EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1365

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1365 af 4. august 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 for så vidt angår betingelserne for anvendelse af den nye fødevare olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp. (EØS-relevant tekst)

C/2022/5542

OJ L 205, 5.8.2022, p. 230–233 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1365/oj

5.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/230


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1365

af 4. august 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 for så vidt angår betingelserne for anvendelse af den nye fødevare olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp.

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

som henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen over nye fødevarer, må markedsføres i Unionen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2) indeholder en EU-liste over nye fødevarer i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3)

EU-listen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 omfatter den godkendte nye fødevare olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp.

(4)

Olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp. er i henhold til artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (3) blevet godkendt til markedsføring som en ny fødevare til anvendelse i en række fødevarer.

(5)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/546 (4) blev betingelserne for anvendelse af den nye fødevare olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp ændret. Nærmere bestemt er anvendelsen af olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp. blevet udvidet til at omfatte yderligere fødevarer, herunder kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF (5).

(6)

Den 8. december 2021 indgav virksomheden DSM Nutritional Products (»ansøgeren«), en ansøgning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 om ændring af anvendelsesbetingelserne af den nye fødevare olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp. Ansøgeren anmodede om at få udvidet anvendelsen af olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp. til fiskeanaloger og kødanaloger i mængder på 300 mg/100 g og 300 mg/100 g, bestemt til den almindelige befolkning.

(7)

Kommissionen finder, at den ønskede ajourføring af EU-listen ikke forventes at få virkninger for menneskers sundhed, og at en sikkerhedsevaluering foretaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283 ikke er nødvendig. Den ønskede udvidelse af anvendelsen vil resultere i indtag af olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp., som, kombineret med indtaget fra de nuværende tilladte anvendelser af den nye fødevare, kan sammenlignes med det indtag, autoriteten (6) har vurderet som sikkert, hvilket støttede godkendelsen af en udvidelse af anvendelsen af olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp. ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/546. Derfor er det hensigtsmæssigt at ændre anvendelsesbetingelserne for den nye fødevare olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp. ved at udvide dens anvendelse til fiskeanaloger og kødanaloger.

(8)

Oplysningerne i ansøgningen giver tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at ændringerne af anvendelsesbetingelserne er i overensstemmelse med betingelserne i artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283 og bør godkendes.

(9)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/546 af 31. marts 2015 om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp. som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (EUT L 90 af 2.4.2015, s. 11).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51).

(6)  Scientific Opinion on the extension of use for DHA and EPA-rich algal oil from Schizochytrium sp. as a Novel Food ingredient (EFSA Journal 2014;12(10):3843).


BILAG

I tabel 1 (Godkendte nye fødevarer) i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 affattes oplysningerne vedrørende den nye fødevare olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp. således:

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

Databeskyttelse

»Olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp.

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af kombineret DHA og EPA

Den nye fødevare betegnes »olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp.« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den«

 

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF til voksne, undtagen gravide og ammende kvinder

3 000 mg/dag

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF til gravide og ammende kvinder

450 mg/dag

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn

200 mg/100 g

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

Morgenmadscerealier

500 mg/100 g

Fedtstoffer til madlavning

360 mg/100 g

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, undtagen drikkevarer

600 mg/100 g for ost; 200 mg/100 g for soja og mælkeimitationsprodukter (undtagen drikkevarer)

Mejeriprodukter, undtagen drikkevarer baseret på mælk

600 mg/100 g for ost; 200 mg/100 g for mælkeprodukter (herunder mælkeprodukter, fromage frais og yoghurtprodukter, undtagen drikkevarer)

Ikke-alkoholholdige drikkevarer (herunder mejeriproduktanaloger og drikkevarer på basis af mælk)

80 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger/snackstænger med særlig ernæringsmæssig værdi

500 mg/100 g

Smørbare fedtstoffer og dressing

600 mg/100 g

Fiskeanaloger

300 mg/100 g

Kødanaloger

300 mg/100 g


Top