EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0938

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/938 af 26. juli 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 for så vidt angår kravene til luftfartsdatakataloget og luftfartsinformationspublikationen

C/2022/5144

EUT L 209 af 10.8.2022, p. 1–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/938/oj

10.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/938

af 26. juli 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 for så vidt angår kravene til luftfartsdatakataloget og luftfartsinformationspublikationen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 43, stk. 1, litra a) og f), og artikel 62, stk. 15, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 (2) fastsættes fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester (ATM/ANS) og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner for den almene lufttrafik og tilsynet med disse udøvere.

(2)

Den 8. juni 2020 vedtog Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) ændring 1 af »Procedures for Air Navigation Services — Aeronautical Information Management« (PANS-AIM, dokument 10066), hvorved der indførtes nye bestemmelser om indholdet og strukturen af luftfartsinformationspublikationen (AIP) og luftfartsdatakataloget, som har fundet anvendelse i ICAO's kontraherende stater fra og med den 4. november 2021. Disse bestemmelser bør afspejles i gennemførelsesforordning (EU) 2017/373, navnlig i de fælles krav til tjenesteudøvere, der er fastsat i bilag III (del-ATM/ANS.OR) og i de specifikke krav til udøvere af luftfartsinformationstjenester, der er fastsat i bilag VI (del-AIS) til nævnte gennemførelsesforordning.

(3)

Et af de elementer, der er nødvendige for gennemførelsen af begrebet »operationer under alle vejrforhold«, der blev indført ved Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (3) og Kommissionens forordning (EU) nr. 139/2014 (4), er adgangen til relevante flyvepladsrelaterede oplysninger i AIP vist i et standardiseret format. Den nuværende struktur og det nuværende indhold af visse dele af AIP afspejler ældre bestemmelser vedrørende friktionsmåling af baner, der er fastsat i bilag 14 til konventionen angående international civil luftfart, der blev undertegnet den 7. december 1944 i Chicago (»Chicagokonventionen«), hvilket betyder, at der ikke gives mulighed for bekendtgørelsen af den luftfartsinformation, der er nødvendig for gennemførelsen af ICAO's globale rapporteringsformat ved hjælp af AIP. De bestemmelser vedrørende AIP's indhold og struktur, der er fastsat i bilag VI (del-AIS) til forordning (EU) 2017/373, bør derfor ændres.

(4)

De definitioner vedrørende begrebet operationer under alle vejrforhold, der er fastsat i bilag I (Definitioner) til forordning (EU) 2017/373, bør ændres for at sikre overensstemmelse med dem, der er fastsat i forordning (EU) nr. 965/2012 og (EU) nr. 139/2014. For at sikre, at der udstedes SNOWTAM-meldinger i alle tilfælde, hvor driftsforholdene gør dette påkrævet, bør definitionen af SNOWTAM i bilag I (Definitioner) til forordning (EU) 2017/373 ændres således, at den er i overensstemmelse med definitionen i bilag 15 til Chicagokonventionen og definitionen i forordning (EU) nr. 139/2014.

(5)

I henhold til den nuværende vejledning i udfyldelsen af SNOWTAM-formatet er det under visse driftsforhold ikke muligt at udstede en SNOWTAM for en bane, hvilket påvirker den korrekte gennemførelse af det globale rapporteringsformat for banens overfladetilstand. Vejledningen i bilag VI til forordning (EU) 2017/373 bør derfor ændres for at sikre overensstemmelse med forordning (EU) nr. 139/2014.

(6)

Forordning (EU) 2017/373 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse nr. 03/2022 fra Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, III og VI til forordning (EU) 2017/373 ændres som angivet i bilag I, II og III til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 af 1. marts 2017 om fastsættelse af fælles krav til udøvere af lufttrafikstyrings- og luftfartstjenester og andre lufttrafikstyringsnetfunktioner og tilsynet med disse udøvere, om ophævelse af forordning (EF) nr. 482/2008, gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011, (EU) nr. 1035/2011 og (EU) 2016/1377 og om ændring af forordning (EU) nr. 677/2011 (EUT L 62 af 8.3.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 139/2014 af 12. februar 2014 om fastsættelse af krav og administrative procedurer for flyvepladser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 44 af 14.2.2014, s. 1).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som nr. 38a):

»38a)

»konventionel navigationsrute«: en ATS-rute etableret ved henvisning til jordbaserede navigationshjælpemidler«.

2)

Nr. 206) affattes således:

»206)

»operationer ved lav sigtbarhed (LVO)«: indflyvnings- eller startoperationer på en bane med en banesynsvidde (RVR) på under 550 m eller med en beslutningshøjde (DH) på under 200 ft«.

3)

Følgende indsættes som nr. 206a):

»206a)

»procedurer ved lav sigtbarhed«: procedurer, der anvendes på en flyveplads for at sikre sikker drift under operationer ved lav sigtbarhed«.

4)

Følgende indsættes som nr. 212a):

»212a)

»operation med operationel godskrivning«: en operation, hvor der anvendes specifikt luftfartøjsudstyr eller jordbaseret udstyr eller en kombination af luftfartøjsudstyr eller jordbaseret udstyr, som muliggør et eller flere af følgende elementer:

a)

anvendelse af operationelle minima for flyvepladsen, der er under standarden for en bestemt operationsklassifikation

b)

opfyldelse eller lempelse af sigtbarhedskrav

c)

færre påkrævede faciliteter på jorden«.

5)

Nr. 231) affattes således:

»231)

»SNOWTAM«: en særlig serie i NOTAM, som gives i et standardformat, og som indeholder en overfladetilstandsrapport, der oplyser om tilstedeværelsen eller ophør af farlige situationer som følge af sne, is, snesjap, rim, stående vand eller vand i tilknytning til sne, sjap, is eller rim i trafikområdet«.


BILAG II

I tillæg 1 til bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2017/373 foretages følgende ændringer:

(1)

Tabel 1 med overskriften »Flyvepladsdata« affattes således:

»1.   Flyvepladsdata

Objekt

Egenskab

Underegenskab

Type

Beskrivelse

Bemærkning

Nøjagtighed

Integritet

Orig. type

Pub. Detalj.

Kortopl.

Flyvepladsen/ Helikopterflyvepladsen

 

 

 

Et nærmere bestemt område på landjorden eller vandet (herunder bygninger, installationer og udstyr) beregnet til anvendelse helt eller delvist ved luftfartøjers landing, start og kørsel.

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

 

Designationskode for flyvepladsen/ helikopterflyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

ICAO-stedindikator

Tekst

En ICAO-stedindikator på fire bogstaver for en flyveplads/helikopterflyveplads som anført i ICAO Doc 7910 »Location Indicators«

Hvis tildelt

 

 

 

 

 

 

 

IATA-designationskode

Tekst

Identifikator, som er tildelt et sted i overensstemmelse med IATA-reglerne (Resolution 767)

Hvis tildelt

 

 

 

 

 

 

 

Andet

Tekst

En lokalt defineret lufthavnsidentifikator, hvis den afviger fra en ICAO-stedindikator

 

 

 

 

 

 

 

Betegnelse

 

Tekst

Den primære officielle betegnelse på en flyveplads angivet af den kompetente myndighed

 

 

 

 

 

 

 

Betjent by

 

Tekst

Det fulde navn (fritekst) på byen, som betjenes af flyvepladsen/helikopterflyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

Tilladt type trafik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International/national

Kodeliste

Angivelse af, om internationale og/eller nationale flyvninger er tilladt på flyvepladsen/ helikopterflyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentflyveregler (IFR)/Visuelflyveregler (VFR)

Kodeliste

Angivelse af, om IFR- og/eller VFR-flyvninger er tilladt på flyvepladsen/ helikopterflyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruteflyvning/Charterflyvning

Kodeliste

Angivelse af, om rute- og/eller charterflyvninger er tilladt på flyvepladsen/ helikopterflyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Civil/militær

Kodeliste

Angivelse af, hvorvidt civil luftfart og/eller almenflyvning og/eller militære flyvninger er tilladt på flyvepladsen helikopterflyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelsesbegrænsninger

Tekst

Angivelse af, om en flyveplads eller en helikopterflyveplads ikke er åben for offentligheden (kun til brug for ejerne)

 

 

 

 

 

 

 

Type helikopterflyveplads

 

Tekst

Helikopterflyvepladsens type (overfladeniveau, hævet FATO, skibsbåren eller helikopterdæk)

 

 

 

 

 

 

 

Kontroltype

 

Tekst

Angivelse af, hvorvidt en flyveplads er under civil kontrol, militær kontrol eller fælles kontrol

 

 

 

 

 

 

 

Certificeret

 

Tekst

Angivelse af, hvorvidt en flyveplads er/ikke er certificeret i overensstemmelse med ICAO's regler eller forordning (EU) nr. 139/2014

 

 

 

 

 

 

 

Certificeringsdato

 

Dato

Den dato, hvor den kompetente myndighed udstedte lufthavnscertificeringen

 

 

 

 

 

 

 

Certificeringens udløbsdato

 

Dato

Den dato, hvor flyvepladscertificeringen bliver ugyldig

 

 

 

 

 

 

 

Områdets elevation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevation

Elevation

Den lodrette afstand over middelvandstanden (MSL) fra det højeste punkt på landingsområdet

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m eller 1 ft

 

 

Geoideundulation

Højde

Geoideundulationen ved flyvepladsens/helikopterflyvepladsens elevationsposition

Hvis det er relevant

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m eller 1 ft

 

Referencetemperatur

 

Værdi

Den månedlige middelværdi af de daglige maksimumstemperaturer i den varmeste måned på en flyveplads; denne temperatur beregnes som et gennemsnit over en årrække.

 

 

 

 

 

 

 

Middelværdi af laveste temperatur

 

Værdi

Middelværdien af den laveste temperatur i årets koldeste måned i de sidste fem års data ved flyvepladsniveauet

 

5 grader

 

 

 

 

 

Magnetisk misvisning

 

 

Vinkelforskellen mellem geografisk og magnetisk nord

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkel

Vinkel

Vinkelværdien af den magnetiske misvisning

 

1 grad

Afgørende

Opmålt

1 grad

1 grad

 

 

Dato

Dato

Den dato, hvor den magnetiske misvisning havde den tilsvarende værdi

 

 

 

 

 

 

 

 

Årlig ændring

Værdi

Den årlige ændring i den magnetiske misvisning

 

 

 

 

 

 

 

Referencepunkt

 

 

Flyvepladsens angivne geografiske position

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Den geografiske position af flyvepladsreferencepunktet

 

30 m

Rutinemæssig

Opmålt/beregnet

1 sek.

1 sek.

 

 

Sted

Tekst

Referencepunktets beliggenhed på flyvepladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Retning

Tekst

Flyvepladsreferencepunktets retning i forhold til centrum i den by, som flyvepladsen betjener

 

 

 

 

 

 

 

 

Afstand

Afstand

Afstand mellem flyvepladsreferencepunktet og centrum i den by, som flyvepladsen betjener

 

 

 

 

 

 

Landingsretningsindikator

 

 

 

En anordning, som visuelt angiver den retning, der på det aktuelle tidspunkt er beregnet til landing og start.

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

 

Tekst

Landingsretningsindikatorens beliggenhed

 

 

 

 

 

 

 

Belysning

 

Tekst

Landingsretningsindikatorens belysning

Hvis forefindes

 

 

 

 

 

Sekundær strømforsyning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristika

 

Tekst

Beskrivelse af den sekundære strømforsyning

 

 

 

 

 

 

 

Tilkoblingstid

 

Værdi

Tidsforbrug til sekundær strømforsyning er tilkoblet

 

 

 

 

 

 

Vindstyrkemåler

 

 

 

Anordning til måling af vindhastighed

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

 

Tekst

Vindstyrkemålerens beliggenhed

 

 

 

 

 

 

 

Belysning

 

Tekst

Vindstyrkemålerens belysning

Hvis forefindes

 

 

 

 

 

Flyvepladsfyr (ABN) / identifikationsfyr (IBN)

 

 

 

Flyvepladsfyr/identifikationsfyr, der anvendes til at angive en flyveplads' beliggenhed fra luften

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

 

Tekst

Flyvepladsfyrets/identifikationsfyrets beliggenhed

Hvis forefindes

 

 

 

 

 

 

Karakteristika

 

Tekst

Beskrivelse af flyvepladsfyr/identifikationsfyr

 

 

 

 

 

 

 

Driftstid

 

Tidsplan

De tidspunkter, hvor flyvepladsfyr/identifikationsfyr er i drift

 

 

 

 

 

 

Vindretningsindikator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

 

Tekst

Vindretningsindikatorens beliggenhed

 

 

 

 

 

 

 

Belysning

 

Tekst

Vindretningsindikatorens belysning

 

 

 

 

 

 

Banesynsvidde (RVR) observationsområde

 

 

 

RVR-observationsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

Position

 

Punkt

RVR-observationsområdernes geografiske position

 

 

 

 

 

 

Frekvensområde

 

 

 

Den del af et trafikområde, hvori ATC eller kontrol på jorden anviser en bestemt frekvens

 

 

 

 

 

 

 

Station

 

Tekst

Navn på den station, der udøver tjenesten

 

 

 

 

 

 

 

Frekvens

 

Værdi

Frekvens på den station, der udøver tjenesten

 

 

 

 

 

 

 

Grænse

 

Polygon

Frekvensområdets områdegrænse

 

 

 

 

 

 

Hotspot

 

 

 

Et sted på en flyveplads' trafikområde med en historisk eller potentiel risiko for sammenstød eller indtrængen på banen, og hvor piloters/chaufførers opmærksomhed er særligt påkrævet

 

 

 

 

 

 

 

Identifikator

 

Tekst

Det pågældende hotspots identifikator

 

 

 

 

 

 

 

Anmærkning

 

Tekst

Supplerende oplysninger om det pågældende hotspot

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

 

Polygon

Det pågældende hotspots geografiske område

 

 

 

 

 

 


Objekt

Egenskab

Underegenskab

Type

Beskrivelse

Bemærkning

Nøjagtighed

Integritet

Orig. type

Pub. Detalj.

Kortopl.

RWY

 

 

 

Et på en landflyveplads afmærket rektangulært område til brug ved landing og start med luftfartøjer

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

Tekst

Designation i fuld tekst for den pågældende RWY, der anvendes til entydig identifikation af RWY på en flyveplads/helikopterflyveplads (f.eks. 09/27, 02R/20L, RWY 1)

 

 

 

 

 

 

 

Nominel længde

 

Afstand

RWY's opgivne udstrækning i længderetningen med henblik på operationelle (performance) beregninger

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

Nominel bredde

 

Afstand

RWY's opgivne udstrækning i tværretningen med henblik på operationelle (performance) beregninger

 

1 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

Geometri

 

Polygon

RWY-elementets geometriske form, RWY-forskydning og RWY-skæringspunkt

 

 

 

 

 

 

 

Centerlinjepunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Den geografiske position af banens centerlinje ved hver baneende, ved stopvejen (SWY) og ved hvert startflyvevejsområdes begyndelsespunkt samt ved hver væsentlig ændring af banens og stopvejens hældning

Definition fra bilag 4 3.8.4.2

1 m

Kritisk

Opmålt

 

 

 

 

Elevation

Elevation

Elevationen af det tilsvarende punkt på centerlinjen. Ved ikke-præcisionsindflyvninger måles alle signifikante høje og lave mellemliggende punkter langs RWY med en nøjagtighed på en halv m eller en ft.

 

0,25 m

Kritisk

Opmålt

 

 

 

 

Geoideundulation

Højde

Geoideundulation af det tilsvarende punkt på centerlinjen.

 

 

 

 

 

 

 

RWY-exitlinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit-vejledningslinje

Linje

RWY-exitlinjens geografiske position

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1/100 sek.

1 sek.

 

 

Farve

Tekst

RWY-exitlinjens farve

 

 

 

 

 

 

 

 

Udformning

Tekst

RWY-exitlinjens udformning

 

 

 

 

 

 

 

 

Retning

Kodeliste

RWY-exitlinjens retning (ensrettet eller tovejs)

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

 

Tekst

RWY's overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

Bæreevne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belægningsklassifikationsnummer (PCN)

Tekst

PCN

 

 

 

 

 

 

 

 

Belægningstype

Tekst

Belægningstype med henblik på bestemmelse af luftfartøjsklassifikationsnummer — belægningsklassifikationsnummer (ACN-PCN)

 

 

 

 

 

 

 

 

Underbygningens kategori

Tekst

RWY's underbygnings kategori mht. bæreevne

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilladt tryk

Tekst

Kategorien for det maksimale tilladte dæktryk eller værdien for det maksimale tilladte dæktryk

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsmetode

Tekst

Den anvendte evalueringsmetode

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedszone

 

 

Et nærmere angivet område, der omfatter RWY og SWY, hvis et sådant forefindes:

for at mindske risikoen for beskadigelse af luftfartøjer, der kører af en RWY, og

for at beskytte luftfartøjer, der overflyver RWY i forbindelse med start- eller landingsoperationer

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

RWY-sikkerhedszonens udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredde

Afstand

Bredde af RWY-sikkerhedszonen

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

Tekst

RWY-sikkerhedszonens overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

Et område, der støder op til kanten af en fast belægning, og som er behandlet således, at der opnås en jævn overgang mellem belægningen og den tilstødende overflade

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Polygon

RWY-skuldres geografiske position

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

Tekst

RWY-skulders overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredde

Afstand

RWY-skulders bredde

 

1 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

 

 

Blast pad

 

 

Specialbehandlet overflade, der er placeret ved enden af RWY for at eliminere erosionsvirkningen af de stærke vindpåvirkninger, som flyvemaskiner frembringer ved begyndelsen af startrullestrækningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Polygon

Blast pad's geografiske position

 

 

 

 

 

 

 

Hindringsfrit område

 

Tekst

Et hindringsfrit område til en præcisionsindflyvning RWY, kategori I

Når et sådant forefindes

 

 

 

 

 

 

RWY-afmærkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Tekst

Type RWY-afmærkning

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af RWY-afmærkningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Polygon

RWY-afmærkningens geografiske position

 

 

 

 

 

 

 

RWY-centerlinje LGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

RWY-centerlinjelysenes udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbyrdes afstand

Afstand

RWY-centerlinjelysenes indbyrdes afstand

 

 

 

 

 

 

 

 

Farve

Tekst

RWY-centerlinjelysenes farve

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysstyrke

Tekst

RWY-centerlinjelysenes lysstyrke

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i RWY-centerlinjelysene

 

 

 

 

 

 

 

RWY-kant LGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

RWY-kantlysenes udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbyrdes afstand

Afstand

RWY-kantlysenes indbyrdes afstand

 

 

 

 

 

 

 

 

Farve

Tekst

RWY-kantlysenes farve

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysstyrke

Tekst

RWY-kantlysenes lysstyrke

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i RWY-kantlysene

 

 

 

 

 

 

 

Referencekode

 

 

Formålet med referencekoden er med en simpel metode at skabe indbyrdes forbindelse mellem de mange specifikationer vedrørende flyvepladsers karakteristika for at tilvejebringe en række flyvepladsfaciliteter, som egner sig til de flyvemaskiner, der forventes at operere på flyvepladsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer

Kodeliste

Et tal baseret på flyvemaskinens referencebanelængde

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogstav

Kodeliste

Et bogstav, der er baseret på flyvemaskinens vingefang og spændet mellem landingsstelshjulene

 

 

 

 

 

 

 

Restriktion

 

Tekst

Beskrivelse af restriktioner, som er pålagt RWY

 

 

 

 

 

 

RWY-retning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

Tekst

Designation i fuld tekst for landings- og startretning — eksempler: 27, 35L, 01R

 

 

 

 

 

 

 

Retvisende pejling

 

Pejling

RWY's retvisende pejling

 

1/100 grad

Rutinemæssig

Opmålt

1/100 grad

1 grad

 

Type

 

Tekst

RWY-type: præcision (kat. I, II, III)/ikke-præcision/ikke-instrument

 

 

 

 

 

 

 

Tærskel

 

 

Starten på den del af RWY, der kan anvendes til landing

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

RWY-tærsklens geografiske position

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1/100 sek.

1 sek.

 

 

Elevation

Elevation

Elevation ved RWY-tærsklen

 

Jf. note 1

 

 

Geoideundulation

Højde

WGS-84 geoideundulationen ved RWY-tærskelpositionen

 

Jf. note 2

 

 

Type

Tekst

Angivelse af, om tærsklen er forskudt eller ikke forskudt; en forskudt tærskel befinder sig ikke for enden af RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskydning

Afstand

Afstand for den forskudte tærskel

Hvis tærsklen er forskudt

1 m

Rutinemæssig

Opmålt

 

 

 

RWY-endepunkt

 

 

RWY-endepunkt (flight path alignment point)

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Positionen af RWY's endepunkt i afgangsretningen

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1/100 sek.

1 sek.

 

 

Elevation

Elevation

Elevation ved RWY-endeposition

 

Jf. RWY centerlinjepunkter

 

 

 

 

 

Udflyvningsende af RWY (DER)

 

 

Enden af det område, der er erklæret egnet til start (dvs. ved RWY-ende eller, hvis en clearway er til rådighed, ophør af clearway)

Begyndelsen på udflyvningsproceduren

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

DER's geografiske position

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevation

Elevation

Elevationen af DER er elevationen ved RWY-enden, dog enden af clearway, hvis denne er højere.

 

 

 

 

 

 

 

Sætningszone

 

 

Den del af en RWY efter tærsklen, hvor det er hensigten, at landende flyvemaskiner først berører RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevation

Elevation

Den højeste elevation for sætningszonen for en præcisionsindflyvnings-RWY

Præcisionsindflyvnings-RWY

0,25 m eller 0,25 ft

 

 

 

 

 

 

Hældning

Værdi

Hældningen af RWY-sætningszonen

 

 

 

 

 

 

 

Hældning

 

Værdi

Hældningen af RWY

 

 

 

 

 

 

 

LAHSO (land-and-hold short operation)

 

 

LAHSO

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Linje

LAHSO's geografiske position

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskyttet element

Tekst

Betegnelsen for RWY eller rullevej (TWY), der beskyttes

 

 

 

 

 

 

 

Forskudt område

 

 

Den del af en RWY, der er mellem begyndelsen af RWY og den forskudte tærskel

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Polygon

Det forskudte områdes geografiske position

 

 

 

 

 

 

 

 

PCN

Tekst

PCN for det forskudte område

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

Tekst

Det forskudte områdes overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

 

Restriktion for luftfartøjer

Tekst

Brugsrestriktion for en specifik luftfartøjstype

 

 

 

 

 

 

 

SWY

 

 

Et afmærket rektangulært område på jorden ved enden af den disponible start-RWY, der er klargjort således, at området egner sig til at standse et luftfartøj i tilfælde af afbrudt start

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

SWY's udstrækning i længderetningen

Hvis forefindes

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

 

Bredde

Afstand

Bredde af SWY

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

 

Geometri

Polygon

SWY's geografiske position

 

 

 

 

 

 

 

 

Hældning

Værdi

Hældningen af SWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

Tekst

SWY's overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

Clearway

 

 

Et defineret rektangulært område på jorden eller vandet under den kompetente myndigheds kontrol, der er udvalgt eller klargjort som et passende område, hvor en flyvemaskine kan foretage en del af sin indledende opstigning til en angivet højde

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

Clearway's udstrækning i længderetningen

 

1 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

 

 

 

Bredde

Afstand

Clearway's udstrækning i tværretningen

 

1 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

 

 

 

Længdeprofil

 

Den lodrette profil (eller hældning) af clearway

Hvis forefindes

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsområde ved RWY-endepunkt (RESA)

 

 

Et symmetrisk område omkring den forlængede RWY-centerlinje, som støder op til sikkerhedszonens ende, og som primært har til formål at mindske risikoen for beskadigelse af en flyvemaskine ved for lav indflyvning eller kørsel ud over RWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

RESA's udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredde

Afstand

RESA's udstrækning i tværretningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hældning i længderetningen

Værdi

Hældning af RESA i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hældning i tværretningen

Værdi

Hældning af RESA i tværretningen

 

 

 

 

 

 

 

Operative banelængder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startløb til rådighed (TORA)

Afstand

Længden af den RWY, som er erklæret til rådighed, og som er egnet til løbet på jorden for en startende flyvemaskine

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

 

Startdistance til rådighed (TODA)

Afstand

Længden af det startløb, der er til rådighed, plus længden af clearway, hvis en sådan er til rådighed

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

 

Acceleration-stop distance til rådighed (ASDA)

Afstand

Længden af det startløb, der er til rådighed, plus længden af SWY, hvis en sådan er til rådighed

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

 

Landingsdistance til rådighed (LDA)

Afstand

Længden af den RWY, som er erklæret til rådighed, og som er egnet til løbet på jorden for en landende flyvemaskine

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

 

Bemærkninger

Tekst

Bemærkninger, herunder RWY-indgangs- eller startpunkt, hvis der er opgivet alternative reducerede afstande

 

 

 

 

 

 

 

RWY-endepunkt LGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farve

Tekst

RWY-endepunktlysenes farve

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i RWY-endepunktlysene

 

 

 

 

 

 

 

SWY LGT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

SWY-lysenes udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Farve

Tekst

SWY-lysenes farve

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i SWY-lysene

 

 

 

 

 

 

 

Indflyvningsbelysningssystem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Tekst

Klassifikation af indflyvningsbelysningssystemet, idet forordning (EU) nr. 139/2014 og CS-ADR-DSN, navnlig CS ADR-DSN.M.625 og CS ADR-DSN.M.626 anvendes som kriterier

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

Indflyvningsbelysningssystemets udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysstyrke

Tekst

En kode, der angiver indflyvningsbelysningssystemets relative lysstyrke

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i indflyvningsbelysningssystemet

 

 

 

 

 

 

 

RWY-tærskellys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farve

Tekst

RWY-tærskellysenes farve

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysbarrers farve

Tekst

RWY-tærskellysbarrers farve

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i tærskellys og lysbarrers lys

 

 

 

 

 

 

 

Sætningszonelys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

RWY-sætningszonelysenes udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i RWY-sætningszonelys

 

 

 

 

 

 

 

Visuelt indflyvningsvinkelindikatorsystem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laveste øjenhøjde over banetærsklen (MEHT)

Højde

MEHT

 

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

Punkt

Geografisk position af det visuelle indflyvningsvinkelindikatorsystem

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkel

Vinkel

Den eller de nominelle hældningsvinkler

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Tekst

Type visuel præcisionsindflyvningsbaneindikator (PAPI, A-PAPI, osv.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskydningsvinkel

Vinkel

Er systemets akse ikke parallel med RWY-centerlinjen: forskydningens vinkel og retning, dvs. til venstre eller til højre

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskydningens retning

Tekst

Er systemets akse ikke parallel med RWY-centerlinjen: forskydningens vinkel og retning, dvs. til venstre eller til højre

 

 

 

 

 

 

 

Opfangningsanordninger

 

Linje

Den geografiske position af opfangningskablet på tværs af RWY

 

 

 

 

 

 

 

Opfangningssystem

 

 

Højenergiabsorberende materiale, der er placeret ved en RWY- eller SWY-ende, som er beregnet til at blive knust under en flyvemaskines vægt, mens materialet udøver decelerationskræfter på luftfartøjets landingsstel

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Polygon

Geografisk position af opfangningssystemet

 

 

 

 

 

 

 

 

Setback

Afstand

Opfangningssystemets setback

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

Opfangningssystemets udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredde

Afstand

Opfangningssystemets udstrækning i tværretningen

 

 

 

 

 

 

Radiohøjdemålerområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

 

Afstand

Radiohøjdemålerområdets udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

Bredde

 

Afstand

Radiohøjdemålerområdets udstrækning i tværretningen

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

 

Polygon

Geografisk position af radiohøjdemålerområdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærkning 1:

Tærskelelevation for RWY'er med ikke-præcisionsindflyvninger

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m eller 1 ft

 

 

 

 

Tærskelelevation for RWY'er med præcisionsindflyvninger

 

0,25 m

Kritisk

Opmålt

0,1 m eller 0,1 ft

0,5 m eller 1 ft

 

 

 

Bemærkning 2:

WGS-84 geoideundulation ved RWY-tærsklen for ikke-præcisionsindflyvninger

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m eller 1 ft

 

 

 

 

WGS-84 geoideundulation ved RWY-tærsklen for præcisionsindflyvninger

 

0,25 m

Kritisk

Opmålt

0,1 m eller 0,1 ft

0,5 m eller 1 ft


Objekt

Egenskab

Underegenskab

Type

Beskrivelse

Bemærkning

Nøjagtighed

Integritet

Orig. type

Pub. Detalj.

Kortopl

Slutindflyvnings- og startområde (FATO)

 

 

 

Et defineret område til helikopteroperationer, over hvilket slutfasen af indflyvningsoperationen forud for at svæve eller lande gennemføres, og hvorfra startoperationen påbegyndes; hvor FATO benyttes af helikoptere, som opereres i præstationsklasse 1, omfatter det definerede område det disponible område for afbrudt start

 

 

 

 

 

 

 

Tærskelpunkt

 

 

Starten på den del af FATO, der kan anvendes til landing

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af FATO-tærskelpunktet

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1/100 sek.

1 sek.

 

 

Elevation

Elevation

Elevation ved FATO-tærsklen

 

Jf. note 1

 

 

Geoideundulation

Højde

WGS-84 geoideundulationen ved FATO-tærskelpositionen

 

Jf. note 2

 

DER

 

 

Enden af det område, der er erklæret egnet til start (dvs. ved RWY-ende eller, hvis en clearway er til rådighed, clearway-ende eller enden af FATO-området)

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af DER

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1/100 sek.

1 sek.

 

 

Elevation

Elevation

Den højeste af elevationerne ved starten og enden af RWY/FATO

 

 

 

 

 

 

 

Type

 

Tekst

FATO-type

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

Tekst

Designation i fuld tekst for landings- og startområde

 

 

 

 

 

 

 

Længde

 

Afstand

FATO's udstrækning i længderetningen

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

Bredde

 

Afstand

FATO's udstrækning i tværretningen

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

 

Polygon

Geografisk position af FATO-elementet

 

 

 

 

 

 

 

Hældning

 

Værdi

FATO's hældning

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

 

Tekst

FATO's overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

Retvisende pejling

 

Pejling

FATO's retvisende pejling

 

1/100 grad

Rutinemæssig

Opmålt

1/100 grad

 

 

Operative banelængder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startdistance til rådighed (TODAH)

Afstand

FATO-længden plus længden af helikopterens clearway (hvis en sådan forefindes)

Og, hvis det er relevant, alternative reducerede operative banelængder

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

 

 

 

Distance til rådighed for en afbrudt start (RTODAH)

Afstand

Længden af det FATO, der er udpeget som disponibelt og anvendeligt til afslutning af en performance klasse 1 afbrudt helikopterstart

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

 

 

 

Landingsdistance til rådighed (LDAH)

Afstand

Længden af FATO plus eventuelle yderligere områder, der er udpeget som disponible og anvendelige til afslutning af landingsmanøvren fra en fastsat højde

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

 

 

 

Bemærkninger

Tekst

Bemærkninger, herunder RWY-indgangs- eller startpunkt, hvis der er opgivet alternative reducerede afstande

 

 

 

 

 

 

 

FATO-afmærkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af FATO-afmærkningen

 

 

 

 

 

 

 

Indflyvningsbelysningssystem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type

Tekst

Klassifikation af indflyvningsbelysningssystemet, idet forordning (EU) nr. 139/2014 og CS-ADR-DSN, og nærmere bestemt CS ADR-DSN.M.625 og CS ADR-DSN.M.626 anvendes som kriterier

 

 

 

 

 

 

 

 

Længde

Afstand

Indflyvningsbelysningssystemets udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysstyrke

Tekst

En kode, der angiver indflyvningsbelysningssystemets relative lysstyrke

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i indflyvningsbelysningssystemet

 

 

 

 

 

 

 

Områdebelysning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af områdebelysningen

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i områdebelysningen

 

 

 

 

 

 

 

Lysmarkering af sigtepunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af sigtepunktslysene

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i sigtepunktslysene

 

 

 

 

 

 

Sætningsområde (TLOF)

 

 

 

Et område, hvor en helikopter kan lande eller lette fra

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

Tekst

Designation i fuld tekst for TLOF

 

 

 

 

 

 

 

Centerpunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af TLOF-tærskelpunktet

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1/100 sek.

1 sek.

 

 

Elevation

Elevation

Elevation ved TLOF-tærsklen

 

Jf. note 1

 

 

Geoideundulation

Højde

WGS-84 geoideundulation ved TLOF-centerpunktpositionen

 

Jf. note 2

 

Længde

 

Afstand

TLOF's udstrækning i længderetningen

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

Bredde

 

Afstand

TLOF's udstrækning i tværretningen

 

1 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft

1 m

 

Geometri

 

Polygon

Den geografiske position af TLOF-elementet

 

 

 

 

 

 

 

Hældning

 

Værdi

TLOF's hældning

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

 

Tekst

TLOF's overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

Bæreevne

 

Værdi

TLOF's bæreevne

 

 

 

 

1 ton

 

 

Type af visuelt indflyvningsvinkelindikatorsystem

 

Tekst

Type af det visuelle indflyvningsvinkelindikatorsystem

 

 

 

 

 

 

 

Afmærkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af TLOF-afmærkningen

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsområde

 

 

 

Et fastlagt område på en helikopterflyveplads omkring FATO, som er fri for hindringer bortset fra dem, som er nødvendige af hensyn til luftfarten, og som har til formål at mindske risikoen for beskadigelse af helikoptere, som utilsigtet afviger fra FATO'et

 

 

 

 

 

 

 

Længde

 

Afstand

Sikkerhedsområdets udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

Bredde

 

Afstand

Sikkerhedsområdets udstrækning i tværretningen

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

 

Tekst

Sikkerhedsområdets overfladetype

 

 

 

 

 

 

Helikopterclearway

 

 

 

Et fastlagt område på jorden eller på vandet, der er udvalgt og/eller klargjort som et egnet område, hvor helikoptere, som opereres i præstationsklasse 1, kan accelerere og opnå en specifik højde

 

 

 

 

 

 

 

Længde

 

Afstand

Helikopterclearways udstrækning i længderetningen

 

 

 

 

 

 

 

Længdeprofil

 

Værdi

Den lodrette profil (eller hældning) af helikopterclearway

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærkning 1:

FATO-tærsklen for helikopterflyvepladser med eller uden en Point-in-Space (PinS) indflyvning.

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

 

 

 

 

 

FATO-tærsklen for helikopterflyvepladser, der er bestemt til operation

 

0,25 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft (ikke-præcision) 0,1 m eller 0,1 ft (præcision)

 

 

 

 

Bemærkning 2:

WGS-84 geoideundulation ved FATO-tærsklen og TLOF's geometriske centrum, for helikopterflyvepladser med eller uden PinS-indflyvning

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

 

 

 

 

 

WGS-84 geoideundulation ved FATO-tærsklen og TLOF's geometriske centrum, for helikopterflyvepladser, der er bestemt til operation

 

0,25 m

Kritisk

Opmålt

1 m eller 1 ft (ikke-præcision) 0,1 m eller 0,1 ft (præcision)

 


Objekt

Egenskab

Underegenskab

Type

Beskrivelse

Bemærkning

Nøjagtighed

Integritet

Orig. type

Pub. Detalj.

Kortopl.

Forplads

 

 

 

Et afgrænset område på en landflyveplads, som er beregnet til luftfartøjers ophold under ombordtagning eller afsætning af passagerer, post eller fragt, tankning, parkering eller vedligeholdelse

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

Tekst

Betegnelse i fuld tekst eller designation, der anvendes til at identificere en forplads på en flyveplads/en helikopterflyveplads

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

 

Polygon

Geografisk position af forplads-elementet

 

1 m

Rutinemæssig

Opmålt

1/10 sek.

1 sek.

 

Type

 

Tekst

Klassifikation af forpladsens primære anvendelse

 

 

 

 

 

 

 

Restriktion for luftfartøjer

 

Tekst

Brugsrestriktion (forbud) for en specificeret luftfartøjstype

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

 

Tekst

Forpladsens overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

Bæreevne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCN

Tekst

PCN for forpladsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Belægningstype

Tekst

Bestemmelse af ACN-PCN

 

 

 

 

 

 

 

 

Underbygningens kategori

Tekst

Forpladsens underbygnings kategori mht. bæreevne

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilladt tryk

Tekst

Kategorien for det maksimale tilladte dæktryk eller værdien for det maksimale tilladte dæktryk

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsmetode

Tekst

Den evalueringsmetode, der er anvendt til bestemmelse af forpladsens bæreevne

 

 

 

 

 

 

 

Elevation

 

Elevation

Forpladsens elevation

 

 

 

 

 

 

TWY

 

 

 

En vej, der er anlagt på en landflyveplads, til brug for luftfartøjer under kørsel fra en del af flyvepladsen til en anden

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

Tekst

Designation i fuld tekst for TWY

 

 

 

 

 

 

 

Bredde

 

Afstand

TWY's udstrækning i tværretningen

 

1 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

 

 

Geometri

 

Polygon

Geografisk position af TWY-elementet

 

 

 

 

 

 

 

Bro

 

Tekst

Brotype (ingen, overføring, underføring)

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

 

Tekst

TWY's overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

Bæreevne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCN

Tekst

PCN for TWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Belægningstype

Tekst

Bestemmelse af ACN-PCN

 

 

 

 

 

 

 

 

Underbygningens kategori

Tekst

TWY's underbygnings kategori mht. bæreevne

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilladt tryk

Tekst

Det maksimalt tilladte dæktryk eller den maksimalt tilladte dæktrykværdi

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalueringsmetode

Tekst

Den evalueringsmetode, der er anvendt til bestemmelse af rullevejens bæreevne

 

 

 

 

 

 

 

Restriktioner for luftfartøjer

 

Tekst

Brugsrestriktion (forbud) for en specificeret luftfartøjstype

 

 

 

 

 

 

 

Referencekodebogstav

 

Kodeliste

Et bogstav, der er baseret på flyvemaskinens vingefang og spændet mellem landingsstelshjulene

 

 

 

 

 

 

 

Position, hvor vingespidserne foldes ud

 

Punkt/ polygon

For flyvepladser, der bruges til luftfartøjer med vingespidser, der kan foldes; den position, hvor vingespidserne foldes ud

 

 

 

 

 

 

 

Centerlinjepunkter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografiske koordinater for TWY's centerlinjepunkter

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1/100 sek.

1/100 sek.

 

 

Elevation

Elevation

Elevation af rullevejes centerlinjepunkter

 

1 m

Afgørende

Opmålt

 

 

 

Skulder

 

 

Et område, der støder op til kanten af en belægning, og som er forberedt på en sådan måde, at det fungerer som overgangsområde mellem belægningen og den tilstødende overflade

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Polygon

Den geografiske position af TWY-skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

Tekst

TWY-skulders overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredde

Afstand

TWY-skulders bredde

 

1 m

Afgørende

Opmålt

1 m eller 1 ft

 

 

Vejledningslinjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Linje

Geografisk position af vejledningslinjer

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1/100 sek.

1/100 sek.

 

 

Farve

Tekst

Farve på TWY-vejledningslinjer

 

 

 

 

 

 

 

 

Udformning

Tekst

TWY-vejledningslinjers udformning

 

 

 

 

 

 

 

 

Vingefang

Værdi

Vingefang

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksimal hastighed

Værdi

Maksimal hastighed

 

 

 

 

 

 

 

 

Retning

Tekst

Retning

 

 

 

 

 

 

 

Afmærkningslinje af mellemliggende ventepositioner

 

Linje

Afmærkningslinje af mellemliggende ventepositioner

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1/100 sek.

1 sek.

 

TWY-afmærkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af TWY-afmærkningen

 

 

 

 

 

 

 

TWY-kantlys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af TWY-kantlys

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i TWY-kantlysene

 

 

 

 

 

 

 

TWY-centerlinjelys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af TWY-centerlinjelys

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i TWY-centerlinjelysene

 

 

 

 

 

 

 

Stopbarrer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af stopbarrer

Hvis forefindes

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

Linje

Placering af stopbarrer

 

 

 

 

 

 

 

RWY-beskyttelsesbelysning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af RWY-beskyttelsesbelysning og andre RWY-beskyttelsesforanstaltninger

Hvis forefindes

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

Punkt

Placering af stopbarre

Konfiguration A

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

Linje

Placering af stopbarre

Konfiguration B

 

 

 

 

 

 

RWY-venteposition

 

 

En nærmere markeret position fastsat med henblik på at opnå tilstrækkelig beskyttelse af en RWY, en hindringsbegrænsende flade eller et ILS/MLS-kritisk eller -følsomt område, hvor kørende luftfartøjer og køretøjer skal standse og gøre holdt, medmindre der er opnået anden tilladelse fra kontroltårnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Linje

Geografisk position af RWY-venteposition

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1/100 sek.

1 sek.

 

 

Beskyttet RWY

Tekst

Designation for den RWY, som beskyttes

 

 

 

 

 

 

 

 

Cat stop

Kodeliste

Kategori (CAT) af RWY (0, I, II, III)

 

 

 

 

 

 

 

 

RWY ahead-tekst

Tekst

Den faktiske tekst som i afmærkningen, f.eks. »RWY AHEAD« eller »RUNWAY AHEAD«

 

 

 

 

 

 

 

Mellemliggende venteposition

Geometri

Linje

Geografisk position for den mellemliggende venteposition — en nærmere bestemt position, som er bestemt til trafikstyring, hvor kørende luftfartøjer og køretøjer skal standse og gøre holdt, indtil kontroltårnet har afgivet instruks om yderligere klarering til at fortsætte

 

 

 

 

 

 

Helikopter-TWY på jorden

 

 

 

En TWY på jorden, der er beregnet til bevægelser på jorden for helikoptere med hjul på understellet

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

Tekst

Designation i fuld tekst for helikopter-TWY på jorden

 

 

 

 

 

 

 

Centerlinjepunkter

 

Punkt

Geografisk position af helikopter-TWY's centerlinjepunkter

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt/beregnet

 

 

 

Elevation

 

Elevation

Elevation for helikopter-TWY på jorden

 

1 m

Afgørende

Opmålt

 

 

 

Bredde

 

Afstand

Udstrækning i tværretningen for helikopter-TWY på jorden

 

1 m

Afgørende

Opmålt

 

 

 

Overfladetype

 

Tekst

Overfladetype for helikopter-TWY på jorden

 

 

 

 

 

 

 

Linje til afmærkning af skæringspunkt

 

Linje

Linje til afmærkning af skæringspunkt for helikopter-TWY på jorden

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1/100 sek.

1 sek.

 

Belysning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af belysning for helikopter-TWY på jorden

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i belysningen for helikopter-TWY på jorden

 

 

 

 

 

 

 

Afmærkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af afmærkning af helikopter-TWY på jorden

 

 

 

 

 

 

Helikopter-hoverlane

 

 

 

En afgrænset bane på overfladen, der er bestemt til helikopteres taxiing i luften

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

 

Designation i fuld tekst for helikopter-hoverlane

 

 

 

 

 

 

 

Centerlinjepunkter

 

Punkt

Geografisk position af hoverlane-centerlinjepunkter

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt/beregnet

 

 

 

Elevation

 

Elevation

Elevation for helikopter-hoverlane

 

1 m

Afgørende

Opmålt

 

 

 

Bredde

 

Afstand

Udstrækning i tværretningen for helikopter-hoverlane

 

1 m

Afgørende

Opmålt

 

 

 

Overfladetype

 

Tekst

Overfladetype for helikopter-hoverlane

 

 

 

 

 

 

 

Belysning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af belysning for helikopter-hoverlane

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Punkt

Geografisk position af hvert enkelt lys i belysningen for helikopter-hoverlane

 

 

 

 

 

 

 

Afmærkning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

Tekst

Beskrivelse af afmærkning af helikopter-hoverlane

 

 

 

 

 

 

Helikopterlufttransitruter

 

 

 

En afgrænset flyvevej, der er beregnet til helikopteres manøvrering fra en del af en helikopterlandingsplads til en anden; en taxiing-rute omfatter en helikopter-TWY på jorden eller i luften, som er centreret på den pågældende taxiing-rute.

 

 

 

 

 

 

 

Designation

 

Tekst

Designation for helikopterens lufttransitrute

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

 

Linje

Geografisk position for helikopterens lufttransitrute

 

 

 

 

 

 

 

Bredde

 

Afstand

Udstrækning i tværretningen af helikopterens lufttransitrute

 

1 m

Afgørende

Opmålt

 

 

INS-kontrolpunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

 

Punkt

Geografisk position af INS-kontrolpunktet

Hvis et sådant findes

0,5 m

Rutinemæssig

Opmålt

1/100 sek.

1/100 sek.

VOR-kontrolpunkt (Very High Frequency Omnidirectional Range checkpoint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

 

Punkt

Geografisk position af VOR-kontrolpunktet

Hvis et sådant findes

 

 

 

 

 

 

Frekvens

 

Værdi

VOR-kontrolpunktets frekvens

 

 

 

 

 

 

Højdemålerkontrolpunkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

 

Punkt

Geografisk position af højdemålerkontrolpunktet

 

 

 

 

 

 

 

Elevation

 

Elevation

Elevation af højdemålerkontrolpunkter

 

 

 

 

 

 

Standplads

 

 

 

Et angivet område på en forplads, der er beregnet til parkering af et luftfartøj

 

 

 

 

 

 

 

Betegnelse

 

Tekst

Betegnelse for standpladsen

 

 

 

 

 

 

 

Standpladser

Beliggenhed

Punkt

Geografisk position af standpladsen

 

0,5 m

Rutinemæssig

Opmålt

1/100 sek.

1/100 sek.

 

 

Luftfartøjstyper

Kodeliste

Luftfartøjstyper

 

 

 

 

 

 

 

Standpladskendestegn

 

Tekst

Beskrivelse af standpladsens identitetsbetegnelse

 

 

 

 

 

 

 

System til visuel docking/parkeringsassistance

 

Tekst

Beskrivelse af systemet til visuel docking/parkeringsassistance ved standpladsen

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsområdet

 

Polygon

Geografisk position af parkeringsområdet

 

 

 

 

 

 

 

Jetway

 

Kodeliste

Jetway, der forefindes på standpladsen

 

 

 

 

 

 

 

Brændstof

 

Kodeliste

Brændstof, der forefindes på standpladsen

 

 

 

 

 

 

 

Strøm på jorden

 

Kodeliste

Strøm på jorden, der kan tilsluttes på standpladsen

 

 

 

 

 

 

 

Bugsering

 

Kodeliste

Bugsering, der tilbydes på standpladsen

 

 

 

 

 

 

 

Terminal

 

Tekst

Reference til terminalbygninger

 

 

 

 

 

 

 

Overfladetype

 

Tekst

Standpladsens overfladetype

 

 

 

 

 

 

 

Restriktion for luftfartøjer

 

Tekst

Brugsrestriktion (forbud) for en specificeret luftfartøjstype

 

 

 

 

 

 

 

PCN

 

Tekst

PCN for standplads

 

 

 

 

 

 

 

Standplads-vejledningslinje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri

Linje

Geografisk position af standpladsens vejledningslinje

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1/100 sek.

 

 

 

Elevation

Elevation

Elevation af parkeringsassistancens linjepunkter

 

1 m

Afgørende

Opmålt

 

 

 

 

Retning

Tekst

Retning af standpladsens vejledningslinje

 

 

 

 

 

 

 

 

Vingefang

Værdi

Vingefang

 

 

 

 

 

 

 

 

Farve

Kodeliste

Farve af standpladsens vejledningslinje

 

 

 

 

 

 

 

 

Udformning

Kodeliste

Udformning af standpladsens vejledningslinje

 

 

 

 

 

 

Helikopterstandplads

 

 

 

Et luftfartøjsstandplads, hvor en helikopter kan parkeres, og hvorfra der fuldføres taxioperationer på jorden, eller hvor helikopteren lander og letter i forbindelse med lufttaxioperationer.

 

 

 

 

 

 

 

Betegnelse

 

Tekst

Betegnelse for helikopterstandpladsen

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed

 

Punkt

Geografisk position af helikopterstandpladsen / INS-kontrolpunkter

 

0,5 m

Afgørende

Opmålt

1/100 sek.

 

Afisningsområder

 

 

 

Et anlæg, hvor rim, is eller sne fjernes (afisning) fra flyvemaskinen med henblik på at tilvejebringe ikke-kontaminerede overflader, og/eller hvor ikke-kontaminerede overflader på flyvemaskinen beskyttes (antiisdannelse) mod rim eller is og ophobning af sne eller snesjap i et begrænset tidsrum

 

 

 

 

 

 

 

Identifikator