EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1288

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1288 af 6. april 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer indholdet og præsentationen af oplysninger vedrørende princippet om ikke at gøre væsentlig skade, der præciserer indholdet, metoderne og præsentationen af oplysninger vedrørende bæredygtighedsindikatorer og negative bæredygtighedsindvirkninger, og som præciserer indholdet og præsentationen af oplysningerne om fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringsmål i dokumenter forud for aftaleindgåelse, på websteder og i periodiske rapporter (EØS-relevant tekst)

C/2022/1931

OJ L 196, 25.7.2022, p. 1–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1288/oj

25.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1288

af 6. april 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer indholdet og præsentationen af oplysninger vedrørende princippet om ikke at gøre væsentlig skade, der præciserer indholdet, metoderne og præsentationen af oplysninger vedrørende bæredygtighedsindikatorer og negative bæredygtighedsindvirkninger, og som præciserer indholdet og præsentationen af oplysningerne om fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringsmål i dokumenter forud for aftaleindgåelse, på websteder og i periodiske rapporter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (1), særlig artikel 2a, stk. 3, artikel 4, stk. 6, tredje afsnit, artikel 4, stk. 7, andet afsnit, artikel 8, stk. 3, fjerde afsnit, artikel 8, stk. 4, fjerde afsnit, artikel 9, stk. 5, fjerde afsnit, artikel 9, stk. 6, fjerde afsnit, artikel 10, stk. 2, fjerde afsnit, artikel 11, stk. 4, fjerde afsnit, og artikel 11, stk. 5, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser bør være tilstrækkeligt klare, præcise og fremtrædende til, at slutinvestorerne kan træffe informerede beslutninger. Med henblik herpå bør slutinvestorer have adgang til pålidelige data, som de kan anvende og analysere rettidigt og effektivt. De oplysninger, der således gives, bør derfor gennemgås og revideres i overensstemmelse med de direktiver, forordninger og nationale bestemmelser, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, og artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2088. Der bør desuden fastsættes regler for offentliggørelse af disse oplysninger på websteder, hvis en sådan offentliggørelse kræves i henhold til forordning (EU) 2019/2088.

(2)

Indholdet og præsentationen af bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrørende finansielle produkter, der henviser til en kurv af indekser, bør give slutinvestorerne et samlet overblik over sådanne finansielle produkters karakteristika. Det er derfor nødvendigt, at bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrørende et indeks, der er angivet som referencebenchmark og består af en kurv af indekser, omfatter både kurven og hvert indeks i kurven.

(3)

For slutinvestorer, der har en interesse i de finansielle markedsdeltageres og finansielle rådgiveres resultater på bæredygtighedsområdet, er det vigtigt, at de oplysninger, som finansielle markedsdeltagere giver om de vigtigste negative indvirkninger af deres investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer, og fra finansielle rådgivere om de vigtigste negative indvirkninger af deres investeringsrådgivning eller forsikringsrådgivning om bæredygtighedsfaktorer, er dækkende. Sådanne oplysninger bør derfor omfatte både direkte og indirekte investeringer i aktiver.

(4)

Det er nødvendigt at sikre, at de offentliggjorte oplysninger let kan sammenlignes, og at indikatorerne for de vigtigste negative indvirkninger af investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer er letforståelige. En sådan sammenlignelighed og forståelighed vil blive forbedret ved at skelne mellem på den ene side indikatorer for de negative indvirkninger, der altid fører til vigtigste negative indvirkninger, og på den anden side supplerende indikatorer for negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, der er de vigtigste for de finansielle markedsdeltagere. Det er imidlertid vigtigt at sikre, at investeringsbeslutningers negative indvirkning for klima eller andre miljømæssige bæredygtighedsfaktorer betragtes som lige så vigtige som negative indvirkninger af investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer vedrørende sociale spørgsmål, arbejdstagere, menneskerettigheder eller bekæmpelse af korruption og bestikkelse. De supplerende indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger bør derfor vedrøre mindst én af disse faktorer. For at sikre sammenhæng med andre bæredygtighedsrelaterede oplysninger bør indikatorerne for de vigtigste negative indvirkninger anvende standardiserede parametre, hvor det er relevant, og være baseret på de indikatorer, der anvendes i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1818 (2) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2139 (3).

(5)

For yderligere at styrke sammenligneligheden af de oplysninger, der skal offentliggøres, bør oplysningerne om de vigtigste negative virkninger vedrøre referenceperioder, der løber fra den 1. januar til den 31. december i det foregående år, og de bør offentliggøres senest den 30. juni hvert år som en fælles dato. Det er imidlertid muligt, at de finansielle markedsdeltageres investeringsporteføljer ændres regelmæssigt inden for sådanne referenceperioder. Fastlæggelsen af de vigtigste negative indvirkninger bør derfor foretages på mindst fire specifikke datoer i løbet af en sådan referenceperiode, og det gennemsnitlige resultat bør offentliggøres på årsbasis. For at sikre, at slutinvestorer kan sammenligne, hvordan de finansielle markedsdeltagere har taget hensyn til de vigtigste negative indvirkninger over tid, bør de finansielle markedsdeltagere fremlægge en historisk sammenligning fra år til år af deres rapporter for mindst de fem foregående referenceperioder, hvis de foreligger.

(6)

De finansielle markedsdeltagere, der for første gang i et givet kalenderår tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger, bør behandles hensigtsmæssigt, samtidig med at det også bør sikres, at slutinvestorerne modtager tilstrækkelige oplysninger, inden de træffer deres investeringsbeslutninger. Sådanne finansielle markedsdeltagere bør derfor offentliggøre oplysninger om de foranstaltninger, de planlægger, eller de mål, de har fastsat, for den efterfølgende referenceperiode for at undgå eller mindske identificerede vigtigste negative indvirkninger. Af samme grund bør de også offentliggøre oplysninger om deres politikker for at identificere og prioritere de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer og de internationale standarder, de vil anvende i denne efterfølgende referenceperiode.

(7)

Slutinvestorerne bør, uanset hvilken medlemsstat de har bopæl i, kunne sammenligne de offentliggjorte vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. De finansielle markedsdeltagere bør derfor give en sammenfatning af deres oplysninger både på et sprog, der er gængs i internationale finanskredse, og på et af de officielle sprog i de medlemsstater, hvor de finansielle produkter fra disse finansielle markedsdeltagere udbydes.

(8)

Finansielle rådgivere anvender oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, som indberettes af finansielle markedsdeltagere. Oplysninger fra finansielle rådgivere om, hvorvidt og hvordan de tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i deres investerings- eller forsikringsrådgivning, bør derfor klart beskrive, hvordan oplysningerne fra finansielle markedsdeltagere behandles og integreres i deres investerings- eller forsikringsrådgivning. Navnlig bør finansielle rådgivere, der anvender kriterier eller tærskler vedrørende de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, der anvendes til at udvælge eller rådgive om finansielle produkter, offentliggøre disse kriterier eller tærskler.

(9)

Parametrene for CO2-aftryk er endnu ikke fuldt udviklede. Finansielle markedsdeltagere, der i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2019/2088 på enhedsniveau henviser til graden af tilpasning af deres finansielle produkter til Parisaftalens mål, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, bør derfor basere sådanne oplysninger på fremadrettede klimascenarier.

(10)

En måde, hvorpå finansielle produkter kan fremme miljømæssige eller sociale karakteristika, er at tage hensyn til de vigtigste negative indvirkninger af investeringsbeslutninger. Finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som mål, skal som led i de oplysninger, der gives med hensyn til princippet om ikke at gøre væsentlig skade, også tage hensyn til bæredygtighedsindikatorer i relation til de negative indvirkninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 6 og 7, i forordning (EU) 2019/2088. Af disse grunde bør finansielle markedsdeltagere som led i deres bæredygtighedsoplysninger angive, hvordan de for disse finansielle produkters vedkommende tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger af deres investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer.

(11)

I henhold til artikel 10, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) 2019/2088 skal finansielle markedsdeltagere, der udbyder finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, oplyse om disse karakteristika uden at vildlede slutinvestorerne. Dette indebærer, at finansielle markedsdeltagere ikke bør offentliggøre oplysninger om bæredygtighed, herunder gennem produktkategorisering, på en måde, der ikke afspejler den måde, hvorpå det finansielle produkt reelt fremmer disse miljømæssige eller sociale karakteristika. De finansielle markedsdeltagere bør derfor kun offentliggøre de kriterier for udvælgelse af underliggende aktiver, der er bindende for investeringsbeslutningsprocessen, og ikke kriterier, som de kan ignorere eller tilsidesætte efter eget skøn.

(12)

Finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, kan bruges til at investere i en lang række underliggende aktiver, hvoraf nogle måske ikke i sig selv kan kvalificeres som bæredygtige investeringer eller bidrage til de specifikke miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt. Eksempler på sådanne investeringer er afdækningsinstrumenter, ikke screenede investeringer med henblik på diversificering, investeringer, for hvilke der mangler data, eller kontanter, der besiddes som accessorisk likviditet. Finansielle markedsdeltagere, der stiller sådanne finansielle produkter til rådighed, bør derfor være fuldt ud gennemsigtige med hensyn til fordelingen af de underliggende investeringer til disse kategorier af investeringer.

(13)

Finansielle produkter kan fremme miljømæssige eller sociale karakteristika på mange måder, herunder i et dokument forud for indgåelse af en aftale eller periodiske dokumenter, i deres produktnavn eller i enhver markedsføringskommunikation om deres investeringsstrategi, finansielle produktstandarder, mærker, som de anvender, eller gældende betingelser for automatisk registrering. For at sikre sammenlignelighed og forståelighed af de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes, bør finansielle markedsdeltagere, der stiller finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, til rådighed, bekræfte oplysningerne om fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika i bilagene til de dokumenter eller oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, og artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2088 om oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, og periodiske oplysninger.

(14)

Finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, har forskellige grader af bæredygtighedsrelaterede ambitioner. Hvis disse finansielle produkter delvis forfølger bæredygtige investeringer, bør de finansielle markedsdeltagere derfor bekræfte dette i bilagene til de dokumenter eller oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, og artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2088 om oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, og periodiske oplysninger, for at sikre, at slutinvestorerne er i stand til at forstå de forskellige grader af bæredygtighed og træffe informerede investeringsbeslutninger med hensyn til bæredygtighed.

(15)

Mens finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål, kun bør foretage bæredygtige investeringer, kan sådanne produkter til en vis grad foretage andre investeringer, hvis de er forpligtet hertil i henhold til sektorspecifikke regler. Der bør derfor kræves oplysninger om størrelsen af og formålet med andre investeringer, således at det kan kontrolleres, om disse investeringer forhindrer det finansielle produkt i at nå sit bæredygtige investeringsmål.

(16)

Mange finansielle produkter anvender udelukkelsesstrategier baseret på miljømæssige eller sociale kriterier. Slutinvestorerne bør have de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere sådanne kriteriers indvirkning på investeringsbeslutninger og sådanne udelukkelsesstrategiers indvirkning på sammensætningen af den deraf følgende portefølje. Markedspraksis viser, at nogle udelukkelsesstrategier fremstår som effektive, mens disse udelukkelsesstrategier i realiteten fører til udelukkelse af kun et begrænset antal investeringer eller er baseret på lovbestemte udelukkelser. Det er derfor nødvendigt at tage hånd om bekymringerne vedrørende »grønvaskning«, dvs. navnlig praksis med at opnå en urimelig konkurrencefordel ved at anbefale et finansielt produkt som miljøvenligt eller bæredygtigt, når det finansielle produkt i realiteten ikke opfylder grundlæggende miljømæssige eller andre bæredygtighedsrelaterede standarder. For at forhindre uhensigtsmæssig salgspraksis og grønvaskning og for at give slutinvestorer en bedre forståelse af virkningerne af de udelukkelsesstrategier, der anvendes af visse finansielle produkter, bør de finansielle markedsdeltagere bekræfte enhver forpligtelse med hensyn til udelukkede investeringer, navnlig som bindende elementer i investeringsstrategien, i oplysninger om aktivallokering og i de oplysninger om bæredygtighedsindikatorer, der anvendes til at måle virkningerne af sådanne strategier.

(17)

Forordning (EU) 2019/2088 tager sigte på at reducere informationsasymmetrien i forhold mellem principaler og agenter vedrørende fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringsmål. Med henblik herpå skal de finansielle markedsdeltagere i henhold til nævnte forordning offentliggøre oplysninger forud for indgåelse af en aftale og oplysninger på websteder til slutinvestorer, når de handler som agenter for disse slutinvestorer. For at dette krav kan være fuldt ud effektivt, bør de finansielle markedsdeltagere i hele et finansielt produkts livscyklus overvåge, hvordan produktet opfylder de offentliggjorte miljømæssige eller sociale karakteristika eller det bæredygtige investeringsmål. De finansielle markedsdeltagere bør derfor som led i deres oplysninger på websteder redegøre for de interne eller eksterne kontrolmekanismer, der er indført for løbende at overvåge en sådan overholdelse.

(18)

I forordning (EU) 2019/2088 præciseres det, at vurderingen af god ledelsespraksis udgør en integreret del af finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, eller som har bæredygtige investeringer som deres mål. Derfor bør finansielle markedsdeltagere, som udbyder finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, eller som har et bæredygtigt investeringsmål, offentliggøre oplysninger om deres politikker til vurdering af god ledelsespraksis i de virksomheder, der investeres i.

(19)

I henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2019/2088 skal finansielle markedsdeltagere, der udbyder finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og som anvender et angivet indeks som referencebenchmark, oplyse om, hvorvidt og hvordan dette indeks er i overensstemmelse med de pågældende karakteristika. I modsætning hertil kræves det i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2088, at finansielle markedsdeltagere, der udbyder finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål, og som anvender et angivet indeks som referencebenchmark, oplyser, hvordan indekset er tilpasset investeringsmålet, og hvorfor og hvordan det angivne indeks afviger fra et bredt markedsindeks. For sådanne finansielle produkter bør de finansielle markedsdeltagere således klart dokumentere, at udformningen af det angivne indeks er egnet til at opfylde det erklærede bæredygtige investeringsmål, og at det finansielle produkts strategi sikrer, at det finansielle produkt til stadighed er i overensstemmelse med dette indeks. Metodologiske oplysninger bør derfor gives på indeksniveau for sådanne finansielle produkter.

(20)

De finansielle markedsdeltagere kan anvende forskellige investeringsmetoder til at sikre, at de finansielle produkter, de udbyder, opfylder de miljømæssige eller sociale karakteristika eller når det bæredygtige investeringsmål. De finansielle markedsdeltagere kan investere direkte i værdipapirer udstedt af investeringsmodtagende virksomheder eller foretage indirekte investeringer. De finansielle markedsdeltagere bør være åbne om, hvilken andel af deres investeringer der besiddes direkte, og hvilken andel der besiddes indirekte. Navnlig bør de finansielle markedsdeltagere gøre rede for, hvordan anvendelsen af derivater er forenelig med de miljømæssige eller sociale karakteristika, som det finansielle produkt fremmer, eller med det bæredygtige investeringsmål.

(21)

For at sikre klarhed for slutinvestorerne bør oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, ved hjælp af en erklæring gøre det klart, at sådanne produkter ikke har bæredygtige investeringer som et mål. Med samme formål for øje og for at sikre lige konkurrencevilkår med finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål, bør andelen af bæredygtige investeringer også nævnes i oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, på et websted og i periodiske oplysninger om produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika.

(22)

I artikel 2, nr. 17), i forordning (EU) 2019/2088 defineres en bæredygtig investering som en investering i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et miljømæssigt eller socialt mål, eller en investering i menneskelig kapital eller økonomisk eller socialt dårligt stillede lokalsamfund, forudsat at sådanne investeringer er til væsentlig skade for nogen af disse mål, og at de virksomheder, der investeres i, følger god ledelsespraksis. Princippet om ikke at gøre væsentlig skade er særligt vigtigt for finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål, da overholdelse af dette princip er et nødvendigt kriterium for at vurdere, om en investering opfylder det bæredygtige investeringsmål. Dette princip er imidlertid også relevant for finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, når sådanne finansielle produkter foretager bæredygtige investeringer, idet de finansielle markedsdeltagere bør oplyse, hvor stor en andel de bæredygtige investeringer, der er foretaget, udgør. De finansielle markedsdeltagere, der udbyder finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og som til del foretager bæredygtige investeringer, eller finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som sit mål, bør således give oplysninger om princippet om ikke at gøre væsentlig skade. Princippet om ikke at gøre væsentlig skade hænger sammen med oplysningerne af de vigtigste negative indvirkninger af investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer. Derfor bør oplysninger om finansielle produkter vedrørende princippet om ikke at gøre væsentlig skade forklare, hvordan der er taget hensyn til indikatorerne for negative indvirkninger. Da disse oplysninger hænger nøje sammen med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 (4), bør der desuden kræves supplerende oplysninger om tilpasningen af investeringerne til de minimumsgarantier, der er fastsat i nævnte forordning.

(23)

For at sætte slutinvestorerne i stand til bedre at forstå de investeringsstrategier, der udbydes, bør de finansielle markedsdeltagere anvende bæredygtighedsrelaterede oplysninger på websteder til at gøre nærmere rede for de emner, der offentliggøres på en koncis måde i dokumenter forud for aftaleindgåelse, og til at give yderligere oplysninger, der er relevante for disse slutinvestorer. Inden en aftale indgås, bør de finansielle markedsdeltagere informere slutinvestorerne om, at der findes mere produktspecifikke og detaljerede oplysninger på webstedet, og give dem et link til de pågældende oplysninger.

(24)

Webstedets produktoplysninger bør indeholde yderligere detaljer om den investeringsstrategi, der anvendes for det pågældende finansielle produkt, herunder politikken for vurdering af god ledelsespraksis i de investeringsmodtagende virksomheder og de metoder, der anvendes til at måle, om det finansielle produkt opfylder de miljømæssige eller sociale karakteristika eller opfylder bæredygtige investeringsmål. Desuden bør de finansielle markedsdeltagere på deres websted offentliggøre en klar, kortfattet og forståelig sammenfatning af de oplysninger, der gives som led i den periodiske rapportering.

(25)

Med hensyn til indholdet af de periodiske oplysninger, der kræves i henhold til artikel 11 i forordning (EU) 2019/2088, bør de finansielle markedsdeltagere offentliggøre et minimumssæt af standardiserede og sammenlignelige kvantitative og kvalitative indikatorer, der viser, hvordan hvert finansielt produkt opfylder de miljømæssige eller sociale karakteristika, som det fremmer, eller det bæredygtige investeringsmål, som det tager sigte på at nå. Disse indikatorer bør være relevante for udformningen af og investeringsstrategien for det finansielle produkt som beskrevet i de oplysninger om det finansielle produkt, der gives forud for indgåelse af en aftale. For at sikre overensstemmelse mellem oplysninger forud for indgåelse af en aftale og periodiske oplysninger bør de finansielle markedsdeltagere i deres periodiske oplysninger navnlig rapportere om de specifikke bæredygtighedsindikatorer, der er nævnt i oplysningerne, der gives forud for indgåelse af en aftale, og som anvendes til at måle, hvordan de miljømæssige eller sociale karakteristika opfyldes eller det bæredygtige investeringsmål nås.

(26)

Det er nødvendigt at sikre, at slutinvestorerne har et klart overblik over det finansielle produkts investeringer. De finansielle markedsdeltagere bør derfor i de periodiske rapporter, der kræves i henhold til artikel 11 i forordning (EU) 2019/2088, give oplysninger om indvirkningerne af det finansielle produkts 15 største investeringer. Disse største investeringer bør udvælges på grundlag af de investeringer, der tegner sig for den største andel af investeringerne i løbet af den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, beregnet med passende mellemrum til at være repræsentative for referenceperioden. Hvis færre end 15 investeringer tegner sig for halvdelen af det finansielle produkts investeringer, bør de finansielle markedsdeltagere dog kun give oplysninger om disse investeringer. For at sikre tilstrækkelig sammenlignelighed over tid bør de finansielle markedsdeltagere desuden foretage en sammenligning fra år til år af deres periodiske rapporter for mindst de fem foregående perioder, forudsat at der foreligger periodiske rapporter for disse perioder.

(27)

De finansielle markedsdeltagere, som udbyder finansielle produkter, der anvender et referencebenchmark til at opfylde miljømæssige eller sociale karakteristika eller til at nå det bæredygtige investeringsmål, bør være åbne med hensyn til, hvor godt det finansielle produkt er i stand til at forblive i overensstemmelse med det angivne referencebenchmark, når de sigter mod at opfylde eller nå dette karakteristikum eller mål. Derfor og for at fremme overensstemmelse med de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige oplysninger, der kræves på benchmarkniveau i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (5), bør de finansielle markedsdeltagere i deres periodiske rapporter sammenligne resultaterne af det pågældende finansielle produkt med resultaterne for det angivne referencebenchmark for alle de bæredygtighedsindikatorer, der er relevante for at dokumentere, at det angivne benchmark er i overensstemmelse med det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika eller dets bæredygtige investeringsmål. Denne sammenligning bør også gøre det muligt for slutinvestorerne klart at fastslå, i hvilket omfang det finansielle produkt klarer sig med hensyn til bæredygtighed i forhold til et mainstreamprodukts resultater.

(28)

Det er nødvendigt at sikre, at slutinvestorer kan drage fordel af bæredygtighedsrelaterede oplysninger i forbindelse med et udbud vedrørende et finansielt produkt fra en finansiel markedsdeltager fra en anden medlemsstat. De finansielle markedsdeltagere bør derfor fremlægge en sammenfatning af oplysningerne i disse bæredygtighedsrelaterede oplysninger på et sprog, der er gængs i internationale finanskredse. Hvis et finansielt produkt udbydes uden for den medlemsstat, hvor den finansielle markedsdeltager er etableret, bør der også gives en sammenfatning af disse oplysninger på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det finansielle produkt udbydes.

(29)

Det er nødvendigt at sikre sammenlignelighed mellem erklæringen om de vigtigste negative indvirkninger, de oplysninger, der gives forud for indgåelsen af en aftale, og de periodiske oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EU) 2019/2088, og at sikre, at sådanne oplysninger er let forståelige for slutinvestorerne. Der bør derfor fastsættes standardmodeller for præsentationen af disse oplysninger. Af samme grund bør modellerne indeholde sammenfattende forklaringer af de centrale termer, der anvendes i disse modeller.

(30)

Visse finansielle produkter kan tilbyde slutinvestorerne en række underliggende investeringsvalgmuligheder. Det er nødvendigt at sikre, at slutinvestorer informeres om sådanne produkters potentielle bæredygtighedsresultater, og at de finansielle markedsdeltagere forpligtes til at give oplysninger om de valgmuligheder, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som deres mål. Sådanne oplysninger bør gøre det klart med hensyn til finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, at i hvor høj grad disse produkter opfylder disse karakteristika, afhænger af, hvilken andel af valgmuligheder udvalgt af slutinvestoren der fremmer disse karakteristika og det tidsrum, hvori den endelige investor investerer i disse optioner. De oplysninger, der gives, bør også gøre det klart, at for finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål, skal alle de underliggende investeringsvalgmuligheder have bæredygtige investeringer som deres mål. Nogle finansielle produkter tilbyder slutinvestorer en række underliggende investeringsvalgmuligheder, hvor en eller flere af de underliggende investeringsvalgmuligheder kan kvalificeres som finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. For at sikre fuld gennemsigtighed er det vigtigt at sikre, at oplysninger om disse finansielle produkter også omfatter disse valgmuligheder. Der er også finansielle produkter, hvor en eller flere af de underliggende investeringsvalgmuligheder er finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål. Også i dette tilfælde bør oplysningerne om disse produkter omfatte disse valgmuligheder. Der er også finansielle produkter med en eller flere af de underliggende investeringsvalgmuligheder, der har bæredygtige investeringer som deres mål, men hvor disse muligheder ikke er finansielle produkter som defineret i artikel 2, nr. 12), i forordning (EU) 2019/2088. Da disse valgmuligheder indgår i et samlet finansielt produkt, der er omfattet af forordning (EU) 2019/2088 og har bæredygtige investeringer som deres mål, bør der stilles krav om, at der skal gives minimumsoplysninger om deres bæredygtige investeringsmål.

(31)

Oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, om finansielle produkter, der tilbyder en række underliggende investeringsvalgmuligheder, bør give et passende niveau af bæredygtighedsrelaterede oplysninger om det finansielle produkt som helhed. Slutinvestorerne bør have en sammenfattende liste over de bæredygtighedsrelaterede underliggende investeringsvalgmuligheder og en klar angivelse af, hvor bæredygtighedsrelaterede oplysninger om disse muligheder kan findes. Listen bør sikre, at de underliggende investeringsvalgmuligheder kategoriseres hensigtsmæssigt med hensyn til bæredygtige investeringsmål og fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika.

(32)

Medtagelse af bæredygtighedsrelaterede oplysninger direkte i form af bilag til de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, og som er omhandlet i forordning (EU) 2019/2088, kan forhindre en slutinvestor i at modtage klare og præcise oplysninger, fordi det finansielle produkt kan tilbyde en lang række underliggende investeringsvalgmuligheder og et tilsvarende antal bilag med oplysninger. I sådanne tilfælde bør det være tilladt, at sådanne oplysninger gives gennem en henvisning til andre oplysninger, der er givet i henhold til direktiver, forordninger eller national lovgivning. For så vidt angår periodiske oplysninger om finansielle produkter, der tilbyder en række underliggende investeringsvalgmuligheder, bør de ligeledes kun vedrøre de investeringsvalgmuligheder, der investeres i, fordi de investeringsvalgmuligheder, der reelt investeres i, styrer, i hvilket omfang det finansielle produkt opfylder de miljømæssige eller sociale karakteristika, som det fremmer, eller det opfylder sit bæredygtige investeringsmål.

(33)

Forordning (EU) 2020/852 ændrede forordning (EU) 2019/2088 ved at kræve, at de finansielle markedsdeltagere i de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, og de periodiske oplysninger om finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som mål og investerer i en økonomisk aktivitet, der bidrager til et miljømæssigt mål som omhandlet i nævnte forordnings artikel 2, nr. 17), medtager oplysninger om det miljømæssige mål som fastsat i forordning (EU) 2020/852 og en beskrivelse af, hvordan og i hvilket omfang de investeringer, der ligger til grund for det finansielle produkt, er i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som omhandlet i nævnte forordnings artikel 3. Desuden stilles der i henhold til forordning (EU) 2019/2088 nu også krav om, at de finansielle markedsdeltagere i de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale, og de periodiske oplysninger om finansielle produkter, der fremmer miljømæssige karakteristika, medtager oplysninger, som kræves for finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som mål og investerer i en økonomisk aktivitet, der bidrager til et miljømæssigt mål i nævnte forordnings forstand. Det er nødvendigt at sætte slutinvestorerne i stand til let at sammenligne graderne af finansielle produkters investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. De finansielle markedsdeltagere bør derfor med henblik på artikel 6, stk. 1 og 2, og artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2088 i bilagene til de dokumenter eller oplysninger, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 6, stk. 3, og artikel 11, stk. 2, medtage grafiske fremstillinger af sådanne investeringer på grundlag af en standardiseret parameter med tælleren bestående af markedsværdien af investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter og nævneren bestående af markedsværdien af alle investeringer. For at give pålidelige oplysninger til slutinvestorerne bør tælleren omfatte markedsværdien af investeringerne i investeringsmodtagende virksomheder, som udgør andelen af miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i disse investeringsmodtagende virksomheder, og provenuet af gældsværdipapirer, hvis betingelserne for gældsværdipapirerne kræver, at dette provenu anvendes til miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. For at medtage alle investeringer, der kan finansiere miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, bør det være muligt at medtage infrastrukturaktiver, fast ejendom, securitiseringsaktiver og investeringer i andre finansielle produkter, jf. artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852, i tælleren. På grund af manglen på pålidelige metoder til at fastslå, i hvilket omfang eksponeringer, der er opnået gennem derivater, er eksponeringer mod miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, bør sådanne eksponeringer ikke medtages i tælleren. Nævneren bør bestå af markedsværdien af alle investeringer.

(34)

Der findes i øjeblikket ingen egnet metode til at beregne, i hvilket omfang eksponeringer mod centralregeringer, centralbanker og overnationale udstedere (»statsengagementer«) er eksponeringer mod miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. For at øge slutinvestorernes oplysningsniveau bør omfanget af investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter beregnes og grafisk repræsenteres på to måder. Den første måde er at gøre det muligt at medtage investeringer i gældsværdipapirer udstedt af centralregeringer, centralbanker og overnationale udstedere i tælleren, hvis betingelserne for gældsværdipapirerne kræver, at provenuet anvendes til miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, og at investeringer i gældsværdipapirer udstedt af centralregeringer, centralbanker og overnationale udstedere medtages i nævneren, uanset anvendelsen af provenuet. For yderligere at give et informativt grundlag for slutinvestorers investeringsbeslutninger bør de finansielle markedsdeltagere forklare, hvorfor visse statsengagementer ikke er i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, herunder, hvis dette er tilfældet, fordi der ikke findes egnede metoder til at beregne, i hvilket omfang disse eksponeringer er eksponeringer mod miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Den anden måde er at udelukke statsengagementer fra tælleren og fra nævneren og dermed forbedre sammenligneligheden mellem finansielle produkter yderligere og gøre det muligt for slutinvestorer at vurdere, i hvilket omfang finansielle produkter investerer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter uden medtagelse af statsengagementer.

(35)

De finansielle markedsdeltagere bør kunne forlade sig på tredjepartsdataleverandører, hvis virksomheder endnu ikke har opfyldt forpligtelsen i artikel 8 i forordning (EU) 2020/852 til at offentliggøre oplysninger om, hvordan og i hvilket omfang deres aktiviteter er forbundet med økonomiske aktiviteter, der kvalificerer som miljømæssigt bæredygtige i henhold til artikel 3 og 9 i nævnte forordning. Ved vurderingen af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder, som ikke er omfattet af de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2020/852, bør de finansielle markedsdeltagere vurdere og anvende de offentligt indberettede data. Kun hvis sådanne data ikke er tilgængelige, bør de finansielle markedsdeltagere have mulighed for at anvende data, der er indhentet enten direkte fra investeringsmodtagende virksomheder eller fra tredjeparter, i hvert enkelt tilfælde forudsat at de data, der gøres tilgængelige i henhold til sådanne oplysninger, svarer til de data, der gøres tilgængelige i henhold til de oplysninger, der gives i henhold til nævnte artikel 8.

(36)

Det er nødvendigt at sikre, at finansielle produkter konsekvent offentliggør oplysninger om, i hvilket omfang investeringer i investeringsmodtagende virksomheder, som er ikke-finansielle virksomheder, er investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til artikel 3 og 9 i forordning (EU) 2020/852. Med henblik herpå bør de finansielle markedsdeltagere vælge enten andelen af omsætning, kapitaludgifter eller driftsudgifter til at beregne nøgleresultatindikatoren pr. finansielt produkt for at måle denne grad, og de bør offentliggøre denne udvælgelse i bilagene til de dokumenter eller oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088. For at sikre sammenlignelighed mellem finansielle produkter og for at lette forståelsen bland slutinvestorer, bør nøgleresultatindikatoren som standard være omsætning. Kapitaludgifter eller driftsudgifter bør kun anvendes, hvis det finansielle produkts karakteristika berettiger en sådan anvendelse, navnlig hvis kapitaludgifterne eller driftsudgifterne er mere repræsentative for, i hvilket omfang disse finansielle produkter investerer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, og forudsat at der gøres rede for en sådan anvendelse. For investeringsmodtagende selskaber, der er finansielle virksomheder som defineret i artikel 1, nr. 8), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2178 (6), bør sammenligneligheden opnås ved at kræve anvendelse af den samme nøgleresultatindikator for samme type finansiel virksomhed. For forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber, der udøver skadesforsikringsvirksomhed, bør det være muligt at kombinere både investerings- og forsikringsnøgleindikatorer i en enkelt nøgleresultatindikator. For at fremme gennemsigtigheden for slutinvestorer er det nødvendigt at kræve, at de periodiske oplysninger om, hvordan og i hvilket omfang de investeringer, der ligger til grund for det finansielle produkt, foretages i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, viser en sammenligning med de andele af investeringerne, der er målrettet mod disse økonomiske aktiviteter, som fremgår af de oplysninger, der gives forud for indgåelse af en aftale. For at sikre sammenlignelighed og gennemsigtighed bør de periodiske oplysninger angive, i hvilken grad investeringerne i disse økonomiske aktiviteter er foretaget i form af omsætning, kapitaludgifter og driftsudgifter.

(37)

Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundet med hinanden, da de alle omhandler de oplysninger, der skal gives af de finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere i forbindelse med bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser i henhold til forordning (EU) 2019/2088. For at sikre sammenhæng mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidig, og for at gøre det lettere for de finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere at få et samlet overblik over deres forpligtelser i henhold til nævnte forordning, er det hensigtsmæssigt at medtage alle de reguleringsmæssige tekniske standarder, der kræves i henhold til artikel 2a, stk. 3, artikel 4, stk. 6, tredje afsnit, artikel 4, stk. 7, andet afsnit, artikel 8, stk. 3, fjerde afsnit, artikel 8, stk. 4, fjerde afsnit, artikel 9, stk. 5, fjerde afsnit, artikel 9, stk. 6, fjerde afsnit, artikel 10, stk. 2, fjerde afsnit, artikel 11, stk. 4, fjerde afsnit, og artikel 11, stk. 5, fjerde afsnit, i én enkelt forordning.

(38)

Denne forordning tager udgangspunkt i udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, der er indgivet til Kommissionen af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»de europæiske tilsynsmyndigheder«).

(39)

Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 54 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (7), i artikel 54 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (8) og i artikel 54 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (9), har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for nærværende forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1094/2010, og interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning.

(40)

Det er nødvendigt at give finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere mulighed for at tilpasse sig til kravene i denne delegerede forordning. Anvendelsesdatoen bør derfor udskydes til den 1. januar 2023. Det er imidlertid nødvendigt at kræve, at finansielle markedsdeltagere, der har taget hensyn til investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2019/2088 eller som krævet i artikel 4, stk. 3 eller 4, i samme forordning, senest den 31. december 2022 offentliggør oplysningerne om disse indvirkninger på deres websteder i særskilte afsnit med overskriften »Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer« senest den 30. juni 2023 for perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

DEFINITIONER OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»finansiel virksomhed«: en FAIF som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (10), et administrationsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (11), et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 27, 28 og 29 i direktiv 2009/65/EF, og som ikke med henblik på administration heraf har udpeget et administrationsselskab, der er godkendt i overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 6, 7 og 8, et kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (12), et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013, et forsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (13), et genforsikringsselskab som defineret i artikel 13, nr. 4), i direktiv 2009/138/EF eller en enhed i et tredjeland, der udøver lignende aktiviteter, er underlagt lovgivningen i et tredjeland og er underlagt tilsyn af en tilsynsmyndighed i et tredjeland

2)

»ikke-finansiel virksomhed«: en virksomhed, der ikke er en finansiel virksomhed som defineret i nr. 1)

3)

»statsengagement«: en eksponering mod centralregeringer, centralbanker og overnationale udstedere

4)

»miljømæssigt bæredygtig økonomisk aktivitet«: en økonomisk aktivitet, der opfylder kravene i artikel 3 i forordning (EU) 2020/852

5)

»økonomisk omstillingsaktivitet«: en økonomisk aktivitet, der opfylder kravene i artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) 2020/852

6)

»mulighedsskabende økonomisk aktivitet«: en økonomisk aktivitet, der opfylder kravene i artikel 16 i forordning (EU) 2020/852.

Artikel 2

Generelle principper for præsentation af oplysninger

1.   De finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere skal give de oplysninger, der kræves i henhold til denne forordning, gratis og på en måde, der er let tilgængelig, ikke-diskriminerende, fremtrædende, enkel, koncis, forståelig, rimelig, klar og ikke vildledende. De finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere fremlægger og udformer de oplysninger, der kræves i henhold til denne forordning, på en måde, der er let at læse, anvender tegn af læsbar størrelse og anvender en stil, der letter forståelsen. De finansielle markedsdeltagere kan justere størrelsen og skrifttypen af tegn og farver, der anvendes i modellerne i bilag I-V til denne forordning.

2.   De finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere giver de oplysninger, der kræves i henhold til denne forordning, i et søgbart elektronisk format, medmindre andet kræves i den sektorspecifikke lovgivning, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, og artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2088.

3.   De finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere holder de oplysninger, der offentliggøres på deres websteder i overensstemmelse med denne forordning, ajour. De skal klart angive datoen for offentliggørelsen af oplysningerne og datoen for eventuelle ajourføringer. Hvis disse oplysninger præsenteres som en fil, der kan downloades, skal de finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere anføre versionshistorikken i filnavnet.

4.   De finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere skal, hvor det er muligt, angive identifikatorer for juridiske enheder (LEI'er) og internationale identifikationsnumre for værdipapirer (ISIN-numre), når der henvises til enheder eller finansielle produkter i de oplysninger, der gives i overensstemmelse med denne forordning.

Artikel 3

Referencebenchmarks med kurv af indekser

Hvis et indeks, der er angivet som referencebenchmark, består af en kurv af indekser, skal de finansielle markedsdeltagere og finansielle rådgivere fremlægge oplysningerne vedrørende dette indeks for den pågældende kurv og for hvert indeks i kurven.

KAPITEL II

GENNEMSIGTIGHED OM NEGATIVE INDVIRKNINGER PÅ BÆREDYGTIGHEDSFAKTORER

AFDELING 1

Finansielle markedsdeltagere

Artikel 4

Erklæring fra finansielle markedsdeltagere om, at de tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger af deres investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer

1.   Senest den 30. juni hvert år offentliggør de finansielle markedsdeltagere, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2019/2088 eller nævnte forordnings artikel 4, stk. 3 eller 4, i et særskilt afsnit med overskriften: »Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer« de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2019/2088, i artikel 4, stk. 2, 3 og 4, i samme forordning og i artikel 4-10 i nærværende forordning. Disse oplysninger skal dække perioden 1. januar til 31. december det foregående år og offentliggøres i afsnittet »Bæredygtighedsrelaterede oplysninger«, jf. denne forordnings artikel 23.

2.   De finansielle markedsdeltagere skal offentliggøre den erklæring, der er omhandlet i stk. 1, i overensstemmelse med formatet af modellen i skema 1 i bilag I.

3.   Uanset stk. 1 skal oplysningerne omhandlet i stk. 1, for så vidt angår finansielle markedsdeltagere, der offentliggør den erklæring, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2019/2088 eller nævnte forordnings artikel 4, stk. 3 eller 4, for første gang, dække perioden fra den dato, hvor der først blev taget hensyn til de vigtigste negative indvirkninger af investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer, indtil den 31. december det pågældende år. De pågældende finansielle markedsdeltagere skal offentliggøre oplysningerne i den i stk. 1 omhandlede erklæring senest den 30. juni det følgende år.

Artikel 5

Afsnit med sammenfatning

I afsnittet med sammenfatning i skema 1 i bilag I skal de finansielle markedsdeltagere medtage alle følgende oplysninger:

a)

navnet på den finansielle markedsdeltager, som erklæringen om negative indvirkninger på bæredygtigheden vedrører

b)

det forhold, at der tages hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

c)

referenceperioden for erklæringen

d)

en sammenfatning af de vigtigste negative indvirkninger.

Afsnittet med sammenfatning, jf. skema 1 i bilag I, affattes på alle følgende sprog:

a)

et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor den finansielle markedsdeltager er hjemmehørende, og, hvis det ikke er det samme, på et andet sprog, der er gængs i internationale finanskredse

b)

hvis et finansielt produkt fra den finansielle markedsdeltager udbydes i et værtsland, et af de officielle sprog i det pågældende værtsland.

Afsnittet med sammenfatning må højst have en længde på to A4-sider, når det trykkes.

Artikel 6

Beskrivelse af investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

1.   I afsnittet »Beskrivelse af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer« i skema 1 i bilag I udfylder de finansielle markedsdeltagere alle de felter, der vedrører indikatorerne vedrørende deres investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, og de tilføjer alt følgende:

a)

oplysninger om en eller flere yderligere klima- og andre miljørelaterede indikatorer, jf. skema 2 i bilag I

b)

oplysninger om en eller flere yderligere indikatorer for sociale spørgsmål og personalemæssige spørgsmål, respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og bekæmpelse af bestikkelse, jf. skema 3 i bilag I

c)

oplysninger om eventuelt andre indikatorer, der anvendes til at identificere og vurdere yderligere vigtigste negative indvirkninger på en bæredygtighedsfaktor.

2.   I afsnittet »Beskrivelse af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer« i skema 1 i bilag I beskriver de finansielle markedsdeltagere de foranstaltninger, der er truffet i perioden fra den 1. januar til den 31. december i det foregående år, og planlagte foranstaltninger eller mål for den efterfølgende periode fra den 1. januar til den 31. december, med henblik på at undgå eller mindske de identificerede vigtigste negative indvirkninger.

3.   De finansielle markedsdeltagere skal i kolonnen »Indvirkning« i afsnittet »Beskrivelse af de vigtigste negative virkninger for bæredygtighedsfaktorer« i skema 1 i bilag I medtage et tal for indvirkningen som gennemsnittet af indvirkningerne den 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december i hver periode fra den 1. januar til den 31. december.

Artikel 7

Beskrivelse af politikker for identifikation og prioritering af investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

1.   I afsnittet »Beskrivelse af politikker for identifikation og prioritering af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer« i skema 1 i bilag I skal de finansielle markedsdeltagere beskrive deres politikker til at identificere og prioritere de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, og hvordan disse politikker ajourføres og anvendes, herunder alt følgende:

a)

den dato, hvor den finansielle markedsdeltagers ledelsesorgan godkendte disse politikker

b)

hvordan ansvaret for gennemførelsen af disse politikker inden for organisatoriske strategier og procedurer fordeles

c)

metoderne til at udvælge de indikatorer, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), og til at identificere og vurdere de væsentligste negative indvirkninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, og navnlig en redegørelse for, hvordan disse metoder tager hensyn til sandsynligheden for forekomst og alvoren af disse vigtigste negative indvirkninger, herunder deres potentielt uoprettelige karakter

d)

enhver tilknyttet fejlmargen inden for de metoder, der er omhandlet i dette stykkes litra c), med en redegørelse for denne margen

e)

de anvendte datakilder.

2.   Hvis oplysninger om nogen af de anvendte indikatorer ikke er umiddelbart tilgængelige, skal de finansielle markedsdeltagere i afsnittet »Beskrivelse af politikker for identifikation og prioritering af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer« i skema 1 i bilag I medtage nærmere oplysninger om den bedste indsats, der gøres for at indhente oplysningerne enten direkte fra de investeringsmodtagende virksomheder eller ved at foretage yderligere undersøgelser, samarbejde med tredjepartsdataleverandører eller eksterne eksperter eller lægge rimelige antagelser til grund.

Artikel 8

Afsnit om politikker for aktivt ejerskab

1.   I afsnittet »Politikker for aktivt ejerskab« i skema 1 i bilag I skal de finansielle markedsdeltagere give alle følgende oplysninger:

a)

hvis det er relevant, kortfattede sammendrag af de politikker for aktivt ejerskab, der er omhandlet i artikel 3g i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF (14)

b)

kortfattede sammendrag af andre politikker for aktivt ejerskab med henblik på at mindske de vigtigste negative indvirkninger.

2.   De kortfattede sammendrag omhandlet i stk. 1 skal indeholde alt følgende:

a)

de indikatorer for negative indvirkninger, der tages hensyn til i de politikker for aktivt ejerskab, der er omhandlet i stk. 1

b)

hvordan disse politikker for aktivt ejerskab vil blive tilpasset, hvis der ikke sker nogen mindskelse af de vigtigste negative indvirkninger i mere end én rapporteringsperiode.

Artikel 9

Afsnit om henvisninger til internationale standarder

1.   I afsnittet »Henvisninger til internationale standarder« i skema 1 i bilag I skal de finansielle markedsdeltagere beskrive, hvorvidt og i hvilket omfang de overholder kodekserne for ansvarlig forretningsskik og internationalt anerkendte standarder for due diligence og rapportering og, hvor det er relevant, graden af deres tilpasning til Parisaftalens mål.

2.   Beskrivelsen omhandlet i stk.1 skal omfatte alle følgende oplysninger:

a)

de indikatorer, der anvendes til at tage hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, jf. artikel 6, stk. 1, og som måler overholdelsen eller tilpasningen som omhandlet i stk. 1

b)

den metode og de data, der anvendes til at måle overholdelsen eller tilpasningen som omhandlet i stk. 1, herunder en beskrivelse af dækningsområdet, datakilder, og hvordan den anvendte metode forudser de vigtigste negative indvirkninger af de investeringsmodtagende virksomheder

c)

om der anvendes et fremadrettet klimascenario, og i bekræftende fald navnet på og udbyderen af dette scenario, og hvornår det blev udformet

d)

hvis der ikke anvendes et fremadrettet klimascenario, en redegørelse for, hvorfor den finansielle markedsdeltager anser fremadrettede klimascenarier for irrelevante.

Artikel 10

Historisk sammenligning

De finansielle markedsdeltagere, der har beskrevet de negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer for en periode forud for den periode, for hvilken der skal offentliggøres oplysninger i overensstemmelse med artikel 6, skal i afsnittet »Beskrivelse af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer« i skema 1 i bilag I give en historisk sammenligning af den periode, rapporten omfatter, med den foregående periode, der er rapporteret om, og efterfølgende med hver foregående periode, der er rapporteret om, op til de sidste fem foregående perioder.

AFDELING 2

Finansielle rådgivere

Artikel 11

Erklæring fra finansielle rådgivere om, at de i deres forsikrings- eller investeringsrådgivning tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

1.   De finansielle rådgivere, der er omhandlet i artikel 2, nr. 11), litra a) og b), i forordning (EU) 2019/2088, og som anvender nævnte forordnings artikel 4, stk. 5, litra a), skal offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 4, stk. 5, litra a), i et særskilt afsnit på deres websted med overskriften »Erklæring om forsikringsrådgivningens vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer«.

2.   De finansielle rådgivere, der er omhandlet i artikel 2, nr. 11), litra c)-f), i forordning (EU) 2019/2088, og som anvender nævnte forordnings artikel 4, stk. 5, litra a), skal offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 4, stk. 5, litra a), i et særskilt afsnit på deres websteder med overskriften »Erklæring om investeringsrådgivningens vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer«.

3.   Erklæringen og oplysningerne omhandlet i stk. 1 og 2 skal indeholde nærmere oplysninger om den proces, som de finansielle rådgivere anvender til at udvælge de finansielle produkter, de rådgiver om, herunder alt følgende:

a)

hvordan de finansielle rådgivere anvender de oplysninger, der offentliggøres af de finansielle markedsdeltagere i henhold til denne forordning

b)

hvorvidt de finansielle rådgivere rangerer og udvælger finansielle produkter på grundlag af indikatorerne i skema 1 i bilag I og eventuelle yderligere indikatorer og, hvis det er relevant, en beskrivelse af den anvendte metode til rangordning og udvælgelse

c)

eventuelle kriterier eller tærskler baseret på de vigtigste negative indvirkninger, der er anført i skema 1 i bilag I, og som anvendes til at udvælge eller rådgive om finansielle produkter.

AFDELING 3

Erklæring fra finansielle markedsdeltagere om, at de ikke tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, og erklæring fra finansielle rådgivere om, at de ikke tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i deres investerings- eller forsikringsrådgivning

Artikel 12

Erklæring fra finansielle markedsdeltagere om, at de ikke tager hensyn til deres investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

1.   De finansielle markedsdeltagere, der er omhandlet i artikel 4, nr. 1), litra b), i forordning (EU) 2019/2088, skal offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 4, stk. 1, litra b), i et særskilt afsnit på deres websted med overskriften »Manglende hensyntagen til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer«.

2.   Den erklæring, der er omhandlet i stk. 1, skal indeholde alt følgende:

a)

en fremtrædende erklæring om, at den finansielle markedsdeltager ikke tager hensyn til sine investeringsbeslutningers eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

b)

årsagerne til, at den finansielle markedsdeltager ikke tager hensyn til sine investeringsbeslutningers eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, og, hvor det er relevant, oplysninger om, hvorvidt den finansielle markedsdeltager har til hensigt at tage hensyn til sådanne negative indvirkninger med henvisning til de indikatorer, der er anført i skema 1 i bilag I, og i givet fald hvornår.

Artikel 13

Erklæring fra finansielle rådgivere om, at de ikke tager hensyn til investeringsbeslutningers negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i deres investerings- eller forsikringsrådgivning

1.   De finansielle rådgivere, der er omhandlet i artikel 2, nr. 11), litra a) og b), i forordning (EU) 2019/2088, og som anvender nævnte forordnings artikel 4, stk. 5, litra b), skal offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 4, stk. 5, litra b), i et særskilt afsnit på deres websted med overskriften »Manglende hensyntagen til forsikringsrådgivnings negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer«.

2.   De finansielle rådgivere, der er omhandlet i artikel 2, nr. 11), litra c)-f), i forordning (EU) 2019/2088, og som anvender nævnte forordnings artikel 4, stk. 5, litra b), skal offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 4, stk. 5, litra b), i et særskilt afsnit på deres websted med overskriften »Manglende hensyntagen til investeringsrådgivnings negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer«.

3.   Den erklæring og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal indeholde alt følgende:

a)

en fremtrædende erklæring om, at den finansielle rådgiver ikke tager hensyn til sine investeringsbeslutningers eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i vedkommendes investerings- eller forsikringsrådgivning

b)

årsagerne til, at den finansielle rådgiver ikke tager hensyn til sine investeringsbeslutningers eventuelle negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i vedkommendes investerings- eller forsikringsrådgivning, og, hvor det er relevant, oplysninger om, hvorvidt den finansielle rådgiver har til hensigt at tage hensyn til sådanne negative indvirkninger med henvisning til de indikatorer, der er anført i skema 1 i bilag I, og i givet fald hvornår.

KAPITEL III

PRODUKTOPLYSNINGER, DER GIVES FORUD FOR INDGÅELSE AF EN AFTALE

AFDELING 1

Fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika

Artikel 14

Finansielle markedsdeltageres præsentation af de oplysninger, der skal gives forud for indgåelse af en aftale, i henhold til artikel 8, stk. 1, 2 og 2a, i forordning (EU) 2019/2088

1.   De finansielle markedsdeltagere skal præsentere de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 8, stk. 1, 2 og 2a, i forordning (EU) 2019/2088, i overensstemmelse med formatet af modellen i nærværende forordnings bilag II. Disse oplysninger vedlægges som bilag til de dokumenter eller oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088.

2.   De finansielle markedsdeltagere skal i hoveddelen i de dokumenter eller oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, medtage en fremtrædende erklæring om, at der findes oplysninger om miljømæssige eller sociale karakteristika i bilaget til de pågældende dokumenter eller oplysninger.

3.   De finansielle markedsdeltagere skal i starten af bilaget til de dokumenter eller oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, give alle følgende oplysninger:

a)

hvorvidt det finansielle produkt har til formål at foretage bæredygtige investeringer

b)

hvorvidt det finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika uden at have en bæredygtig investering som sit mål.

Artikel 15

Oplysninger om bæredygtige investeringer i afsnittet om aktivallokering vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige karakteristika

1.   For finansielle produkter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852, skal de finansielle markedsdeltagere i afsnittet »I hvilket minimumsomfang er bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet?« i modellen i bilag II angive alt følgende:

a)

en grafisk fremstilling i form af et lagkagediagram af:

i)

i hvilken grad de aggregerede investeringer er investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som beregnet i overensstemmelse med denne forordnings artikel 17, stk. 1-4

ii)

i hvilken grad de aggregerede investeringer, ekskl. statsengagementer, er investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter som beregnet i overensstemmelse med denne forordnings artikel 17, stk. 5

b)

en beskrivelse af de investeringer, der ligger til grund for de finansielle produkter, der indgår i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, herunder hvorvidt disse investeringers opfyldelse af kravene i artikel 3 i forordning (EU) 2020/852 vil være omfattet af en revisionserklæring afgivet af en eller flere revisorer eller gennemgang foretaget af en eller flere tredjeparter, og i givet fald revisorens eller tredjepartens navn eller navne

c)

hvis de finansielle produkter investerer i andre økonomiske aktiviteter end miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, en klar redegørelse herfor

d)

hvis de finansielle produkter omfatter statsengagementer, og den finansielle markedsdeltager ikke kan vurdere, i hvilket omfang disse eksponeringer bidrager til miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, en beskrivende redegørelse for andelen af de samlede investeringer i investeringer, der består af sådanne eksponeringer.

2.   Med henblik på stk. 1, litra a), skal de finansielle markedsdeltagere anvende:

a)

samme nøgleresultatindikator for de aggregerede investeringer i ikke-finansielle virksomheder

b)

samme nøgleresultatindikator for de aggregerede investeringer i samme type finansielle virksomheder.

For forsikrings- og genforsikringsselskaber, der udøver skadesforsikringsvirksomhed, kan nøgleresultatindikatoren kombinere investerings- og garantinøgleresultatindikatorerne i overensstemmelse med artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2021/2178.

3.   Med henblik på stk. 1, litra b), skal beskrivelsen omfatte alt følgende:

a)

for så vidt angår investeringsmodtagende virksomheder, som er ikke-finansielle virksomheder, hvorvidt graden af investeringerne i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter måles i forhold til omsætningen, eller om den finansielle markedsdeltager på grund af det finansielle produkts karakteristika har besluttet, at der skal foretages en mere repræsentativ beregning, når denne grad måles i forhold til kapitaludgifter eller driftsudgifter, og begrundelsen for denne beslutning, herunder en redegørelse for, hvorfor denne beslutning er hensigtsmæssig for investorer i det finansielle produkt

b)

hvis oplysninger om, i hvilken grad investeringerne er i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, ikke er let tilgængelige fra investeringsmodtagende virksomheders offentliggjorte oplysninger, nærmere oplysninger om, hvorvidt den finansielle markedsdeltager har fået tilsvarende oplysninger direkte fra investeringsmodtagende virksomheder eller fra tredjepartsleverandører

c)

en opdeling af minimumsandelen af investeringer i de økonomiske omstillingsaktiviteter og i de mulighedsskabende økonomiske aktiviteter, i hvert enkelt tilfælde udtrykt som en procentdel af alle det finansielle produkts investeringer.

Artikel 16

Oplysninger om bæredygtige investeringer i afsnittet om aktivallokering vedrørende finansielle produkter, der fremmer sociale karakteristika

For finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, og som omfatter et engagement i bæredygtige investeringer med et socialt mål, skal de finansielle markedsdeltagere i afsnittet »Hvad er den planlagte aktivallokering for dette finansielle produkt?« i modellen i bilag II angive minimumsandelen af sådanne bæredygtige investeringer.

Artikel 17

Beregning af graden af investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter

1.   Graden af investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter beregnes efter følgende formel:

Image 1

hvor »det finansielle produkts investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter« er summen af markedsværdien af følgende af det finansielle produkts investeringer:

a)

for gældsværdipapirer og aktier i investeringsmodtagende virksomheder, hvis en del af disse investeringsmodtagende virksomheders aktiviteter er forbundet med miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter: markedsværdien af denne andel af disse gældsværdipapirer eller aktier

b)

for andre gældsværdipapirer end dem, der er omhandlet i litra a), hvis en del af provenuet ifølge betingelserne for disse gældsværdipapirer udelukkende skal anvendes til miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter: markedsværdien af denne andel

c)

for obligationer, der er udstedt i henhold til EU-lovgivningen om miljømæssigt bæredygtige obligationer: markedsværdien af disse obligationer

d)

for investeringer i fast ejendom, der betragtes som miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter: markedsværdien af disse investeringer

e)

for investeringer i infrastrukturaktiver, der betragtes som miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter: markedsværdien af disse investeringer

f)

for investeringer i securitiseringspositioner som defineret i artikel 2, nr. 19), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 (15) med underliggende eksponeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter: markedsværdien af andelen af disse eksponeringer

g)

for investeringer i finansielle produkter som omhandlet i artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852: markedsværdien af den andel af disse finansielle produkter, der repræsenterer graden af investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, som beregnet i overensstemmelse med nærværende artikel.

Graden af investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter beregnes ved at anvende den metode, der anvendes til at beregne korte nettopositioner, jf. artikel 3, stk. 4 og 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 (16).

2.   Med henblik på stk. 1, litra a), beregnes den andel af aktiviteterne i investeringsmodtagende virksomheder, der er forbundet med miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, på grundlag af de mest relevante nøgleresultatindikatorer for det finansielle produkts investeringer ved hjælp af følgende oplysninger:

a)

for de investeringsmodtagende virksomheder, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1 og 2, i forordning (EU) 2020/852, oplysningerne fra disse investeringsmodtagende selskaber i overensstemmelse med nævnte artikel

b)

for andre investeringsmodtagende virksomheder tilsvarende oplysninger indhentet af den finansielle markedsdeltager direkte fra investeringsmodtagende selskaber eller fra tredjepartsleverandører.

3.   For så vidt angår de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), og artikel 19, stk. 1, litra a), skal der ved den beregning, der er omhandlet i stk. 2, for investeringsmodtagende virksomheder, som er ikke-finansielle virksomheder, der er omfattet af forpligtelsen til at offentliggøre ikke-finansielle oplysninger i henhold til delegeret forordning (EU) 2021/2178, og andre ikke-finansielle virksomheder, der ikke er omfattet af denne forpligtelse, anvendes omsætning som den samme type nøgleresultatindikator for alle ikke-finansielle virksomheder.

4.   Uanset stk. 3 kan der, hvis kapitaludgifter eller driftsudgifter som følge af det finansielle produkts karakteristika giver en mere repræsentativ beregning af, i hvilken grad en investering er foretaget i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, anvendes den mest relevante af disse to nøgleresultatindikatorer. For investeringsmodtagende virksomheder, som er finansielle virksomheder, der er omfattet af artikel 8, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852, og for andre finansielle virksomheder, der ikke er omfattet af denne forpligtelse, skal der ved den beregning, der er omhandlet i stk. 2, anvendes de nøgleresultatindikatorer, der er omhandlet i afsnit 1.1, litra b)-e), i bilag III til delegeret forordning (EU) 2021/2178.

5.   For så vidt angår de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra a), nr. ii), artikel 19, stk. 1, litra a), nr. ii), artikel 55, stk. 1, litra b), nr. iii), og artikel 62, stk. 1, litra b), nr. iii), finder nærværende artikels stk. 1-4 anvendelse, dog således at statsengagementer udelukkes fra beregningen af tælleren og nævneren i formlen i stk. 1.

AFDELING 2

Bæredygtig investering som mål

Artikel 18

Finansielle markedsdeltageres præsentation af de oplysninger om finansielle produkter, der skal gives forud for indgåelse af en aftale, i henhold til artikel 9, stk. 1-4a, i forordning (EU) 2019/2088

1.   De finansielle markedsdeltagere skal præsentere de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 9, stk. 1-4a, i forordning (EU) 2019/2088 eller denne afdeling, i et bilag til dokumentet eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088. De skal præsentere disse oplysninger i overensstemmelse med formatet af modellen i nærværende forordnings bilag III.

2.   De finansielle markedsdeltagere skal i hoveddelen i det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, medtage en fremtrædende erklæring om, at der findes oplysninger om bæredygtige investeringer i det pågældende bilag.

3.   De finansielle markedsdeltagere skal i starten af bilaget til det dokument eller oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, medtage en erklæring om, at det finansielle produkt har bæredygtige investeringer som sit mål.

Artikel 19

Oplysninger om bæredygtige investeringer vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som mål

1.   For finansielle produkter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852, skal de finansielle markedsdeltagere i afsnittet »Hvad er aktivallokeringen og minimumsandelen af bæredygtige investeringer?« i modellen i bilag III angive alt følgende:

a)

en grafisk fremstilling i form af et lagkagediagram:

i)

i overensstemmelse med denne forordnings artikel 15, stk. 1, litra a), nr. i)

ii)

i overensstemmelse med denne forordnings artikel 15, stk. 1, litra a), nr. ii)

b)

en beskrivelse i overensstemmelse med denne forordnings artikel 15, stk. 1, litra b)

c)

hvis de finansielle produkter investerer i økonomiske aktiviteter, der bidrager til et miljømål, og de økonomiske aktiviteter ikke er miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, en klar redegørelse herfor

d)

hvis de finansielle produkter omfatter statsengagementer, og den finansielle markedsdeltager ikke kan vurdere, i hvilket omfang disse eksponeringer bidrager til miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, en beskrivende redegørelse for andelen af de samlede investeringer i investeringer, der består af sådanne eksponeringer.

2.   Med henblik på stk. 1, litra a), skal de finansielle markedsdeltagere anvende artikel 15, stk. 2.

3.   Med henblik på stk. 1, litra b), skal de finansielle markedsdeltagere anvende artikel 15, stk. 3.

4.   For finansielle produkter, der investerer i økonomiske aktiviteter, der bidrager til et social mål, skal de finansielle markedsdeltagere i afsnittet »Hvad er aktivallokeringen og minimumsandelen af bæredygtige investeringer?« i modellen i bilag III angive minimumsandelen af sådanne investeringer.

AFDELING 3

Finansielle produkter med investeringsvalgmuligheder

Artikel 20

Finansielle produkter med en eller flere underliggende investeringsvalgmuligheder, der kvalificerer disse finansielle produkter som finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

1.   Uanset denne forordnings artikel 14-17 skal de finansielle markedsdeltagere, hvis et finansielt produkt tilbyder investorer investeringsvalgmuligheder og en eller flere af disse investeringsvalgmuligheder kvalificerer det pågældende finansielle produkt som et finansielt produkt, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, indsætte en fremtrædende erklæring i hoveddelen i det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, som bekræfter alt følgende:

a)

at det finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

b)

at disse miljømæssige eller sociale karakteristika kun vil blive opfyldt, hvis det finansielle produkt investerer i mindst en af de investeringsvalgmuligheder, der er nævnt i listen omhandlet i nærværende artikels stk. 2, litra a), og hvis mindst én af disse valgmuligheder besiddes i det finansielle produkts besiddelsesperiode

c)

at der findes yderligere oplysninger om disse karakteristika i de bilag, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, eller, hvor det er relevant, via de henvisninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 5.

2.   Den fremtrædende erklæring omhandlet i stk. 1 skal ledsages af alt følgende:

a)

en liste over de investeringsvalgmuligheder, der er omhandlet i stk. 3, opstillet i overensstemmelse med de kategorier af investeringsvalgmuligheder, der er omhandlet i nævnte stykkes litra a), b) og c)

b)

andelene af investeringsvalgmuligheder i hver af de kategorier, der er omhandlet i stk. 3, litra a), b) og c), i forhold til det samlede antal investeringsvalgmuligheder, som det finansielle produkt tilbyder.

3.   De finansielle markedsdeltagere skal give alle følgende oplysninger i bilagene til det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, for følgende kategorier af investeringsvalgmuligheder:

a)

for hver investeringsvalgmulighed, der kvalificeres som et finansielt produkt, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 14-17

b)

for hver investeringsvalgmulighed, der kvalificeres som et finansielt produkt, der har bæredygtig investering som sit mål, de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 18 og 19

c)

for hver investeringsvalgmulighed, der har bæredygtige investeringer som sit mål og ikke er et finansielt produkt, oplysninger om det bæredygtige investeringsmål.

4.   De finansielle markedsdeltagere skal præsentere de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, litra a), i overensstemmelse med formatet af modellen i bilag II og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, litra b), i overensstemmelse med formatet af modellen i bilag III.

5.   Uanset stk. 3 kan de finansielle markedsdeltagere, hvis et finansielt produkt tilbyder investoren en række investeringsvalgmuligheder, således at oplysningerne om disse investeringsvalgmuligheder ikke kan gives i bilagene til det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, klart og koncist på grund af det antal bilag, der kræves, give de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 3, ved i hoveddelen i det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, at henvise til bilagene til de oplysninger, der kræves i henhold til direktiverne, forordningerne og de nationale bestemmelser, der er omhandlet i nævnte stykke, hvor de pågældende oplysninger findes.

Artikel 21

Finansielle produkter med underliggende investeringsvalgmuligheder, som alle har bæredygtige investeringer som deres mål

1.   Uanset artikel 18 og 19 skal de finansielle markedsdeltagere, hvis et finansielt produkt tilbyder investoren investeringsvalgmuligheder og disse investeringsvalgmuligheder alle har bæredygtige investeringer som deres mål, i en fremtrædende erklæring i hoveddelen i det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, bekræfte, at det finansielle produkt har en bæredygtig investering som sit mål, og at oplysningerne vedrørende dette mål er tilgængelige i bilagene til det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, eller, hvis det er relevant, via de henvisninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 5.

2.   Den fremtrædende erklæring omhandlet i stk. 1 skal ledsages af alt følgende:

a)

en liste over de investeringsvalgmuligheder, der er omhandlet i stk. 3, opstillet i overensstemmelse med de kategorier af investeringsvalgmuligheder, der er omhandlet i nævnte stykkes litra a) og b)

b)

andelene i hver af disse kategorier af investeringsvalgmuligheder, der er omhandlet i stk. 3, litra a) og b), inden for hver af disse kategorier i forhold til det samlede antal investeringsvalgmuligheder, som det finansielle produkt tilbyder.

3.   De finansielle markedsdeltagere skal give alle følgende oplysninger i bilagene til det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, for følgende kategorier af investeringsvalgmuligheder:

a)

for hver investeringsvalgmulighed, der kvalificeres som et finansielt produkt, der har bæredygtig investering som sit mål, de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 18 og 19

b)

for hver investeringsvalgmulighed, der har bæredygtige investeringer som sit mål og ikke er et finansielt produkt, oplysninger om det bæredygtige investeringsmål.

4.   De finansielle markedsdeltagere skal præsentere de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, litra a), i overensstemmelse med formatet af modellen i bilag III.

5.   Uanset stk. 3 kan de finansielle markedsdeltagere, hvis et finansielt produkt tilbyder investoren en række investeringsvalgmuligheder, således at oplysningerne om disse investeringsvalgmuligheder ikke kan gives i bilagene til det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, klart og koncist på grund af det antal bilag, der kræves, give de oplysninger, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 3, ved i hoveddelen i det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, at henvise til bilagene til de oplysninger, der kræves i henhold til direktiverne, forordningerne og de nationale bestemmelser, der er omhandlet i nævnte stykke, hvor de pågældende oplysninger findes.

Artikel 22

Oplysninger om underliggende investeringsvalgmuligheder, der har bæredygtige investeringer som deres mål og ikke i sig selv er finansielle produkter

Oplysningerne om det bæredygtige investeringsmål, jf. artikel 20, stk. 3, litra c), og artikel 21, stk. 3, litra b), skal indeholde alt følgende:

a)

en beskrivelse af det bæredygtige investeringsmål

b)

en liste over de indikatorer, der anvendes til at måle opnåelsen af dette bæredygtige investeringsmål

c)

en beskrivelse af, hvordan investeringerne ikke i væsentlig grad skader nogen af de bæredygtige investeringsmål, herunder alt følgende:

i)

hvordan der tages hensyn til indikatorerne for negative indvirkninger i skema 1 i bilag I og eventuelle relevante indikatorer i skema 2 og 3 i samme bilag

ii)

hvorvidt den bæredygtige investering er i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, herunder de principper og rettigheder, som er fastsat i de otte grundlæggende konventioner, der er nævnt i Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, og i de internationale grundlæggende menneskerettighedsinstrumenter (»International Bill of Human Rights«)

KAPITEL IV

PRODUKTOPLYSNINGER PÅ WEBSTED

Artikel 23

Webstedafsnit for offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede oplysninger om finansielle produkter

De finansielle markedsdeltagere skal for hvert finansielt produkt offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2088, i et særskilt afsnit med overskriften »Bæredygtighedsrelaterede oplysninger« i samme del af deres websted som de øvrige oplysninger om det finansielle produkt, herunder markedsføringskommunikation. De finansielle markedsdeltagere skal klart identificere det finansielle produkt, som oplysningerne i afsnittet om bæredygtighedsrelaterede oplysninger vedrører, og tydeligt vise det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika eller bæredygtige investeringsmål.

AFDELING 1

Produktoplysninger på websted om finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

Artikel 24

Webstedafsnit med produktoplysninger om finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

For så vidt angår finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, skal de finansielle markedsdeltagere offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2088 og nærværende forordnings artikel 25-36, i følgende rækkefølge, og som skal omfatte alle følgende afsnit med overskrifterne:

a)

»Sammenfatning«

b)

»Intet bæredygtigt investeringsmål«

c)

»Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika«

d)

»Investeringsstrategi«

e)

»Andel af investeringerne«

f)

»Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika«

g)

»Metoder«

h)

»Datakilder og databehandling«

i)

»Begrænsninger mht. metoder og data«

j)

»Due diligence«

k)

»Politikker for aktivt ejerskab«

l)

hvis et indeks er blevet angivet som referencebenchmark for at opfylde de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt, »Angivet referencebenchmark«.

Artikel 25

Webstedafsnittet »Sammenfatning« vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

1.   I webstedafsnittet »Sammenfatning«, jf. artikel 24, litra a), skal de finansielle markedsdeltagere sammenfatte alle de oplysninger, der er indeholdt i de forskellige afsnit, der er omhandlet i nævnte artikel, om de finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. Afsnittet med sammenfatningen må højst have en længde på to A4-sider, når det trykkes.

2.   Webstedafsnittet »Sammenfatning«, jf. artikel 24, litra a), skal som minimum affattes på følgende sprog:

a)

et af de officielle sprog i hjemlandet og, hvis det ikke er det samme, og hvis det finansielle produkt udbydes i mere end én medlemsstat, på et andet sprog, der er gængs i internationale finanskredse

b)

hvis det finansielle produkt i et værtsland, et af de officielle sprog i det pågældende værtsland.

Artikel 26

Webstedafsnittet »Intet bæredygtigt investeringsmål« vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

1.   I webstedafsnittet »Ingen bæredygtige investeringsmål«, jf. artikel 24, litra b), skal de finansielle markedsdeltagere indsætte følgende erklæring: »Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, men det har ikke bæredygtig investering som sit mål«

2.   Hvis det finansielle produkt forpligter sig til at foretage en eller flere bæredygtige investeringer, skal de finansielle markedsdeltagere i afsnittet »Ingen bæredygtige investeringsmål«, jf. artikel 24, litra b), redegøre for, hvordan den bæredygtige investering ikke i væsentlig grad skader nogen af de bæredygtige investeringsmål, herunder alt følgende:

a)

hvordan der tages hensyn til indikatorerne for negative indvirkninger i skema 1 i bilag I og eventuelle relevante indikatorer i skema 2 og 3 i samme bilag

b)

hvorvidt den bæredygtige investering er i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, herunder de principper og rettigheder, som er fastsat i de otte grundlæggende konventioner, der er nævnt i Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, og i de internationale grundlæggende menneskerettighedsinstrumenter (»International Bill of Human Rights«)

Artikel 27

Webstedafsnittet »Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika« vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

I webstedafsnittet »Det finansielle produkts miljømæssige eller sociale karakteristika«, jf. artikel 24, litra c), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive de miljømæssige eller sociale karakteristika, som de finansielle produkter fremmer.

Artikel 28

Webstedafsnittet »Investeringsstrategi« vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

I webstedafsnittet »Investeringsstrategi«, jf. artikel 24, litra d), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive alt følgende:

a)

den investeringsstrategi, der anvendes til at opfylde de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt

b)

politikken til vurdering af god ledelsespraksis i de investeringsmodtagende virksomheder, herunder med hensyn til solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler.

Artikel 29

Webstedafsnittet »Andel af investeringerne« vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

I webstedafsnittet »Andel af investeringerne«, jf. artikel 24, litra e), skal de finansielle markedsdeltagere indsætte de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, og de skal sondre mellem direkte eksponeringer i investeringsmodtagende enheder og alle andre typer eksponeringer mod disse enheder.

Artikel 30

Webstedafsnittet »Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika« vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

I webstedafsnittet »Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika«, jf. artikel 24, litra f), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive, hvordan de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt, og de bæredygtighedsindikatorer, der anvendes til at måle opfyldelsen af hver af de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt, overvåges i hele det finansielle produkts livscyklus, og de dermed forbundne interne eller eksterne kontrolmekanismer.

Artikel 31

Webstedafsnittet »Metoder« vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

I webstedafsnittet »Metoder«, jf. artikel 24, litra g), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive metoderne til at måle, hvordan de sociale eller miljømæssige karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt, opfyldes.

Artikel 32

Webstedafsnittet »Datakilder og databehandling« vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

I webstedafsnittet »Datakilder og databehandling«, jf. artikel 24, litra h), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive alt følgende:

a)

de datakilder, der anvendes til at opfylde de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt

b)

de foranstaltninger, der er truffet for at sikre datakvaliteten

c)

hvordan data behandles

d)

den andel af dataene, der er et estimat.

Artikel 33

Webstedafsnittet »Begrænsninger mht. metoder og data« vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

I webstedafsnittet »Begrænsninger mht. metoder og data«, jf. artikel 24, litra i), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive alt følgende:

a)

eventuelle begrænsninger vedrørende de metoder, der er omhandlet i artikel 24, litra g), og vedrørende de datakilder, der er omhandlet i artikel 24, litra h)

b)

hvordan sådanne begrænsninger ikke påvirker, hvordan de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt, opfyldes.

Artikel 34

Webstedafsnittet »Due diligence« vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

I webstedafsnittet »Due diligence«, jf. artikel 24, litra j), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive den due diligence, der er udøvet vedrørende det finansielle produkts underliggende aktiver, herunder den interne og eksterne kontrol af denne due diligence.

Artikel 35

Webstedafsnittet »Politikker for aktivt ejerskab« vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

I webstedafsnittet »Politikker for aktivt ejerskab«, jf. artikel 24, litra k), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive de politikker for aktivt ejerskab, der gennemføres, hvis aktivt ejerskab indgår i den miljømæssige eller sociale investeringsstrategi, herunder eventuelle forvaltningsprocedurer, der finder anvendelse på bæredygtighedsrelaterede kontroverser i de investeringsmodtagende virksomheder.

Artikel 36

Webstedafsnittet »Angivet referencebenchmark« vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

1.   I webstedafsnittet »Angivet referencebenchmark«, jf. artikel 24, litra l), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive, hvorvidt et indeks er blevet angivet som et referencebenchmark for at opfylde de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt, og hvordan indekset er i overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt, herunder inputdata, de metoder, der er blevet anvendt til udvælge de pågældende data, metoderne til genskabelse af balance, og hvordan indekset er blevet beregnet.

2.   Hvis en del af eller alle de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, er offentliggjort på webstedet for administratoren af referencebenchmarket, skal der være et link til disse oplysninger.

AFDELING 2

Produktoplysninger på websted om finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

Artikel 37

Produktoplysninger på websted om finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

For så vidt angår finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål, skal de finansielle markedsdeltagere offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2088 og nærværende forordnings artikel 38-49, i følgende rækkefølge, og som skal omfatte alle følgende afsnit med overskrifterne:

a)

»Sammenfatning«

b)

»Ingen væsentlig skade for det bæredygtige investeringsmål«

c)

»Det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål«

d)

»Investeringsstrategi«

e)

»Andel af investeringerne«

f)

»Overvågning af det bæredygtige investeringsmål«

g)

»Metoder«

h)

»Datakilder og databehandling«

i)

»Begrænsninger mht. metoder og data«

j)

»Due diligence«

k)

»Politikker for aktivt ejerskab«

l)

»Opnåelse af det bæredygtige investeringsmål«.

Artikel 38

Webstedafsnittet »Sammenfatning« vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

1.   I webstedafsnittet »Sammenfatning«, jf. artikel 37, litra a), skal de finansielle markedsdeltagere sammenfatte alle de oplysninger, der er indeholdt i de forskellige afsnit, der er omhandlet i artikel 37, om de finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål. Afsnittet med sammenfatningen må højst have en længde på to A4-sider, når det trykkes.

2.   Webstedafsnittet »Sammenfatning«, jf. artikel 37, litra a), skal som minimum affattes på følgende sprog:

a)

et af de officielle sprog i hjemlandet og, hvis det ikke er det samme, og hvis det finansielle produkt udbydes i mere end én medlemsstat, på et andet sprog, der er gængs i internationale finanskredse

b)

hvis det finansielle produkt i et værtsland, et af de officielle sprog i det pågældende værtsland.

Artikel 39

Webstedafsnittet »Ingen væsentlig skade for det bæredygtige investeringsmål« vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

I webstedafsnittet »Ingen væsentlig skade for det bæredygtige investeringsmål«, jf. artikel 37, litra b), skal de finansielle markedsdeltagere redegøre for, om og hvorfor det finansielle produkts investeringer ikke i væsentlig grad skader nogen af de bæredygtige investeringsmål, og give alle følgende oplysninger:

a)

hvordan der tages hensyn til indikatorerne for negative indvirkninger i skema 1 i bilag I og eventuelle relevante indikatorer i skema 2 og 3 i samme bilag

b)

hvorvidt den bæredygtige investering er i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, herunder de principper og rettigheder, som er fastsat i de otte grundlæggende konventioner, der er nævnt i Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, og i de internationale grundlæggende menneskerettighedsinstrumenter (»International Bill of Human Rights«)

Artikel 40

Webstedafsnittet »Det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål« vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

I webstedafsnittet »Det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål«, jf. artikel 37, litra c), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål.

Artikel 41

Webstedafsnittet »Investeringsstrategi« vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

I webstedafsnittet »Investeringsstrategi«, jf. artikel 37, litra d), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive alt følgende:

a)

den investeringsstrategi, der anvendes til at nå det bæredygtige investeringsmål

b)

politikken til vurdering af god ledelsespraksis i de investeringsmodtagende virksomheder, herunder med hensyn til solide ledelsesstrukturer, arbejdstagerforhold, aflønning af personale og overholdelse af skatteregler.

Artikel 42

Webstedafsnittet »Andel af investeringerne« vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

I webstedafsnittet »Andel af investeringerne«, jf. artikel 37, litra e), skal de finansielle markedsdeltagere indsætte de oplysninger, der er omhandlet i afsnittet »Hvad er aktivallokeringen og minimumsandelen af bæredygtige investeringer?« i modellen i bilag III, og de skal sondre mellem direkte eksponeringer i investeringsmodtagende enheder og alle andre typer eksponeringer mod disse enheder.

Artikel 43

Webstedafsnittet »Overvågning af det bæredygtige investeringsmål« vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

I webstedafsnittet »Overvågning af det bæredygtige investeringsmål«, jf. artikel 37, litra f), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive, hvordan det bæredygtige investeringsmål og de bæredygtighedsindikatorer, der anvendes til at måle opnåelsen af det bæredygtige investeringsmål, overvåges i hele det finansielle produkts livscyklus, og de dermed forbundne interne eller eksterne kontrolmekanismer.

Artikel 44

Webstedafsnittet »Metoder« vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

I webstedafsnittet »Metoder«, jf. artikel 37, litra g), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive de metoder, der anvendes til at måle opnåelsen af det bæredygtige investeringsmål, og hvordan de bæredygtighedsindikatorer, der anvendes til at måle opnåelsen af dette bæredygtige investeringsmål, anvendes.

Artikel 45

Webstedafsnittet »Datakilder og databehandling« vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

I webstedafsnittet »Datakilder og databehandling«, jf. artikel 37, litra h), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive alt følgende:

a)

de datakilder, der anvendes til at nå det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål

b)

de foranstaltninger, der er truffet for at sikre datakvaliteten

c)

hvordan data behandles

d)

den andel af dataene, der er et estimat.

Artikel 46

Webstedafsnittet »Begrænsninger mht. metoder og data« vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

I webstedafsnittet »Begrænsninger mht. metoder og data«, jf. artikel 37, litra i), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive alt følgende:

a)

eventuelle begrænsninger vedrørende de metoder, der er omhandlet i artikel 37, litra g), og vedrørende de datakilder, der er omhandlet i artikel 37, litra h)

b)

hvorfor sådanne begrænsninger ikke påvirker opnåelsen af det bæredygtige investeringsmål.

Artikel 47

Webstedafsnittet »Due diligence« vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

I webstedafsnittet »Due diligence«, jf. artikel 37, litra j), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive den due diligence, der er udøvet vedrørende det finansielle produkts underliggende aktiver, herunder den interne og eksterne kontrol af denne due diligence.

Artikel 48

Webstedafsnittet »Politikker for aktivt ejerskab« vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

I webstedafsnittet »Politikker for aktivt ejerskab«, jf. artikel 37, litra k), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive de politikker for aktivt ejerskab, der gennemføres, hvis aktivt ejerskab indgår i det bæredygtige investeringsmål, herunder eventuelle forvaltningsprocedurer, der finder anvendelse på bæredygtighedsrelaterede kontroverser i de investeringsmodtagende virksomheder.

Artikel 49

Webstedafsnittet »Opnåelse af det bæredygtige investeringsmål« vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

1.   I webstedafsnittet »Opnåelse af det bæredygtige investeringsmål«, jf. artikel 37, litra l), skal de finansielle markedsdeltagere beskrive alt følgende:

a)

for finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål, og for hvilke et indeks er blevet angivet som referencebenchmark, hvordan indekset er i overensstemmelse det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål, herunder inputdata, de metoder, der er blevet anvendt til at udvælge de pågældende data, metoderne til genskabelse af balance, og hvordan indekset er blevet beregnet

b)

for finansielle produkter, der har en reduktion af CO2-emissioner som deres mål, en erklæring om, at referencebenchmarket betragtes som et EU-benchmark for klimaovergangen eller et Paristilpasset EU-benchmark som defineret i artikel 3, nr. 23a) og 23b), i forordning (EU) 2016/1011, og et link til, hvor den metode, der anvendes til beregning af disse benchmarks, kan findes.

2.   Uanset stk. 1, litra a), skal der, hvis en del af eller alle de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, er offentliggjort på webstedet for administratoren af referencebenchmarket, være et link til disse oplysninger.

3.   Uanset stk. 1, litra b), skal det, hvis der ikke findes et EU-benchmark for klimaovergangen eller et Paristilpasset EU-benchmark som defineret i artikel 3, nr. 23a) og 23b), i forordning (EU) 2016/1011, nævnes i webstedafsnittet »Opnåelse af det bæredygtige investeringsmål«, jf. artikel 38, litra l), i nærværende forordning, og der skal redegøres for, hvordan den fortsatte indsats for at nå målet om at reducere CO2-emissionerne sikres med henblik på at nå målene i Parisaftalen. De finansielle markedsdeltagere skal redegøre for, i hvilket omfang det finansielle produkt overholder de metodologiske krav i delegeret forordning (EU) 2020/1818.

KAPITEL V

PRODUKTINFORMATION I PERIODISKE RAPPORTER

AFDELING 1

Fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika

Artikel 50

Krav vedrørende præsentation og indhold af periodiske rapporter vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

1.   For finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, skal de finansielle markedsdeltagere præsentere de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2088 i et bilag til dokumentet eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i nævnte forordning, i overensstemmelse med formatet af modellen i nærværende forordnings bilag IV.

2.   De finansielle markedsdeltagere skal i hoveddelen i dokumentet eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2088, medtage en fremtrædende erklæring om, at der findes oplysninger om miljømæssige eller sociale karakteristika i det pågældende bilag.

Artikel 51

Opfyldelse af de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af de finansielle produkter

I afsnittet »I hvilket omfang blev de miljømæssige og/eller sociale karakteristika, der fremmes af dette finansielle produkt, opfyldt?« i modellen i bilag IV skal de finansielle markedsdeltagere give alle følgende oplysninger:

a)

i hvilket omfang de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt, blev opfyldt i den periode, som den periodiske rapport omfatter, herunder resultaterne af de bæredygtighedsindikatorer, der anvendes til at måle, hvordan hver af disse miljømæssige eller sociale karakteristika er opfyldt, og hvilke eventuelle derivater der er blevet anvendt til at opfylde disse miljømæssige eller sociale karakteristika

b)

for de finansielle produkter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852, en identifikation af de miljømål, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 9, og som den bæredygtige investering, der ligger til grund for det finansielle produkt, har bidraget til

c)

hvis den finansielle markedsdeltager har forelagt mindst én tidligere periodisk rapport i overensstemmelse med denne afdeling vedrørende det finansielle produkt, en historisk sammenligning mellem den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, og de perioder, der er omfattet af tidligere periodiske rapporter

d)

for finansielle produkter, der omfattede et tilsagn om at foretage bæredygtige investeringer, en redegørelse for, hvordan disse investeringer har bidraget til de bæredygtige investeringsmål, der er omhandlet i artikel 2, nr. 17), i forordning (EU) 2019/2088, og ikke i væsentlig grad har skadet nogen af disse mål i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, herunder alt følgende:

i)

hvordan der er taget hensyn til indikatorerne for negative indvirkninger i skema 1 i bilag I og eventuelle relevante indikatorer i skema 2 og 3 i samme bilag

ii)

hvorvidt den bæredygtige investering var i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, herunder de principper og rettigheder, som er fastsat i de otte grundlæggende konventioner, der er nævnt i Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, og i de internationale grundlæggende menneskerettighedsinstrumenter (»International Bill of Human Rights«)

e)

oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer som omhandlet i afsnittet »Tager dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer?« i modellen i bilag II.

Artikel 52

De største investeringer vedrørende finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

1.   Afsnittet »Hvad var dette finansielle produkts største investeringer?« i modellen i bilag IV skal indeholde en liste i faldende orden efter størrelse over de 15 investeringer, der udgør den største andel af det finansielle produkts investeringer i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, herunder den sektor og de lande, hvor disse investeringer blev foretaget.

2.   Uanset stk. 1 skal det afsnit, der henvises til i stk. 1, hvis antallet af investeringer, der udgør 50 procent af det finansielle produkts investeringer i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, er mindre end 15, indeholde en liste over disse investeringer i faldende orden efter størrelse, herunder de sektorer og lande, hvor disse investeringer blev foretaget.

Artikel 53

Aktivallokering af finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

I afsnittet »Hvad er aktivallokeringen?« i modellen i bilag IV skal de finansielle markedsdeltagere give en beskrivelse af det finansielle produkts investeringer, herunder alt følgende:

a)

den andel af det finansielle produkts investeringer, der har opnået de miljømæssige eller sociale karakteristika, der er fremmet i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport

b)

formålet med de resterende investeringer i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, herunder en beskrivelse af eventuelle miljømæssige eller sociale minimumsgarantier, og hvorvidt disse investeringer anvendes til afdækning, vedrører likvide midler, der besiddes som accessorisk likviditet, eller er investeringer, for hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige data.

Artikel 54

Andelen af investeringer i forskellige økonomiske sektorer og delsektorer

I afsnittet »Inden for hvilke økonomiske sektorer blev investeringerne foretaget?« i modellen i bilag IV skal de finansielle markedsdeltagere give oplysninger om andelen af investeringer i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, i forskellige sektorer og delsektorer, herunder økonomiske sektorer og delsektorer, der har indtægter fra efterforskning efter, indvinding af, produktion af, forarbejdning af, oplagring af, raffinering af eller distribution, herunder transport af, oplagring af og handel med, fossile brændstoffer som defineret i artikel 2, nr. 62), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 (17).

Artikel 55

Oplysninger om investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter for finansielle produkter, der fremmer miljømæssige karakteristika

1.   Hvis de finansielle produkter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852, omfattede et tilsagn om at foretage investeringer i økonomiske aktiviteter, der bidrager til et miljømæssigt mål som omhandlet i artikel 2, nr. 17), i forordning (EU) 2019/2088, skal afsnittet »Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer?« i modellen i bilag IV indeholde alle følgende oplysninger:

a)

en opdeling af andelen af investeringerne for hvert af de miljømål, der er fastsat i artikel 9 i forordning (EU) 2020/852, og som disse investeringer har bidraget til

b)

en beskrivelse af investeringerne i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, herunder:

i)

hvorvidt disse investeringers opfyldelse af kravene i artikel 3 i forordning (EU) 2020/852 var omfattet af en revisionserklæring afgivet af en eller flere revisorer eller gennemgang foretaget af en eller flere tredjeparter, og i givet fald revisorens eller tredjepartens navn eller navne

ii)

en grafisk fremstilling i form af et søjlediagram over de samlede investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, beregnet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1-4

iii)

en grafisk fremstilling i form af et søjlediagram over, i hvilken grad de samlede investeringer er foretaget i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, ekskl. statsengagementer, beregnet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5

iv)

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, litra b)

v)

en opdeling af andelen af investeringer i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, i de økonomiske omstillingsaktiviteter og i de mulighedsskabende økonomiske aktiviteter, i hvert enkelt tilfælde udtrykt som en procentdel af alle det finansielle produkts investeringer

vi)

hvis det finansielle produkt har investeret i bæredygtige investeringer, der har et miljømål, men som ikke er miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, en klar redegørelse herfor

vii)

hvis den finansielle markedsdeltager har forelagt mindst én tidligere periodisk rapport i overensstemmelse med denne afdeling vedrørende det finansielle produkt, en historisk sammenligning af, i hvilken grad investeringerne blev foretaget i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, og i tidligere perioder

viii)

hvis den finansielle markedsdeltager ikke kunne vurdere, i hvilket omfang statsengagementer bidrog til miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, en beskrivende redegørelse for årsagerne til og størrelsen af disse eksponeringer i de samlede investeringer.

2.   Med henblik på stk. 1, litra b), nr. ii) og iii), gælder alt følgende:

a)

ved sammenlægning af investeringer i ikke-finansielle virksomheder beregnes omsætningen, kapitaludgifterne og driftsudgifterne, og de medtages i den grafiske fremstilling

b)

ved sammenlægning af investeringer i finansielle virksomheder beregnes omsætningen og kapitaludgifterne, hvis det er relevant, og de medtages i den grafiske fremstilling

c)

for forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber, der udøver skadesforsikringsvirksomhed, kan nøgleresultatindikatoren være en kombination af investerings- og garantinøgleresultatindikatorerne i overensstemmelse med artikel 6 i delegeret forordning (EU) 2021/2178.

Artikel 56

Oplysninger om finansielle produkter, der fremmer sociale karakteristika

For finansielle produkter, der fremmer sociale karakteristika, og som omfatter et engagement i bæredygtige investeringer med et socialt mål, skal afsnittet »Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer?« i modellen i bilag IV omfatte andelen af sådanne bæredygtige investeringer.

Artikel 57

Bæredygtighedsrelaterede resultater for det indeks, der er angivet som benchmark for miljømæssige eller sociale karakteristika

1.   I afsnittet »Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med det angivne referencebenchmark?« i modellen i bilag IV skal de finansielle markedsdeltagere for finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, give alle følgende oplysninger:

a)

en redegørelse for, hvordan det indeks, der er angivet som referencebenchmark, adskiller sig fra et relevant bredt markedsindeks, herunder resultaterne i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, vedrørende de bæredygtighedsindikatorer, der anses for relevante af den finansielle markedsdeltager med henblik på at fastslå indeksets overensstemmelse med de miljømæssige eller sociale karakteristika, der fremmes af det finansielle produkt, og de ESG-faktorer, der er omhandlet i benchmarkerklæringen offentliggjort af benchmarkadministratoren i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011

b)

en sammenligning mellem det finansielle produkts resultater og de indikatorer, der måler bæredygtighedsfaktorerne for det i litra a) omhandlede indeks i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport

c)

en sammenligning mellem det finansielle produkts resultater og et relevant bredt markedsindeks i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport.

2.   Sammenligningerne i stk. 1, litra b) og c), skal, hvor det er relevant, præsenteres enten i form af en tabel eller i form af en grafisk fremstilling.

AFDELING 2

Bæredygtig investering som mål

Artikel 58

Krav vedrørende præsentation og indhold af periodiske rapporter vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

For finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål, skal de finansielle markedsdeltagere præsentere de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/2088 i et bilag til dokumentet eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i nævnte forordning, i overensstemmelse med formatet af modellen i nærværende forordnings bilag V. De finansielle markedsdeltagere skal i hoveddelen i dokumentet eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2088, medtage en fremtrædende erklæring om, at der findes oplysninger om bæredygtige investeringer i det pågældende bilag.

Artikel 59

Opnåelse af det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål

I afsnittet »I hvilket omfang blev dette finansielle produkts bæredygtige investeringsmål nået?« i modellen i bilag V skal de finansielle markedsdeltagere give alle følgende oplysninger:

a)

i hvilket omfang det bæredygtige investeringsmål blev nået i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, herunder resultaterne af:

i)

de bæredygtighedsindikatorer, der er omhandlet i underafsnittet »Hvilke bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle opnåelsen af dette produkts bæredygtige investeringsmål?« i afsnittet »Hvad er det finansielle produkts bæredygtige investeringsmål?« i modellen i bilag III

ii)

eventuelle derivater, der er omhandlet i underafsnittet »Hvordan er anvendelsen af derivater med til at nå det bæredygtige investeringsmål?« i afsnittet »Hvad er aktivallokeringen og minimumsandelen af bæredygtige investeringer?« i modellen i bilag III, og som er anvendt til at nå det bæredygtige investeringsmål

b)

for de finansielle produkter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852, en identifikation af de miljømål, der er fastsat i nævnte forordnings artikel 9, og som den bæredygtige investering, der ligger til grund for det finansielle produkt, har bidraget til

c)

for finansielle produkter, der er omhandlet i artikel 9, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2088, oplysninger om, hvordan målet om en reduktion af CO2-emissioner var i overensstemmelse med Parisaftalen, herunder en beskrivelse af, hvordan det finansielle produkt i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, bidrog til at nå målene i Parisaftalen, herunder med hensyn til EU-benchmarks for klimaovergangen eller Paristilpassede EU-benchmarks samt de ESG-faktorer og kriterier, som benchmarkadministratoren har taget hensyn til i overensstemmelse med delegeret forordning (EU) 2020/1818

d)

hvis de finansielle markedsdeltagere har forelagt mindst én tidligere periodisk rapport i overensstemmelse med denne afdeling vedrørende det finansielle produkt, en historisk sammenligning mellem denne periode, der er omfattet af den periodiske rapport, og tidligere perioder

e)

en redegørelse for, hvordan de bæredygtige investeringer har bidraget til et bæredygtigt investeringsmål og ikke i væsentlig grad har skadet nogen af de bæredygtige investeringsmål i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, herunder alt følgende:

i)

hvordan der er taget hensyn til indikatorerne for negative indvirkninger i skema 1 i bilag I og eventuelle relevante indikatorer i skema 2 og 3 i samme bilag

ii)

hvorvidt den bæredygtige investering var i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, herunder de principper og rettigheder, som er fastsat i de otte grundlæggende konventioner, der er nævnt i Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, og i de internationale grundlæggende menneskerettighedsinstrumenter (»International Bill of Human Rights«)

f)

oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer som omhandlet i afsnittet »Tager dette finansielle produkt hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer?« i modellen i bilag III.

Artikel 60

De største investeringer vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

1.   I afsnittet »Hvad var dette finansielle produkts største investeringer?« i modellen i bilag V skal de finansielle markedsdeltagere angive en liste i faldende orden efter størrelse over de 15 investeringer, der udgør den største andel af det finansielle produkts investeringer i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, herunder de sektorer og lande, hvor disse investeringer blev foretaget.

2.   Uanset stk. 1 skal det afsnit, der henvises til i stk. 1, hvis antallet af investeringer, der udgør 50 procent af det finansielle produkts investeringer i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, er mindre end 15, indeholde en liste over disse investeringer i faldende orden efter størrelse, herunder de sektorer og lande, hvor disse investeringer blev foretaget.

Artikel 61

Andelen af bæredygtighedsrelaterede investeringer for finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål

I afsnittet »Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer?« i modellen i bilag V skal de finansielle markedsdeltagere give alle følgende oplysninger:

a)

de andele af det finansielle produkts investeringer, der har bidraget til det bæredygtige investeringsmål

b)

formålet med de resterende investeringer i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, herunder en beskrivelse af eventuelle miljømæssige eller sociale minimumsgarantier, og hvorvidt disse investeringer anvendes til afdækning eller vedrører likvide midler, der besiddes som accessorisk likviditet

c)

andelen af investeringer i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, i forskellige sektorer og delsektorer.

Artikel 62

Oplysninger om bæredygtige investeringer vedrørende finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som mål

1.   For finansielle produkter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852, skal afsnittet »Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer?« i modellen i bilag V indeholde alle følgende oplysninger:

a)

en opdeling i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, litra a)

b)

en beskrivelse af de bæredygtige investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, herunder:

i)

de oplysninger, der er omhandlet artikel 55, stk. 1, litra b), nr. i)

ii)

en grafisk fremstilling i form af et søjlediagram, jf. artikel 55, stk. 1, litra b), nr. ii)

iii)

en grafisk fremstilling i form af et søjlediagram, jf. artikel 55, stk. 1, litra b), nr. iii)

iv)

de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra b)

v)

en opdeling i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, litra b), nr. v)

vi)

hvis det finansielle produkt har investeret i bæredygtige investeringer, der har et miljømål, men som ikke er miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, en klar redegørelse herfor

vii)

hvis den finansielle markedsdeltager har forelagt mindst én tidligere periodisk rapport i overensstemmelse med denne afdeling vedrørende det finansielle produkt, en historisk sammenligning af, i hvilken grad investeringerne blev foretaget i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, og i tidligere perioder

c)

en beskrivende redegørelse i overensstemmelse med artikel 55, stk. 1, litra b), nr. viii)

d)

for finansielle produkter med bæredygtige investeringer med et socialt mål skal afsnittet »Hvilken andel udgjorde socialt bæredygtige investeringer i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport?« i modellen i bilag V også indeholde andelen af disse bæredygtige investeringer.

2.   Med henblik på stk. 1, litra b), nr. ii) og iii), skal de finansielle markedsdeltagere anvende artikel 55, stk. 2.

Artikel 63

Bæredygtighedsrelaterede resultater for det indeks, der er angivet som benchmark for det bæredygtige investeringsmål

1.   I afsnittet »Hvordan klarede dette finansielle produkt sig sammenlignet med det bæredygtige referencebenchmark?« i modellen i bilag V skal de finansielle markedsdeltagere for finansielle produkter, der har bæredygtige investeringer som deres mål, og for hvilke et indeks er blevet angivet som referencebenchmark, give alle følgende oplysninger:

a)

en redegørelse for, hvordan det indeks, der er angivet som referencebenchmark, adskiller sig fra et relevant bredt markedsindeks, herunder resultaterne i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, vedrørende de bæredygtighedsindikatorer, der anses for relevante af den finansielle markedsdeltager med henblik på at fastslå indeksets overensstemmelse med det bæredygtige investeringsmål, herunder de ESG-faktorer, der er omhandlet i benchmarkerklæringen offentliggjort af benchmarkadministratoren i overensstemmelse med artikel 27, stk. 2a, i forordning (EU) 2016/1011

b)

en sammenligning mellem det finansielle produkts resultater og de indikatorer, der måler bæredygtighedsfaktorerne for det i litra a) omhandlede indeks i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport

c)

en sammenligning mellem det finansielle produkts resultater og et relevant bredt markedsindeks i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport.

2.   Sammenligningerne i stk. 1, litra b) og c), skal, hvor det er relevant, udarbejdes enten i form af en tabel eller i form af en grafisk fremstilling.

AFDELING 3

Historiske sammenligninger vedrørende periodiske rapporter

Artikel 64

Historiske sammenligninger vedrørende periodiske rapporter

1.   De finansielle markedsdeltagere skal i de historiske sammenligninger, der er omhandlet i artikel 51, litra c), artikel 55, stk. 1, litra b), nr. vii), artikel 59, litra d), og artikel 62, stk. 1, litra b), nr. vii), sammenligne den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, med perioder, der er omfattet af tidligere periodiske rapporter, og efterfølgende med hver foregående periode, der er omfattet af en periodisk rapport op til mindst de seneste fem foregående perioder.

2.   Med henblik på de historiske sammenligninger, der er omhandlet i artikel 51, litra c), og artikel 59, litra d), skal de finansielle markedsdeltagere rapportere konsekvent om resultaterne af bæredygtighedsindikatorerne over tid og fremlægge alle følgende oplysninger:

a)

hvis der gives kvantitative oplysninger, tal med en relativ måling som f.eks. virkning pr. investeret euro

b)

hvilke indikatorer der er omfattet af en revisionserklæring eller en gennemgang foretaget af en tredjepart

c)

andelen af aktiver, der ligger til grund for det finansielle produkt, jf. afsnittet »Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer?« i modellen i bilag IV og afsnittet »Hvilken andel udgjorde bæredygtighedsrelaterede investeringer?« i modellen i bilag V.

AFDELING 4

Finansielle produkter med investeringsvalgmuligheder

Artikel 65

Finansielle produkter med en eller flere underliggende investeringsvalgmuligheder, der kvalificerer disse finansielle produkter som finansielle produkter, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

1.   Uanset nærværende forordnings artikel 50-57 skal de finansielle markedsdeltagere, hvis et finansielt produkt tilbyder investorer investeringsvalgmuligheder og en eller flere af disse investeringsvalgmuligheder kvalificerer det pågældende finansielle produkt som et finansielt produkt, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, indsætte en fremtrædende erklæring i hoveddelen i det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2088, som bekræfter alt følgende:

a)

at det finansielle produkt fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika

b)

at opfyldelsen af disse karakteristika er betinget af, at der investeres i mindst en af de investeringsvalgmuligheder, der er nævnt i denne artikels stk. 2, og af, at mindst én af disse valgmuligheder besiddes i det finansielle produkts besiddelsesperiode

c)

at der findes yderligere oplysninger om disse miljømæssige eller sociale karakteristika i de bilag, der er omhandlet i denne artikels stk. 2.

2.   De finansielle markedsdeltagere skal give alle følgende oplysninger i bilagene til det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2088:

a)

for hver investeringsvalgmulighed, der er investeret i, og som kvalificeres som et finansielt produkt, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika, de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 50-57

b)

for hver investeringsvalgmulighed, der er investeret i, og som kvalificeres som et finansielt produkt, der har bæredygtig investering som sit mål, de oplysninger, der er omhandlet i denne forordnings artikel 58-63

c)

for hver investeringsvalgmulighed, der er investeret i, og som har bæredygtige investeringer som sit mål og ikke er et finansielt produkt, oplysninger om det bæredygtige investeringsmål.

3.   De finansielle markedsdeltagere skal præsentere de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra a), i overensstemmelse med formatet af modellen i bilag IV og de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra b), i overensstemmelse med formatet af modellen i bilag V.

Artikel 66

Finansielle produkter med underliggende investeringsvalgmuligheder, som alle har bæredygtige investeringer som deres mål

1.   Uanset artikel 58-63 skal de finansielle markedsdeltagere, hvis et finansielt produkt tilbyder investoren investeringsvalgmuligheder, og disse investeringsvalgmuligheder alle har bæredygtige investeringer som deres mål, i en fremtrædende erklæring i hoveddelen i det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2088, bekræfte, at det finansielle produkt har en bæredygtig investering som sit mål, og at oplysningerne vedrørende dette mål er tilgængelige i de bilag, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2.

2.   De finansielle markedsdeltagere skal give alle følgende oplysninger i bilagene til det dokument eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2088:

a)

for hver investeringsvalgmulighed, der er investeret i, og som kvalificeres som et finansielt produkt, der har bæredygtig investering som sit mål, de oplysninger, der er omhandlet i artikel 58-63

b)

for hver investeringsvalgmulighed, der er investeret i, og som har bæredygtige investeringer som sit mål og ikke er et finansielt produkt, oplysninger om det bæredygtige investeringsmål.

3.   De finansielle markedsdeltagere skal præsentere de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, litra a), i overensstemmelse med formatet af modellen i bilag V.

Artikel 67

Oplysninger om underliggende investeringsvalgmuligheder, der har bæredygtige investeringer som deres mål og ikke i sig selv er finansielle produkter

Oplysningerne om det bæredygtige investeringsmål, jf. artikel 65, stk. 2, litra c), og artikel 66, stk. 2, litra b), skal indeholde alt følgende:

a)

en beskrivelse af det bæredygtige investeringsmål

b)

i hvilket omfang det bæredygtige investeringsmål blev nået i den periode, der er omfattet af den periodiske rapport, herunder resultaterne af de bæredygtighedsindikatorer, der er anvendt til at måle den samlede bæredygtighedsrelaterede indvirkning af de valgmuligheder, der har bæredygtige investeringer som deres mål.

c)

en beskrivelse af, hvordan investeringerne ikke i væsentlig grad skader nogen af de bæredygtige investeringsmål, herunder alt følgende:

i)

hvordan der tages hensyn til indikatorerne for negative indvirkninger i skema 1 i bilag I og eventuelle relevante indikatorer i skema 2 og 3 i samme bilag

ii)

hvorvidt den bæredygtige investering er i overensstemmelse med OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, herunder de principper og rettigheder, som er fastsat i de otte grundlæggende konventioner, der er nævnt i Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, og i de internationale grundlæggende menneskerettighedsinstrumenter (»International Bill of Human Rights«)

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 68

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. april 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 317 af 9.12.2019, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1818 af 17. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår minimumsstandarder for EU-benchmarks for klimaovergangen og Paristilpassede EU-benchmarks (EUT L 406 af 3.12.2020, s. 17).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2139 af 4. juni 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 for så vidt angår fastsættelse af de tekniske screeningskriterier til bestemmelse af de betingelser, hvorunder en økonomisk aktivitet kvalificeres som bidragende væsentligt til modvirkning af klimaændringer eller tilpasning til klimaændringer, og til fastlæggelse af, hvorvidt den pågældende økonomiske aktivitet i væsentlig grad skader nogle af de andre miljømål (EUT L 442 af 9.12.2021, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 om fastlæggelse af en ramme til fremme af bæredygtige investeringer og om ændring af forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 af 22.6.2020, s. 13).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2178 af 6. juli 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852, som præciserer indholdet og fremlæggelsen af de oplysninger, der skal offentliggøres af virksomheder, som er omfattet af artikel 19a eller 29a i direktiv 2013/34/EU, vedrørende miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter, og som præciserer metodologien til sikring af overholdelse af denne oplysningsforpligtelse (EUT L 443 af 10.12.2021, s. 9).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber (EUT L 184 af 14.7.2007, s. 17).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps (EUT L 86 af 24.3.2012, s. 1).

(17)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1).


BILAG I

Model til erklæring om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtigheden

I dette bilag forstås ved:

1)

»anvendelsesområde 1-, 2- og 3-drivhusgasemissioner«: drivhusgasemissioners anvendelsesområde som omhandlet i punkt 1), litra e), nr. i)-iii), i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 (1)

2)

»drivhusgasemissioner«: drivhusgasemissioner som defineret i artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 (2)

3)

»vægtet gennemsnit«: et forhold mellem vægten af den finansielle markedsdeltagers investering i en investeringsmodtagende virksomhed og alle investeringer foretaget af den finansielle markedsdeltager

4)

»virksomhedsværdi«: det beløb, der ved regnskabsårets udgang udgør markedsværdien af A-aktier, markedsværdien af B-aktier og den regnskabsmæssige værdi af den samlede gæld og ikkekontrollerende interesser uden fratrækning af likvide beholdninger eller sekundær likviditet

5)

»virksomheder, der er aktive i sektoren for fossile brændstoffer«: virksomheder, der har indtægter fra efterforskning efter, indvinding af, produktion af, forarbejdning af, oplagring af, raffinering af eller distribution, herunder transport af, oplagring af, og handel med, fossile brændstoffer som defineret i artikel 2, nr. 62), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 (3)

6)

»vedvarende energikilder«: vedvarende ikkefossile kilder i form af vindkraft, solenergi (solvarme og solceller) og geotermisk energi, omgivelsesenergi, tidevands-, bølge- og andre former for havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas

7)

»ikkevedvarende energikilder«: andre energikilder end dem, der er omhandlet i nr. 6)

8)

»energiforbrugsintensitet«: forholdet mellem energiforbruget pr. enhed for aktivitet, output eller enhver anden parameter i den investeringsmodtagende virksomhed og den investeringsmodtagende virksomheds samlede energiforbrug

9)

»sektorer med stor indvirkning på klimaet«: de sektorer, der er anført i hovedafdeling A-H og L i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (4)

10)

»beskyttet område«: udpegede områder i Det Europæiske Miljøagenturs fælles database over udpegede områder

11)

»område med høj biodiversitetsværdi uden for beskyttede områder«: arealer med høj biodiversitetsværdi som omhandlet i artikel 7b, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF (5)

12)

»udledninger til vand«: direkte udledninger af prioriterede stoffer som defineret i artikel 2, nr. 30), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (6) og direkte udledninger af nitrater, phosphater og pesticider

13)

»områder med høj vandbelastning«: regioner, hvor procentdelen af det samlede vandforbrug er høj (40-80 %) eller ekstremt høj (over 80 %) i Water Risk Atlas-værktøjet »Aqueduct« fra World Resources Institute (WRI)

14)

»farligt affald og radioaktivt affald«: farligt affald og radioaktivt affald

15)

»farligt affald«: farligt affald som defineret i artikel 3, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (7)

16)

»radioaktivt affald«: radioaktivt affald som defineret i artikel 3, nr. 7), i Rådets direktiv 2011/70/Euratom (8)

17)

»ikkegenanvendt affald«: affald, der ikke genanvendes, jf. definitionen i artikel 3, nr. 17), i direktiv 2008/98/EF

18)

»aktiviteter, der påvirker biodiversitetsfølsomme områder negativt«: aktiviteter, der er kendetegnet ved alle følgende:

a)

Aktiviteterne fører til forringelse af naturtyper og levestederne for arter og forstyrrer de arter, for hvilke der er udpeget et beskyttet område.

b)

For disse aktiviteter er der ikke gennemført nogen af de konklusioner, afbødende foranstaltninger eller evalueringer af virkninger, der er vedtaget i henhold til et eller flere af følgende direktiver eller nationale bestemmelser eller internationale standarder, der svarer til disse direktiver:

i)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF (9)

ii)

Rådets direktiv 92/43/EØF (10)

iii)

en miljøkonsekvensvurdering som defineret i artikel 1, stk. 2, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU (11)

iv)

for aktiviteter i tredjelande, konklusioner, afbødende foranstaltninger eller evalueringer af virkninger, der er vedtaget i overensstemmelse med nationale bestemmelser eller internationale standarder, der svarer til direktiverne og evalueringerne af virkninger, der er anført i nr. i), ii) og iii)

19)

»biodiversitetsfølsomme områder«: Natura 2000-nettet af beskyttede områder, områder på UNESCO's verdensarvsliste og vigtige biodiversitetsområder samt andre beskyttede områder som omhandlet i tillæg D til bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2139 (12)

20)

»udryddelsestruede arter«: udryddelsestruede arter, herunder flora og fauna, der er opført på den europæiske rødliste eller IUCN's rødliste, jf. afsnit 7 i bilag II til delegeret forordning (EU) 2021/2139

21)

»skovrydning«: midlertidig eller permanent menneskeskabt omlægning af skovarealer til ikke-skovarealer

22)

»FN's Global Compact-principper«: de ti principper i De Forenede Nationers Global Compact-initiativ

23)

»ukorrigeret lønforskel mellem kønnene« forskellen mellem mandlige og kvindelige lønmodtageres gennemsnitlige bruttotimeløn, udtrykt i procent af mandlige lønmodtageres gennemsnitlige bruttotimeløn

24)

»bestyrelse«: et selskabs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan

25)

»menneskerettighedspolitik«: et politiktilsagn, der er godkendt på bestyrelsesniveau om menneskerettigheder, om at den investeringsmodtagende virksomhed skal overholde FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder

26)

»whistleblower« en »indberettende person« som defineret i artikel 5, nr. 7), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 (13)

27)

»uorganiske forurenende stoffer«: emissioner inden for eller under de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik (BAT-AEL) som defineret i artikel 3, nr. 13), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (14), for Large Volume Inorganic Chemicals — Solids and Others industry (Uorganiske kemikalier i storskalaproduktion — faste stoffer og andre stoffer)

28)

»luftforurenende stoffer«: direkte emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), andre flygtige organiske forbindelser end metan (NMVOC) og fine partikler (PM2,5) som defineret i artikel 3, nr. 5)-8), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 (15), ammoniak (NH3) som omhandlet i nævnte direktiv og tungmetaller som omhandlet i bilag I til nævnte direktiv

29)

»ozonnedbrydende stoffer«: stoffer, der er opført i Montrealprotokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget.

I dette bilag anvendes følgende formler:

1)

»drivhusgasemissioner« beregnes i henhold til følgende formel:

Image 2

2)

»CO2-aftryk« beregnes i henhold til følgende formel:

Image 3

3)

»investeringsmodtagende virksomheders drivhusgasemissionsintensitet« beregnes i henhold til følgende formel:

Image 4

4)

»staters drivhusgasemissionsintensitet« beregnes i henhold til følgende formel:

Image 5

5)

»ineffektiv fast ejendom« beregnes i henhold til følgende formel:

Image 6

Med henblik på formlerne forstås ved:

1)

»nutidsværdi af investeringen«: værdien i euro af den investering, som den finansielle markedsdeltager har foretaget i den investeringsmodtagende virksomhed

2)

»virksomhedsværdi«: det beløb, der ved regnskabsårets udgang udgør markedsværdien af A-aktier, markedsværdien af B-aktier og den regnskabsmæssige værdi af den samlede gæld og ikkekontrollerende interesser uden fratrækning af likvide beholdninger eller sekundær likviditet

3)

»nutidsværdi af alle investeringer«: værdien i euro af alle investeringer, som den finansielle markedsdeltager har foretaget

4)

»næsten energineutral bygning« (NZEB), »primært energibehov« (PED) og »energiattest« (EPC): samme betydning som i artikel 2, nr. 2), 5) og 12), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU (16).

Skema 1

Erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

Finansiel markedsdeltager [Navn og, hvis en sådan findes, LEI]

Sammenfatning

[Navn og, hvis en sådan findes, LEI] tager hensyn til de væsentligste negative indvirkninger af sine investeringsbeslutninger på bæredygtighedsfaktorer. Denne erklæring er den konsoliderede erklæring om de væsentligste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer fra [navn på den finansielle markedsdeltager] [i påkommende tilfælde, indsæt »og dennes datterselskaber, dvs. [angiv de medtagne datterselskaber]«].

Denne erklæring om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer omfatter referenceperioden fra den [indsæt »1. januar« eller den dato, hvor der første gang blev taget hensyn til de vigtigste negative indvirkninger] til den 31. december [år n].

[Sammenfatning som omhandlet i artikel 5 på de sprog, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1]

Beskrivelse af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

[Oplysninger som omhandlet i artikel 7, i det format, der er angivet nedenfor]

Indikatorer for investeringer i investeringsmodtagende virksomheder

Indikator for negativ indvirkning på bæredygtighed

Parameter

Indvirkning [år n]

Indvirkning [år n–1]

Forklaring

Trufne foranstaltninger og planlagte foranstaltninger og mål fastsat for den næste referenceperiode

KLIMARELATEREDE OG ANDRE MILJØRELATEREDE INDIKATORER

Drivhusgasemissioner

1.

Drivhusgasemissioner

Anvendelsesområde 1-drivhusgasemissioner

 

 

 

 

Anvendelsesområde 2-drivhusgasemissioner

 

 

 

 

Anvendelsesområde 3-drivhusgasemissioner

 

 

 

 

Drivhusgasemissioner i alt

 

 

 

 

2.

CO2-aftryk

CO2-aftryk

 

 

 

 

3.

Investeringsmodtagende virksomheders drivhusgasemissionsintensitet

Investeringsmodtagende virksomheders drivhusgasemissionsintensitet

 

 

 

 

4.

Eksponering for virksomheder, der er aktive i sektoren for fossile brændstoffer

Andel af investeringer i virksomheder, der er aktive i sektoren for fossile brændstoffer

 

 

 

 

5.

Andel af forbrug og produktion af ikkevedvarende energi

Andel af investeringsmodtagende virksomheders forbrug af ikkevedvarende energi og produktion af ikkevedvarende energi fra ikkevedvarende energikilder i forhold til vedvarende energikilder udtrykt i procent af de samlede energikilder

 

 

 

 

6.

Energiforbrugsintensitet pr. sektor med stor indvirkning på klimaet

Energiforbrug i GWh pr. mio. EUR i indtægter for investeringsmodtagende virksomheder pr. sektor med stor indvirkning på klimaet

 

 

 

 

Biodiversitet

7.

Aktiviteter, der påvirker biodiversitetsfølsomme områder negativt

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder med anlæg/aktiviteter i eller tæt på biodiversitetsfølsomme områder, hvis disse investeringsmodtagende virksomheders aktiviteter har en negativ indvirkning på disse områder

 

 

 

 

Vand

8.

Udledning til vand

Ton udledning til vand, der genereres af de virksomheder, der investeres i, pr. mio. EUR investeret, udtrykt som et vægtet gennemsnit

 

 

 

 

Affald

9.

Andel af farligt affald og radioaktivt affald

Ton farligt affald og radioaktivt affald, der genereres af de virksomheder, der investeres i, pr. mio. EUR investeret, udtrykt som et vægtet gennemsnit

 

 

 

 

INDIKATORER VEDRØRENDE SOCIALE OG PERSONALEMÆSSIGE SPØRGSMÅL SAMT RESPEKT FOR MENNESKERETTIGHEDERNE OG BEKÆMPELSE AF KORRUPTION OG BESTIKKELSE

Sociale og personalemæssige spørgsmål

10.

Overtrædelser af FN's Global Compact-principper og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD's) retningslinjer for multinationale virksomheder

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder, der har været involveret i overtrædelser af FN's Global Compact-principper eller OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder

 

 

 

 

11.

Mangel på processer og overholdelsesmekanismer til overvågning af overholdelsen af FN's Global Compact-principper og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder uden politikker for overvågning af overholdelsen af FN's Global Compact-principper eller OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder eller mekanismer til behandling af klager med henblik på at imødegå overtrædelser af FN's Global Compact-principper eller OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder

 

 

 

 

12.

Ukorrigeret lønforskel mellem kønnene

Gennemsnitlig ukorrigeret lønforskel mellem kønnene i de investeringsmodtagende virksomheder

 

 

 

 

13.

Kønsdiversitet i bestyrelsen

Forhold i gennemsnit mellem kvindelige og mandlige bestyrelsesmedlemmer i de investeringsmodtagende virksomheder, udtrykt i procent af alle bestyrelsesmedlemmer

 

 

 

 

14.

Eksponering for kontroversielle våben (personelminer, klyngeammunition, kemiske våben og biologiske våben)

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder, der er involveret i fremstilling eller salg af kontroversielle våben

 

 

 

 

Indikatorer for investeringer i stater og supranationale organisationer

Indikator for negativ indvirkning på bæredygtighed

Parameter

Indvirkning [år n]

Indvirkning [år n–1]

Forklaring

Trufne foranstaltninger og planlagte foranstaltninger og mål fastsat for den næste referenceperiode

Miljømæssige

15.

Drivhusgasintensitet

Investeringsmodtagende landes drivhusgasemissionsintensitet

 

 

 

 

Sociale

16.

Investeringsmodtagende lande forbundet med krænkelser af sociale rettigheder

Antallet af investeringsmodtagende lande forbundet med krænkelser af sociale rettigheder (absolut tal og relativt talt divideret med alle investeringsmodtagende lande) som omhandlet i internationale traktater og konventioner, FN's principper og i givet fald national lovgivning

 

 

 

 

Indikatorer for investeringer i fast ejendom

Indikator for negativ indvirkning på bæredygtighed

Parameter

Indvirkning [år n]

Indvirkning [år n–1]

Forklaring

Trufne foranstaltninger og planlagte foranstaltninger og mål fastsat for den næste referenceperiode

Fossile brændstoffer

17.

Eksponering for fossile brændstoffer via fast ejendom

Andel af investeringer i fast ejendom, der er involveret i udvinding, oplagring, transport eller fremstilling af fossile brændstoffer

 

 

 

 

Energieffektivitet

18.

Eksponering for energiineffektiv fast ejendom

Andel af investeringer i energiineffektiv fast ejendom

 

 

 

 

Andre indikatorer for de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

[Oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), i formatet i skema 2]

[Oplysninger om de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), i formatet i skema 3]

[Oplysninger om eventuelle andre negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, der anvendes til at identificere og vurdere yderligere vigtigste negative indvirkninger på en bæredygtighedsfaktor, jf. artikel 6, stk. 1, litra c), i formatet i skema 2 eller 3]

Beskrivelse af politikker for identifikation og prioritering af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer

[Oplysninger som omhandlet i artikel 7]

Politikker for aktivt ejerskab

[Oplysninger som omhandlet i artikel 8]

Henvisninger til internationale standarder

[Oplysninger som omhandlet i artikel 9]

Historisk sammenligning

[Oplysninger som omhandlet i artikel 10]

Skema 2

Supplerende klimarelaterede og andre miljørelaterede indikatorer

Negativ indvirkning på bæredygtighed

Negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer

(kvalitativ eller kvantitativ)

Parameter

Indikatorer for investeringer i investeringsmodtagende virksomheder

KLIMARELATEREDE OG ANDRE MILJØRELATEREDE INDIKATORER

Emissioner

1.

Emissioner af uorganiske forurenende stoffer

Ton uorganiske forurenende stoffer-ækvivalenter pr. mio. EUR investeret, udtrykt som et vægtet gennemsnit

2.

Emissioner af luftforurenende stoffer

Ton luftforurenende stoffer-ækvivalenter pr. mio. EUR investeret, udtrykt som et vægtet gennemsnit

3.

Emissioner af ozonnedbrydende stoffer

Ton ozonnedbrydende stoffer-ækvivalenter pr. mio. EUR investeret, udtrykt som et vægtet gennemsnit

4.

Investeringer i virksomheder uden initiativer til reduktion af CO2-emissioner

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder uden initiativer til reduktion af CO2-emissioner med henblik på tilpasning til Parisaftalen

Energimæssig ydeevne

5.

Opdeling af energiforbrug pr. type ikkevedvarende energikilde

Andel af energi fra ikkevedvarende energikilder, der anvendes af investeringsmodtagende virksomheder, opdelt pr. ikkevedvarende energikilde

Udledning af vand,

affald og materiale

6.

Forbrug og genanvendelse af vand

1.

Gennemsnitlig mængde vand, der forbruges af de investeringsmodtagende virksomheder (i kubikmeter) pr. mio. EUR i indtægter for de investeringsmodtagende virksomheder

2.

Vægtet gennemsnitlig procentdel af vand, der genanvendes og genbruges af investeringsmodtagende virksomheder

7.

Investeringer i virksomheder uden vandforvaltningspolitikker

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder uden vandforvaltningspolitikker

8.

Eksponering for områder med høj vandbelastning

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder med anlæg beliggende i områder med høj vandbelastning uden en vandforvaltningspolitik

9.

Investeringer i virksomheder, der fremstiller kemikalier

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder, hvis aktiviteter falder ind under hovedgruppe 20.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 1893/2006

10.

Jordforringelse, ørkendannelse, arealbefæstelse

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder, hvis aktiviteter forårsager jordforringelse, ørkendannelse eller arealbefæstelse

11.

Investeringer i virksomheder uden bæredygtig jord-/landbrugspraksis

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder uden bæredygtig jord-/landbrugspraksis eller -politik

12.

Investeringer i virksomheder uden bæredygtig havpraksis

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder uden bæredygtig havpraksis eller -politik

13.

Andel af ikkegenanvendt affald

Ton ikkegenanvendt affald, der genereres af de virksomheder, der investeres i, pr. mio. EUR investeret, udtrykt som et vægtet gennemsnit

14.

Arter i naturen og beskyttede områder

1.

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder, hvis aktiviteter påvirker udryddelsestruede arter

2.

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder uden en politik for beskyttelse af biodiversitet, der omfatter driftsanlæg, der ejes, lejes, forvaltes i eller støder op til et beskyttet område eller et område af høj biodiversitetsværdi uden for beskyttede områder

15.

Skovrydning

Andel af investeringer i virksomheder uden en politik til bekæmpelse af skovrydning

Grønne værdipapirer

16.

Andel af værdipapirer, der ikke er udstedt i henhold til EU-lovgivningen om miljømæssigt bæredygtige obligationer

Andel af værdipapirer i investeringer, der ikke er udstedt i henhold til EU-lovgivningen om miljømæssigt bæredygtige obligationer

Indikatorer for investeringer i stater og supranationale organisationer

Grønne værdipapirer

17.

Andel af obligationer, der ikke er udstedt i henhold til EU-lovgivningen om miljømæssigt bæredygtige obligationer

Andel af obligationer, der ikke er udstedt i henhold til EU-lovgivningen om miljømæssigt bæredygtige obligationer

Indikatorer for investeringer i fast ejendom

Drivhusgasemissioner

18.

Drivhusgasemissioner

Anvendelsesområde 1-drivhusgasemissioner genereret af fast ejendom

Anvendelsesområde 2-drivhusgasemissioner genereret af fast ejendom

Anvendelsesområde 3-drivhusgasemissioner genereret af fast ejendom

Samlede drivhusgasemissioner genereret af fast ejendom

Energiforbrug

19.

Energiforbrugsintensitet

Energiforbrug i GWh af ejet fastejendom pr. kvadratmeter

Affald

20.

Affaldsproduktion under drift

Andel af fast ejendom, der ikke er udstyret med faciliteter til affaldssortering og ikke er omfattet af en kontrakt om nyttiggørelse eller genanvendelse af affald

Ressourceforbrug

21.

Råmaterialeforbrug til nybyggeri og større renoveringer

Andel af råmateriale til byggeri (ekskl. nyttiggjort, genvundet og biobaseret) i forhold til den samlede vægt af byggematerialer, der anvendes til nybyggeri og større renoveringer

Biodiversitet

22.

Kunstiggørelse af arealer

Andel af overfladeareal uden planter (arealer, der ikke er blevet beplantet i jorden, samt på tage, terrasser og mure) i forhold til det samlede overfladegrundareal af alle aktiver

Skema 3

Supplerende indikatorer vedrørende sociale og personalemæssige spørgsmål samt respekt for menneskerettighederne og bekæmpelse af korruption og bestikkelse

INDIKATORER VEDRØRENDE SOCIALE OG PERSONALEMÆSSIGE SPØRGSMÅL SAMT RESPEKT FOR MENNESKERETTIGHEDERNE OG BEKÆMPELSE AF KORRUPTION OG BESTIKKELSE

Negativ indvirkning på bæredygtighed

Negativ indvirkning på bæredygtighedsfaktorer

(kvalitativ eller kvantitativ)

Parameter

Indikatorer for investeringer i investeringsmodtagende virksomheder

Sociale og personalemæssige spørgsmål

1.

Investeringer i virksomheder uden politikker til forebyggelse af arbejdsulykker

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder uden politikker til forebyggelse af arbejdsulykker

2.

Ulykkesfrekvens

Ulykkesfrekvens i investeringsmodtagende virksomheder, udtrykt som et vægtet gennemsnit

3.

Antal tabte dage som følge af personskader, ulykker, dødsfald eller sygdom

Antal tabte arbejdsdage som følge af personskader, ulykker, dødsfald eller sygdom hos de investeringsmodtagende virksomheder, udtrykt som et vægtet gennemsnit

4.

Manglende adfærdskodeks for leverandører

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder uden nogen adfærdskodeks for leverandører (mod usikre arbejdsvilkår, usikre ansættelsesforhold, børnearbejde og tvangsarbejde)

5.

Manglende klagemekanisme i forbindelse med personalespørgsmål

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder uden klagemekanisme i forbindelse med personalespørgsmål

6.

Utilstrækkelig beskyttelse af whistleblowere

Andel af investeringer i enheder uden politikker for beskyttelse af whistleblowere

7.

Tilfælde af forskelsbehandling

1.

Antal tilfælde af forskelsbehandling i investeringsmodtagende virksomheder, udtrykt som et vægtet gennemsnit

2.

Antal tilfælde af forskelsbehandling, der har medført sanktioner, i investeringsmodtagende virksomheder, udtrykt som et vægtet gennemsnit

8.

Andel af for høj løn til administrerende direktør

Gennemsnitligt forhold i de investeringsmodtagende virksomheder mellem den samlede årlige højeste løn til en enkeltperson og den samlede årlige medianløn for alle ansatte (ekskl. den højestlønnede person)

Menneskerettigheder

9.

Manglende menneskerettighedspolitik

Andel af investeringer i enheder uden en menneskerettighedspolitik

10.

Manglende due diligence

Andel af investeringer i enheder uden en due diligence-procedure med henblik på at identificere, forebygge, afbøde og imødegå negative indvirkninger på menneskerettigheder

11.

Manglende procedurer og foranstaltninger til forebyggelse af menneskehandel

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder uden politikker til bekæmpelse af menneskehandel

12.

Aktiviteter og leverandører med betydelig risiko for tilfælde af børnearbejde

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder, der er eksponeret for aktiviteter og leverandører med betydelig risiko for tilfælde af børnearbejde for så vidt angår geografiske områder eller aktivitetstype

13.

Aktiviteter og leverandører med betydelig risiko for tilfælde af tvangsarbejde

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder, der er eksponeret for aktiviteter og leverandører med betydelig risiko for tilfælde af tvangsarbejde, for så vidt angår geografiske områder eller aktivitetstype

14.

Antal identificerede tilfælde af alvorlige menneskerettighedsrelaterede problemer og hændelser

Antal tilfælde af alvorlige menneskerettighedsrelaterede problemer og hændelser i forbindelse med de investeringsmodtagende virksomheder, på grundlag af et vægtet gennemsnit

Bekæmpelse af korruption og bestikkelse

15.

Manglende politikker for bekæmpelse af korruption og bestikkelse

Andel af investeringer i enheder uden politikker for bekæmpelse af korruption og bestikkelse i overensstemmelse med FN's konvention mod korruption

16.

Tilfælde, hvor der ikke er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at adressere overtrædelser af standarderne for bekæmpelse af korruption og bestikkelse

Andel af investeringer i investeringsmodtagende virksomheder med identificerede mangler i de foranstaltninger, der er truffet for at adressere overtrædelser af procedurer og standarder for bekæmpelse af korruption og bestikkelse

17.

Antal domfældelser og bødebeløb for overtrædelser af love om bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Antal domfældelser og bødebeløb for investeringsmodtagende virksomheders overtrædelser af love om bekæmpelse af korruption og bestikkelse.

Indikatorer for investeringer i stater og supranationale organisationer

Sociale

18.

Gennemsnitlig indkomstulighed

Indkomstfordelingen og den økonomiske ulighed blandt deltagerne i en given økonomi, herunder en kvantitativ indikator, der er forklaret i kolonnen med redegørelser

 

19.

Gennemsnitlig ytringsfrihed

Måling af, i hvilket omfang politiske organisationer og civilsamfundsorganisationer frit kan operere, herunder en kvantitativ indikator, der er forklaret i kolonnen med redegørelser

Menneskerettigheder

20.

Gennemsnitlig menneskerettighedsindsats

Måling af den gennemsnitlige menneskerettighedsindsats i de investeringsmodtagende lande ved hjælp af en kvantitativ indikator, der er forklaret i kolonnen med redegørelser

Forvaltningsskik

21.

Gennemsnitlig korruption

Måling af det opfattede korruptionsniveau i den offentlige sektor ved hjælp af en kvantitativ indikator, der er forklaret i kolonnen med redegørelser

 

22.

Ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

Investeringer i jurisdiktioner på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

 

23.

Gennemsnitlig politisk stabilitet

Måling af sandsynligheden for, at det nuværende regime vil blive omvæltet ved brug af magt ved hjælp af en kvantitativ indikator, der er forklaret i kolonnen med redegørelser

 

24.

Gennemsnitligt retsstatsforhold

Måling af korruptionsniveauet, manglende grundlæggende rettigheder og mangler på det civil- og strafferetlige område ved hjælp af en kvantitativ indikator, der er forklaret i kolonnen med redegørelser


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (EFT L 350 af 28.12.1998, s. 58).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(8)  Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

(10)  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EUT L 026 af 28.1.2012, s. 1).

(12)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2139 af 4. juni 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 for så vidt angår fastsættelse af de tekniske screeningskriterier til bestemmelse af de betingelser, hvorunder en økonomisk aktivitet kvalificeres som bidragende væsentligt til modvirkning af klimaændringer eller tilpasning til klimaændringer, og til fastlæggelse af, hvorvidt den pågældende økonomiske aktivitet i væsentlig grad skader nogle af de andre miljømål (EUT L 442 af 9.12.2021, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (EUT L 305 af 26.11.2019, s. 17).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 1).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) (EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13).


BILAG II

Model for offentliggørelse af oplysninger om finansielle produkter, der skal gives forud for indgåelse af en aftale, jf. artikel 8, stk. 1, 2 og 2a, i forordning (EU) 2019/2088 og artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11


BILAG III

Model for offentliggørelse af oplysninger om finansielle produkter, der skal gives forud for indgåelse af en aftale, jf. artikel 9, stk. 1-4a, i forordning (EU) 2019/2088 og artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16


BILAG IV

Model for periodisk offentliggørelse af oplysninger om finansielle produkter, jf. artikel 8, stk. 1, 2 og 2a, i forordning (EU) 2019/2088 og artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22


BILAG V

Model for offentliggørelse af periodiske oplysninger om finansielle produkter, jf. artikel 9, stk. 1-4a, i forordning (EU) 2019/2088 og artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) 2020/852

Image 23

Image 24

Image 25

Image 26

Image 27


Top