrolforespørgsler og til svar på disse forespørgsler via grænsefladen for transportvirksomheder. Det skal som minimum være muligt at anvende følgende dataformater:

a)

UN/EDIFACT

b)

PAXLST/CUSRES

c)

XML

d)

JSON.

Artikel 8

Krav til dataudtræk og datakvalitet for grænsefladen for transportvirksomheder og webtjenesten for tredjelandsstatsborgere

1.   Oplysninger om udstedte, annullerede og inddragne visa til kortvarigt ophold, visa til længerevarende ophold, lufthavnstransitvisa, opholdstilladelser og rejsetilladelser skal mindst én gang i døgnet automatisk udtrækkes fra visuminformationssystemet, det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse og ind- og udrejsesystemet og overføres til den skrivebeskyttede database.

2.   Alle dataudtræk til den skrivebeskyttede database i henhold til stk. 1 skal logføres.

3.   eu-LISA er ansvarlig for sikkerheden for webtjenesten, for sikkerheden af de personoplysninger den indeholder, og for processen med at udtrække de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, og overføre dem til den skrivebeskyttede database. Efter risikovurderingsprocessen skal de nærmere detaljer om den tekniske gennemførelse udledes af sikkerhedsplanen.

4.   Det må ikke være muligt at overføre data fra den skrivebeskyttede database til ind- og udrejsesystemet eller til visuminformationssystemet.

Artikel 9

Autentifikationsordning

1.   eu-LISA udvikler en autentifikationsordning, der indbefatter sikkerhedsrisikostyring og principperne om databeskyttelse gennem design og gennem standardindstillinger samt principperne om adgangskontrol, herunder ansvarsforhold, og på en måde, som gør det muligt at spore indgiveren af kontrolforespørgslen.

2.   Autentifikationsordningen defineres nærmere i de tekniske retningslinjer.

3.   Autentifikationsordningen prøves i overensstemmelse med artikel 12.

4.   Hvis en transportvirksomhed tilgår grænsefladen for transportvirksomheder ved hjælp af den applikationsprogrammeringsgrænseflade, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a), gennemføres autentifikationsordningen med gensidig autentifikation.

Artikel 10

Tilmelding til autentifikationsordningen

1.   Transportvirksomheder, der opererer i og transporterer passagerer til medlemsstaternes område, skal lade sig registrere, inden de får adgang til autentifikationsordningen, jf. artikel 13, stk. 3, i forordning (EU) 2017/2226, og artikel 45c, stk. 1, i forordning (EF) nr. 767/2008.

2.   eu-LISA stiller på et offentligt websted en registreringsformular til rådighed, der skal udfyldes online. For at kunne indsende registreringsformularen skal alle felterne være udfyldt korrekt.

3.   Registreringsformularen skal indeholde felter, som forpligter transportvirksomhederne til at give følgende oplysninger:

a)

transportvirksomhedens registrerede navn og kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer og postadresse)

b)

kontaktoplysninger for den retlige repræsentant for den virksomhed, der anmoder om registrering, kontaktoplysninger for alternative kontaktpunkter (navne, telefonnumre, e-mail- og postadresser) samt den funktionelle e-mailadresse og andre kommunikationsmidler, som transportvirksomheden har til hensigt at anvende med henblik på artikel 13 og 14

c)

den medlemsstat eller det tredjeland, der har udstedt den officielle virksomhedsregistrering, der er omhandlet i stk. 6, og registreringsnummeret, hvis et sådant findes

d)

hvis transportvirksomheden i overensstemmelse med stk. 6 har vedhæftet en officiel virksomhedsregistrering udstedt af et tredjeland, en liste over de medlemsstater, hvor transportvirksomheden opererer eller har til hensigt at operere inden for det næste år.

4.   I registreringsformularen skal transportvirksomhederne informeres om minimumssikkerhedskravene. Transportvirksomhederne skal sikre, at følgende mål opfyldes:

a)

identifikation og forvaltning af sikkerhedsrisici i forbindelse med tilkoblingen til grænsefladen for transportvirksomheder

b)

sikring af de omgivelser og anordninger, der er forbundet til grænsefladen for transportvirksomheder

c)

opdagelse og analyse af, reaktion på og restitution efter cyberhændelser.

5.   I registreringsformularen kræves det, at transportvirksomhederne erklærer:

a)

at de opererer og befordrer passagerer til medlemsstaternes område eller agter at gøre dette inden for de næste seks måneder

b)

at de tilgår og gør brug af grænsefladen for transportvirksomheder i overensstemmelse med de minimumssikkerhedskrav, der er fastsat i registreringsformularen, jf. stk. 4

c)

at kun behørigt bemyndiget personale har adgang til grænsefladen for transportvirksomheder.

6.   Registreringsformularen forpligter transportvirksomhederne til at vedlægge en elektronisk kopi af deres stiftelsesdokumenter, herunder statutter, hvis det er relevant, samt en elektronisk kopi af deres officielle virksomhedsregistrering fra enten mindst én medlemsstat, hvis det er relevant, eller fra et tredjeland på et af Unionens officielle sprog eller islandsk eller norsk. En elektronisk kopi af en tilladelse til at operere i en eller flere medlemsstater, f.eks. en AOC, kan erstatte den officielle virksomhedsregistrering.

7.   I registreringsformularen skal transportvirksomhederne informeres om:

a)

at de i tilfælde af eventuelle ændringer vedrørende de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, 4 og 5, eller i tilfælde af tekniske ændringer, der påvirker deres system-system-forbindelse til grænsefladen for transportvirksomheder, som kan medføre behov for yderligere prøvning i overensstemmelse med artikel 12, er forpligtet til at underrette eu-LISA gennem nærmere angivne kontaktoplysninger for eu-LISA, der skal anvendes til dette formål

b)

at de automatisk vil blive afmeldt fra autentifikationsordningen, hvis logfilerne viser, at transportvirksomheden ikke har anvendt grænsefladen for transportvirksomheder i en periode på et år

c)

at de kan blive afmeldt fra autentifikationsordningen i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, sikkerhedskravene i stk. 4 eller de tekniske retningslinjer, herunder i tilfælde af misbrug af grænsefladen for transportvirksomheder

d)

at de er forpligtet til at underrette eu-LISA om ethvert brud på persondatasikkerheden, og regelmæssigt revidere deres medarbejderes adgangsrettigheder.

8.   Hvis registreringsformularen er indsendt korrekt, registrerer eu-LISA transportvirksomheden og underretter transportvirksomheden om, at den er blevet registreret. Hvis registreringsformularen ikke er indsendt korrekt, afviser eu-LISA registreringen og underretter transportvirksomheden om årsagerne hertil.

eu-LISA fører et ajourført register over registrerede transportvirksomheder. Personoplysninger, der er indeholdt i registreringen af transportvirksomheder, slettes senest et år efter, at transportvirksomheden er blevet afmeldt.

Artikel 11

Afmelding fra autentifikationsordningen

1.   Hvis en transportvirksomhed oplyser eu-LISA om, at den ikke længere opererer i eller transporterer passagerer til medlemsstaternes område, afmelder eu-LISA transportvirksomheden.

2.   Hvis logfilerne viser, at transportvirksomheden ikke har anvendt grænsefladen for transportvirksomheder i en periode på et år, afmeldes den automatisk.

3.   Hvis en transportvirksomhed ikke længere opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 5, eller på anden måde har overtrådt bestemmelserne i denne forordning, sikkerhedskravene i artikel 10, stk. 4, eller de tekniske retningslinjer, herunder i tilfælde af misbrug af grænsefladen for transportvirksomheder, kan eu-LISA afmelde transportvirksomheden.

4.   eu-LISA underretter transportvirksomheden om sin hensigt om at afmelde transportvirksomheden i henhold til stk. 1, 2 eller 3 sammen med begrundelsen for afmeldingen en måned før afmeldingen. Inden afmeldingen giver eu-LISA transportvirksomheden mulighed for at fremsætte skriftlige bemærkninger.

5.   I tilfælde af hastende IT-sikkerhedsproblemer, herunder hvis transportvirksomheden ikke opfylder de sikkerhedskrav, der er omhandlet i artikel 10, stk. 4, eller de tekniske retningslinjer, kan eu-LISA omgående frakoble en transportvirksomhed. eu-LISA underretter transportvirksomheden om frakoblingen sammen med årsagen hertil.

6.   I det omfang, det er hensigtsmæssigt, bistår eu-LISA transportvirksomheder, der har modtaget en meddelelse om afmelding eller frakobling, med at afhjælpe de mangler, der gav anledning til meddelelsen, og giver om muligt i et begrænset tidsrum og på strenge betingelser de frakoblede transportvirksomheder mulighed for at sende kontrolforespørgsler på andre måder end dem, der er omhandlet i artikel 4.

7.   Frakoblede transportvirksomheder kan igen tilsluttes grænsefladen for transportvirksomheder, efter at de sikkerhedsmæssige betænkeligheder, der gav anledning til frakoblingen, er blevet fjernet. Afmeldte transportvirksomheder kan indgive en ny ansøgning om registrering.

8.   eu-LISA kan når som helst efter registreringen af en transportvirksomhed indhente oplysninger fra medlemsstaterne eller tredjelande i henhold til artikel 10, navnlig hvis der er begrundet mistanke om, at en eller flere transportvirksomheder misbruger grænsefladen for transportvirksomheder eller ikke opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 4.

9.   Hvis den registreringsformular, der er omhandlet i artikel 10, stk. 2, ikke er tilgængelig i en længere periode, sikrer eu-LISA, at registrering i overensstemmelse med nævnte artikel er mulig på anden vis.

Artikel 12

Udvikling, afprøvning og tilslutning af grænsefladen for transportvirksomheder

1.   eu-LISA stiller de tekniske retningslinjer til rådighed for transportvirksomhederne for at sætte dem i stand til at udvikle og afprøve grænsefladen for transportvirksomheder.

2.   Hvis en transportvirksomhed vælger at tilslutte sig via den applikationsprogrammeringsgrænseflade, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a), prøves der for det meddelelsesformat, der er omhandlet i artikel 7, og for den autentifikationsordning, der er omhandlet i artikel 9.

3.   Hvis en transportvirksomhed vælger at tilslutte sig via webgrænsefladen (browser) eller en applikation til mobile enheder, som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra b) og c), underretter de eu-LISA om, at deres forbindelse til grænsefladen for transportvirksomheder er afprøvet, og at deres behørigt bemyndigede personale er blevet uddannet i at bruge grænsefladen for transportvirksomheder.

4.   Med henblik på stk. 2 udvikler og stiller eu-LISA en testplan, et testmiljø og en simulator til rådighed, der gør det muligt for eu-LISA og transportvirksomhederne at prøve transportvirksomhedernes forbindelse til grænsefladen for transportvirksomheder. Med henblik på stk. 3 udvikler og stiller eu-LISA et testmiljø til rådighed, der gør det muligt for transportvirksomhederne at uddanne deres personale.

5.   Efter vellykket afslutning af den registreringsprocedure, der er omhandlet i artikel 10, og efter vellykket afslutning af den prøvning, der er omhandlet i stk. 2, eller modtagelse af den underretning, der er omhandlet i stk. 3, forbinder eu-LISA transportvirksomheden med grænsefladen for transportvirksomheder.

Artikel 13

Teknisk umulighed

1.   Hvis det er teknisk umuligt at sende en kontrolforespørgsel, på grund af en fejl ved en komponent i ind- og udrejsesystemet eller en komponent i visuminformationssystemet, gælder følgende:

a)

hvis en transportvirksomhed konstaterer en fejl, underretter den, så snart den bliver opmærksom herpå, den centrale ETIAS-enhed ved hjælp af de midler, der er omhandlet i artikel 14

b)

hvis eu-LISA konstaterer eller bekræfter fejlen, underretter den centrale ETIAS-enhed de berørte transportvirksomheder og medlemsstater om en sådan fejl pr. e-mail eller ved hjælp af andre kommunikationsmidler, så snart de bliver bekendt hermed, og om, at fejlen er ophørt, når problemet er blevet løst.

2.   Hvis det er teknisk umuligt at sende en kontrolforespørgsel af andre årsager end en fejl i en del af enten ind- og udrejsesystemet eller visuminformationssystemet, underretter transportvirksomheden den centrale ETIAS-enhed herom ved hjælp af de midler, der er omhandlet i artikel 14.

3.   Transportvirksomheden underretter den centrale ETIAS-enhed ved hjælp af de midler, der er omhandlet i artikel 14, så snart problemet er løst.

Den centrale ETIAS-enhed underretter medlemsstaterne om, at det er umuligt for denne transportvirksomhed at sende kontrolforespørgslen.

4.   Med henblik på denne artikel og artikel 14 stiller eu-LISA et supportsagssystem til rådighed for den centrale ETIAS-enhed. Dette system skal give adgang til registret over transportvirksomheder.

5.   Den centrale ETIAS-enhed bekræfter modtagelsen af de meddelelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

Artikel 14

Bistand til transportvirksomhederne

1.   En webformular som en del af supportsagssystemet skal stilles til rådighed for transportvirksomhederne på et offentligt websted for at give transportvirksomhederne mulighed for at anmode om bistand.

På webformularen skal det være muligt for transportvirksomhederne som minimum at give følgende oplysninger:

a)

oplysninger til identifikation af transportvirksomheden

b)

anmodningen i hovedtræk

c)

om anmodningen er af teknisk art, og i så fald dato og tidspunkt for begyndelsen af det tekniske problem.

2.   Transportvirksomheden modtager en bekræftelse på modtagelsen af anmodningen fra den centrale ETIAS-enhed. Bekræftelsen skal indeholde et sagsnummer.

3.   Hvis anmodningen om bistand er af teknisk karakter, sender den centrale ETIAS-enhed anmodningen til eu-LISA. eu-LISA er ansvarlig for at yde teknisk bistand til transportvirksomheder.

4.   Hvis anmodningen om bistand ikke er af teknisk karakter, bistår den centrale ETIAS-enhed transportvirksomhederne ved at henvise dem til relevante oplysninger.

5.   Hvis det er teknisk umuligt at anmode om bistand i overensstemmelse med stk. 1 ved hjælp af webformularen, skal transportvirksomheden kunne anvende en nødtelefonlinje, der er forbundet med den centrale ETIAS-enhed eller eu-LISA.

6.   Den bistand, der ydes af den centrale ETIAS-enhed og eu-LISA, skal være tilgængelig døgnet rundt alle ugens dage, og skal ydes på engelsk.

7.   Den centrale ETIAS-enhed stiller en liste over ofte stillede spørgsmål og svar, der er relevante for transportvirksomheder, til rådighed online. Denne liste skal foreligge på alle Unionens officielle sprog. Den skal være adskilt fra de spørgsmål og svar, der er relevante for rejsende.

Artikel 15

Tredjelandsstatsborgeres adgang til webtjenesten

1.   Ved verificering af den resterende varighed af et tilladt ophold via en sikker internetadgang til webtjenesten skal tredjelandsstatsborgere angive bestemmelsesmedlemsstaten.

2.   Tredjelandsstatsborgeren indgiver følgende oplysninger i webtjenesten:

a)

rejsedokumentets eller -dokumenternes type og nummer og koden bestående af tre bogstaver for det land, der har udstedt rejsedokumentet eller -dokumenterne

b)

eventuelt forventet indrejse- eller udrejsedato eller begge dele, der oplyses i centraleuropæisk tid som standard, men kan ændres af brugeren

c)

bestemmelsesmedlemsstat.

3.   Webtjenesten skal give ét af følgende svar:

a)

»OK« og de resterende antal dage i det tilladte ophold

b)

»Ikke OK« og nul resterende dage i det tilladte ophold

c)

»Oplysninger foreligger ikke«.

4.   Hvis antallet af resterende dage i det tilladte ophold oplyses, angiver webtjenesten, at antallet af dage er beregnet på grundlag af tredjelandsstatsborgerens planlagte indrejsedato, og at det faktiske antal resterende dage kan variere afhængigt af den faktiske indrejsedato.

5.   Hvis tredjelandsstatsborgeren ikke har angivet nogen planlagt dato for indrejse, beregnes det resterende tilladte ophold på grundlag af datoen for søgningen. I så fald skal webtjenesten angive, at antallet af resterende dage i tilladt ophold er beregnet på grundlag af datoen for søgningen.

6.   Hvis der i den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 22 i forordning (EU) 2017/2226, ikke findes oplysninger i ind- og udrejsesystemet for tredjelandsstatsborgeren, fastlægges svarene på kontrolforespørgsler efter følgende regler:

a)

Tilladt ophold: OK

b)

Resterende antal dage: »Oplysninger foreligger ikke«, herunder en note om, at der ikke er taget hensyn til de ophold, der fandt sted, før ind- og udrejsesystemet blev sat i drift.

7.   Efter den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 22 i forordning (EU) 2017/2226, fastlægges svarene på kontrolforespørgsler efter følgende regler:

a)

hvis tredjelandsstatsborgerens tilladte ophold har et tilstrækkeligt antal resterende dage, skal svaret være:

i)

Tilladt ophold: OK

ii)

Resterende antal dage: antal resterende dage i det tilladte ophold beregnet af ind- og udrejsesystemet.

b)

hvis tredjelandsstatsborgeren har forbrugt en del af det tilladte ophold og agter at opholde sig længere end det tilladte ophold, skal svaret være:

i)

Tilladt ophold: Ikke OK

ii)

Resterende antal dage: 0

c)

hvis tredjelandsstatsborgeren har forbrugt hele det tilladte ophold, skal svaret være:

i)

Tilladt ophold: Ikke OK

ii)

Resterende antal dage: 0

d)

hvis tredjelandsstatsborgeren er visumpligtig og ikke har et gyldigt visum, eller hvis visummet er udløbet, inddraget eller annulleret, eller tredjelandsstatsborgeren har et visum med begrænset territorial gyldighed, som ikke svarer til den oplyste bestemmelsesmedlemsstat, skal svaret være:

i)

Tilladt ophold: Ikke OK

ii)

Resterende antal dage: 0

e)

hvis tredjelandsstatsborgeren ikke er visumpligtig og ikke har en gyldig rejsetilladelse eller har en rejsetilladelse, der er udløbet, inddraget eller annulleret, skal svaret være:

i)

Tilladt ophold: Ikke OK

ii)

Resterende antal dage: 0

f)

hvis tredjelandsstatsborgeren besidder et visum til kortvarigt ophold, hvor der ikke er registreret nogen indrejser i ind- og udrejsesystemet, begrænses antallet af resterende dage i henhold til udløbsdatoen for visummet til kortvarigt ophold. Efter idriftsættelsen af det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse, for så vidt angår tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt, begrænses antallet af resterende dage i henhold til rejsetilladelsens udløbsdato under hensyntagen til den overgangsperiode og den henstandsperiode, der er omhandlet i artikel 83 i forordning (EU) 2018/1240.

8.   Webtjenesten giver tredjelandsstatsborgere yderligere oplysninger som følger:

a)

fremhævelse af de medlemsstater, for hvilke beregningen af opholdet er gældende

b)

tæt på feltet for angivelse af rejsedokumentets nummer, at det rejsedokument, der skal anvendes til webtjenesten, skal være et af de rejsedokumenter, der anvendtes til tidligere ophold

c)

liste over medlemsstaterne

d)

alle mulige årsager til at modtage svaret: »Oplysninger foreligger ikke«

e)

en generel ansvarsfraskrivelse, hvoraf det klart fremgår, at svaret »OK/Ikke OK« ikke kan tolkes som en afgørelse om at tillade eller nægte indrejse i Schengenområdet

f)

den ordning, der finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en unionsborger, på hvem Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF (19) finder anvendelse, eller til en tredjelandsstatsborger, der har ret til fri bevægelighed svarende til unionsborgeres ret i henhold til en aftale mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og et tredjeland på den anden side, og som ikke er indehaver af et opholdskort i henhold til direktiv 2004/38/EF eller en opholdstilladelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 (20).

Artikel 16

Logføring over databehandling

Med henblik på tvistbilæggelse har den nationale ETIAS-enhed adgang til de af eu-LISA førte logfiler, der er nødvendige herfor, jf. artikel 13, stk. 4, i forordning (EU) 2017/2226 og artikel 45c, stk. 8, i forordning (EF) nr. 767/2008.

Artikel 17

Ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1224

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/1224 ophæves.

Artikel 18

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende med undtagelse af følgende bestemmelser, som finder anvendelse fra datoen for idriftsættelsen af visuminformationssystemet i henhold til artikel 11 i forordning (EU) 2021/1134:

a)

artikel 1, for så vidt som den vedrører forordning (EF) nr. 767/2008

b)

artikel 2, for så vidt som den vedrører forordning (EF) nr. 767/2008

c)

artikel 3, stk. 2 og 3

d)

artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra f), nr. 5)

e)

artikel 5, stk. 1, andet afsnit; stk. 2, andet afsnit; stk. 4, andet afsnit

f)

artikel 6, stk. 2, 4 og 5

g)

artikel 8, stk. 1 og 4, for så vidt som de vedrører forordning (EF) nr. 767/2008

h)

artikel 10, stk. 1, for så vidt som det vedrører forordning (EF) nr. 767/2008

i)

artikel 13, stk. 1, for så vidt som det vedrører forordning (EF) nr. 767/2008

j)

artikel 16, for så vidt som den vedrører forordning (EF) nr. 767/2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. august 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 9.12.2017, s. 20.

(2)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1224 af 27. juli 2021 om de nærmere bestemmelser og betingelser for driften af den webtjeneste og de databeskyttelses- og sikkerhedsregler der gælder for den webtjeneste, samt foranstaltninger til udvikling og teknisk gennemførelse af den webtjeneste, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2019) 1230 (EUT L 269 af 28.7.2021, s. 46).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) (EUT L 236 af 19.9.2018, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1134 af 7. juli 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008, (EF) nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 og (EU) 2019/1896 og om ophævelse af Rådets beslutning 2004/512/EF og Rådets afgørelse 2008/633/RIA, med henblik på reform af visuminformationssystemet (EUT L 248 af 13.7.2021, s. 11).

(7)  Denne forordning er ikke omfattet af anvendelsesområdet for de foranstaltninger, der er fastsat i Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne (EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20).

(8)  EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36.

(9)  Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31).

(10)  EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52.

(11)  Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1).

(12)  EUT L 160 af 18.6.2011, s. 21.

(13)  Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19).

(14)  Rådets afgørelse (EU) 2018/934 af 25. juni 2018 om anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 165 af 2.7.2018, s. 37).

(15)  Rådets afgørelse (EU) 2017/1908 af 12. oktober 2017 om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (EUT L 269 af 19.10.2017, s. 39).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1).

(18)  Kommissionens gennemførelsesforordning C (2022) 4550 om fastsættelse af regler og betingelser for transportvirksomheders kontrolforespørgsler, bestemmelser om databeskyttelse og sikkerhed i forbindelse med transportvirksomhedernes autentifikationsordning og nødprocedurer i tilfælde af teknisk umulighed.

(19)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EØF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77).

(20)  Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (EFT L 157 af 15.6.2002, s. 1).


Top