EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1363

Kommissionens forordning (EU) 2022/1363 af 3. august 2022 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb og silthiofam i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

C/2022/5495

OJ L 205, 5.8.2022, p. 207–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1363/oj

5.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/207


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/1363

af 3. august 2022

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb og silthiofam i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL'er) for 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb og silthiofam.

(2)

I forbindelse med revisionen af disse MRL'er i overensstemmelse med artikel 12, i forordning (EF) nr. 396/2005 påpegede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«), at visse oplysninger ikke foreligger for visse produkter. De tilgængelige oplysninger var tilstrækkelige til, at autoriteten kunne foreslå MRL'er, der er sikre for forbrugerne, og datamanglerne blev anført i bilag II til nævnte forordning med angivelse af hvornår de manglende oplysninger senest skulle fremlægges for autoriteten til støtte for de foreslåede MRL'er.

(3)

Autoriteten konkluderede for så vidt angår 2,4-D, at sådanne oplysninger om analysemetoder for mandler, paranødder, cashewnødder, kokosnødder, hasselnødder, macadamia, pekannødder, pinjekerner, pistacienødder, valnødder og andre trænødder var blevet fremlagt af ansøgeren, og autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad (2). De gældende MRL'er for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag. For så vidt angår boghvede og andre pseudokornarter blev der imidlertid ikke fremlagt sådanne oplysninger om restkoncentrationstest, og autoriteten konkluderede, at datamanglen derfor ikke var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad, og at de ansvarlige for risikostyringen kan overveje at erstatte disse MRL'er med bestemmelsesgrænseværdien (LOD) (3). MRL'en i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 for disse produkter bør derfor bevares på samme niveau som LOD'en, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå fra nævnte bilag.

(4)

For så vidt angår azoxystrobin fremlagde ansøgeren sådanne oplysninger om restkoncentrationstest for vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, bredbladet endivie, havekarse og andre spirer og skud, salatsennep/rucola, rød sennep og spæde blade (herunder af Brassica-arter). Autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad (4) og foreslog på grundlag af de nye oplysninger at sænke MRL'erne for disse produkter. MRL'erne for disse produkter bør derfor i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til det niveau, som autoriteten har angivet, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag. Ansøgeren fremlagde også, sammen med de bekræftende data, i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 396/2005, en ansøgning om at ændre de gældende MRL'er for azoxystrobin i havesalat, og autoriteten anbefalede (4) at sænke MRL'en for dette produkt. MRL'en for havesalat bør derfor fastsættes til det niveau, som autoriteten har angivet. I forbindelse med revisionen i henhold til artikel 12 havde autoriteten konstateret en datamangel vedrørende den toksikologiske profil for metabolitterne L1, L4 og L9 for svin (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), kvæg (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), får (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), geder (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), fjerkræ (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), mælk (fra kvæg, får, geder og heste) og fugleæg. Sådanne oplysninger blev ikke fremlagt af ansøgeren (4). Autoriteten konkluderede (4), at disse metabolitter ikke forekommer i muskel, men at ansøgeren endnu ikke har fremlagt en fuldstændig karakterisering af deres toksikologiske profil, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen under hensyntagen til, at de gældende MRL'er for disse produkter afspejler Codex-maksimalgrænseværdierne (CXL'erne) De gældende MRL'er for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør bibeholdes i nævnte bilag.

(5)

For så vidt angår cyhalofop-butyl var sådanne oplysninger om analysemetoder for ris blevet fremlagt af ansøgeren, og autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad (5). Den gældende MRL for dette produkt i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(6)

For så vidt angår cymoxanil fremlagde ansøgeren sådanne oplysninger om restkoncentrationstest for spisedruer, druer til vinfremstilling, havesalat og spinat. Autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad (6) og foreslog at bevare eller sænke MRL'erne for disse produkter. MRL'erne for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor fastsættes til det niveau, som autoriteten har angivet, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag. Autoriteten konkluderede (6), at datamanglerne vedrørende analysemetoder for urteudtræk og humle og lagerstabilitet for bælgfrugter, urteudtræk og humle ikke er blevet afhjulpet, og at MRL'er for disse produkter bør bevares på LOD'en. MRL'erne for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor fastsættes til det niveau, som autoriteten har angivet, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(7)

For så vidt angår fenhexamid blev der ikke fremlagt sådanne oplysninger om restkoncentrationstest og god landbrugspraksis (GAP) for kiwifrugter (grønne, røde og gule). Autoriteten konkluderede imidlertid, at de anmodede oplysninger ikke længere er påkrævet (7), da evalueringen blev foretaget med ældre datakrav, hvorved yderligere undersøgelser restkoncentrationstest og oplysninger om GAP ikke længere er påkrævet. Den gældende MRL for dette produkt i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(8)

For så vidt angår flazasulfuron fremlagde ansøgeren sådanne oplysninger om lagerstabilitet for spiseoliven og oliven til oliefremstilling, og autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad (8). De gældende MRL'er for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(9)

For så vidt angår florasulam fremlagde ansøgeren sådanne oplysninger om analysemetoder for kvæg (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), får (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), geder (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter) og mælk (fra kvæg, får, geder og heste), og autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad (9). De gældende MRL'er for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(10)

For så vidt angår fluroxypyr fremlagde ansøgeren sådanne oplysninger om analysemetoder, lagerstabilitet, behandlingsfrist og restkoncentrationstest for æbler og løg. Ansøgeren fremlagde også yderligere oplysninger om den analysemetode, der blev anvendt i restkoncentrationstestene for timian. Autoriteten konkluderede, at disse datamangler var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad (10) , (11). MRL'erne for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor fastsættes til det niveau, som autoriteten har angivet, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag. Autoriteten konkluderede, at datamanglen vedrørende analysemetoden for hvidløg og skalotteløg var blevet afhjulpet, hvilket imidlertid ikke er tilfældet for porrer, korn og urteudtræk fra blomster og sukkerrør, og at der er behov for yderligere overvejelser om risikostyring. Den konkluderede også, at datamanglerne vedrørende lagerstabilitet og metabolisme for svin (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), kvæg (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), får (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), geder (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter) og mælk (fra kvæg, får, geder og heste) kun var blevet delvist afhjulpet, og at der er behov for yderligere overvejelser om risikostyring. I den endelige revisionsrapport (12) om dette stof blev det konkluderet, at de tilgængelige data var tilstrækkelige til også at afhjælpe disse datamangler. MRL'erne for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(11)

For så vidt angår iprovalicarb blev der ikke fremlagt sådanne oplysninger om afgrødemetabolisme for havesalat, bredbladet endivie og salatsennep/rucola, og autoriteten konkluderede, at den tidligere konstaterede datamangel dermed ikke var blevet afhjulpet (13), og at de ansvarlige for risikostyringen kan overveje at erstatte de pågældende MRL'er med LOD'en. MRL'erne for de disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor fastsættes til den specifikke LOD, og kravet om fremlæggelse af yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(12)

For så vidt angår silthiofam fremlagde ansøgeren sådanne oplysninger vedrørende analysemetoder for byg, rug og hvede, og autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad (14). De gældende MRL'er for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør bevares, og kravene om fremlæggelse af yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(13)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne om behovet for at ændre visse LOD'er. Laboratorierne konkluderede, at den tekniske udvikling gør det muligt at fastsætte lavere LOD'er for visse produkter.

(14)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(15)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(16)

For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsforanstaltning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(17)

Inden de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret i Unionen eller importeret til Unionen inden 25. februar 2023.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 25. februar 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-D. EFSA Journal 2014;12(9):3812.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb. EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin. EFSA Journal 2020;18(8):6231.

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyhalofop (variant evaluated cyhalofop-butyl). EFSA Journal 2015; 13(1):3943.

(6)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for cymoxanil. EFSA Journal 2019; 17(10):5823.

(7)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb. EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(8)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flazasulfuron. EFSA Journal 2016;14(8):4575.

(9)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florasulam. EFSA Journal 2015;13(1):3984.

(10)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fluroxypyr. EFSA Journal 2019;17(9):5816.

(11)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers. EFSA Journal 2020;18(10):6273.

(12)  SANCO/11019/2011 rev.5, »Final Review report for the active substance fluroxypyr finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health at its meeting on 17 June 2011 in view of the approval of fluroxypyr as active substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009«, 23. marts 2017, https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=734

(13)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb. EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(14)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance silthiofam. EFSA Journal 2016;14(8):4574.


BILAG

I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 affattes kolonnerne vedrørende 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb og silthiofam således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for (1)

2,4-DB (summen af 2,4-DB, salte, estere og konjugater heraf, udtrykt som 2,4-D)

Azoxystrobin

Cyhalofop-butyl

Cymoxanil

Fenhexamid (F)

Flazasulfuron

Florasulam

Fluroxypyr (summen af fluroxypyr, salte deraf, estere deraf og konjugater deraf, udtrykt som fluroxypyr) (R)

Iprovalicarb

Silthiofam

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

1

15

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Grapefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Trænødder

0,2

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0120010

Mandler

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Andet (2)

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Kernefrugter

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0140000

Stenfrugter

0,05  (*1)

2

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Abrikoser

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

0140030

Ferskner

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140040

Blommer

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0140990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0150000

Bær og små frugter

0,1

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0151000

a)

Druer

 

3

 

0,05

15

 

 

 

2

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

10

 

0,01  (*1)

10

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

5

 

0,01  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153010

Brombær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0154010

Blåbær

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154020

Tranebær

 

0,5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154050

Hyben

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

5

 

 

15

 

 

 

 

 

0154080

Hyldebær

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154990

Andet (2)

 

5

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

Diverse frugter med:

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

Dadler

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Figner

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0,01  (*1)

 

 

15

 

 

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

4

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0,3

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Bananer

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papajaer

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Guavaer

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Brødfrugter

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durianfrugter

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Soursops/guanabanas

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartofler

0,2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,05  (*1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Maniokker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Gulerødder

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Knoldselleri

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Peberrod

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Jordskokker

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinakker

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Persillerod

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Radiser

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Havrerod

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Kålroer

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Majroer

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Andet (2)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Løg

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0220010

Hvidløg

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220020

Løg

 

 

 

 

0,8

 

 

0,05  (*1)

0,1

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0220990

Andet (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Tomater

 

 

 

0,4

2

 

 

 

0,7

 

0231020

Sød peberfrugt

 

 

 

0,01  (*1)

3

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

 

 

0,3

2

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231040

Okra, lady's fingers

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231990

Andet (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

1

 

0,08

1

 

 

 

0,1

 

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Courgetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

1

 

0,4

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0233010

Meloner

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233020

Græskar

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

 

50

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251020

Havesalat

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251070

Rød sennep

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251990

Andet (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,05  (*1)

15

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinat

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulakker

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252990

Andet (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,05  (*1)

0,3

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,1  (*1)

70

0,05  (*1)

0,02  (*1)

50

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256070

Timian

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260000

Bælgplanter

0,05  (*1)

3

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

 

0,05  (*1)

15

 

 

 

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

 

0,15

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260050

Linser

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260990

Andet (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Alm. asparges

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

Bladselleri

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270040

Knoldfennikel

 

10

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

Artiskokker

 

5

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

Porrer

 

10

 

0,02

 

 

 

0,3

 

 

0270070

Rabarber

 

0,6

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

Bambusskud

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

Palmehjerter

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,05  (*1)

0,15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Bønner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Ærter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Jordnødder

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Valmuefrø

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Sesamfrø

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Solsikkefrø

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Rapsfrø

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Sojabønner

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Sennepsfrø

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Græskarfrø

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Saflorfrø

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Hampfrø

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Olieholdige frugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

KORN

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Byg

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Majs

0,05  (*1)

0,02

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500040

Alm. hirse

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Havre

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500060

Ris

0,1

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

Rug

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500080

Alm, durra/sorghum

0,05  (*1)

10

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500090

Hvede

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500990

Andet (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,1  (*1)

 

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Te

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0620000

Kaffebønner

 

0,03

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

blomster

 

60

 

 

 

 

 

2

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

60

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

0,3

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0640000

Kakaobønner

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

HUMLE

0,1  (*1)

30

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Allehånde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingefær (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Andet (2)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900020

Sukkerrør

 

0,05

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0900030

Cikorierødder

 

0,09

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Varer fra

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1011000

a)

svin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1011020

Fedt

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011030

Lever

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011040

Nyre

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011990

Andet (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012020

Fedt

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1012030

Lever

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1012040

Nyre

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012990

Andet (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

c)

får

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013020

Fedt

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1013030

Lever

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1013040

Nyre

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013990

Andet (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

d)

geder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014020

Fedt

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1014030

Lever

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1014040

Nyre

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014990

Andet (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015020

Fedt

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1015030

Lever

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1015040

Nyre

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015990

Andet (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

f)

fjerkræ

0,05  (*1)

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

Muskel

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Fedt

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Lever

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Nyre

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Andet (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskel

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1017020

Fedt

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1017030

Lever

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1017040

Nyre

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017990

Andet (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Mælk

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,06

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kvæg

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Får

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Geder

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Heste

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Andet (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kyllinger

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Andet (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,05  (*1)

0,01  (*1)