EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1197

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1197 af 11. juli 2022 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt til Unionen og om berigtigelse af bilag XIV for så vidt angår oplysningerne om Det Forenede Kongerige (EØS-relevant tekst)

C/2022/5017

OJ L 185, 12.7.2022, p. 117–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1197/oj

12.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 185/117


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1197

af 11. juli 2022

om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt til Unionen og om berigtigelse af bilag XIV for så vidt angår oplysningerne om Det Forenede Kongerige

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 230, stk. 1, og artikel 232, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2016/429 skal sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter komme fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført i overensstemmelse med artikel 230, stk. 1, i nævnte forordning, for at kunne indføres til Unionen.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) fastsættes de dyresundhedsmæssige krav, som sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller fra zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri skal opfylde for at kunne indføres til Unionen.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (3) er der fastlagt lister over tredjelande eller territorier eller zoner eller kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen.

(4)

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder navnlig listerne over tredjelande eller territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af henholdsvis fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt til Unionen.

(5)

Canada underrettede Kommissionen om tre udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i provinsen British Columbia i Canada, og de blev bekræftet den 8., 15. og 18. juni 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(6)

USA underrettede Kommissionen om et udbrud af højpatogen aviær influenza hos fjerkræ i staten Colorado i USA, og det blev bekræftet den 9. juni 2022 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(7)

Efter disse udbrud af højpatogen aviær influenza oprettede veterinærmyndighederne i Canada og USA en kontrolzone på 10 km omkring de angrebne virksomheder og gennemførte sanering med henblik at bekæmpe forekomsten af højpatogen aviær influenza og begrænse spredningen af sygdommen.

(8)

Canada og USA har indsendt oplysninger til Kommissionen om den epidemiologiske situation i landene og de foranstaltninger, de har truffet for at forhindre yderligere spredning af højpatogen aviær influenza. Disse oplysninger er blevet evalueret af Kommissionen. På grundlag af denne evaluering og for at beskytte Unionens dyresundhedsstatus bør indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt fra de områder, der er omfattet af restriktioner, og som er oprettet af veterinærmyndighederne i Canada og USA på grund af de nylige udbrud af højpatogen aviær influenza, ikke længere tillades.

(9)

Canada har desuden forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation i landet i forbindelse med et udbrud af højpatogen aviær influenza på en fjerkrævirksomhed i provinsen Nova Scotia, som blev bekræftet den 1. februar 2022. Canada har også forelagt oplysninger om de foranstaltninger, det har truffet for at forhindre yderligere spredning af sygdommen. Efter dette udbrud af højpatogen aviær influenza har Canada navnlig gennemført sanering med henblik på at bekæmpe og begrænse spredningen af denne sygdom. Canada har også afsluttet de nødvendige rengørings- og desinfektionsforanstaltninger efter gennemførelsen af saneringspolitikken på de inficerede fjerkrævirksomheder på landets område.

(10)

Desuden har Det Forenede Kongerige forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation på dets område i forbindelse med seks udbrud af højpatogen aviær influenza på fjerkrævirksomheder: et udbrud i nærheden af Ross-on-Wye, Hereford og South Herefordshire, Herefordshire, England, Det Forenede Kongerige, som blev bekræftet den 20. januar 2022, et udbrud i nærheden af Ashleworth, Tewkesbury, Gloucestershire, England, Det Forenede Kongerige, som blev bekræftet den 28. januar 2022, et udbrud i nærheden af Holy Island, Berwick Upon Tweed, Northumberland, England, Det Forenede Kongerige, som blev bekræftet den 9. februar 2022, et udbrud i nærheden af Ledbury, North Herefordshire, Herefordshire, England, Det Forenede Kongerige, som blev bekræftet den 25. februar 2022, et udbrud i nærheden af Beith, North Ayrshire, Skotland, Det Forenede Kongerige, som blev bekræftet den 18. marts 2022 og et udbrud i nærheden af Strichen, Aberdeenshire, Skotland, Det Forenede Kongerige, som blev bekræftet den 19. marts 2022.

(11)

Canada og Det Forenede Kongerige har også forelagt oplysninger om de foranstaltninger, de har truffet for at forhindre yderligere spredning af sygdommen. Efter disse udbrud af højpatogen aviær influenza har Canada og Det Forenede Kongerige navnlig gennemført en saneringspolitik for at bekæmpe og begrænse spredningen af sygdommen og har også gennemført de nødvendige rengørings- og desinfektionsforanstaltninger efter gennemførelsen af saneringspolitikken på de inficerede fjerkrævirksomheder på deres område.

(12)

Kommissionen har evalueret de oplysninger, som Canada og Det Forenede Kongerige har forelagt, og konkluderet, at udbruddene af højpatogen aviær influenza på fjerkrævirksomheder er overstået, og at der ikke længere er nogen risiko forbundet med indførsel til Unionen af fjerkræprodukter fra de zoner i Canada og i Det Forenede Kongerige, hvorfra indførsel til Unionen af fjerkræprodukter blev suspenderet på grund af disse udbrud.

(13)

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres for at tage hensyn til den nuværende epidemiologiske situation med hensyn til højpatogen aviær influenza i Canada, Det Forenede Kongerige og USA.

(14)

Under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation i Canada og USA med hensyn til højpatogen aviær influenza og den alvorlige risiko for, at sygdommen kommer ind i Unionen, bør ændringerne af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, der foretages ved nærværende forordning, træde i kraft hurtigst muligt.

(15)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/976 (4) blev bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændret ved tilføjelsen af række GB-2.125 vedrørende en berørt zone med en slutdato den 15. juni 2022 til oplysningerne om Det Forenede Kongerige i nævnte bilag XIV. Da der er konstateret en fejl, bør rækken for denne zone GB-2.125 berigtiges. De berigtigede bestemmelser bør gælde fra datoen for anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) 2022/976.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/404

I bilag XIV, del 1, i oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækken vedrørende zone GB-2.125 med slutdato 15.6.2022 således:

»GB-2.126

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

15.6.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

15.6.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

15.6.2022«.

 

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2 anvendes dog fra den 25. juni 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/976 af 22. juni 2022 om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen (EUT L 167 af 24.6.2022, s. 38).


BILAG

I bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

Del 1 ændres således:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.1 således:

»CA

Canada

CA-2.1

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022«.

ii)

I oplysningerne vedrørende Canada tilføjes følgende rækker vedrørende zone CA-2.71 til CA-2.73 efter rækkerne vedrørende zone CA-2.70:

»CA

Canada

CA-2.71

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

8.6.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

8.6.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

8.6.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

8.6.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

8.6.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

8.6.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

8.6.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

8.6.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

8.6.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

8.6.2022

 

CA-2.72

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

15.6.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

15.6.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

15.6.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

15.6.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

15.6.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

15.6.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

15.6.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

15.6.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

15.6.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

15.6.2022

 

CA-2.73

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

18.6.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

18.6.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

18.6.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

18.6.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

18.6.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

18.6.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

18.6.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

18.6.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

18.6.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

18.6.2022«.

 

iii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.91 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.91

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022«.

iv)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.95 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.95

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022«.

v)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.97 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.97

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022«.

vi)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.102 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.102

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022«.

vii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.108 og GB-2.109 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.108

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

GB-2.109

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022«.

viii)

I oplysningerne vedrørende USA tilføjes følgende rækker vedrørende zone US-2.229 efter rækkerne vedrørende zone US-2.228:

»USA

USA

US-2.229

Avlsfjerkræ, bortset fra strudsefugle, og brugsfjerkræ, bortset fra strudsefugle

BPP

N, P1

 

9.6.2022

 

Avlsstrudsefugle og brugsstrudsefugle

BPR

N, P1

 

9.6.2022

 

Fjerkræ bestemt til slagtning, bortset fra strudsefugle

SP

N, P1

 

9.6.2022

 

Strudsefugle bestemt til slagtning

SR

N, P1

 

9.6.2022

 

Daggamle kyllinger, bortset fra strudsefugle

DOC

N, P1

 

9.6.2022

 

Daggamle kyllinger af strudsefugle

DOR

N, P1

 

9.6.2022

 

Færre end 20 stykker fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU-LT20

N, P1

 

9.6.2022

 

Rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HEP

N, P1

 

9.6.2022

 

Rugeæg af strudsefugle

HER

N, P1

 

9.6.2022

 

Færre end 20 rugeæg af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

HE-LT20

N, P1

 

9.6.2022«.

 

b)

Del 2 ændres således:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada tilføjes følgende beskrivelser af zone CA-2.71 til CA-2.73 efter beskrivelsen af zone CA-2.70:

»Canada

CA-2.71

British Columbia - breddegrad 49.06 længdegrad -122.61

Der er tale om følgende kommuner:

3km PZ: Langley Township

10km SZ: Murrayville, Aldergrove, Aberdeen, Bradner, West Abbotsford og Townline Hill

CA-2.72

British Columbia - breddegrad 49.15 længdegrad -123.73

Der er tale om følgende kommuner:

3km PZ: Gabriola Island

10km SZ: Gabriola, Valdes Island og Boat Harbour

CA-2.73

British Columbia - breddegrad 49.06 længdegrad -122.61

Der er tale om følgende kommuner:

3km PZ: Langley Township

10km SZ: Aberdeen, Aldergrove, Campbell Heights, Langley, Langley Township, Murrayville, og West Abbotsford«.

ii)

I oplysningerne vedrørende USA tilføjes følgende beskrivelse af zone US-2.229 efter beskrivelsen af zone US-2.228:

»USA

US-2.229

State of Colorado - Weld03

Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.4035962°W 40.2418374°N)«.

2)

I bilag XIV, del 1, foretages følgende ændringer:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.1 således:

»CA

Canada

CA-2.1

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

1.2.2022

1.7.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

1.2.2022

1.7.2022«.

ii)

I oplysningerne vedrørende Canada tilføjes følgende rækker vedrørende zone CA-2.71 til CA-2.73 efter rækkerne vedrørende zone CA-2.70:

»CA

Canada

CA-2.71

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

8.6.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

8.6.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

8.6.2022

 

CA-2.72

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

15.6.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

15.6.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

15.6.2022

 

CA-2.73

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

18.6.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

18.6.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

18.6.2022«.

 

iii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.91 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.91

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

20.1.2022

22.6.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

20.1.2022

22.6.2022«.

iv)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.95 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.95

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

28.1.2022

22.6.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

28.1.2022

22.6.2022«.

v)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.97 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.97

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

9.2.2022

20.6.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

9.2.2022

20.6.2022«.

vi)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.102 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.102

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

25.2.2022

30.6.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

25.2.2022

30.6.2022«.

vii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.108 og GB-2.109 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.108

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

18.3.2022

20.6.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

18.3.2022

20.6.2022

GB-2.109

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

19.3.2022

28.6.2022

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

19.3.2022

28.6.2022«.

viii)

I oplysningerne vedrørende USA tilføjes følgende række vedrørende zone US-2.229 efter rækken vedrørende zone US-2.228:

»USA

USA

US-2.229

Fersk kød af fjerkræ, bortset fra strudsefugle

POU

N, P1

 

9.6.2022

 

Fersk kød af strudsefugle

RAT

N, P1

 

9.6.2022

 

Fersk kød af fjervildt

GBM

P1

 

9.6.2022«.

 


Top