EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1322

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1322 af 25. juli 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 for så vidt angår listerne over animalske produkter, animalske biprodukter og sammensatte produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder (EØS-relevant tekst)

C/2022/5124

OJ L 200, 29.7.2022, p. 25–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1322/oj

29.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 200/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1322

af 25. juli 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 for så vidt angår listerne over animalske produkter, animalske biprodukter og sammensatte produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 47, stk. 2, første afsnit, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 (2) er der fastsat lister over dyr og animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter og afledte produkter og sammensatte produkter samt hø og halm, der skal fremvises til offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, ved angivelse af deres respektive koder i den kombinerede nomenklatur (»KN-koder«), der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3).

(2)

Ved artikel 3, 5 og 12 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 (4) er der fastsat importkrav til sendinger af varer med visse KN-koder og koder i det harmoniserede system (»HS-koder«) i del II i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87. Disse bestemmelser blevet ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/887 (5). Delegeret forordning (EU) 2022/887 præciserer de gældende koder ved at tilføje de manglende koder og fjerne koder, som ikke længere er relevante. KN-kode 0901, 1902 19, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20, 1904 90 80, 2008 99, 2906, 2936 og 3002 49 00 bør derfor tilføjes til listerne i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 for at undgå enhver tvetydighed med hensyn til, hvilke sendinger af varer der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolstederne.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1832 (6) blev der indført ændringer i KN-koderne og varebeskrivelserne, herunder animalske biprodukter. Gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 bør derfor afspejle disse ændringer.

(4)

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 af 13. april 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår listerne over dyr, animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, sammensatte produkter samt hø og halm, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2007 og Kommissionens beslutning 2007/275/EF (EUT L 132 af 19.4.2021, s. 24).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 af 4. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 18).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/887 af 28. marts 2022 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/625 for så vidt angår koder i den kombinerede nomenklatur og det harmoniserede system og importbetingelser for visse sammensatte produkter, om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2122 for så vidt angår visse varer og fugle holdt som selskabsdyr, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af delegeret forordning (EU) 2021/630 for så vidt angår krav til sammensatte produkter, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne (EUT L 154 af 7.6.2022, s. 23).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1832 af 12. oktober 2021 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 385 af 29.10.2021, s. 1).


BILAG

»BILAG

LISTER OVER DYR, ANIMALSKE PRODUKTER, AVLSMATERIALE, ANIMALSKE BIPRODUKTER OG AFLEDTE PRODUKTER, SAMMENSATTE PRODUKTER SAMT HØ OG HALM, DER ER OMFATTET AF OFFENTLIG KONTROL PÅ GRÆNSEKONTROLSTEDER, JF. ARTIKEL 3

Bestemmelser:

1.

Generelle bemærkninger

Der tilføjes generelle bemærkninger til visse kapitler for at præcisere, hvilke dyr eller varer der vil være omfattet af det pågældende kapitel. Endvidere henvises der om fornødent til specifikke krav, der er fastsat i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (1).

Listen over sammensatte produkter, som opfylder specifikke betingelser, og som er undtaget fra kontrol ved grænsekontrolsteder, er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 (2).

2.

Kapitelbestemmelser

Listerne i dette bilag er struktureret i kapitler, der svarer til de relevante kapitler i den kombinerede nomenklatur (KN), jf. bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (3).

Kapitelbestemmelserne er forklaringer, der om nødvendigt er uddraget af bestemmelserne til de enkelte kapitler i KN.

3.

Uddrag af de forklarende bemærkninger og tariferingsudtalelserne i det harmoniserede system

Yderligere oplysninger om de forskellige kapitler er om nødvendigt blevet uddraget af de forklarende bemærkninger og tariferingsudtalelserne i Verdenstoldorganisationens harmoniserede system.

Tabeller:

4.

Kolonne 1 — KN-kode

I denne kolonne angives KN-koden. KN, der blev indført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er baseret på det internationale harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklaturkodesystem (HS), som blev indgået i Bruxelles den 14. juni 1983 og vedtaget ved Rådets afgørelse 87/369/EØF (4). KN gengiver positionerne og underpositionerne i HS med seks cifre, idet det syvende og ottende tal anvendes til at skabe yderligere underpositioner, som er specifikke for systemet.

Når der anvendes en 4-cifret kode: Medmindre andet er angivet, er alle dyr og varer, der som de første tal har disse 4 cifre, eller som er omfattet af disse 4 cifre, omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder. I de fleste af disse tilfælde er de relevante KN-koder i Traces-systemet, der er omhandlet i artikel 133, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (5), opdelt på seks- eller ottecifret niveau.

Hvis det kun kræves, at visse specifikke dyr og varer henhørende under en fire-, seks- eller ottecifret kode er omfattet af offentlig kontrol, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i KN, er koden markeret med »Ex«. I så fald bestemmes de dyr og varer, der er omfattet af denne forordning, på grundlag af KN-kodens anvendelsesområde og den dertil svarende beskrivelse i kolonne (2) og afgrænsningen og forklaringen i kolonne (3).

5.

Kolonne 2 — Beskrivelse

Dyre- og vareskrivelserne svarer til dem, der er fastsat i kolonnen med beskrivelser i KN.

Medmindre andet fremgår af tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur, anses beskrivelsen af dyr og varer i kolonne 2 kun for vejledende, idet de dyr og varer, der er omfattet af denne forordning, bestemmes ved de anførte KN-koder.

6.

Kolonne 3 — Afgrænsning og forklaring

I denne kolonne findes nærmere oplysninger om de pågældende dyr eller varer. Yderligere oplysninger om de dyr eller varer, som er dækket af de forskellige kapitler i KN, findes i de forklarende bemærkninger til Den Europæiske Unions kombinerede nomenklatur (6).

Produkter afledt af animalske biprodukter, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (7) og af forordning (EU) nr. 142/2011, er ikke specifikt angivet i EU-retten. Der skal foretages offentlig kontrol af produkter, der er delvist forarbejdet, men stadig er råvarer, som skal forarbejdes yderligere i en godkendt eller registreret virksomhed på bestemmelsesstedet. Officielle inspektører på grænsekontrolstederne skal om nødvendigt vurdere og præcisere, om et afledt produkt er tilstrækkeligt forarbejdet til ikke længere at kræve yderligere offentlig kontrol i henhold til EU-retten.

KAPITEL 1

LEVENDE DYR

Bestemmelser til kapitel 1 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter alle levende dyr, undtagen:

a)

fisk, krebsdyr, bløddyr og hvirvelløse vanddyr henhørende under pos. 0301, 0306, 0307 eller 0308

b)

mikrobekulturer og andre produkter henhørende under pos. 3002, og

c)

dyr henhørende under pos. 9508.«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Position 0106 omfatter bl.a. følgende tamdyr eller vildtlevende dyr:

A)

Pattedyr

1)

Primater.

2)

Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea), manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia), sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af underordenen Pinnipedia).

3)

Andre (f.eks. rensdyr, katte, hunde, løver, tigre, bjørne, elefanter, kameler (herunder dromedarer), zebraer, kaniner, harer, hjorte, antiloper (undtagen af underfamilien Bovinae, gemser, ræve, mink og andre dyr fra pelsdyropdræt).

B)

Krybdyr (herunder slanger og skildpadder)

C)

Fugle

1)

Rovfugle.

2)

Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

3)

Andre (f.eks. agerhøns, fasaner, vagtler, snepper, bekkasiner, duer, ryper, hortulaner, vildænder, vildgæs, drosler, solsorte, lærker, finker, mejser, kolibrier, påfugle, svaner og andre fugle, der ikke henhører under pos. 0105).

D)

Insekter, f.eks. bier (uanset om de transporteres i kasser eller bure eller stader).

E)

Andre, f.eks. frøer.

Denne position omfatter ikke dyr, der indgår i cirkusser, menagerier eller andre lignende omrejsende dyreforestillinger (pos. 9508).«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

0101

Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende

Alle

0102

Hornkvæg, levende

Alle

0103

Svin, levende

Alle

0104

Får og geder, levende

Alle

0105

Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og perlehøns, levende

Alle

0106

Andre dyr, levende

Alle, omfatter alle dyr fra følgende underpositioner:

0106 11 00 (primater)

0106 12 00 (hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia), sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af underordenen Pinnipedia).

0106 13 00 (kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae))

0106 14 (kaniner og harer)

0106 19 00 (andre varer): pattedyr, bortset fra varer henhørende under pos. 0101 , 0102 , 0103 , 0104 , 0106 11 , 0106 12 , 0106 13 og 0106 14 ; denne underposition omfatter hunde og katte

0106 20 00 (krybdyr, herunder slanger og skildpadder)

0106 31 00 (fugle: rovfugle)

0106 32 00 (fugle: papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer)

0106 33 00 (strudse: emuer (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 (andre fugle): omfatter fugle, der ikke henhører under pos. 0105 , 0106 31 , 0106 32 og 0106 33 ; denne underposition omfatter duer.

0106 41 00 (bier)

0106 49 00 (andre insekter end bier)

0106 90 00 (andre levende dyr): alle andre levende dyr, ikke andetsteds opført, dog ikke pattedyr, krybdyr, fugle og insekter. Levende frøer, uanset om de er bestemt til at blive holdt levende i terrarier eller til at blive aflivet til konsum, henhører under denne KN-kode.

KAPITEL 2

KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER

Bestemmelser til kapitel 2 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

de i pos. 0201-0208 og 0210 nævnte produkter, når de er uegnede til menneskeføde

b)

spiselige, ikkelevende insekter (pos. 0410)

c)

tarme, blærer og maver af dyr (pos. 0504) og dyreblod (pos. 0511 eller 3002) eller

d)

animalsk fedt, bortset fra varer henhørende under pos. 0209 (kapitel 15).«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke henhørende under denne position, men under position 0511 .

0202

Kød af hornkvæg, frosset

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke henhørende under denne position, men under position 0511 .

0203

Svinekød, fersk, kølet eller frosset

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke henhørende under denne position, men under position 0511 .

0204

Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke henhørende under denne position, men under position 0511 .

0205 00

Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke henhørende under denne position, men under position 0511 .

0206

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke henhørende under denne position, men under position 0511 .

0207

Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke henhørende under denne position, men under position 0511 .

0208

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

Alle. Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke henhørende under denne position, men under position 0511 .

Denne position omfatter råvarer til fremstilling af gelatine eller kollagen til konsum. Den omfatter også alt kød og alle spiselige slagtebiprodukter under følgende underpositioner:

0208 10 (af kaniner og harer)

0208 30 00 (af primater)

0208 40 (af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea) af manater og dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia) af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen Pinnipedia)

0208 50 00 (af krybdyr, herunder slanger og skildpadder)

0208 60 00 (af kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae))

0208 90 (andre varer: af tamduer og af vildt, undtagen kaniner og harer osv.): omfatter vagtelkød og kød af sæler, rensdyr eller andre pattedyrarter. Denne underposition omfatter også frølår under KN-kode 0208 90 70 .

0209

Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

Alle, omfatter såvel fedt som forarbejdet fedt som beskrevet i kolonne 2, selv om det kun er egnet til industriel brug (ikke egnet til konsum).

0210

Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

Alle, omfatter kød, kødprodukter og andre produkter af animalsk oprindelse.

Råvarer, som ikke er bestemt eller egnet til konsum, er dog ikke henhørende under denne position, men under position 0511 .

Omfatter forarbejdet animalsk protein og tørrede svineører til konsum. Selv når tørrede svineører anvendes til dyrefoder, præciserer bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1125/2006 (*1), at de kan være omfattet af 0210 99 49 . Tørrede slagteribiprodukter og svineører, uegnet til konsum, er klassificeret i KN-kode 0511 99 85 .

Pølser er omfattet af pos. 1601 .

Ekstrakter og saft af kød er omfattet af pos.1603 .

Fedtegrever er omfattet af pos. 2301 .

KAPITEL 3

FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter både levende fisk til opdræt og avl, levende prydfisk og levende fisk eller levende krebsdyr, der transporteres levende, men importeres til konsum.

Alle varer i dette kapitel er omfattet af offentlig kontrol.

Bestemmelser til kapitel 3 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

pattedyr henhørende under pos. 0106

b)

kød af pattedyr henhørende under pos. 0106 (pos. 0208 eller 0210)

c)

fisk (herunder lever, rogn og mælke deraf), krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, døde, uegnede til menneskeføde på grund af deres art eller tilstand (kapitel 5); mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde (pos. 2301), eller

d)

kaviar og kaviarerstatning fremstillet af fiskerogn (pos. 1604).

2.

Ved »pellets« forstås i dette kapitel produkter, der er agglomereret enten direkte ved sammenpresning eller ved tilsætning af små mængder bindemiddel.

3.

Pos. 0305 til 0308 omfatter ikke mel, pulver og pellets egnet til menneskeføde (pos. 0309).«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

0301

Fisk, levende

Alle, omfatter ørreder, ål, karper og alle andre arter eller alle fisk, der importeres med henblik på opdræt eller avl.

Levende fisk, der importeres til direkte konsum, behandles, hvad offentlig kontrol angår, som om de var produkter.

Omfatter prydfisk under KN-kode 0301 11 00 og 0301 19 00 .

0302

Fisk, fersk eller kølet, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

Alle, omfatter lever, rogn og mælke, fersk eller kølet, under KN-kode 0302 91 00 .

0303

Fisk, frosset, undtagen filet og andet fiskekød henhørende under pos. 0304

Alle, omfatter lever, rogn og mælke, frosset, henhørende under underposition 0303 91 .

0304

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk, kølet eller frosset

Alle.

0305

Fisk, tørret, saltet eller i saltlage; røget fisk, også kogt før eller under røgningen

Alle, omfatter fiskehoveder, -haler og -maver og andet spiseligt fiskeaffald.

0306

Krebsdyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede krebsdyr, også afskallede, også kogt før eller under røgningen; krebsdyr med skal, kogt i vand eller dampkogte, også kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage;

Alle.

Levende krebsdyr, der importeres til direkte konsum, betragtes og behandles, hvad offentlig kontrol angår, som om de var produkter.

Omfatter Artemia salinae (pryd) og deres cyster til brug som selskabsdyr, og alle levende prydkrebsdyr.

0307

Bløddyr, også uden skal, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede bløddyr, også uden skal, også kogt før eller under røgningen

Denne position omfatter også røgede bløddyr, som er kogt. Andre kogte bløddyr er omfattet af pos. 1605 .

Omfatter levende prydbløddyr.

Levende bløddyr, der importeres til direkte konsum, betragtes og behandles, hvad offentlig kontrol angår, som om de var produkter.

Omfatter alle underpos. fra 0307 11 til 0307 99 , herunder f.eks.:

0307 60 (snegle, undtagen havsnegle): omfatter landsnegle af arterne Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum og arter af Achatinides-familien. Omfatter levende snegle (herunder ferskvandssnegle) til direkte konsum samt sneglekød til konsum. Omfatter blancherede eller forberedte snegle. Yderligt forarbejdede produkter er omfattet af pos. 1605 .

0307 91 00 (andre bløddyr, levende, friske eller kølede, dvs. andre bløddyr end østers, kammuslinger, muslinger (Mytilus spp., Perna spp.), tiarmede blæksprutter, ottearmede blæksprutter, havsnegle, sandmuslinger, hjertemuslinger, arcamuslinger, søøre (Haliotis spp.) og konkylier (Strombus spp.): omfatter kød af havsneglearter, også afskallede.

0307 99 (andre bløddyr, undtagen levende, friske, kølede eller frosne, dvs. andre bløddyr end østers, kammuslinger, muslinger (Mytilus spp., Perna spp.), tiarmede blæksprutter, ottearmede blæksprutter, havsnegle, sandmuslinger, hjertemuslinger, arcamuslinger, søøre (Haliotis spp.) og konkylier (Strombus spp.).

0308

Hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, levende, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage; røgede hvirvelløse vanddyr, andre end krebsdyr og bløddyr, også kogt før eller under røgningen

Alle.

0309

Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, egnet til menneskeføde

Alle.

KAPITEL 4

MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

Bestemmelser til kapitel 4 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Ved »mælk« forstås sødmælk samt helt eller delvis skummet mælk.

2.

Med henblik på pos. 0403 kan yoghurt være koncentreret eller aromatiseret og være tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder, kakao, chokolade, krydderier, kaffe eller kaffeekstrakt, planter, plantedele, korn eller bagværk, forudsat at de tilsatte stoffer ikke er beregnet til helt eller delvist at erstatte mælkebestanddele, og at produktet bevarer karakteren af yoghurt.

3.

For anvendelsen af pos. 0405 gælder:

a)

Som »smør« betragtes naturligt smør, vallesmør, og rekombineret smør (fersk, saltet eller harsk, også i hermetisk lukkede beholdere), fremstillet udelukkende af mælk og med et indhold af mælkefedt på 80 vægtprocent eller derover, men ikke over 95 vægtprocent, et indhold af fedtfrit mælketørstof på ikke over 2 vægtprocent og et vandindhold på ikke over 16 vægtprocent. Smør indeholder ikke tilsatte emulgeringsmidler, men kan indeholde natriumchlorid, fødevarefarver, neutraliserende salte og kulturer af harmløse mælkesyreproducerende bakterier.

b)

Ved »smørbare mælkefedtprodukter« forstås smørbare emulsioner af typen vand-i-olie med mælkefedt som produktets eneste fedtstof, med et indhold af mælkefedt på 39 vægtprocent eller derover, men under 80 vægtprocent.

4.

Varer fremstillet ved koncentrering af valle og tilsat mælk eller mælkefedt skal tariferes som ost i pos. 0406 under forudsætning af, at følgende tre betingelser er opfyldt:

a)

et mælkefedtindhold i tørstoffet på 5 vægtprocent og derover

b)

et tørstofindhold på 70 vægtprocent og derover, men ikke over 85 vægtprocent og

c)

er formet eller i stand til at blive formet.

5.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

Ikkelevende insekter, uegnede til konsum (pos. 0511)

b)

produkter fremstillet af valle, med indhold af laktose på over 95 vægtprocent, udtrykt som vandfri laktose, beregnet på grundlag af tørstofindholdet (pos. 1702)

c)

produkter fremstillet af mælk ved erstatning af en eller flere naturlige bestanddele (fx mælkefedt) med et andet stof (fx vegetabilsk fedtstof) (pos. 1901 eller 2106) eller

d)

albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet) (pos. 3502) og globuliner (pos. 3504).

6.

Med henblik på pos. 0410 forstås der ved »insekter« spiselige, ikkelevende insekter, hele eller i dele, friske, kølede, frosne, tørrede, røgede, saltede eller i saltlage, såvel som mel og pulver af insekter, egnet til menneskeføde. Positionen omfatter imidlertid ikke spiselige, ikkelevende insekter, tilberedt eller konserveret på anden måde (almindeligvis afsnit IV).«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Position 0408 omfatter hele æg uden skal og æggeblommer af alle fugle. Varer under denne position kan være friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede (f.eks. cylindriske »langæg«), frosne eller på anden måde konserverede. Alle disse henhører under positionen, uanset om de indeholder tilsat sukker eller andre sødemidler, og uanset om de er beregnet til konsum eller til industriformål (f.eks. garvning).

Denne position omfatter ikke:

a)

Æggeolie (pos. 1506).

b)

Tilberedt æg, der indeholder krydderier, krydderurter eller andre tilsætningsstoffer (pos. 2106).

c)

Lecithin (pos. 2923).

d)

Separat æggehvide (ægalbumin) (pos. 3502).

(…)

Position 0409 omfatter honning, der er fremstillet af bier (Apis mellifera) eller af andre insekter, og som er slynget eller i vokstavlen eller med stykker af vokstavle, forudsat at der hverken er tilsat sukker eller andre stoffer. Honningen kan betegnes med den blomst, den stammer fra, oprindelsessted eller farve.

Pos. 0409 omfatter ikke kunsthonning og blandinger af naturlig honning og kunsthonning (pos. 1702).

(…)

Position 0410 omfatter insekter (som nævnt i bestemmelse 6 til dette kapitel) og andre animalske produkter egnet til konsum, der ikke er andetsteds tariferet i den kombinerede nomenklatur. Ikkelevende insekter, der er uegnede til konsum (herunder mel og pulver heraf), klassificeres i pos. 0511. Dette omfatter:

a)

Skildpaddeæg. Der er tale om æg, der er lagt af flod- eller havskildpadder; de kan være friske, tørrede eller på anden måde konserverede.

Skildpaddeolie er ikke omfattet (pos. 1506).

b)

Salanganesreder (»svalereder«). Disse består af et stof, der udskilles af fugle, og som hurtigt størkner ved eksponering for luft.

Reder kan frembydes ubehandlet, eller de kan være renset for at fjerne fjer, dun, støv og andre urenheder for at gøre dem egnede til konsum. De har i almindelighed form af hvidlige strimler eller tråde.

Salanganesreder har et højt proteinindhold og anvendes næsten udelukkende til supper eller andre tilberedte fødevarer.

Position 0410 omfatter ikke dyreblod, uanset om det er spiseligt eller ej, flydende eller tørret (pos. 0511 eller 3002).«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

0401

Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

Alle.

Mælk til foderbrug er omfattet af denne position, medens foder, der indeholder mælk, er omfattet af pos. 2309 .

Mælk til terapeutisk eller profylaktisk brug er omfattet af pos. 3001 .

0402

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler

Alle.

0403

Yoghurt; kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, kefir og anden fermenteret eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao

Alle. Omfatter fløde, aromatiseret eller tilsat frugt, frosset og syrnet mælk, til konsum.

Konsumis er omfattet af pos. 2105 .

Drikkevarer, der indeholder mælk, der er aromatiseret med kakao eller andre stoffer, er omfattet af pos. 2202 .

0404

Valle, også koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, varer bestående af naturlige mælkebestanddele, også tilsat sukker eller andre sødemidler, ikke andetsteds tariferet

Alle. Omfatter mælk til spædbørn.

KN-kode 0404 10 48 omfatter colostrum fra kvæg, i flydende form, affedtet og uden kaseinater, til konsum KN-kode 0404 90 21 omfatter spraytørret, fedtreduceret colostrumpulver, med kaseinater, til konsum.

0405

Smør og andre mælkefedtstoffer, smørbare mælkefedtprodukter

Alle.

0406

Ost og ostemasse

Alle.

0407

Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte

Alle. Omfatter rugeæg og specifikt patogenfrie æg, befrugtede æg til udrugning (0407 11 og 0407 19 ).

Omfatter friske æg (0407 21 til 0407 29 ) og andre æg (0407 90 ), uanset om de er egnede til konsum eller ej.

Omfatter »tusindårsæg«.

Ægalbumin, egnet til konsum eller ej, er omfattet af pos. 3502 .

0408

Fugleæg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Alle. Denne position omfatter ægprodukter, uanset om de er varmebehandlede eller ej, og produkter, der er uegnede til konsum.

0409 00 00

Naturlig honning

Alle.

0410 10

Insekter

Alle.

Insekter eller insektæg til konsum er omfattet af denne position.

Ikkelevende insekter, der er uegnede til konsum (herunder mel og pulver heraf) er udelukket (pos. 0511 ) samt spiselige ikkelevende insekter, der er tilberedt eller konserveret på anden måde (almindeligvis afsnit IV).

0410 90 00

Andre spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

Alle.

Denne KN-kode omfatter »gelée royale« og propolis (anvendes til fremstilling af farmaceutiske produkter og kosttilskud) og andet materiale fra dyr bestemt til konsum.

Denne KN-kode omfatter spiselige knogler og knogleprodukter, der anvendes direkte (dvs. benmel, pulveriseret knogle, suppeben), hvis de er fremstillet af slagtekroppe, der er slagtet med henblik på konsum.

KAPITEL 5

PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

Generelle bemærkninger

Der er fastsat specifikke krav til visse produkter i dette kapitel i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011:

Række 7

:

svinebørster

Række 8

:

ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svin

Række 9

:

behandlede fjer, fjerdele og dun

Bestemmelser til kapitel 5 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

spiselige produkter (undtagen tarme, blærer og maver af dyr, hele eller stykker deraf, samt dyreblod, flydende eller tørret),

b)

huder og skind (herunder pelsskind), bortset fra varer henhørende under pos. 0505, samt afklip og lignende affald af rå huder og skind henhørende under pos. 0511 (kapitel 41 eller 43),

c)

animalske tekstilfibre, bortset fra hestehår og affald deraf (afsnit XI), eller

d)

tilberedte børstebundter (pos. 9603).

(…)

3.

Som »elfenben« betragtes overalt i nomenklaturen stødtænder af elefant, flodhest, hvalros, narhval og vildsvin, horn af næsehorn samt alle slags dyretænder.

4.

Ved »hestehår« forstås overalt i nomenklaturen hår fra maner og haler på heste og hornkvæg. Pos. 0511 omfatter bl.a. hestehår og affald af hestehår også i lag med eller uden støttematerialer.«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Position 0505 omfatter

1)

Skind og andre dele af fjerkræ (f.eks. hoved og vinger) med påsiddende fjer eller dun og

2)

Fjer og andre dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, forudsat at de enten er ubearbejdede eller blot renset, desinficeret eller konserveret, men ikke på anden måde bearbejdet eller monteret.

Position 0505 omfatter også pulver, mel og affald af fjer eller fjerdele.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Svine- og vildsvinebørster samt affald deraf

Alle, behandlet og ubehandlet.

0504 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

Alle. Omfatter maver, blærer og tarme, der er renset, saltet, tørret eller opvarmet, af kvæg, svin, får, geder eller fjerkræ.

ex 0505

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dele af fjer (også med klippede kanter) samt dun, rå eller kun rensede, desinficerede eller konserverede; pulver og affald af fjer eller dele af fjer

Alle: herunder jagttrofæer af dyr, bortset fra behandlede prydfjer, forarbejdede fjer medført af rejsende til privat brug eller forsendelser af behandlede fjer til privatpersoner til ikke-industrielle formål som omhandlet i kapitel II, afsnit 6(a), i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Artikel 25, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 142/2011 forbyder import til og transit gennem EU af ubehandlede fjer og fjerdele og dun.

Offentlig kontrol gælder for fjer, uanset deres behandling, jf. kapitel VII, pkt. C, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

Der er fastsat yderligere specifikke krav til jagttrofæer i kapitel II, afsnit 5, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Kapitel II, afsnit 6, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 omfatter fjer, der anvendes til stopning, dun, urensede eller andre fjer.

0506

Knogler og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

Omfatter knogler til tyggeben og knogler til fremstilling af gelatine.

Spiselige knogler og benmel til konsum er henhørende under KN-kode 0410 90 00.

Der er fastsat specifikke krav til sådanne produkter, der ikke er bestemt til konsum, i række 6 (jagttrofæer) og i række 11 (knogler og knogleprodukter (bortset fra benmel), horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og hovprodukter (bortset fra hovmel) til andre formål end fodermidler, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler) og i række 12 (tyggeben) i kapitel II, tabel 2, afsnit 1, til bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

0507

Elfenben, skildpaddeskal, hvalbarder og hvalbardehår, horn, gevirer, hove, klove, kløer og næb, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf

Omfatter behandlede jagttrofæer af fugle og hovdyr, som alene består af knogler, horn, hove, kløer, gevirer og tænder.

Der er fastsat specifikke krav til jagttrofæer i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 6, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 0508 00

Koraller og lignende varer, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke yderligere behandlede; skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter, rå eller simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald deraf.

Omfatter tomme skaller til fødevarer og brug som råmateriale til glucosamin.

Desuden omfatter denne position skaller, herunder skalblade af blæksprutter, som indeholder blødt væv og kød, jf. artikel 10, litra k), nr. i), i forordning (EF) nr. 1069/2009.

ex 0510 00 00

Ambra, bævergejl, civet og moskus; spanske fluer; galde, også tørret; kirtler og andre animalske produkter, anvendelige til fremstilling af farmaceutiske produkter, ferske, kølede, frosne eller på anden måde foreløbigt konserverede.

Ambra og spanske fluer er ikke omfattet.

Kirtler, andre animalske produkter og galde er omfattet af denne KN-kode.

Tørrede kirtler og tørrede produkter er omfattet af position 3001 .

Der kan i henhold til kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 14, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsættes specifikke krav til animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr, bortset fra råt foder og afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden (farmaceutiske og andre tekniske produkter).

ex 0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskeføde

Alle.

Omfatter genetisk materiale (sæd og embryoner fra dyr såsom kvæg, får, geder, dyr af hestefamilien og svin) og animalske biprodukter af kategori 1- og 2-materialer som omhandlet i forordning (EF) nr. 1069/2009, artikel 8 og 9.

Følgende er eksempler på animalske produkter henhørende under underpos. 0511 10 til 0511 99 :

0511 10 00 (tyresæd).

0511 91 (af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, døde dyr af arter, der er nævnt i kapitel 3): alle. Omfatter fiskeæg til klækning, døde dyr, animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr og af farmaceutiske og andre tekniske produkter. Omfatter også ikkespiselige eller erklæret uegnet til konsum, f.eks. dafnier, kendt som vandlopper, og andre ostrakoder eller muslingekrebs, tørrede, til foder til akvariefisk. Omfatter også agn.

ex 0511 99 10 (sener eller nerver; afklip og lignende affald af rå huder og skind).

Offentlig kontrol er nødvendig for ubehandlede huder og skind som omhandlet i kapitel V, punkt C.2, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, hvis der er overensstemmelse med kapitel V, punkt B.1 eller C.1, bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 0511 99 31 (rå naturlige vaskesvampe af animalsk oprindelse): alle, hvis beregnet til konsum; hvis ikke til konsum, kun bestemt til foder til selskabsdyr. Der er fastsat specifikke krav til ikke-konsum i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 12, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 0511 99 39 (andet end rå naturlige vaskesvampe af animalsk oprindelse): alle, hvis beregnet til konsum; hvis ikke til konsum, kun bestemt til foder til selskabsdyr. Der er fastsat specifikke krav til ikke-konsum i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 12, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 0511 99 85 (andre animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1, uegnede til menneskeføde): Omfatter embryoner, æg, sæd og generisk materiale, der ikke henhører under underposition 0511 10 . Omfatter embryoner, æg, sæd og genetisk materiale af andre arter end kvæg. Omfatter animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr og andre tekniske produkter.

Omfatter ubehandlet hestehår, andre biavlsprodukter end voks til biavl eller teknisk brug, spermacet til teknisk brug, døde dyr henhørende under kapitel 1, og som ikke er spiselige eller til konsum (f.eks.: hunde, katte, insekter), animalsk materiale, hvis væsentligste karakteristika ikke er forandret, og spiseligt dyreblod, undtagen fra fisk, til konsum.

Omfatter mel, pulver og pellets af kød, uegnet til konsum.

KAPITEL 6

LEVENDE TRÆER OG ANDRE LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER OG LIGN.; AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter mycelium i en kompost af steriliseret animalsk husdyrgødning.

Uddrag af de forklarende bemærkninger til KN

»0602 90 10 Mycelium:

Mycelium er betegnelsen på et rigt, sammenfiltret, ofte underjordisk voksende trådvæv af meget tynde tråde (Thallus eller Mycelium)), der trives på overfladen af rådnede animalske eller vegetabilske stoffer, hvorpå det vokser og videreudvikles til de egentlige svampe.

Denne underposition omfatter også varer bestående af endnu ikke udviklet mycelium, der kun kan ses ved hjælp af mikroskop, og som på et næringsstof er nedlagt i steriliserede hestepærer.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Mycelium

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk husdyrgødning. Der er fastsat specifikke krav i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 1, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 9

KAFFE, TE, MATÉ OG KRYDDERIER

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 0901

Kaffe, rå eller brændt, også koffeinfri; skaller og hinder af kaffe; kaffeerstatning med indhold af kaffe, uanset blandingsforholdet

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 12

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER; DIVERSE ANDRE FRØ OG FRUGTER; PLANTER TIL INDUSTRIEL OG MEDICINSK BRUG; HALM OG FODERPLANTER

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 1212 99 95

Andre vegetabilske produkter, af den art, der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke andetsteds tariferet

Bipollen henhører under denne KN-kode.

ex 1213 00 00

Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som pellets

Omfatter kun halm.

ex 1214 90

Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende foderprodukter, også som pellets: undtagen mel og pellets af lucerne.

Omfatter kun hø.

KAPITEL 15

ANIMALSKE, VEGETABILSKE ELLER MIKROBIELLE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS

Generelle bemærkninger

Alle animalske fedtstoffer og olier. Der er fastsat specifikke krav til følgende produkter i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011:

1.

afsmeltet fedt og fiskeolie i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 3

2.

afsmeltet fedt fra kategori 2-materiale til visse formål uden for foderkæden for opdrættede dyr (f.eks. oliekemiske formål) i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 17

3.

afsmeltet fedt og fiskeolie i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 18

Fedtderivater omfatter produkter af animalske fedtstoffer og olier, som har undergået en første bearbejdning, når de i ren tilstand er fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel XI, punkt 1, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

Derivater, der er blandet med andre materialer, er omfattet af offentlig kontrol.

Bestemmelser til kapitel 15 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

fedt af svin og fjerkræ, henhørende under pos. 0209

b)

kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie (pos. 1804)

c)

spiselige tilberedninger, som indeholder over 15 vægtprocent af produkter henhørende under pos. 0405 (almindeligvis kapitel 21)

d)

fedtegrever (pos. 2301) og restprodukter henhørende under pos. 2304-2306

(…)

3.

Pos. 1518 omfatter ikke denaturerede fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, som tariferes i de samme positioner som de tilsvarende udenaturerede fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf.

4.

Restprodukter fra behandling af olier og fedtstoffer (fx sæbefod og oliefod) samt stearinbeg, uldfedtbeg og glycerolbeg henhører under pos. 1522.«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Position 1516 omfatter animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier, der har gennemgået en bestemt kemisk omdannelse af en slags som anført nedenfor, men som ikke er yderligere tilberedt.

Positionen omfatter også fraktioner af animalske, vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer og olier.

Hydrogenering, som sker ved at bringe produkterne i kontakt med rent hydrogen ved passende temperatur og tryk i tilknytning til en katalysator (normalt findelt nikkel), hæver fedtstoffers smeltepunkt og giver olier en fastere konsistens ved at omdanne umættede glycerider (f.eks. oliesyre og linolsyre) til mættede glycerider (f.eks. palmitinsyre og stearinsyre) med et højere smeltepunkt.

Position 1518 omfatter ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske, vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds tariferet.

Positionen omfatter bl.a. anvendt fritureolie indeholdende f.eks. rapsolie, sojabønneolie og en lille mængde animalsk fedt til anvendelse i tilberedning af dyrefoder.

Positionen omfatter også hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hvis modificeringen omfatter flere fedtstoffer eller olier.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

1501

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503

Alle.

1502

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503

Alle.

1503 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

Alle.

1504

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Alle. Omfatter fiskeolie og olie fra fiskevarer og havpattedyr.

Diverse produkter fra fødevareindustrien henhører under pos. 1517 eller kapitel 21.

1505 00

Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin)

Alle. Omfatter uldfedt importeret som afsmeltet fedt som anført i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 eller lanolin importeret som mellemprodukt.

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Alle.

Omfatter ufraktionerede fedtstoffer eller olier samt første fraktioner deraf fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel XI, punkt 1, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

1516 10

Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf

Alle: animalske fedtstoffer og olier.

For så vidt angår offentlig kontrol: fedtderivater omfatter produkter af animalske fedtstoffer og olier, som har undergået en første bearbejdning, når de i ren tilstand er fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel XI, punkt 1, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 1517

Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske, vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf henhørende under pos. 1516

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1518 00 91

Animalske, vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516

Kun hvis indeholdende animalske fedtstoffer og olier.

Fedtderivater, der er fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel XI, punkt 1, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

Der er fastsat specifikke krav i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 17 (afsmeltet fedt) og række 18 (fedtderivater), i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 1518 00 95

Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske fedtstoffer og olier eller af animalske, vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer og olier og fraktioner heraf

Kun tilberedninger af fedtstoffer og olier, afsmeltede fedtstoffer og derivater hidrørende fra dyr.

Omfatter brugt madolie beregnet til at blive anvendt inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1069/2009.

Omfatter fedtderivater, der er fremstillet ved en metode, der er fastsat i kapitel XI, punkt 1, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 1518 00 99

Andre vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, ikke andetsteds tariferet, end animalske, vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516 og end ikkespiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller animalske, vegetabilske eller mikrobielle fedtstoffer og olier og fraktioner deraf.

Kun hvis indeholdende animalsk fedt.

ex 1520 00 00

Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud

Kun hvis indeholdende animalske produkter.

1521 90 91

Rå bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet

Alle. Omfatter voks, der foreligger i naturlige celler og rå bivoks til biavl eller til teknisk brug.

Artikel 25, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 142/2011 forbyder import til og transit gennem EU af bivoks i form af bikage.

Der er fastsat specifikke krav til ikke-konsum i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 10, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 1521 90 99

Bivoks og anden insektvoks, også raffineret eller farvet, bortset fra rå varer

Alle. Omfatter voks, forarbejdet eller raffineret, også bleget eller farvet, til biavl eller til teknisk brug.

Der er fastsat specifikke krav til ikke-konsum i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 10, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Biprodukter fra biavl, bortset fra bivoks, skal underkastes offentlig kontrol i henhold til KN-kode 0511 99 85 »Andet«.

ex 1522 00

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks

Kun hvis indeholdende animalske produkter.

Der er fastsat specifikke krav i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 18 (fedtderivater), i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 16

TILBEREDTE PRODUKTER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR, ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR eller insekter

Bestemmelser til kapitel 16 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr såvel som insekter, tilberedt eller konserveret på de i kapitel 2 og 3, bestemmelse 6 til kapitel 4 eller pos. 0504 nævnte måder.

2.

Tilberedte fødevarer henhører under dette kapitel, såfremt de indeholder over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, insekter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter. Såfremt disse varer indeholder to eller flere af de ovennævnte produkter, tariferes de i den position i kapitel 16, der omfatter den bestanddel eller de bestanddele, som vægtmæssigt udgør den største andel. Disse bestemmelser gælder hverken de under pos. 1902 hørende pastaprodukter med fyld eller varer henhørende under pos. 2103 og 2104.

For tilberedninger med indhold af lever anvendes bestemmelserne i andet punktum ikke til at fastlægge underpositioner inden for pos. 1601 og 1602.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter, blod eller insekter; tilberedte fødevarer på basis heraf

Alle. Omfatter konserveret kød af forskellige typer.

1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter, blod eller insekter, tilberedte eller konserverede

Alle. Omfatter konserveret kød af forskellige typer.

1603 00

Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Alle. Omfatter kødekstrakter og kødkoncentrater, proteingel af fisk, kølet eller frosset, og hajbrusk.

1604

Fisk, tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning tilberedt af fiskerogn

Alle. Omfatter kogte, stegte, forkogte eller forstegte tilberedte fødevarer, der indeholder eller er blandet med fisk eller fiskevarer.

Omfatter tilberedt surimi under KN-kode 1604 20 05 .

Omfatter fisk på dåse og dåsekaviar i hermetisk lukkede beholdere og også sushi (forudsat de ikke tariferes i en KN-kode, der er omhandlet i kapitel 19).

Såkaldte fiskespyd (fish skewers) (rå fisk/rejer med grøntsager på træspyd) henhører under KN-kode 1604 19 97 .

1605

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, tilberedt eller konserveret

Alle, herunder helt eller delvis tilberedte snegle, krebsdyr på dåse og andre hvirvelløse vanddyr samt pulveriserede muslinger.

KAPITEL 17

SUKKER OG SUKKERVARER

Bestemmelser til kapitel 17 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

sukkervarer med indhold af kakao (pos. 1806)

b)

kemisk rene sukkerarter (bortset fra sakkarose, laktose, maltose, glukose og fruktose) og andre varer henhørende under pos. 2940:«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 1702

Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Omfatter sukker og kunsthonning, hvis blandet med naturlig honning.

ex 1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 18

KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF

Bestemmelser til kapitel 18 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

(a)

Tilberedte fødevarer indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, insekter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter (kapitel 16),

(b)

de i pos. 0403, 1901, 1902, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 eller 3004 nævnte tilberedte varer.

2.

Pos. 1806 omfatter sukkervarer med indhold af kakao samt — medmindre andet følger af bestemmelse 1 til dette kapitel — andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 19

TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK

Bestemmelser til kapitel 19 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

Tilberedte fødevarer (bortset fra pastaprodukter med fyld henhørende under pos. 1902), indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, insekter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter (kapitel 16);«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 1901

Maltekstrakt; tilberedte fødevarer fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte fødevarer fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404 , også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Omfatter fødevarer, ikke kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt (f.eks. pizzaer) indeholdende animalske produkter.

Tilberedte fødevarer er omfattet af kapitel 16 og 21.

ex 1902 11 00

Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, med indhold af æg

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1902 19

Pastaprodukter, ikke kogte, fyldte eller på anden måde tilberedt, undtagen med indhold af æg

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1902 20 10

Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt, med indhold af fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr på over 20 vægtprocent

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1902 20 30

Pastaprodukter med fyld, også kogte eller på anden måde tilberedte, med indhold af pølser og lign., kød eller slagtebiprodukter (herunder fedt af enhver art eller oprindelse) på over 20 vægtprocent

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1902 20 91

Kogte pastaprodukter med fyld

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1902 20 99

Pastaprodukter med fyld, ikkekogte

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1902 30

Andre pastaprodukter end pastaprodukter henhørende under pos. 1902 11 , 1902 19 og 1902 20

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1902 40

Couscous

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1904 10 10

Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af majs

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1904 10 30

Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af majs

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1904 10 90

Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af andre korn eller kornprodukter end majs og ris

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1904 20

Tilberedte fødevarer fremstillet af ikkeristede flager af korn eller af blandinger af ikkeristede kornflager og ristede flager af korn eller ekspanderet korn

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1904 90 10

Ris i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet.

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

Omfatter f.eks. sushi (forudsat at de relevante produkter ikke tariferes i kapitel 16).

ex 1904 90 80

Korn, undtagen majs, i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet eller omfattet, undtagen bulgur og andet, ikke fremstillet på basis af ris.

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 20

VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE

Bestemmelser til kapitel 20 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

(…)

c)

tilberedte fødevarer indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, insekter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller en blanding af disse produkter (kapitel 16).«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 2001

Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 2008 99

Andre varer af frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 21

DIVERSE PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN

Bestemmelser til kapitel 21 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

(…)

e)

tilberedte fødevarer (bortset fra de under pos. 2103 og 2104 beskrevne produkter) indeholdende over 20 vægtprocent pølse, kød, slagtebiprodukter, blod, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr eller andre blandinger af disse produkter (kapitel 16).

(…)

3.

Som »homogeniserede sammensatte fødevarer« i pos. 2104 anses tilberedninger af den art, der anvendes som fødevarer egnet til spædbørn og småbørn eller til diætetisk brug, bestående af en fint homogeniseret blanding af to eller flere grundbestanddele, såsom kød, fisk, grøntsager, frugt eller nødder, i pakninger til detailsalg af nettovægt ikke over 250 g. Ved anvendelsen af denne bestemmelse ses bort fra små mængder af bestanddele, der er tilsat blandingen som smagsstof, konserveringsmiddel eller af andre årsager. Tilberedningerne kan ligeledes indeholde små mængder synlige bestanddele.

Supplerende bestemmelser

(…)

5.

Andre tilberedte fødevarer i form af afmålte doser, såsom kapsler, tabletter, pastiller og piller, som er beregnet til anvendelse som kosttilskud, tariferes under pos. 2106, medmindre de er andetsteds tariferet.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 2101

Ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe, te eller maté samt varer tilberedt på basis af disse produkter eller på basis af kaffe, te eller maté; brændt cikorie og andre brændte kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og koncentrater deraf:

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte fødevarer

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 2106 10

Proteinkoncentrater og teksturerede proteinstoffer

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 2106 90 51

Af laktose

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 2106 90 92

Andre varer, ikke andetsteds tariferet, uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose eller stivelse, eller med indhold af mælkefedt på under 1,5 vægtprocent, af saccharose på under 5 vægtprocent, af isoglucose på under 5 vægtprocent, af glucose på under 5 vægtprocent eller af stivelse på under 5 vægtprocent.

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

ex 2106 90 98

Andre tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 22

DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE

Bestemmelser til kapitel 22 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»3.

Ved »ikke-alkoholholdige drikkevarer« i pos. 2202 forstås drikkevarer, hvis alkoholindhold udtrykt i % vol. ikke overstiger 0,5 % vol. Alkoholholdige drikkevarer tariferes efter beskaffenheden i pos. 2203-2206 eller i pos. 2208.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 2202 99 91

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer end vand tilsat sødemidler eller aromastoffer, undtagen frugt-, nødde- eller grøntsagssafter henhørende under pos. 2009 og indeholdende mindre end 0,2 % vægtprocent fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 .

Alle.

ex 2202 99 95

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer end vand tilsat sødemidler eller aromastoffer, undtagen frugt-, nødde- eller grøntsagssafter henhørende under pos. 2009 og indeholdende 0,2 % eller mere men mindre end 2 % vægtprocent fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 .

Alle.

ex 2202 99 99

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer end vand tilsat sødemidler eller aromastoffer, undtagen frugt-, nødde- eller grøntsagssafter henhørende under pos. 2009 og indeholdende 2 % eller mere vægtprocent fedt af varer henhørende under pos. 0401 til 0404 .

Alle.

ex 2208 70

Likør

Kun hvis indeholdende produkter af animalsk oprindelse.

KAPITEL 23

REST- OG AFFALDSPRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER

Bestemmelser til kapitel 23 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved forarbejdning af vegetabilske eller animalske produkter i en sådan grad, at de har mistet deres oprindelige karakteristika; positionen omfatter ikke vegetabilske affaldsprodukter samt rest- og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske produkter.«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Grever, det porøse væv, der er tilbage efter afsmeltning af svinefedt eller andet animalsk fedt. De benyttes hovedsagelig til fremstillingen af dyrefoder (f.eks. hundekiks), men de forbliver i pos. 2301, selv om de er egnede til konsum.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

2301

Mel, pulver og pellets af kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

Alle. Omfatter forarbejdet animalsk protein, ikke til konsum, kødmel, ikke til konsum, og fedtegrever, også til konsum.

Mel, pulver og pellets af insekter, uegnet til konsum, henhører ikke under denne position. De er omfattet af pos. 0511 .

Fjermel er omfattet af pos. 0505 .

Der er fastsat specifikke krav til forarbejdet animalsk protein i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 1, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

Alle, hvis de indeholder animalske produkter, undtagen KN-kode 2309 90 20 og 2309 90 91 .

Omfatter bl.a. hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg (underpos. 2309 10 ), indeholdende animalske produkter og »solubles« af fisk eller havpattedyr (KN-kode 2309 90 10 ). Omfatter også animalske produkter til foderbrug, herunder melblandinger (f.eks. af horn og hove).

Denne position omfatter flydende mælk, colostrum og produkter indeholdende mejeriprodukter, ikke-afkaseiniseret colostrum eller kulhydrater, ikke til konsum, men til foderbrug (afkaseiniseret colostrum til foder er omfattet af pos. 3001 ).

Denne position omfatter også foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben samt melblandinger, blandinger kan omfatte døde insekter.

Der er fastsat specifikke krav til foder til selskabsdyr, herunder tyggepinde og tyggeben, i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 12, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Denne position omfatter forarbejdede ægprodukter, der ikke er beregnet til konsum, og andre forarbejdede animalske produkter, der ikke er beregnet til konsum.

Der er fastsat specifikke krav til ægprodukter i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 9, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 28

UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 2835 25 00

Calciumhydrogenortofosfat (dicalciumfosfat)

Udelukkende af animalsk oprindelse.

Der er fastsat specifikke krav til dicalciumphosphat i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 6, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 2835 26 00

Andre fosfater af calcium end calciumhydrogenortofosfat (»dicalciumfosfat«)

Udelukkende tricalciumphosphat af animalsk oprindelse.

Der er fastsat specifikke krav til tricalciumphosphat i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 7, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 29

ORGANISKE KEMIKALIER

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 2906

Cycliske alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater deraf

Udelukkende kolesterol af animalsk oprindelse.

ex 2922 41

Lysin og estere deraf; salte af disse produkter

Udelukkende af animalsk oprindelse.

ex 2922 42

Glutaminsyre og salte deraf

Udelukkende af animalsk oprindelse.

ex 2922 43

Anthranilsyre og salte deraf

Udelukkende af animalsk oprindelse.

ex 2922 49

Andre aminosyrer, undtagen sådanne med flere indbyrdes forskellige oxygenholdige grupper, og estere deraf; salte deraf (andre salte end lysin og estere deraf; salte deraf, glutaminsyre og salte deraf, anthranilsyre og salte deraf, tilidin (INN) og salte deraf)

Udelukkende af animalsk oprindelse.

ex 2925 29 00

Andre iminer og derivater deraf end klordimeform (ISO); salte deraf (andre salte end klordimeform (ISO))

Omfatter kreatin af animalsk oprindelse.

ex 2930

Organiske svovlforbindelser

Omfatter aminosyrer af animalsk oprindelse såsom:

ex 2930 90 13 cystein og cystin

ex 2930 90 16 derivater af cystein eller cystin.

ex 2932 99 00

Heterocycliske forbindelser udelukkende med oxygen som heteroatom(er) (andre forbindelser, hvis struktur omfatter en ikke kondenseret furanring, også hydrogeneret, samt andre end laktoner eller isosafrol, 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-on, piperonal, safrol, tetrahydrocannabinoler (alle isomerer) og carbofuran (ISO))

Udelukkende af animalsk oprindelse, f.eks. glucosamin, glucosamin-6-fosfat og sulfater deraf

ex 2936

Provitaminer og vitaminer, naturlige eller syntetisk reproducerede (herunder naturlige koncentrater), derivater deraf, der hovedsagelig anvendes som vitaminer, samt indbyrdes blandinger af disse stoffer; opløsninger af disse produkter, uanset opløsningsmidlets art

Udelukkende vitamin D3 og dets prækursorer af animalsk oprindelse.

ex 2942 00 00

Andre organiske forbindelser

Udelukkende af animalsk oprindelse.

KAPITEL 30

FARMACEUTISKE PRODUKTER

Generelle bemærkninger

De færdige produkter (kosmetiske produkter, aktivt, implantabelt medicinsk udstyr, medicinsk udstyr, medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, veterinærlægemidler, lægemidler) som defineret i artikel 33 i forordning (EF) nr. 1069/2009 er ikke omfattet.

Mellemprodukter er omfattet.

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 3001 20 90

Ekstrakter af kirtler eller andre organer eller af deres sekreter; ikke fra mennesker

Udelukkende produkter afledt af dyr.

Omfatter et produkt, der fungerer som en erstatning for moderlig colostrum og anvendes til fodring af kalve.

ex 3001 90 91

Animalske stoffer tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug: heparin og salte deraf

Udelukkende produkter afledt af dyr, som er bestemt til videre forarbejdning i overensstemmelse med artikel 34, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009, til fremstilling af afledte produkter som omhandlet i samme forordnings artikel 33, litra a)-f).

ex 3001 90 98

Andre animalske stoffer end heparin og salte deraf tilberedt til terapeutisk eller profylaktisk brug, ikke andetsteds tariferet.

Udelukkende produkter afledt af dyr.

Foruden de i de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system vedrørende pos. 3001 , afsnit A, nævnte kirtler og andre organer omfatter denne KN-kode hypofysen, binyrekapslerne og skjoldbruskkirtlen.

ex 3002 12 00

Antisera og andre blodbestanddele

Udelukkende produkter afledt af dyr.

Omfatter ikke antistoffer og DNA.

Under pos. 3002 er der fastsat specifikke krav til animalske biprodukter, som er omfattet af kapitel II, afsnit 1, tabel 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 og specificeret i følgende rækker:

Række 2: blodprodukter fra andre dyr end dyr af hestefamilien

Række 3: blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien.

ex 3002 49 00

Toksiner, kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) samt lignende produkter

Udelukkende patogener og kulturer af patogener til dyr.

ex 3002 51 00

Celleterapiprodukter

Udelukkende patogener og kulturer af patogener til dyr.

ex 3002 59 00

Andre cellekulturer, også modificerede, end celleterapiprodukter.

Udelukkende patogener og kulturer af patogener til dyr.

3002 90 30

Dyreblod tilberedt til terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk brug

Alle.

ex 3002 90 90

Andet

Udelukkende patogener og kulturer af patogener til dyr.

ex 3006 92 00

Farmaceutiske produkter i form af affald

Udelukkende animalske produkter.

Omfatter farmaceutisk affald og farmaceutiske produkter, der er uegnede til deres oprindelige formål.

KAPITEL 31

GØDNINGSSTOFFER

Bestemmelser til kapitel 31 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

dyreblod henhørende under pos. 0511;«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 3101 00 00

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer også indbyrdes blandede eller kemisk behandlede; gødningsstoffer fremstillet ved blanding eller kemisk behandling af animalske eller vegetabilske produkter

Udelukkende ublandede produkter afledt af dyr.

Omfatter guano undtagen mineraliseret guano.

Omfatter husdyrgødning blandet med forarbejdet animalsk protein anvendt som gødning; men ikke blandinger af husdyrgødning og kemikalier anvendt som gødning (se pos. 3105 , som kun omfatter mineralske eller kemiske gødninger).

Der er fastsat specifikke krav til forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning og guano fra flagermus i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 1, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 3105 10 00

Varer henhørende under dette kapitel, i form af tabletter eller lignende eller i pakninger af bruttovægt 10 kg og derunder

Udelukkende gødning indeholdende animalske produkter.

Der er fastsat specifikke krav til forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning og guano fra flagermus i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 1, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 32

GARVE- OG FARVESTOFEKSTRAKTER; GARVESYRER OG DERIVATER DERAF; FARVER, PIGMENTER OG ANDRE FARVESTOFFER; MALING OG LAKKER; KIT, SPARTELMASSE OG LIGN.; TRYKFARVER, BLÆK OG TUSCH

Bestemmelser til kapitel 32 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»3.

Pos. 3203, 3204, 3205 og 3206 omfatter også præparater på basis af farvestoffer (herunder, for så vidt angår pos. 3206, pigmenter henhørende under pos. 2530 eller kapitel 28 samt metalskæl og metalpulver), af den art der anvendes til farvning af ethvert materiale, eller som er bestemt til at indgå som bestanddele ved fremstilling af farvevarer. Positionerne omfatter dog ikke pigmenter dispergeret i ikke-vandige medier, såfremt dispersionerne foreligger i flydende form eller som pastaer, af den art, der anvendes til fremstilling af maling (pos. 3212), og heller ikke andre præparater henhørende under pos. 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 3203 00

Animalske farvestoffer (herunder farvestofekstrakter, men ikke dyrekul), også kemisk definerede; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af animalske farvestoffer

Udelukkende farvedispersioner i mælkefedtbase anvendt i fremstilling af fødevarer eller foder.

ex 3204

Syntetiske organiske farvestoffer, også kemisk definerede; præparater som nævnt i bestemmelse 3 til dette kapitel, på basis af syntetiske organiske farvestoffer; syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer, også kemisk definerede

Udelukkende farvedispersioner i mælkefedtbase anvendt i fremstilling af fødevarer eller foder.

KAPITEL 33

FLYGTIGE VEGETABILSKE OLIER OG RESINOIDER; PARFUMEVARER, KOSMETIK OG TOILETMIDLER

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Blandinger af lugtstoffer samt blandinger (herunder alkoholiske opløsninger) på basis af et eller flere af disse stoffer, af den art der anvendes som råvarer i industrien; andre tilberedninger på basis af lugtstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af drikkevarer

Udelukkende aromaer i mælkefedtbase anvendt i fremstilling af fødevarer eller foder.

KAPITEL 35

PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG KLISTER; ENZYMER

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 3501

Casein, caseinater og andre caseinderivater; caseinlim

Omfatter kasein til konsum, foderbrug eller tekniske formål.

Der er fastsat specifikke krav til mælk, mælkebaserede produkter og colostrum, der ikke er beregnet til konsum, i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 4, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 3502

Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater

Omfatter produkter af æg og mælk, også til konsum og foderbrug.

Albumin til fremstilling af farmaceutiske produkter er omfattet af position 3002 .

Der er fastsat specifikke krav til mælk, mælkebaserede produkter og colostrum og colstrumprodukter, der ikke er beregnet til konsum i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 4, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 og for ægprodukter, der ikke er beregnet til konsum, i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 9, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

3503 00

Gelatine (herunder gelatinefolier i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet eller farvet) og gelatinederivater; husblas; anden lim af animalsk oprindelse, undtagen kaseinlim henhørende under pos. 3501

Omfatter gelatine til konsum, foderbrug og teknisk brug.

Gelatine henhørende under pos. 3913 (hærdet protein) og gelatine henhørende under pos. 9602 (bearbejdet, uhærdet gelatine samt varer af uhærdet gelatine), f.eks. tomme kapsler, som ikke er beregnet til fødevarer eller foderstoffer, er ikke omfattet af offentlig kontrol).

Der er fastsat specifikke krav til gelatine og hydrolyserede proteiner, der ikke er beregnet til konsum, i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 5, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 og for fotogelatine i kapitel II, afsnit 11, i bilag XIV til nævnte forordning.

ex 3504 00

Peptoner og derivater deraf; andre proteinstoffer og derivater deraf, ikke andetsteds tariferet; hudpulver, også behandlet med kromsalt

Omfatter kollagen og hydrolyseret protein til konsum, foderbrug og teknisk brug.

Omfatter proteinbaserede kollagenprodukter fremstillet af huder, skind, knogler og sener af dyr

Omfatter hydrolyseret protein, der består af polypeptider, peptider eller aminosyrer og blandinger heraf, fremstillet ved hydrolyse af animalske biprodukter. Produkter henhørende under denne position er ikke omfattet af offentlig kontrol, når de anvendes som fødevaretilsætningsstoffer i tilberedte fødevarer (pos. 2106 ).

Omfatter alle mælkebiprodukter til konsum, hvis de ikke er omfattet af pos. 0404 .

Der er fastsat specifikke krav til kollagen i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 8, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 og til gelatine og hydrolyserede proteiner i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 5, i bilag XIV til nævnte forordning.

ex 3507 10 00

Osteløbe og koncentrater deraf

Osteløbe og koncentrater til konsum, udelukkende fra animalske produkter.

ex 3507 90 90

Andre enzymer og tilberedte enzymer, ikke andetsteds tariferet, end osteløbe og koncentrater deraf eller lipoproteinlipase eller aspergillus-alkaline-protease.

Udelukkende af animalsk oprindelse.

KAPITEL 38

DIVERSE KEMISKE PRODUKTER

Bestemmelser til kapitel 38 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»4.

Som »kommunalt affald« forstås overalt i nomenklaturen affald af den art, der indsamles fra private husholdninger, hoteller, restauranter, hospitaler, butikker, kontorer osv., og opfejning fra gader og veje samt affald fra bygge- og nedrivningsarbejder. Kommunalt affald består almindeligvis af mange forskellige materialer såsom plast, gummi, træ, papir, tekstil, glas, metaller, fødevarer, itugåede møbler og andre ødelagte eller kasserede varer.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 3822

Reagensmidler på underlag, til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug, også på underlag og også som sæt, undtagen varer henhørende under pos. 3006 ; certificerede referencematerialer

Udelukkende fra animalske produkter, undtagen medicinsk udstyr som defineret i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745  (*2) og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som defineret i artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746  (*3).

ex 3825 10 00

Kommunalt affald

Udelukkende køkken- og madaffald, som indeholder animalske produkter, hvis dette falder ind under artikel 2, stk. 2, litra g), i forordning (EF) nr. 1069/2009, undtagen køkken- og madaffald direkte fra internationale transportmidler, som bortskaffes i overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 12, litra d).

Brugt madolie beregnet til anvendelse inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1069/2009, f.eks. til organisk gødning, biogas, biodiesel eller brændstof, kan omfattes af denne KN-kode.

KAPITEL 39

PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 3913 90 00

Andre naturlige polymerer og modificerede naturlige polymerer, ikke andetsteds tariferet, i primære former, undtagen alginsyre samt salte og estere deraf

Udelukkende animalske produkter, f.eks. chondroitinsulfat, chitosan og hærdet gelatine.

ex 3917 10

Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast

Udelukkende produkter afledt af dyr.

ex 3926 90 97

Andre varer af plast og varer af andre materialer under pos. 3901 til 3914 , end varer henhørende under underposition/kode 3926 10 00 , 3926 20 00 , 3926 30 00 , 3926 40 00 , 3926 90 , 3926 90 50 og 3926 90 60

Omfatter tomme kapsler af hærdet gelatine til konsum eller foderbrug;

Der er fastsat specifikke krav til gelatine i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 5, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 41

RÅ HUDER OG SKIND (UNDTAGEN PELSSKIND) SAMT LÆDER

Generelle bemærkninger

Udelukkende huder og skind af hovdyr, som er omfattet af pos. 4101, 4102 og 4103, er omfattet af offentlig kontrol.

Der er fastsat specifikke krav til huder og skind af hovdyr i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 4 og 5, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Bestemmelser til kapitel 41 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

afklip og lignende affald af rå huder og skind (pos. 0511)

b)

fugleskind og dele af fugleskind med påsiddende fjer eller dun (pos. 0505 eller 6701) eller

c)

huder og skind med hårbeklædning, rå, garvede eller beredte (kapitel 43). Under kapitel 41 henhører dog rå huder og skind med hårbeklædning af hornkvæg (herunder bøfler), heste og andre dyr af hestefamilien, får og lam (undtagen astrakan, breitschwanz, caracul, persianer og lignende lammeskind samt skind af indiske, kinesiske, mongolske og tibetanske lam), geder og gedekid (undtagen skind af yemenitiske, mongolske og tibetanske geder og gedekid), svin (herunder navlesvin), gemser, gazeller, kameler (herunder dromedarer), rensdyr, elsdyr, kronhjorte, rådyr og andre dyr af hjortefamilien samt hunde.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 4101

Rå huder og skind af hornkvæg (herunder bøfler) eller dyr af hestefamilien (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede

Udelukkende ferske, kølede eller behandlede huder og skind, herunder tørrede, tør- og vådsaltede eller konserverede ved en anden proces end garvning eller en tilsvarende proces.

Indførsel uden begrænsninger kan være muligt for behandlede huder og skind som omhandlet i kapitel V, punkt C.2, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, hvis der, navnlig for ex 4101 20 80 og ex 4101 50 90 , er overensstemmelse med artikel 41, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

ex 4102

Rå skind af får og lam (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 c) til dette kapitel

Udelukkende ferske, kølede eller behandlede huder og skind, herunder tørrede, tør- og vådsaltede eller konserverede ved en anden proces end garvning eller en tilsvarende proces.

Indførsel uden begrænsninger kan være muligt for behandlede huder og skind som omhandlet i kapitel V, punkt C.2, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, hvis der, navnlig for ex 4102 21 00 og ex 4102 29 00 , er overensstemmelse med artikel 41, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

ex 4103

Andre rå huder og skind (friske eller saltede, tørrede, kalkede, picklede eller på anden måde konserverede, men ikke garvede, pergamentbehandlede eller på anden måde beredte), også afhårede eller spaltede, bortset fra sådanne, der er undtaget i henhold til bestemmelse 1 b) eller 1 c) til dette kapitel

Udelukkende ferske, kølede eller behandlede huder og skind, herunder tørrede, tør- og vådsaltede eller konserverede ved en anden proces end garvning eller en tilsvarende proces.

Indførsel uden begrænsninger kan være muligt for behandlede huder og skind som omhandlet i kapitel V, punkt C.2, i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, hvis der, navnlig for ex 4103 90 00 , er overensstemmelse med artikel 41, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

KAPITEL 42

VARER AF LÆDER; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME

Bestemmelser til kapitel 42 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»2.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

steril catgut og lignende sterile suturmaterialer (pos. 3006)

(…)

ij)

strenge, trommeskind og andre dele til musikinstrumenter (pos. 9209).«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 4205 00 90

Andre varer af læder, eller af kunstlæder end den art, der anvendes i maskiner eller mekaniske apparater eller til anden teknisk brug

Kun tyggepinde og tyggeben og råmateriale til fremstilling af tyggepinde og tyggeben.

ex 4206 00 00

Varer af tarme, guldslagerhinde, blærer eller sener

Kun foder til selskabsdyr og råmateriale til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr.

KAPITEL 43

PELSSKIND OG KUNSTIGT PELSSKIND SAMT VARER DERAF

Bestemmelser til kapitel 43 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Ved »pelsskind« forstås overalt i nomenklaturen (undtagen i pos. 4301) garvede eller beredte huder og skind med hårbeklædning af dyr af enhver art.

2.

Dette kapitel omfatter ikke:

a)

fugleskind og dele af fugleskind med påsiddende fjer eller dun (pos. 0505 eller 6701)

b)

rå huder og skind med hårbeklædning, henhørende under kapitel 41 (se bestemmelse 1 c) til samme kapitel)«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Pos. 4301: Pelsskind betragtes som rå skind og er ikke blot henhørende under denne position, når de er i naturlig tilstand, men også hvis de er rengjorte og beskyttet mod forringelse, f.eks. ved tørring eller saltning (våd eller tør). Pelsen kan også være »plukket« eller »skåret«, dvs. de grove hår er blevet trukket ud eller skåret over, eller skindets overflade kan være skavet eller skrabt (befriet for fedt og kød).«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 4301

Rå pelsskind (herunder hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder), undtagen rå huder og skind henhørende under pos. 4101 , 4102 eller 4103

Alle, undtagen pelsskind behandlet i overensstemmelse med kapitel VIII i bilag XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, hvis kravene i artikel 41, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1069/2009 overholdes.

Omfatter følgende underpositioner:

ex 4301 10 00 (af mink, hele, også uden hoved, hale eller ben): Der er fastsat specifikke krav for afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden (pelsskind) i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 14, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 4301 30 00 (af lam: astrakan, breitschwanz, caracul, persianer og lignende lammeskind, samt skind af indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam, hele, også uden hoved, hale eller ben Der er fastsat specifikke krav til huder og skind af hovdyr i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 5, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 4301 60 00 (af ræve, hele, også uden hoved, hale eller ben): Der er fastsat specifikke krav for afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden (pelsskind) i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 14, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 4301 80 00 (andre pelsskind, hele, også uden hoved, hale eller ben): bortset fra hovdyr, f.eks. murmeldyr, rovdyr af kattefamilien, sæler og bæverrotter. Der er fastsat specifikke krav for afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden (pelsskind) i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 14, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

ex 4301 90 00 (hoveder, haler, ben og andre stykker eller afklip, der er anvendelige til buntmagerarbejder): Der er fastsat specifikke krav for afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden (pelsskind) i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 14, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 51

ULD SAMT FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VÆVET STOF AF HESTEHÅR

Generelle bemærkninger

For pos. 5101-5103 er der fastsat specifikke krav til ubehandlet uld og hår i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 8, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Bestemmelser til kapitel 51 (uddrag af bestemmelserne til dette kapitel i KN)

»1.

Overalt i nomenklaturen forstås ved:

a)

»Uld«: de naturlige fibre fra får og lam

b)

»fine dyrehår«: hår af alpaka, lama, vikunja, kamel (herunder dromedar), yakokse, angoraged, tibetansk ged, kashmirged og lignende geder (men ikke almindelige geder), kanin (herunder angorakanin), hare, bæver, bæverrotte og bisamrotte.

c)

»grove dyrehår«: hår af dyr, der ikke er nævnt ovenfor, undtagen børster og hår til børstenbinderarbejder (pos. 0502) og hestehår (pos. 0511).«

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Ved »grove dyrehår« forstås i hele nomenklaturen alle andre dyrehår end »fine dyrehår« med undtagelse af uld (pos. 5101), hår fra maner og haler på heste og hornkvæg (tariferet som »hestehår« under pos. 0511), svine- eller vildsvinebørster samt grævlingehår og andre hår til børstenbider (pos. 0502) (jf. bestemmelse 1 c)).«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 5101

Uld, ikke kartet eller kæmmet

Omfatter ubehandlet uld.

ex 5102

Fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet

Omfatter ubehandlet fine eller grove dyrehår, herunder grove dyrehår fra flankerne af hornkvæg eller dyr af hestefamilien.

ex 5103

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

Omfatter ubehandlet uld eller fine eller grove dyrehår;

KAPITEL 67

BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Pos. 6701 omfatter:

A)

Skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dun og dele af fjer, som endnu ikke udgør konfektionerede varer, men dog har været underkastet en anden proces end en simpel rengøring, desinfektion eller præservering (se den forklarende bemærkning til pos. 0505); varer henhørende under denne position kan f.eks. være bleget, farvet, kruset eller krøllet.

B)

Varer af skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, varer af fjer, dun eller dele af fjer, med eller uden fjer eller dun, osv., er uforarbejdede eller blot renset, men omfatter ikke varer fremstillet af fjerskafter eller fjerposer. Positionen omfatter således:

1)

Enkelte fjer, hvis fjerposer er blevet bundet med henblik på anvendelse til hattemageri, og også enkelte sammensatte fjer bestående af forskellige elementer.

2)

Fjer samlet i klynger samt fjer eller dun, der er sammenføjet ved limning eller fastgørelse på tekstilstof eller anden bund.

3)

Besætninger fremstillet af fugle, dele af fugle og fjer eller dun til hatte, boaer, kraver, kapper eller andre beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande.

4)

Vifter fremstillet af pyntefjer, med stel af et hvilket som helst materiale. Vifter med stel af ædle metaller tariferes dog i pos. 7113.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 6701 00 00

Fugleskind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer, dele af fjer, dun og varer af disse materialer (bortset fra varer henhørende under pos. 0505 , og forarbejdede fjerposer og fjerskafter)

Udelukkende skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, fjer og dun og dele af fjer.

Omfatter varer af rå eller blot rensede skind, fjer eller dun dele af fjer;

dog ikke forarbejdede prydfjer, forarbejdede fjer medført af rejsende til privat brug eller forsendelser af forarbejdede fjer til privatpersoner til ikke-industrielle formål som omhandlet i kapitel II, punkt 6(a), i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

Der er fastsat specifikke krav til fjer i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 9, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 71

NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDEL- OG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Ubearbejdede kulturperler

Omfatter østers, der er uegnet til konsum, og som indeholder en eller flere kulturperler, konserveret i saltlage eller på forskellige måder og pakket i hermetisk lukkede metalbeholdere.

Omfatter ubearbejdede kulturperler som omhandlet i kapitel IV, afsnit 2, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, medmindre de er udelukket fra anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1069/2009 som omhandlet i nævnte forordnings artikel 2, stk. 2, litra f).

KAPITEL 95

LEGETØJ, SPIL OG SPORTSARTIKLER; DELE OG TILBEHØR DERTIL

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Markedsforlystelser, omrejsende cirkus, omrejsende menagerier og omrejsende teatre henhører under pos. 9508, forudsat at de omfatter alle de væsentlige enheder, der er nødvendige for deres normale drift. Positionen omfatter også dele af hjælpeudstyr, forudsat at de præsenteres sammen med og som komponenter af disse forskellige forlystelser, selv om de, hvis de præsenteres hver for sig (f.eks. telte, dyr, musikinstrumenter, generatorer, motorer, belysningsartikler, sæder og våben og ammunition), ville henhøre under andre positioner i nomenklaturen.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 9508 10 00

Omrejsende cirkus og omrejsende menagerier

Udelukkende levende dyr.

ex 9508 30

Markedsforlystelser

Udelukkende levende dyr.

ex 9508 40

Omrejsende teatre

Udelukkende levende dyr.

KAPITEL 96

DIVERSE VARER

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»Med henblik på position 9601 forstås ved »bearbejdet« materialer, som har gennemgået processer, som går ud over de simple forberedelser, der er tilladt i den pågældende position for det pågældende råmateriale (jf. de forklarende bemærkninger til pos. 0505-0508). Position 9601 omfatter derfor stykker af elfenben, stænger osv., der er tilskåret i form (herunder kvadratiske eller rektangulære) eller poleret eller på anden måde bearbejdet ved formaling, boring, fræsning, drejning osv. Dele, der kan identificeres som dele af varer, henhører dog ikke under position 9601, hvis de pågældende dele henhører under en anden position i nomenklaturen. Således henhører klavertangentbelægninger og plader til indsætning i skydevåbens kolber/skæfter under henholdsvis pos. 9209 og 9305. Bearbejdede materialer, som ikke kan identificeres som dele af varer, tariferes dog under pos. 9601 (f.eks. simple skiver, plader eller strimler til indlægning mv. eller til efterfølgende brug ved fremstilling af klavertangenter).

Pos. 9602 omfatter også blade af uhærdet gelatine, tilskåret i anden form end kvadratisk eller rektangulær. Blade tilskåret i kvadratisk eller rektangulær form, også overfladebearbejdet, henhører under pos. 3503 eller kapitel 49 (f.eks. postkort) (se den forklarende bemærkning til pos. 3503). Varer af uhærdet gelatine omfatter f.eks.:

i)

Små skiver til påklæbning af spidser på billardkøer.

ii)

Kapsler til farmaceutiske produkter og til brændstof til mekaniske lightere.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Bearbejdede vegetabilske eller mineralske udskæringsmaterialer samt varer af disse materialer; støbte eller udskårne varer af voks, stearin, vegetabilske carbohydratgummier, naturharpikser eller af modellermasse samt andre støbte eller udskårne varer, ikke andetsteds tariferet; bearbejdet, uhærdet gelatine (undtagen gelatine henhørende under pos. 3503 ) samt varer af uhærdet gelatine

Omfatter tomme kapsler af uhærdet gelatine til konsum eller foderbrug; Der er fastsat specifikke krav til gelatine i kapitel I, afsnit 1, tabel 1, række 5, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 97

KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER

Uddrag af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system

»A)   Positionen omfatter zoologiske, botaniske, mineralogiske eller anatomiske samlinger og samlerobjekter, f.eks.:

1)

Døde dyr af enhver art, konserveret tørret eller i væske; udstoppede dyr til samlinger.

2)

Pustede æg; insekter i kasser, rammer osv. (bortset fra monterede varer, der udgør bijouterivarer eller nips); tomme skaller, undtagen af en art egnet til industriel anvendelse.

3)

Frø eller planter, tørrede eller konserverede i væske; herbarier.

4)

Prøver af mineraler (ikke ædelsten eller halvædelsten henhørende under kapitel 71); prøver af forsteninger.

5)

Osteologiske prøver (skeletter, kranier, knogler).

6)

Anatomiske og patologiske prøver.«

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 9705

Samlinger og samlerobjekter af arkæologisk, etnografisk, historisk, zoologisk, botanisk, mineralogisk, anatomisk, palæontologisk eller numismatisk interesse.

Udelukkende animalske produkter.

Omfatter ikke jagttrofæer og andre præparater af dyr, uanset art, der har gennemgået en fuldstændig konservering, så de kan opbevares ved omgivelsestemperatur.

Omfatter ikke jagttrofæer og andre præparater af andre arter end hovdyr og fugle (heller ikke behandlede).

Der er fastsat specifikke krav til jagttrofæer i kapitel II, afsnit 1, tabel 2, række 6, i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.

KAPITEL 99

SÆRLIGE KOMBINEREDE KN-KODER

Underkapitel II

Statistiske koder for visse særlige varebevægelser

Generelle bemærkninger

Dette kapitel omfatter varer med oprindelse i tredjelande og leveret til skibe og luftfartøjer inden for Unionen under toldforsendelsesproceduren (T1).

KN-kode

Varebeskrivelse

Afgrænsning og forklaring

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Varer henhørende under kapitel 1-24 i KN, der leveres til skibe og luftfartøjer

Omfatter produkter af animalsk oprindelse og sammensatte produkter bestemt til forsyning af skibe, jf. artikel 21 og 29 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 (*4).

ex 9930 99 00

Varer, der er tariferet andetsteds, leveret til skibe og luftfartøjer

Omfatter produkter af animalsk oprindelse og sammensatte produkter bestemt til forsyning af skibe, jf. artikel 21 og 29 i delegeret forordning (EU) 2019/2124.

«

(1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/630 af 16. februar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af varer, der er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolstederne, og om ændring af Kommissionens beslutning 2007/275/EF (EUT L 132 af 19.4.2021, s. 17).

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(4)  Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 om indgåelse af den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, samt af ændringsprotokollen hertil (EFT L 198 af 20.7.1987, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 m offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(6)  EUT C 119 af 29.3.2019, s. 1.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(*1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1125/2006 af 21. juli 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 3).

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1).

(*3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og Kommissionens afgørelse 2010/227/EU (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 176).

(*4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og Kommissionens beslutning 2007/777/EF (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 73).


Top