EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1360

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1360 af 28. juli 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 1321/2014 for så vidt angår gennemførelsen af mere forholdsmæssigt afpassede krav til luftfartøjer, der anvendes til sports- og fritidsflyvning

C/2022/5305

OJ L 205, 5.8.2022, p. 115–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1360/oj

5.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/115


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1360

af 28. juli 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 1321/2014 for så vidt angår gennemførelsen af mere forholdsmæssigt afpassede krav til luftfartøjer, der anvendes til sports- og fritidsflyvning

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 17, stk. 1, og artikel 62, stk. 14 og 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 (2) fastsættes krav om luftfartøjers vedvarende luftdygtighed, herunder krav om installation af luftfartøjskomponenter på/i luftfartøjet.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1358 (3) blev der tilføjet et nyt bilag Ib (del 21 Light) til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (4) for at fastsætte mere forholdsmæssigt afpassede regler for luftfartøjer, der anvendes til sports- og fritidsflyvning.

(3)

Visse data og oplysninger, der anvendes til aktiviteter med henblik på vedvarende luftdygtighed i henhold til forordning (EU) nr. 1321/2014, skal fremlægges af den enhed, der er ansvarlig for konstruktionen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 748/2012. Det er derfor nødvendigt at ændre forordning (EU) nr. 1321/2014, så den også omfatter henvisninger til sådanne data og oplysninger, der er fastsat i overensstemmelse med det nye bilag Ib til forordning (EU) nr. 748/2012.

(4)

Forordning (EU) nr. 1321/2014 henviser specifikt til de enheder, der er ansvarlige for konstruktionen som fastsat i overensstemmelse med bilag I til forordning (EU) nr. 748/2012. Det nye bilag Ib til nævnte forordning indfører en ny kategori af enheder, der kan være ansvarlige for konstruktionen, og som også bør afspejles i forordning (EU) nr. 1321/2014.

(5)

Forordning (EU) nr. 1321/2014 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er baseret på Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse nr. 05/2021 (5) i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra b), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I (del-M) ændres i overensstemmelse med bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II (del-145) ændres i overensstemmelse med bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag III (del-66) ændres i overensstemmelse med bilag III til nærværende forordning.

4)

Bilag Vb (del-ML) ændres i overensstemmelse med bilag IV til nærværende forordning.

5)

Bilag Vc (del-CAMO) ændres i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 25. august 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 af 26. november 2014 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver (EUT L 362 af 17.12.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1358 af 2. juni 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår gennemførelsen af mere forholdsmæssigt afpassede krav til luftfartøjer, der anvendes til sports- og fritidsflyvning (EUT L 205 af 5.8.2022, s. 7).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).

(5)  Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse nr. 05/2021 af 22. oktober 2021»Part 21 Light — Certification and declaration of design compliance of aircraft used for sport and recreational aviation and related products and parts, and declaration of design and production capability of organisations« https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.


BILAG I

I bilag I (del-M) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt M.A.302 foretages følgende ændringer:

i)

Litra d) affattes således:

»d)

I luftfartøjsvedligeholdelsesprogrammet skal der påvises overensstemmelse med:

1)

den kompetente myndigheds instruktioner

2)

instruktioner om vedvarende luftdygtighed:

i)

der er udstedt af indehavere af typecertifikatet, det begrænsede typecertifikat, det supplerende typecertifikat, godkendelsen af større reparationskonstruktioner, ETSO-godkendelsen eller den, der har afgivet erklæring om konstruktionsoverensstemmelse eller indehaveren af enhver anden relevant godkendelse, som er udstedt i henhold til bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012

ii)

indgår i de certificeringsspecifikationer, der er omhandlet i punkt 21.A.90B eller punkt 21.A.431B i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, hvis det er relevant

iii)

indgår i de certificeringsspecifikationer, der er omhandlet i punkt 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 eller 21L.A.222 i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, hvis det er relevant.«

ii)

Litra h) affattes således:

»h)

Det pågældende AMP underkastes periodisk revision og ændres om nødvendigt i overensstemmelse hermed. Disse revisioner skal sikre, at det pågældende AMP til stadighed er ajourført og gyldigt i lyset af de operationelle erfaringer og den kompetente myndigheds instruktioner, samtidig med at der tages hensyn til nye eller ændrede vedligeholdelsesinstruktioner udstedt af indehavere af typecertifikater og supplerende typecertifikater, den, der har afgivet en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse, og enhver anden organisation, som i overensstemmelse med bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012 offentliggør sådanne oplysninger.«

2)

Punkt M.A.304 erstattes af følgende:

»M.A.304 Oplysninger i forbindelse med ændringer og reparationer

En person eller organisation, der reparerer et luftfartøj eller en komponent, skal vurdere eventuelle skader. Ændringer og reparationer skal, alt efter tilfældet, udføres ved hjælp af data, der er:

a)

godkendt af agenturet

b)

godkendt af en konstruktionsorganisation, der overholder bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012

c)

indeholdt i de krav, der er omhandlet i punkt 21.A.90B eller punkt 21.A.431B i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012

d)

indeholdt i de krav, der er omhandlet i punkt 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 eller 21L.A.222 i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012

e)

indeholdt i en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse, som overholder bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012.«

3)

Punkt M.A.305, litra e), nr. 3, erstattes af følgende:

»3.

data, der er specifikke for visse komponenter:

i)

en driftshistorik for hver del med begrænset driftslevetid, som danner grundlag for fastlæggelse af den aktuelle situation med hensyn til overholdelse af luftdygtighedsbegrænsninger

ii)

CRS og detaljerede vedligeholdelsesrapporter for den seneste fuldførelse af enhver planlagt vedligeholdelse og enhver efterfølgende ikkeplanlagt vedligeholdelse af alle dele med begrænset driftslevetid og tidskontrollerede komponenter, indtil den planlagte vedligeholdelse erstattes af en anden planlagt vedligeholdelse, der er ækvivalent i omfang og detaljeringsgrad, men som dækker en periode, der ikke er kortere end 36 måneder

iii)

CRS og ejerens erklæring om overtagelse af komponenter, der er monteret på et ELA2-luftfartøj uden en EASA-formular 1 i overensstemmelse med punkt 21.A.307, litra b), nr. 2), i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012, men dækker en periode, der ikke er kortere end 36 måneder

iv)

CRS og ejerens erklæring om overtagelse af komponenter, der er monteret på et luftfartøj uden en EASA-formular 1 i overensstemmelse med punkt 21L.A.193, litra b), nr. 2, i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, men dækker en periode, der ikke er kortere end 36 måneder.«

4)

Punkt M.A.401, litra b), erstattes af følgende:

»b)

I dette bilag er relevante vedligeholdelsesoplysninger enhver af følgende:

1)

alle relevante krav, procedurer, standarder eller oplysninger, der fastsættes eller gives af den kompetente myndighed eller agenturet

2)

alle relevante luftdygtighedsdirektiver

3)

gældende instruktioner om vedvarende luftdygtighed og andre vedligeholdelsesinstruktioner, der er udstedt af indehaveren af typecertifikatet, indehaveren af det supplerende typecertifikat, den, der har afgivet en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse, og enhver anden organisation, som i overensstemmelse med bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012 offentliggør sådanne oplysninger

4)

for komponenter, der er godkendt til installation af indehaveren af konstruktionsgodkendelsen eller den, der har afgivet erklæring om konstruktionsoverensstemmelse, de gældende vedligeholdelsesinstruktioner, der er offentliggjort af komponentfabrikanterne og godkendt af indehaveren af konstruktionsgodkendelsen eller den, der har afgivet erklæring om konstruktionsoverensstemmelse

5)

alle relevante oplysninger udstedt i overensstemmelse med punkt 145.A.45, litra d).«

5)

Punkt M.A.501, litra a), nr. 1), affattes således:

»1)

Komponenter, der er i tilfredsstillende stand, frigivet på en EASA-formular 1 eller tilsvarende og mærket i overensstemmelse med subpart Q i bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, medmindre andet er angivet i punkt 21.A.307 i bilag I (del 21) eller punkt 21L.A.193 i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, i nærværende bilag (del-M) eller i bilag Vd (del-CAO).«

6)

I punkt M.A.502 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a) affattes således:

»a)

Vedligeholdelsen af andre komponenter end de komponenter, der er omhandlet i punkt 21.A.307, litra b), nr. 2)–6), i bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, punkt 21L.A.193, litra b), nr. 2–6, i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, skal udføres af vedligeholdelsesorganisationer, der er godkendt efter subpart F i dette bilag, bilag II (del-145) eller bilag Vd (del-CAO), alt efter hvad der er relevant.«

ii)

Litra d) affattes således:

»d)

Hvis komponenter er monteret på luftfartøjet eller afmonteret midlertidigt for at forbedre adgangen, skal den vedligeholdelse af komponenten, der er omhandlet i punkt 21.A.307, litra b), nr. 2), i bilag I (del 21) eller i punkt 21L.A.193, litra b), nr. 2), i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, udføres af en luftfartøjsvedligeholdelsesorganisation, der er godkendt efter subpart F i dette bilag, eller bilag II (del-145) eller bilag Vd (del-CAO), alt efter hvad der er relevant, af det certificeringspersonale, der er omhandlet i punkt M.A.801, litra b), nr. 1), eller af den pilot/ejer, der er omhandlet i punkt M.A.801, litra b), nr. 2). Vedligeholdelse af komponenter udført i overensstemmelse med dette punkt må ikke give ret til udstedelse af en EASA-formular 1 og skal være omfattet af de krav til frigivelse af luftfartøjer, der er fastsat i punkt M.A.801.«

iii)

Som litra e) tilføjes:

»e)

Vedligeholdelse af de komponenter, der er omhandlet i punkt 21.A.307, litra b), nr. 3)–6), i bilag I (del 21) eller i punkt 21L.A.193, litra b), nr. 3-6, i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, skal udføres af den organisation, der er omhandlet i litra a), eller af en anden person eller organisation og frigives sammen med en »erklæring om fuldførelse af vedligeholdelsen«, der er udstedt af den person eller organisation, der udførte vedligeholdelsen. »Erklæringen om fuldførelse af vedligeholdelsen« skal som minimum indeholde grundlæggende oplysninger om det udførte vedligeholdelsesarbejde, datoen for fuldførelse af vedligeholdelsen og identifikation af den organisation eller person, der udsteder den. Den skal betragtes som vedligeholdelsesdokumentation og er ækvivalent med en EASA-formular 1 for den vedligeholdte komponent.«

7)

Punkt M.A.901, litra k), nr. 11, affattes således:

»11.

om fornødent besidder luftfartøjet et støjcertifikat svarende til luftfartøjets aktuelle konfiguration i overensstemmelse med subpart I i bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, sektion A, subpart I, i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012.«

8)

I punkt M.A.903 foretages følgende ændringer:

i)

Titlen affattes således:

»M.A.903 Overførsel af luftfartøjsregistrering inden for Unionen«.

ii)

Litra a) affattes således:

»a)

Ved overførsel af en luftfartøjsregistrering inden for Unionen skal ansøgeren:

1)

oplyse den tidligere medlemsstat om, i hvilken medlemsstat luftfartøjet vil blive registreret, og derefter

2)

ansøge den nye medlemsstat om udstedelse af et nyt luftdygtighedsbevis i henhold til bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012.«

9)

I punkt M.A.904 foretages følgende ændringer:

i)

Titlen affattes således:

»M.A.904 Luftdygtighedseftersyn af luftfartøjer, der er indført i Unionen «.

ii)

Litra a), nr. 1, affattes således:

»1.

ansøge registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om at få udstedt et nyt luftdygtighedsbevis i henhold til bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012«.

iii)

Litra d) affattes således:

»d)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed skal udstede et luftdygtighedsbevis, når den finder det godtgjort, at luftfartøjet opfylder kravene i bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012.«

10)

I tillæg I foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 5.1, nr. 3 og 4, affattes således:

»3.

Organisationen skal påse, at enhver ændring af luftfartøjet i henhold til bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, i henhold til bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012 godkendes, inden den foretages.

I tilfælde af et luftfartøj, der er omfattet af en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse, skal organisationen udarbejde en overensstemmelseserklæring for enhver ændring i overensstemmelse med sektion A, subpart F, i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, inden den foretages.

4.

Organisationen skal påse, at enhver reparation af luftfartøjet i henhold til bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, i henhold til bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012 godkendes, inden den udføres.

I tilfælde af et luftfartøj, der er omfattet af en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse, skal organisationen udarbejde en overensstemmelseserklæring for enhver reparation i overensstemmelse med sektion A, subpart N, i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, inden den udføres.«


BILAG II

I bilag II (del-145) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I punkt 145.A.42 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a), nr. i), affattes således:

»i)

Komponenter, der er i tilfredsstillende stand, frigivet på en EASA-formular 1 eller tilsvarende og mærket i overensstemmelse med subpart Q i bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, subpart Q i sektion A i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, medmindre andet er angivet i punkt 21.A.307 i bilag I (del 21) eller punkt 21L.A.193 i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, i punkt M.A.502 i bilag I (del-M), i punkt ML.A.502 i bilag III (del-ML) eller i dette bilag (del-145).«

ii)

Litra b), nr. iv), affattes således:

»iv)

De komponenter, der er omhandlet i punkt 21.A.307, litra b), nr. 2), i bilag I (del 21) eller i punkt 21L.A.193, litra b), nr. 2, i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, må kun monteres, hvis luftfartøjsejeren anser dem for egnet til montering på eget luftfartøj.«

2)

Punkt 145.A.60, litra b), erstattes af følgende:

»b)

Organisationen skal til sin kompetente myndighed og til den organisation, der er ansvarlig for konstruktionen af luftfartøjet eller komponenten, indberette:

i)

enhver konstateret sikkerhedsrelateret hændelse eller tilstand vedrørende luftfartøjet eller komponenten, som til fare for, eller, hvis den ikke korrigeres eller håndteres, kunne være til fare for et luftfartøj, de ombordværende eller enhver anden person og

ii)

navnlig ethvert havari eller alvorlig hændelse.«


BILAG III

I bilag III (del 66) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 66.A.45, litra h), nr. ii), nr. 3), affattes således:

»3)

hvis ansøger kun har fremlagt dokumentation for ét års erfaring i overensstemmelse med undtagelsen i punkt 66.A.30, litra a), nr. 2b, nr. ii), skal følgende begrænsning påtegnes certifikatet:

»komplekse vedligeholdelsesopgaver i henhold til tillæg VII til bilag I (del-M), standardændringer i henhold til punkt 21.A.90B i bilag I (del 21) og punkt 21L.A.62 og punkt 21L.A.102 i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012 og standardreparationer i henhold til punkt 21.A.431B i bilag I (del 21) og i henhold til punkt 21L.A.202 eller punkt 21L.A.222 i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012.«

Indehaveren af et luftfartøjsvedligeholdelsescertifikat i underkategori B1.2 med påtegning af gruppe 3-rettigheder eller i kategori B3 med påtegning af rettigheden »ikke-trykregulerede flyvemaskiner med stempelmotorer med en MTOM på 2 000 kg og derunder« anses for at opfylde kravene til udstedelse af et certifikat i underkategorierne L1 og L2 med de tilsvarende komplette rettigheder og med de samme begrænsninger som i det erhvervede B1.2-/B3-certifikat.«

2)

Punkt 66.B.130, litra b), affattes således:

»b)

Hvad angår typeuddannelse inden for luftskibe i gruppe 1, skal kurserne i alle tilfælde være godkendt direkte af den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed skal have en procedure til sikring af, at pensum for luftskibstypeuddannelsen omfatter alle de elementer, der er indeholdt i vedligeholdelsesdataene fra indehaveren af konstruktionsgodkendelsen (DAH) eller fra den, der afgiver en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse.«


BILAG IV

I bilag Vb (del-ML) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt ML.A.302, litra c), erstattes af følgende:

»c)

Luftfartøjsvedligeholdelsesprogrammet (AMP):

1)

skal indeholde en tydelig angivelse af luftfartøjets ejer og det luftfartøj, som det vedrører, herunder enhver installeret motor og propel, hvis det er relevant

2)

skal indeholde enten:

a)

de opgaver eller inspektioner, der er indeholdt i det gældende minimumsinspektionsprogram (MIP), jf. litra d)

b)

eller de instruktioner om vedvarende luftdygtighed (ICA), der er udstedt af indehaveren af konstruktionsgodkendelsen (DAH)

c)

de ICA, som udstedes af den, der afgiver en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse.«

2)

Punkt ML.A.304 erstattes af følgende:

»ML.A.304 Oplysninger i forbindelse med ændringer og reparationer

En person eller organisation, der reparerer et luftfartøj eller en komponent, skal vurdere eventuelle skader. Ændringer og reparationer skal, alt efter tilfældet, udføres ved hjælp af de relevante data, der er:

a)

godkendt af agenturet

b)

godkendt af en konstruktionsorganisation, der overholder bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012

c)

indeholdt i de krav, der er omhandlet i punkt 21.A.90B eller punkt 21.A.431B i bilag I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012

d)

indeholdt i de krav, der er omhandlet i punkt 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 eller 21L.A.222 i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012

e)

indeholdt i en erklæring, der er afgivet i henhold til bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012.«

3)

Punkt ML.A.401, litra b), erstattes af følgende:

»b)

I dette bilag forstås ved »relevante vedligeholdelsesoplysninger«:

1)

alle relevante krav, procedurer, standarder eller oplysninger, der fastsættes eller gives af den kompetente myndighed eller agenturet

2)

ethvert relevant luftdygtighedsdirektiv (AD)

3)

gældende ICA og andre vedligeholdelsesinstruktioner, der er udstedt af indehaveren af typecertifikatet, indehaveren af det supplerende typecertifikat, den, der har afgivet en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse, og enhver anden organisation, som i overensstemmelse med bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012 offentliggør sådanne oplysninger

4)

for komponenter, der er godkendt til installation af indehaveren af konstruktionsgodkendelsen eller den, der har afgivet erklæring om konstruktionsoverensstemmelse, de gældende vedligeholdelsesinstruktioner, der er offentliggjort af komponentfabrikanterne og godkendt af indehaveren af konstruktionsgodkendelsen eller den, der har afgivet erklæring om konstruktionsoverensstemmelse

5)

alle relevante oplysninger udstedt i overensstemmelse med punkt 145.A.45, litra d).«

4)

Punkt ML.A.501, litra a), affattes således:

»a)

Medmindre andet er fastsat i subpart F i bilag I (del-M), i bilag II (del-145), i bilag Vd (del-CAO) til nærværende forordning eller i punkt 21.A.307 i bilag I (del 21) eller i punkt 21L.A.193 i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, må en komponent kun monteres, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

i)

den er i en tilfredsstillende stand

ii)

den er blevet behørigt frigivet til tjeneste ved hjælp af en EASA-formular 1 som fastsat i tillæg II til bilag I (del-M) eller et ækvivalent dokument

iii)

den er mærket i overensstemmelse med subpart Q i bilag I (del 21) eller sektion A, subpart Q, i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012.«

5)

I punkt ML.A.502 foretages følgende ændringer:

i)

litra a) affattes således:

»a)

Komponenter, der er godkendt af ejeren i henhold til punkt 21.A.307, litra b), nr. 2), i bilag I (del 21) eller i henhold til punkt 21L.A.193, litra b), nr. 2, i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, kan vedligeholdes af enhver person eller organisation med forbehold af, at ejeren på ny godkender dem på de betingelser, der er fastsat i punkt 21.A.307, litra b), nr. 2), i bilag I (del 21) eller i punkt 21L.A.193, litra b), nr. 2, i bilag Ib (del 21 Light). Denne vedligeholdelse giver ikke ret til udstedelse af en EASA-formular 1 som fastsat i tillæg II til bilag I (del-M) og er omfattet af kravene til frigivelse af luftfartøjer.«

ii)

Litra c) affattes således:

»c)

De komponenter, der er omhandlet i punkt 21.A.307, litra b), nr. 3)–6), i bilag I (del 21) eller i punkt 21L.A.193, litra b), nr. 3–6, i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, kan vedligeholdes af enhver person eller organisation. Uanset litra b) frigives disse vedligeholdte komponenter sammen med en »erklæring om fuldførelse af vedligeholdelsen«, der er udstedt af den person eller organisation, der udførte vedligeholdelsen. »Erklæringen om fuldførelse af vedligeholdelsen« skal som minimum indeholde grundlæggende oplysninger om det udførte vedligeholdelsesarbejde, datoen for fuldførelse af vedligeholdelsen og identifikation af den organisation eller person, der udsteder den. Den skal betragtes som vedligeholdelsesdokumentation og er ækvivalent med en EASA-formular 1 for den vedligeholdte komponent.«

6)

Punkt ML.A.902, litra b), nr. 5), affattes således:

»5)

en ændring eller reparation af luftfartøjet eller enhver komponent, der er monteret på luftfartøjet, er ikke i overensstemmelse med bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012.«

7)

I punkt ML.A.903 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a), nr. 6), affattes således:

»6)

alle ændringer og reparationer, der er blevet foretaget på luftfartøjet, er blevet registreret og er i overensstemmelse med bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012«

ii)

Litra a), nr. 11), affattes således:

»11)

om fornødent besidder luftfartøjet et støjcertifikat svarende til luftfartøjets aktuelle konfiguration i overensstemmelse med subpart I i bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, sektion A, subpart I, i bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012.«

8)

Punkt ML.A.905, litra a), nr. 2), affattes således:

»2)

og dernæst ansøge den nye medlemsstat om udstedelse af et nyt luftdygtighedsbevis i henhold til bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012.«

9)

I punkt ML.A.906 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a), nr. 1), affattes således:

»1)

ansøge registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed om at få udstedt et nyt luftdygtighedsbevis i henhold til bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012«

ii)

Litra d) affattes således:

»d)

Registreringsmedlemsstatens kompetente myndighed udsteder et nyt luftdygtighedsbevis, hvis luftfartøjet opfylder kravene i bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012.«

10)

I tillæg I foretages følgende ændringer:

i)

Litra e), nr. 1), nr. iii) og iv) affattes således:

»iii)

Organisationen skal påse, at enhver ændring af luftfartøjet i henhold til bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012 godkendes, inden den pågældende ændring foretages.

I tilfælde af et luftfartøj, der er omfattet af en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse, skal organisationen udarbejde en overensstemmelseserklæring for enhver ændring i overensstemmelse med bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, inden den foretages.

iv)

Organisationen skal påse, at enhver reparation af luftfartøjet i henhold til bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012 (del21) godkendes, inden den pågældende reparation udføres.

I tilfælde af et luftfartøj, der er omfattet af en erklæring om konstruktionsoverensstemmelse, skal organisationen udarbejde en overensstemmelseserklæring for enhver reparation i overensstemmelse med bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, inden den udføres.«


BILAG V

I bilag Vc (del-CAMO) til Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 foretages følgende ændring:

Punkt CAMO.A.160, litra b), affattes således:

»b)

Uanset litra a) skal organisationen til den kompetente myndighed og den organisation, der er ansvarlig for luftfartøjets konstruktion, indberette enhver form for hændelse, funktionsfejl, teknisk fejl, overskridelse af tekniske begrænsninger eller begivenhed, der ville fremhæve unøjagtige, ufuldstændige eller tvetydige oplysninger i data om operationel egnethed, som er fastsat i overensstemmelse med bilag I (del 21) eller, hvor det er relevant, bilag Ib (del 21 Light) til forordning (EU) nr. 748/2012, eller anden uregelmæssig omstændighed, der har eller kan have bragt luftfartøjets sikre operation i fare, og som ikke har resulteret i et havari eller en alvorlig hændelse.«


Top