EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1343

Kommissionens forordning (EU) 2022/1343 af 29. juli 2022 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acequinocyl, chlorantraniliprol og emamectin i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

C/2022/5371

OJ L 202, 2.8.2022, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1343/oj

2.8.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/1343

af 29. juli 2022

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acequinocyl, chlorantraniliprol og emamectin i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (MRL'er) for acequinocyl, chlorantraniliprol og emamectin.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (2) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for acequinocyl. For nogle produkter anbefalede autoriteten at forhøje eller bevare de gældende MRL'er. MRL'erne for de nævnte produkter bør i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Autoriteten konkluderede endvidere, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for grapefrugter, appelsiner, limefrugter, mandariner, hasselnødder, æbler, pærer, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, spisedruer og druer til vinfremstilling, tomater, auberginer/ægplanter, humle, svin (muskel, fedt, lever og nyre), kvæg (muskel, fedt, lever og nyre) og for dyr af hestefamilien (muskel, fedt, lever og nyre), og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(3)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (3) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for chlorantraniliprol. Autoriteten anbefalede at sænke MRL'erne for mandler, paranødder, cashewnødder, kastanjer, kokosnødder, hasselnødder, macadamia, pekannødder, pinjekerner, pistacienødder, valnødder, æbler, pærer, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, sukkermajs, blomkål, bladselleri, kaffebønner og muskel (svin, kvæg, får, ged og dyr af hestefamilien). For andre produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de gældende MRL'er. MRL'erne for de nævnte produkter bør i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Autoriteten anbefalede at bevare den gældende MRL på 20 mg/kg for grønkål/kokål. Medlemsstaterne anmodede dog om at hæve MRL'en for grønkål/kokål til 40 mg/kg, hvilket er Codex-maksimalgrænseværdien (CXL) for radiseblade, fordi radiseblade i øjeblikket er klassificeret i del B i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 i undergruppen »Grønkål«. Da CXL'en for radiseblade i 2015 blev indført i EU-lovgivningen, var radiseblade ikke udtrykkeligt nævnt i EU-lovgivningen. De blev derfor anset for at tilhøre undergruppen »Spæde blade (herunder af Brassica-arter)« og ikke undergruppen »Grønkål«. Medlemsstaterne anmodede om at følge den nuværende klassificering. Autoriteten konkluderede endvidere, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for sød peberfrugt, meloner, vandmeloner, vindrueblade og blade af lignende arter, jordnødder, solsikkefrø og rapsfrø, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(4)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (4) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for emamectin. Autoriteten foreslog at ændre definitionen på restkoncentration for emamectin B1a samt salte heraf, udtrykt som emamectin B1a (fri base). Autoriteten anbefalede at sænke MRL'erne for blommer, kartofler, agurker, drueagurker/asieagurker, courgetter, meloner, vandmeloner, broccoli, blomkål, rosenkål, hovedkål, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, havesalat, havekarse og andre spirer og skud, langskulpet vinterkarse, salatsennep/rucola, rød sennep, spæde blade (herunder af Brassica-arter), kørvel, purløg, selleriblade, persille, salvie, rosmarin, timian, basilikum og spiselige blomster, laurbærblade, estragon, ærter (uden bælg) og artiskokker. For andre produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de gældende MRL'er. MRL'erne for de nævnte produkter bør i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Autoriteten konkluderede endvidere, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for appelsiner, citroner, mandariner, spisedruer og druer til vinfremstilling, græskar, bredbladet endivie, bomuldsfrø, svin (muskel, fedt, lever og nyre), kvæg (muskel, fedt, lever og nyre), får (muskel, fedt, lever og nyre), geder (muskel, fedt, lever og nyre), dyr af hestefamilien (muskel, fedt, lever og nyre), andre opdrættede landdyr (muskel, fedt, lever og nyre) og mælk (fra kvæg, får, geder og heste), og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet. Disse MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Autoritetens konkluderede endvidere, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'en for abrikoser. Der blev indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005, om ændring af de gældende MRL'er, blandt andet også for abrikoser. Autoriteten konkluderede i sin udtalelse (5), at samtlige krav vedrørende dataindberetningens fuldkommenhed var opfyldt, og at den ændring af MRL'en for abrikoser, som ansøgeren havde anmodet om, var acceptabel. Denne ændring er blevet behandlet i Kommissionens forordning (EU) 2022/476 (6), og der er derfor ikke behov for yderligere oplysninger om abrikoser.

(5)

Gældende CXL'er blev taget i betragtning i forbindelse med autoritetens begrundede udtalelser. CXL'er, der er sikre for forbrugerne i Unionen, blev taget i betragtning i forbindelse med fastsættelsen af MRL'er.

(6)

For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt i Unionen, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller CXL'er, bør MRL'erne fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien (»LOD'en«) eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(8)

På baggrund af EFSA's begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(9)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(10)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(11)

For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsordning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(12)

Inden de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret i Unionen eller importeret til Unionen inden den 22. februar 2023.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 22. februar 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Begrundet udtalelse — Review of the existing maximum residue levels for acequinocyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(1): 5983.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Begrundet udtalelse — Review of the existing maximum residue levels for acequinocyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020; 18(9): 6235.

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet; Begrundet udtalelse — Review of the existing maximum residue levels for emamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(8):5803.

(5)  Begrundet udtalelse — Modification of the existing maximum residue levels for emamectin in various crops. EFSA Journal 2021;19(8):6824.

(6)  Kommissionens forordning (EU) 2022/476 af 24. marts 2022 om ændring af bilag af II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for eddikesyre, azoxystrobin, benzovindiflupyr, cyantraniliprol, cyflufenamid, emamectin, flutolanil, svovlkalk, maltodextrin og proquinazid i eller på visse produkter (EUT L 98 af 25.3.2022, s. 9).


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1.

I bilag II indsættes følgende kolonner vedrørende acequinocyl, chlorantraniliprol og emamectin:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for  (1)

Acequinocyl (F)

Chlorantraniliprol (F)

Emamectin B1a samt salte heraf, udtrykt som emamectin B1a (fri base) (R) (F)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,6 (+)

0,7

 

0110010

Grapefrugter

(+)

 

0,002  (*1)

0110020

Appelsiner

(+)

 

0,003 (+)

0110030

Citroner

(+)

 

0,003 (+)

0110040

Limefrugter

(+)

 

0,002  (*1)

0110050

Mandariner

(+)

 

0,003 (+)

0110990

Andet (2)

 

 

0,002  (*1)

0120000

Trænødder

0,01  (*1)

0,03

0,005  (*1)

0120010

Mandler

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

0120060

Hasselnødder

(+)

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

(+)

0120990

Andet (2)

 

 

 

0130000

Kernefrugter

0,4 (+)

0,4

0,02

0130010

Æbler

(+)

 

 

0130020

Pærer

(+)

 

 

0130030

Kvæder

(+)

 

 

0130040

Mispel

(+)

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

(+)

 

 

0130990

Andet (2)

 

 

 

0140000

Stenfrugter

 

1

 

0140010

Abrikoser

0,01  (*1)

 

0,05

0140020

Kirsebær (søde)

0,1

 

0,04

0140030

Ferskner

0,1

 

0,15

0140040

Blommer

0,03

 

0,015

0140990

Andet (2)

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

0151000

a)

Druer

0,8

1

0,04

0151010

Spisedruer

(+)

 

(+)

0151020

Druer til vinfremstilling

(+)

 

(+)

0152000

b)

Jordbær

0,01  (*1)

1

0,05

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01  (*1)

1,5

0,002  (*1)

0153010

Brombær

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

0153990

Andet (2)

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0154010

Blåbær

 

1,5

 

0154020

Tranebær

 

1

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

1

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

1

 

0154050

Hyben

 

1

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

1

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

1

 

0154080

Hyldebær

 

1

 

0154990

Andet (2)

 

1

 

0160000

Diverse frugter med:

0,01  (*1)

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

0161010

Dadler

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161020

Figner

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161030

Spiseoliven

 

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0161040

Kumquat

 

0,7

0,002  (*1)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0,01  (*1)

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

0,15

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

0,002  (*1)

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

0,002  (*1)

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

0,002  (*1)

0162050

Stjerneæbler

 

 

0,002  (*1)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

0,002  (*1)

0162990

Andet (2)

 

 

0,002  (*1)

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0163020

Bananer

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163030

Mangofrugter

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163040

Papajaer

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163050

Granatæbler

 

0,4

0,002  (*1)

0163060

Cherimoya

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163070

Guavaer

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163090

Brødfrugter

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163100

Durianfrugter

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0211000

a)

Kartofler

 

0,03

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0,02

 

0212010

Maniokker

 

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

0,06

 

0213020

Gulerødder

 

0,08

 

0213030

Knoldselleri

 

0,06

 

0213040

Peberrod

 

0,06

 

0213050

Jordskokker

 

0,06

 

0213060

Pastinakker

 

0,06

 

0213070

Persillerod

 

0,06

 

0213080

Radiser

 

0,5

 

0213090

Havrerod

 

0,06

 

0213100

Kålroer

 

0,06

 

0213110

Majroer

 

0,06

 

0213990

Andet (2)

 

0,06

 

0220000

Løg

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0220010

Hvidløg

 

 

 

0220020

Løg

 

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

0220990

Andet (2)

 

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

0,02

0231010

Tomater

0,3 (+)

0,6

 

0231020

Sød peberfrugt

0,01  (*1)

1 (+)

 

0231030

Auberginer/ægplanter

0,3 (+)

0,6

 

0231040

Okra, lady's fingers

0,01  (*1)

0,6

 

0231990

Andet (2)

0,01  (*1)

0,6

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0,3

0,007

0232010

Agurker

0,08

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

0,04

 

 

0232030

Courgetter

0,08

 

 

0232990

Andet (2)

0,01  (*1)

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,01  (*1)

0,3

0,008

0233010

Meloner

 

(+)

 

0233020

Græskar

 

 

(+)

0233030

Vandmeloner

 

(+)

 

0233990

Andet (2)

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*1)

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

0,003

0241010

Broccoli

 

1,5

 

0241020

Blomkål

 

0,5

 

0241990

Andet (2)

 

0,5

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

0,004

0242010

Rosenkål

 

0,01  (*1)

 

0242020

Hovedkål

 

2

 

0242990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

20

0,2

0243020

Grønkål/kokål

 

40

0,03

0243990

Andet (2)

 

20

0,03

0244000

d)

Kålrabi

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01  (*1)

 

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

20

0,6

0251020

Havesalat

 

20

0,2

0251030

Bredbladet endivie

 

20

0,15 (+)

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

20

0,6

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

20

0,6

0251060

Salatsennep/rucola

 

20

0,6

0251070

Rød sennep

 

20

0,6

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

40

0,6

0251990

Andet (2)

 

20

0,6

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  (*1)

20

0,2

0252010

Spinat

 

 

 

0252020

Portulakker

 

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

 

0252990

Andet (2)

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*1)

20 (+)

0,002  (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*1)

20

0,6

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1)

20

0,002  (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02  (*1)

20

 

0256010

Kørvel

 

 

0,2

0256020

Purløg

 

 

0,2

0256030

Selleriblade

 

 

0,2

0256040

Persille

 

 

0,2

0256050

Salvie

 

 

0,6

0256060

Rosmarin

 

 

0,2

0256070

Timian

 

 

0,2

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

0,2

0256090

Laurbærblade

 

 

0,2

0256100

Estragon

 

 

0,2

0256990

Andet (2)

 

 

0,2

0260000

Bælgplanter

0,01  (*1)

 

 

0260010

Bønner (med bælg)

 

0,8

0,03

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0,01  (*1)

0,015

0260030

Ærter (med bælg)

 

2

0,03

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0260050

Linser

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0260990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  (*1)

 

 

0270010

Alm. asparges

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

8

0,002  (*1)

0270030

Bladselleri

 

8

0,002  (*1)

0270040

Knoldfennikel

 

8

0,002  (*1)

0270050

Artiskokker

 

2

0,09

0270060

Porrer

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270070

Rabarber

 

8

0,002  (*1)

0270080

Bambusskud

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270090

Palmehjerter

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*1)

0,3

0,005  (*1)

0300010

Bønner

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

0300030

Ærter

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

0300990

Andet (2)

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*1)

 

0,005  (*1)

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

2

 

0401020

Jordnødder

 

0,06 (+)

 

0401030

Valmuefrø

 

2

 

0401040

Sesamfrø

 

2

 

0401050

Solsikkefrø

 

2 (+)

 

0401060

Rapsfrø

 

2 (+)

 

0401070

Sojabønner

 

0,05

 

0401080

Sennepsfrø

 

2

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0,3

(+)

0401100

Græskarfrø

 

2

 

0401110

Saflorfrø

 

2

 

0401120

Hjulkronefrø

 

2

 

0401130

Sæddodderfrø

 

2

 

0401140

Hampfrø

 

2

 

0401150

Kristpalmefrø

 

2

 

0401990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

0402000

Olieholdige frugter

 

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0,01  (*1)

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0,01  (*1)

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0,8

 

0402040

Kapok

 

0,01  (*1)

 

0402990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

0500000

KORN

0,01  (*1)

 

0,005  (*1)

0500010

Byg

 

0,02

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0,02

 

0500030

Majs

 

0,02

 

0500040

Alm. hirse

 

0,02

 

0500050

Havre

 

0,02

 

0500060

Ris

 

0,4

 

0500070

Rug

 

0,02

 

0500080

Alm. durra/sorghum

 

0,02

 

0500090

Hvede

 

0,02

 

0500990

Andet (2)

 

0,02

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*1)

 

 

0610000

Te

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0620000

Kaffebønner

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0630000

Urteudtræk fra

 

0,05  (*1)

 

0631000

a)

blomster

 

 

0,01  (*1)

0631010

Kamille

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

2

0632010

Jordbær

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

0,01  (*1)

0633010

Baldrian

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

0,01  (*1)

0640000

Kakaobønner

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0650000

Karob/johannesbrød

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0700000

HUMLE

20 (+)

40

0,01  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

0810080

Bukkehornsfrø

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0820010

Allehånde

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

0840010

Lakrids

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0840020

Ingefær (10)

 

 

 

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

0840990

Andet (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0860010

Saffrankrokus

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

0,01  (*1)

 

0900020

Sukkerrør

 

0,5

 

0900030

Cicorierødder

 

0,01  (*1)

 

0900990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

1010000

Varer fra

0,01  (*1)

 

 

1011000

a)

svin

 

 

 

1011010

Muskel

(+)

0,03

0,004 (+)

1011020

Fedt

(+)

0,2

0,02 (+)

1011030

Lever

(+)

0,2

0,08 (+)

1011040

Nyre

(+)

0,2

0,08 (+)

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,2

0,08

1011990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

b)

kvæg

 

 

 

1012010

Muskel

(+)

0,03

0,004 (+)

1012020

Fedt

(+)

0,2

0,02 (+)

1012030

Lever

(+)

0,2

0,08 (+)

1012040

Nyre

(+)

0,2

0,08 (+)

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,2

0,08

1012990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

c)

får

 

 

 

1013010

Muskel

 

0,03

0,004 (+)

1013020

Fedt

 

0,2

0,02 (+)

1013030

Lever

 

0,2

0,08 (+)

1013040

Nyre

 

0,2

0,08 (+)

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,2

0,08

1013990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

d)

geder

 

 

 

1014010

Muskel

 

0,03

0,004 (+)

1014020

Fedt

 

0,2

0,02 (+)

1014030

Lever

 

0,2

0,08 (+)

1014040

Nyre

 

0,2

0,08 (+)

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,2

0,08

1014990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

1015010

Muskel

(+)

0,03

0,004 (+)

1015020

Fedt

(+)

0,2

0,02 (+)

1015030

Lever

(+)

0,2

0,08 (+)

1015040

Nyre

(+)

0,2

0,08 (+)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,2

0,08

1015990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

f)

fjerkræ

 

 

0,01  (*1)

1016010

Muskel

 

0,02

 

1016020

Fedt

 

0,08

 

1016030

Lever

 

0,07

 

1016040

Nyre

 

0,01  (*1)

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,08

 

1016990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

1017010

Muskel

 

0,03

0,004 (+)

1017020

Fedt

 

0,2

0,02 (+)

1017030

Lever

 

0,2

0,08 (+)

1017040

Nyre

 

0,2

0,08 (+)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,2

0,08

1017990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Mælk

0,01  (*1)

0,05

0,002  (*1)

1020010

Kvæg

(+)

 

(+)

1020020

Får

 

 

(+)

1020030

Geder

 

 

(+)

1020040

Heste

(+)

 

(+)

1020990

Andet (2)

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*1)

0,2

0,01  (*1)

1030010

Kyllinger

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

 

Acequinocyl (F)

(F) Fedtopløselig

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder og lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger den 2. august 2024 eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0120060 Hasselnødder

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger den 2. august 2024 eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011010 Muskel

1011020 Fedt

1011030 Lever

1011040 Nyre

1012010 Muskel

1012020 Fedt

1012030 Lever

1012040 Nyre

1015010 Muskel

1015020 Fedt

1015030 Lever

1015040 Nyre

1020010 Kvæg

1020040 Heste

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om hydrolyseundersøgelser, der simulerer pasteurisering, kogning og sterilisation, ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger den 2. august 2024 eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0110000 Citrusfrugter

0110010 Grapefrugter

0110020 Appelsiner

0110030 Citroner

0110040 Limefrugter

0110050 Mandariner

0130000 Kernefrugter

0130010 Æbler

0130020 Pærer

0130030 Kvæder

0130040 Mispel

0130050 Japanmispel/loquat

0151010 Spisedruer

0151020 Druer til vinfremstilling

0231010 Tomater

0231030 Auberginer/ægplanter

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og hydrolyseundersøgelser, der simulerer pasteurisering, kogning og sterilisation, ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger den 2. august 2024 eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0700000 HUMLE

Chlorantraniliprol (F)

(F) Fedtopløselig

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger den 2. august 2024 eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0231020 Sød peberfrugt

0233010 Meloner

0233030 Vandmeloner

0401020 Jordnødder

0401050 Solsikkefrø

0401060 Rapsfrø

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om de lagringsbetingelser, der er anvendt i restkoncentrationstestene, ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger den 2. august 2024 eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0253000 c) Vindrueblade og blade af lignende arter

Emamectin B1a samt salte heraf, udtrykt som emamectin B1a (fri base) (R) (F)

(R) Definitionen på restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer: Emamectin B1a samt salte heraf, udtrykt som emamectin B1a (fri base) - kode 1000000: Emamectin B1a

(F) Fedtopløselig

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger den 2. august 2024 eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0110020 Appelsiner

0110030 Citroner

0110050 Mandariner

0151010 Spisedruer

0151020 Druer til vinfremstilling

1011010 Muskel

1011020 Fedt

1011030 Lever

1011040 Nyre

1012010 Muskel

1012020 Fedt

1012030 Lever

1012040 Nyre

1013010 Muskel

1013020 Fedt

1013030 Lever

1013040 Nyre

1014010 Muskel

1014020 Fedt

1014030 Lever

1014040 Nyre

1015010 Muskel

1015020 Fedt

1015030 Lever

1015040 Nyre

1017010 Muskel

1017020 Fedt

1017030 Lever

1017040 Nyre

1020010 Kvæg

1020020 Får

1020030 Geder

1020040 Heste

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger den 2. august 2024 eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0233020 Græskar

0251030 Bredbladet endivie

0401090 Bomuldsfrø

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger den 2. august 2024 eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0120110 Valnødder«

2.

I bilag III, del A, udgår kolonnerne vedrørende acequinocyl, chlorantraniliprol og emamectin.


(*1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, for hvilke der er fastsat MRL'er.


Top