EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1177

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1177 af 7.juli 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 ved i modellerne for oplysningsskemaet og typeattesten i papirformat at indføre og ajourføre punkterne for så vidt angår visse sikkerhedssystemer og ved at tilpasse nummereringssystemet for godkendelsesattesterne for en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed (EØS-relevant tekst)

C/2022/4657

OJ L 183, 8.7.2022, p. 54–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1177/oj

8.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/54


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1177

af 7.juli 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 ved i modellerne for oplysningsskemaet og typeattesten i papirformat at indføre og ajourføre punkterne for så vidt angår visse sikkerhedssystemer og ved at tilpasse nummereringssystemet for godkendelsesattesterne for en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (1), særlig artikel 24, stk. 4, artikel 28, stk. 3, artikel 36, stk. 4, og artikel 38, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 (2) indeholder bestemmelser om et standardiseret format for de dokumenter, der anvendes ved typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, ved at fastlægge modeller for oplysningsskemaet, de individuelle EU-godkendelsesattester for køretøjer og typeattesterne i papirformat.

(2)

Modellerne for oplysningsskemaerne i bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 bør ændres for at tage hensyn til de nye krav, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 (3), og de retsakter, der er vedtaget i medfør heraf.

(3)

For at muliggøre en ensartet tilgang med hensyn til nummereringen af godkendelsesattesterne er det endvidere nødvendigt at ændre nummereringssystemet i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 for at afspejle den reguleringsmæssige udvikling i henhold til forordning (EU) 2019/2144.

(4)

Endvidere bør bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 om fastsættelse af modellen for EU-typegodkendelsesmærket for komponenter og separate tekniske enheder ændres ved at ajourføre henvisningen til forordning (EU) 2019/2144.

(5)

I henhold til forordning (EU) 2019/2144 skal nye køretøjer udstyres med avancerede sikkerhedssystemer, herunder nødsystemer til vognbaneassistance, intelligent farttilpasning, trætheds- og opmærksomhedsadvarselssystemer samt kollisionsdatarekorderen. Det bør kræves, at typeattesten angiver, hvilke systemer der er monteret i køretøjet. Det er derfor nødvendigt at tilføje de relevante punkter til modellerne for typeattesten i papirformat i bilag VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2020/683.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 bør derfor ændres.

(7)

For at give medlemsstaternes typegodkendelsesmyndigheder, markedsovervågningsmyndigheder, registreringsmyndigheder og fabrikanterne tilstrækkelig tid til at gennemføre ændringerne af typeattesten i papirformat i deres egne ordninger, bør anvendelsesdatoen for bilag V udskydes.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2020/683

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2)

Bilag II ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

3)

Bilag IV ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

4)

Bilag V ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

5)

Bilag VIII ændres som angivet i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Bilag V anvendes fra den 1. januar 2024.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 af 15. april 2020 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/858 for så vidt angår de administrative krav i forbindelse med godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT L 163 af 26.5.2020, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 af 27. november 2019 om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter (EUT L 325 af 16.12.2019, s. 1).


BILAG I

I bilag I til forordning (EU) 2020/683 foretages følgende ændringer:

1)

De forklarende bemærkninger ændres således:

a)

Forklarende bemærkning (12) affattes således:

»(12)

I overensstemmelse med definitionerne i del 2, afdeling A, punkt 1.24 (akselafstand) og 1.25 (akselafstand — hvis flerakslet) i bilag XIII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 for så vidt angår ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelse af køretøjer og systemer, komponenter og separate tekniske enheder beregnet til sådanne køretøjer med hensyn til deres almindelige specifikationer og sikkerhed (EUT L 117 af 6.4.2021, s. 1). Ved kærrer betragtes koblingsanordningens akse som forreste aksel.«

b)

Forklarende bemærkning (14) affattes således:

»(14)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 for så vidt angår ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelse af køretøjer og systemer, komponenter og separate tekniske enheder beregnet til sådanne køretøjer med hensyn til deres almindelige specifikationer og sikkerhed (EUT L 117 af 6.4.2021, s. 1).«

c)

Forklarende bemærkning (18) affattes således:

»(18)

Term nr. 6.1 og for køretøjer i andre klasser end M1: Del 2, afdeling F, i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535. Hvis der er tale om påhængskøretøjer, angives længden som omhandlet i punkt 6.1.2 i ISO-standard 612:1978.«

d)

Forklarende bemærkning (20) og (21) affattes således:

»(20)

Term nr. 6.2 og for køretøjer i andre klasser end M1: Del 2, afdeling F, i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535.

»(21)

Term nr. 6.3 og for køretøjer i andre klasser end M1: Del 2, afdeling F, i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535.«

e)

Forklarende bemærkning (30) affattes således:

»(30)

Som defineret i del 2, afdeling A, punkt 1.3, i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535.«

f)

Forklarende bemærkning (122) affattes således:

»(122)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/646 af 19. april 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 for så vidt angår ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til nødsystemer til vognbaneassistance (EUT L 133 af 20.4.2021, s. 31).«

g)

Forklarende bemærkning (123) affattes således:

»(123)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1243 af 19. april 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 for så vidt angår fastsættelse af detaljerede regler for mulighed for eftermontering af alkolåse i motorkøretøjer og om ændring af bilag II til nævnte forordning (EUT L 272 af 30.7.2021, s. 11).«

h)

Forklarende bemærkning (124) affattes således:

»(124)

FN-regulativ nr. 13 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer i klasse M, N og O hvad angår bremsesystemet [2016/194] (EUT L 42 af 18.2.2016, s. 1).«

i)

Forklarende bemærkning (157) affattes således:

»(157)

Angivelse 4 og 4.1 udfyldes i overensstemmelse med definitionerne i henholdsvis punkt 1.24 (akselafstand) og punkt 1.25 (akselafstand — hvis flerakslet) i del 2, afdeling A, i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535.«

j)

Forklarende bemærkning (174) affattes således:

»(174)

For så vidt angår udtrykket koblingspunkt »0« henvises til del 2, afdeling A, punkt 1.3.1.2, i bilag II til forordning (EU) 2021/535.«

k)

Forklarende bemærkning (31), (55), (79), (89), (90) og (91) udgår.

l)

Følgende nye forklarende bemærkning (181) tilføjes:

»(181)

Systemer, der er godkendt i henhold til kravene i de retsakter, der er opført i bilag II til forordning (EU) 2018/858. Forkortelserne svarer til de systemer, der er omhandlet i punkt 6.7, 7.4, 8.12, 10.1.1, 12.2.4, 12.6.5, 12.8, 12.11, 12.12, 12.13, 12.16, 12.17 og 17.«

2)

Punkt 2.2.1.3 affattes således:

»2.2.1.3.

Sættevognens referenceakselafstand (jf. punkt 3.2 i del 2, afdeling E, i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535.«

3)

Punkt 2.6.2 affattes således:

»2.6.2.

Ekstraudstyrets masse (jf. punkt 1.4 i del 2, afdeling A, i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535.«

4)

Som punkt 2.11.4.1 og 2.11.4.2 indsættes:

»2.11.4.1.

Største forhold mellem koblingsoverhæng (34) og akselafstand: ...

2.11.4.2.

Største V-værdi: … kN.«

5)

Punkt 2.13 affattes således:

»2.13.

Udsvingsradius bagtil (del 2, afdeling C, punkt 8, og del 2, afdeling D, punkt 7, i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535):«

6)

Punkt 2.14.1 affattes således:

»2.14.1.

Motoreffekt/teknisk tilladt totalmasse af vogntoget (del 2, afdeling C, punkt 6, i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535): … kW/kg.«

7)

Punkt 3.2.18.1 affattes således:

»3.2.18.1.

EU-typegodkendelsesattestens/-attesternes nummer: ...«.

8)

Punkt 4.11.2 affattes således:

»4.11.2.

Oplysninger i henhold til del 2, punkt 7.6, i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 (den af fabrikanten oplyste værdi):«.

9)

Følgende indsættes som punkt 4.11.4 og 4.11.5 og 4.11.6:

»4.11.4.

Oplysninger i henhold til del 2, punkt 6.1.1, i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535: ...

4.11.5.

Oplysninger i henhold til del 2, punkt 6.1.2, i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535: ...

4.11.6.

Oplysninger om GSI i køretøjets instruktionsbog: ...«.

10)

Følgende indsættes som punkt 6.7, 6.7.1 og 6.7.2:

»6.7.

Dæktryksovervågningssystem (TPMS)

6.7.1.

Montering: ja/nej (4)

6.7.2.

Detaljeret beskrivelse af dæktryksovervågningssystemet: ...«.

11)

Følgende indsættes som punkt 7.4 til 7.6.3:

»7.4.

Nødsystem til vognbaneassistance (ELKS)

7.4.1.

Montering: ja/nej (4)

7.4.2.

Teknisk beskrivelse eller tegninger af systemet: …

7.4.3.

Midler til manuel deaktivering af ELKS

7.4.4.

Beskrivelse af den automatiske deaktivering (hvis monteret): …

7.4.5.

Beskrivelse af den automatiske tilsidesættelse (hvis monteret): …

7.5.

System til advarsel om vognbaneskift (LDWS)

7.5.1.

Montering: ja/nej (4)

7.5.2.

LDWS-hastighedsområde: …

7.5.3.

Teknisk beskrivelse og tegning af LDWS: …

7.6.

Korrigerende retningskontrolfunktion (CDCF)

7.6.1.

Montering: ja/nej (4)

7.6.2.

CDCF-hastighedsområde: …

7.6.3.

Teknisk beskrivelse og tegning af systemet (navnlig, hvis systemet anvender styre- og bremsefunktioner): ...«.

12)

Punkt 8.6 affattes således:

»8.6.

Beregning og kurver i overensstemmelse med regulativ nr. 13 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) (124), bilag 10 eller bilag 14, hvis det er relevant, eller FN-regulativ 13-H fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) (125), bilag 5: ...«.

13)

Punkt 8.9 affattes således:

»8.9.

Kort beskrivelse af bremsesystemet i henhold til henholdsvis FN-regulativ nr. 13, bilag 2, punkt 12, eller FN-regulativ 13-H, bilag 1, punkt 14: ...«.

14)

Følgende indsættes som punkt 8.12, 8.12.1 og 8.12.2:

»8.12.

Avancerede nødbremsesystemer (AEBS)

8.12.1.

Montering: ja/nej (4)

8.12.2.

Detaljeret beskrivelse af AEBS: ...«.

15)

Punkt 9.14-9.14.4 affattes således:

»9.14.

Område til montering af bag- og fornummerplader (angiv eventuelt forskellige mulige placeringer, tegninger kan eventuelt benyttes): …

9.14.1.

Højde over vejbane, nederste og øverste kant: ...

9.14.2.

Lateral placering, venstre og højre kant: ...

9.14.3.

Antal standardområder til montering af nummerplade: ...

9.14.4.

Antal valgfrie eller alternative områder til montering af nummerplade: ...«.

16)

Følgende punkter indsættes efter punkt 9.14.5:

»9.14.5.1.

Område til montering af nummerplade fortil: ...

9.14.5.2.

Område til montering af nummerplade bagtil: ...

9.14.5.3.

Andet områder til montering af nummerplade bagtil (ved køretøjer i klasse O2, O3 og O4): ...

9.14.5.4.

Valgfrie eller alternative områder til montering af nummerplade: ...«.

17)

Punkt 9.14.6 og 9.14.7 affattes således:

»9.14.6.

Nummerpladernes hældning i forhold til det lodrette plan: ...

9.14.7.

Synlighedsvinkler fra øverste, nederste, venstre og højre kant: ...«.

18)

Punkt 9.16.2 affattes således:

»9.16.2.

Detaljerede tegninger af hjulafskærmningsdele og disses anbringelse på køretøjet med målangivelser svarende til del 2, figur 1, i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 og under hensyntagen til yderværdierne for dæk- og hjulkombinationer: …«.

19)

Punkt 9.17.4 og 9.17.4.1 affattes således:

»9.17.4.

Fabrikantens erklæring om overensstemmelse med kravene i del 2 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535: ...

9.17.4.1.

For at opfylde kravene i afsnit 5.3 i ISO-standard 3779:2009 skal betydningen af skrifttegnene i køretøjsdeskriptorsektionen (VDS) af køretøjsidentifikationsnummeret (VIN) og, hvis det er relevant, køretøjsindikatorsektionen (VIS) forklares: ...«.

20)

Følgende indsættes som punkt 9.17.4.3:

»9.17.4.3.

Lovpligtig fabrikationsplade til køretøj, der er opbygget i flere etaper: ja/nej (4)«.

21)

Punkt 9.20.2 affattes således:

»9.20.2.

Detaljerede tegninger af køretøjets stænkafskærmningssystem og dets placering på køretøjet med angivelse af dimensionerne i figurerne i del 2, tillægget, i bilag VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 og under hensyntagen til ekstreme dæk/hjulkombinationer: ...«.

22)

Punkt 9.25.1 affattes således:

»9.25.1.

Detaljeret teknisk beskrivelse (herunder fotografier og tegninger samt beskrivelse af materialerne) af de dele af køretøjet nævnt i del 2, afdeling D, punkt 1.4, i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535: ...«.

23)

Følgende indsættes som punkt 10.1.1:

»10.1.1.

Nødbremsesignal (ESS): ja/nej (4)

24)

Følgende indsættes som punkt 12.2.4, 12.2.4.1 og 12.2.4.2:

»12.2.4.

Mulighed for eftermontering af alkolås

12.2.4.1.

Fabrikantens erklæring om overensstemmelse med kravene bilag I til delegeret forordning (EU) 2021/1243 (123): …«.

12.2.4.2.

Installationsdokument for så vidt angår mulighed for eftermontering af alkolås«.

25)

Følgende indsættes som punkt 12.6.5-12.6.5.5:

»12.6.5.

Intelligent farttilpasningssystem (ISA)

12.6.5.1.

Montering: ja/nej (4)

12.6.5.2.

Funktion til oplysning om hastighedsgrænser (SLIF)

12.6.5.2.1.

Detaljeret beskrivelse af SLIF-grænsefladen: ...

12.6.5.2.2.

Metode og teknologi til bestemmelse af den opfattede hastighedsgrænse: ...

12.6.5.3.

Advarselsfunktion om hastighedsgrænser (SLWF)

12.6.5.3.1.

Detaljeret beskrivelse af SLWF-feedbackmekanismerne: ...

12.6.5.3.2.

Detaljeret beskrivelse af den visuelle SLWF-advarsel, hvis det er relevant: ...

12.6.5.4.

Detaljeret beskrivelse af hastighedsbegrænsningsfunktionen (SCF): ...

12.6.5.5.

Typegodkendelsesnummer for ISA-systemet som separat teknisk enhed, hvis det er relevant: ...«.

26)

Følgende indsættes som punkt 12.11 til 12.17.3:

»12.11.

Trætheds- og opmærksomhedsadvarselssystem (DDAW)

12.11.1.

Montering: ja/nej (4)

12.11.2.

Detaljeret beskrivelse af DDAW-systemet: ...

12.11.3.

Detaljeret beskrivelse af den visuelle DDAW-advarsel: ...

12.12.

Avanceret system til distraktionsadvarsel (ADDW)

12.12.1.

Montering: ja/nej (4)

12.12.2.

Detaljeret beskrivelse af ADDW-systemet: ...

12.12.3.

Detaljeret beskrivelse af de tekniske midler til distraktionsundgåelse, hvis det er relevant: ...

12.13.

System til information om blinde vinkler (BSIS)

12.13.1.

Montering: ja/nej (4)

12.13.2.

Detaljeret beskrivelse af systemet til information om blinde vinkler: ...

12.13.3.

Typegodkendelsesnummer for BSIS godkendt som separat teknisk enhed, hvis det er relevant: ...

12.14.

Cybersikkerhed

12.14.1.

Almindelige specifikationer for køretøjstypen, herunder:

a)

køretøjssystemer, som er relevante for køretøjstypens cybersikkerhed

b)

komponenterne i de systemer, der er relevante for cybersikkerheden

c)

vekselvirkninger mellem disse systemer og andre systemer inden for køretøjstypen og eksterne grænseflader

12.14.2.

Skematisk fremstilling af køretøjstypen: …

12.14.3.

Nummer på CSMS-overensstemmelsescertifikatet … ...

12.14.4.

Dokumenter for den køretøjstype, der skal godkendes, som indeholder en beskrivelse af resultatet af risikovurderingen og de identificerede risici ...

12.14.5.

Dokumenter for den køretøjstype, der skal godkendes, som indeholder en beskrivelse af de modforanstaltninger, der er gennemført for de anførte systemer eller for køretøjstypen, og hvordan de håndterer de angivne risici ...

12.14.6.

Dokumenter for den køretøjstype, der skal godkendes, som indeholder en beskrivelse af beskyttelse af særlige miljøer til lagring og brug af software, tjenester, applikationer eller data på eftermarkedet ...

12.14.7.

Dokumenter for den køretøjstype, der skal godkendes, som indeholder en beskrivelse af, hvilke prøvninger der er foretaget for at kontrollere cybersikkerheden af køretøjstypen og dens systemer samt resultatet af disse prøvninger ...

12.14.8.

Beskrivelse af gennemgangen af forsyningskæden med hensyn til cybersikkerhed: ...

12.15.

Softwareopdatering

12.15.1.

Almindelige konstruktionsmæssige specifikationer for køretøjstypen: ...

12.15.2.

SUMS-overensstemmelsesattestens nummer: ...

12.15.3.

Sikkerhedsforanstaltninger

12.15.3.1.

Dokumenter vedrørende den køretøjstype, der søges godkendt, med beskrivelse af, hvordan opdateringsprocessen foretages sikkert: …

12.15.3.2.

Dokumenter for den køretøjstype, der søges godkendt, med beskrivelse af, hvordan RXSWIN på et køretøj er beskyttet mod uautoriseret manipulation: …

12.15.4.

Trådløse softwareopdateringer

12.15.4.1.

Dokumenter vedrørende den køretøjstype, der søges godkendt, med beskrivelse af, hvordan opdateringsprocessen foretages sikkert: …

12.14.4.2.

Beskrivelse af midlerne til at informere køretøjsbrugerne om en opdatering før og efter gennemførelsen: …

12.15.5.

Fabrikantens erklæring om overholdelse af kravene til systemer til forvaltning af softwareopdateringer: …

12.16.

Kollisionsdatarekorder (EDR)

12.16.1.

Montering: ja/nej (4)

12.16.2.

Tegning(er) eller fotografier, der viser EDR'ens placering og fastgørelsesmåde i køretøjet: ....

12.16.3.

Beskrivelse af udløsningsparameter: ...

12.16.4.

Beskrivelse af enhver anden relevant parameter (lagerkapacitet, modstandsdygtighed over for høj deceleration og mekanisk belastning ved et alvorligt sammenstød osv.): ...

12.16.5.

Dataelementer og dataformat lagret i EDR'en:

Dataelement

Registreringsinterval/-tid(i forhold til tidspunktet nul)

Dataprøvetagningshastighed (prøver pr. sekund)

Minimumsinterval

Nøjagtighed

Opløsning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.16.6.

Vejledning i indhentning af data fra EDR'en: ...

12.16.6.1.

Beskrivelse af metoden til indberetning af de oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 4, stk. 3, litra b), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/545 (*1): manuel/automatiseret (4)

12.16.7.

Overensstemmelse med de tekniske krav i FN-regulativ nr. 160:

12.16.7.1.

FN-regulativ nr. 160 Godkendelse nr. …

12.16.8.

Typegodkendelsesnummer for den EDR, der er godkendt som separat teknisk enhed, hvis det er relevant (udfyldes, hvis der ikke opnås godkendelse i henhold til FN-regulativ nr. 160, jf. punkt 12.16.7.1.): …

12.17.

System til overvågning af førerens tilgængelighed (DAM)

12.17.1.

Montering: ja/nej (4)

12.17.2.

Metoder til detektering af førerens tilgængelighed: …

12.17.3.

Skriftlig beskrivelse og/eller tegning af de oplysninger, der gives til føreren: …

(*1)  EUT L 107 af 6.4.2022, s. 18.«"

27)

Følgende indsættes som punkt 17-17.11:

»17.

SYSTEM, DER ER AUTOMATISERET TIL KØRSEL I TRAFIKKEN (ADS) ja/nej (4)

17.1.

Generel ADS-beskrivelse: …

17.1.1.

Operationelt designdomæne/grænsebetingelser: …

17.1.2.

Grundlæggende ydelse (f.eks. detektering af genstande og hændelser samt reaktion herpå (OEDR), planlægning osv.): …

17.2.

Beskrivelse af ADS' funktioner:

17.2.1.

De vigtigste ADS-funktioner (funktionel arkitektur): …

17.2.1.1.

Køretøjsinterne funktioner: …

17.2.1.2.

Køretøjseksterne funktioner (f.eks. backend, nødvendig ekstern infrastruktur, nødvendige operationelle foranstaltninger): …

17.3.

Oversigt over de vigtigste komponenter i ADS

17.3.1.

Styreenheder: …

17.3.2.

Følere og montering af følere på køretøjet: …

17.3.3.

Aktuatorer: …

17.3.4.

Kort og placering: …

17.3.5.

Anden hardware: …

17.4.

ADS-konfiguration og -diagram

17.4.1.

Diagram over systemets konfiguration (f.eks. blokdiagram): …

17.4.2.

Fortegnelse og diagram over sammenkoblinger: …

17.5.

Specifikationer

17.5.1.

Specifikationer ved normal drift: …

17.5.2.

Specifikationer ved nøddrift: …

17.5.3.

Acceptkriterier: …

17.5.4.

Påvisning af overensstemmelse: …

17.6.

Sikkerhedskoncept

17.6.1.

Erklæring fra fabrikanten om, at køretøjet er frit for urimelige risici: …

17.6.2.

Skitsering af softwarearkitekturen (f.eks. blokdiagram) …

17.6.3.

Midler til bestemmelse af ADS-logikkens realisering: …

17.6.4.

Generel redegørelse for de vigtigste konstruktionsmæssige foranstaltninger, der er indbygget i ADS for at opretholde sikker drift nder fejlforhold, driftsforstyrrelser og forhold, der ville overskride ODD: …

17.6.5.

Generel beskrivelse af hovedprincipper for håndtering af svigt, fall-back-strategi, herunder risikoreduktionsstrategi (minimal risikomanøvre): …

17.6.6.

Betingelser for udløsning af en anmodning til operatøren om bord eller fjernbetjeningsoperatøren: …

17.6.7.

Koncept vedrørende interaktion menneske-maskine med køretøjspassagerer, operatør om bord og fjernbetjeningsoperatør, herunder beskyttelse mod simpel uautoriseret aktivering/drift og indgreb: …

17.7.

Fabrikantens verifikation og validering af ydeevnekravene, herunder OEDR, menneske-maskine-grænseflade, overholdelse af færdselsreglerne og konklusionen om, at systemet er konstrueret på en sådan måde, at det er frit for urimelige risici for føreren, køretøjspassagererne og andre trafikanter: …

17.7.1.

Beskrivelse af den valgte fremgangsmåde: …

17.7.2.

Udvælgelse af nominelle, kritiske og svigtrelaterede scenarier: …

17.7.3.

Beskrivelse af de anvendte metoder og værktøjer (software, laboratorium, andet) og resumé af troværdighedsvurderingen: …

17.7.4.

Beskrivelse af resultaterne: …

17.7.5.

Resultaternes usikkerhed: …

17.7.6.

Fortolkning af resultaterne: …

17.7.7.

Fabrikantens erklæring:

Fabrikanten/fabrikanterne … bekræfter hermed, at ADS-systemet er frit for urimelige sikkerhedsrisici for køretøjspassagererne og andre trafikanter.

17.8.

ADS-dataelementer

17.8.1.

Typen af lagrede data: …

17.8.2.

Lagringsplacering: …

17.8.3.

Registrerede forekomster og dataelementer: …

17.8.4.

Midler til sikring af datasikkerhed og databeskyttelse: …

17.8.5.

Midler til dataadgang: …

17.9.

Cybersikkerhed og softwareopdateringer

17.9.1.

Typegodkendelsesnummer for cybersikkerhed: …

17.9.2.

Nummer på overensstemmelsescertifikatet for cybersikkerhed: …

17.9.3.

Typegodkendelsesnummer for softwareopdatering: …

17.9.4.

Nummer på overensstemmelsescertifikatet for softwareopdatering: …

17.9.4.1.

Oplysninger om aflæsning af RxSWIN eller softwareversion(er), hvis RxSWIN ikke opbevares i køretøjet.

17.9.4.2.

Angiv i givet fald de relevante parametre, der gør det muligt at identificere de køretøjer, der kan opdateres med den software, som repræsenteres af RxSWIN under punkt 17.9.4.1.

17.10.

Driftshåndbog (vedlægges oplysningsskemaet)

17.10.1.

Funktionel beskrivelse af ADS og ejerens, transportvirksomhedens, operatøren om bord, fjernbetjeningsoperatørens forventede rolle: …

17.10.2.

Tekniske foranstaltninger til sikker drift (f.eks. beskrivelse af den nødvendige eksterne infrastruktur, tidsplan, hyppighed og model for vedligeholdelsesoperationer): …

17.10.3.

Drifts- og miljørestriktioner: …

17.10.4.

Operationelle foranstaltninger (f.eks. hvis der er behov for en operatør om bord eller fjernbetjeningsoperatør): …

17.10.5.

Instruktioner i tilfælde af svigt og ADS-anmodning (sikkerhedsforanstaltninger, der træffes af køretøjspassagerer, transportvirksomheden, operatøren om bord, fjernbetjeningsoperatøren og de offentlige myndigheder i tilfælde af driftsforstyrrelser): …

17.11.

Midler til at muliggøre periodisk teknisk kontrol: …«.

(*1)  EUT L 107 af 6.4.2022, s. 18.««


BILAG II

I bilag II til forordning (EU) 2020/683 foretages følgende ændringer:

1)

Del I (A. Klasse M og N) ændres således:

a)

Punkt 2.6.2 affattes således:

»2.6.2.

Ekstraudstyrets masse (jf. punkt 1.4 i del 2, afdeling A, i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535.«

b)

Punkt 4.11.2 affattes således:

»4.11.2.

Oplysninger i henhold til del 2, punkt 7.6, i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 (den af fabrikanten oplyste værdi):«.

c)

Følgende indsættes som punkt 6.7 og 6.7.1:

»6.7.

Dæktryksovervågningssystem (TPMS)

6.7.1.

Montering: ja/nej (4)«.

d)

Følgende indsættes som punkt 7.4, 7.4.1, 7.5, 7.5.1, 7.6 og 7.6.1:

»7.4.

Nødsystem til vognbaneassistance (ELKS)

7.4.1.

Montering: ja/nej (4)

7.5.

System til advarsel om vognbaneskift (LDWS)

7.5.1.

Montering: ja/nej (4)

7.6.

Korrigerende retningskontrolfunktion (CDCF)

7.6.1.

Montering: ja/nej (4)

e)

Følgende indsættes som punkt 8.12 og 8.12.1:

»8.12.

Avancerede nødbremsesystemer (AEBS)

8.12.1.

Montering: ja/nej (4)«.

f)

Punkt 9.17.4.1 affattes således:

»9.17.4.1.

For at opfylde kravene i afsnit 5.3 i ISO-standard 3779:2009 skal betydningen af skrifttegnene i køretøjsdeskriptorsektionen (VDS) af køretøjsidentifikationsnummeret (VIN) og, hvis det er relevant, køretøjsindikatorsektionen (VIS) forklares:«.

g)

Følgende indsættes som punkt 12.2.4 og 12.2.4.1:

»12.2.4.

Mulighed for eftermontering af alkolås

12.2.4.1.

Fabrikantens erklæring om overensstemmelse med kravene bilag I til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1243 (123): …«.

h)

Følgende indsættes som punkt 12.6.5 og 12.6.5.1:

»12.6.5.

Intelligent farttilpasningssystem (ISA)

12.6.5.1.

Montering: ja/nej (4)«.

i)

Følgende indsættes som punkt 12.11, 12.11.1, 12.12, 12.12.1, 12.13, 12.13.1, 12.16, 12.16.1, 12.17 og 12.17.1:

»12.11.

Trætheds- og opmærksomhedsadvarselssystem (DDAW)

12.11.1.

Montering: ja/nej (4)

12.12.

Avanceret system til distraktionsadvarsel (ADDW)

12.12.1.

Montering: ja/nej (4)

12.13.

System til information om blinde vinkler (BSIS)

12.13.1.

Montering: ja/nej (4)

12.16.

Kollisionsdatarekorder (EDR)

12.16.1.

Montering: ja/nej (4)

12.17.

System til overvågning af førerens tilgængelighed (DAM)

12.17.1.

Montering: ja/nej (4)«.

j)

Følgende indsættes som punkt 17:

»17.

SYSTEM, DER ER AUTOMATISERET TIL KØRSEL I TRAFIKKEN (ADS) ja/nej (4)«.

2)

Del I (B. Klasse O) ændres således:

a)

Punkt 2.6.2 affattes således:

»2.6.2.

Ekstraudstyrets masse (jf. punkt 1.4 i del 2, afdeling A, i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/535.«

b)

Følgende indsættes som punkt 6.7 og 6.7.1:

»6.7.

Dæktryksovervågningssystem (TPMS)

6.7.1.

Montering: ja/nej (4)

c)

Punkt 9.17.4.1 affattes således:

»9.17.4.1.

For at opfylde kravene i afsnit 5.3 i ISO-standard 3779:2009 skal betydningen af skrifttegnene i køretøjsdeskriptorsektionen (VDS) af køretøjsidentifikationsnummeret (VIN) og, hvis det er relevant, køretøjsindikatorsektionen (VIS) forklares: ...«.

d)

Følgende indsættes som punkt 12, 12.7.1, 16 og 16.1:

»12.   DIVERSE

12.7.1.

Køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr. ja/nej (4)

16.   ADGANG TIL REPARATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESINFORMATIONER OM KØRETØJER

16.1.

Adresse på hovedwebstedet for adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer: ...«.

BILAG III

I bilag IV til forordning (EU) 2020/683 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 2.2, litra c), affattes således:

»c)

nummeret på den kommissionsforordning, der er vedtaget i medfør af forordning (EU) 2019/2144, og som fastsætter de relevante krav.

Med henblik på litra c) gælder det, at når en (basis)forordning indeholder separate bilag med krav og tekniske forskrifter, der skal anvendes på forskellige emner vedrørende køretøjssystemer, komponenter og separate tekniske enheder, skal henvisningen i del 2 efterfølges af et romertal, der angiver det pågældende bilags nummer.«

2)

Punkt 3.1, litra c), affattes således:

»c)

i henhold til bilag XI til forordning (EU) 2021/535(14):

e2*2021/535/XI*2021/535*00003*00«

3)

Punkt 3.1, litra d), affattes således:

»d)

i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2021/646(122):

e2*2021/646*2021/646*00003*00«

4)

Punkt 4, andet afsnit, affattes således:

»Dog finder dette bilag anvendelse på EU-typegodkendelser meddelt i henhold til forordning (EU) 2019/2144 på grundlag af kravene i de FN-regulativer, der er opført i bilag II til forordning (EU) 2018/858; i så fald anvendes følgende nummereringssystem:«.

5)

Punkt 4.2 affattes således:

»4.2.

Del 2: Nummeret på forordning (EU) 2019/2144 (dvs. »2019/2144«)«.

6)

I eksemplet i punkt 4.6.1 affattes typegodkendelsesattestnummeret således:

»e1*2019/2144*13-HR00/16*00001*00««.

7)

I eksemplet i punkt 4.6.2 affattes typegodkendelsesattestnummeret således:

»e25*2019/2144*46R04/01*00123*05««.


BILAG IV

I bilag V til forordning (EU) 2020/683 affattes punkt 4, andet afsnit, således:

»Dog finder dette bilag anvendelse på EU-typegodkendelser af komponenter og separate tekniske enheder, meddelt i henhold til forordning (EU) 2019/2144 på grundlag af kravene i de FN-regulativer, der er opført i bilag I til nævnte forordning; i så fald gælder følgende:«.


BILAG V

I bilag VIII til forordning (EU) 2020/683 ændres tillægget således:

1)

I del I (Komplette og færdiggjorte komplette køretøjer) foretages følgende ændringer:

a)

I del 2 (Køretøjsklasse M1) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

b)

I del 2 (Køretøjsklasse M2) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med: TPMS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

c)

I del 2 (Køretøjsklasse M3) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

d)

I del 2 (Køretøjsklasse N1) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

e)

I del 2 (Køretøjsklasse N2) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

f)

I del 2 (Køretøjsklasse N3) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

g)

I del 2 (Køretøjsklasse O3 og O4) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med: TPMS (181)«.

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

2)

I del II (Ukomplette køretøjer) foretages følgende ændringer:

a)

I del 2 (Køretøjsklasse M1) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med avancerede køretøjssystemer: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

b)

I del 2 (Køretøjsklasse M2) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med avancerede køretøjssystemer: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

c)

I del 2 (Køretøjsklasse M3) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med avancerede køretøjssystemer: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

d)

I del 2 (Køretøjsklasse N1) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med avancerede køretøjssystemer: TPMS/ELKS/AEBS/ESS/AIF/ISA/DDAW/ADDW/EDR/DAM/ADS/eCall (4) (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

e)

I del 2 (Køretøjsklasse N2) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med avancerede køretøjssystemer: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

f)

I del 2 (Køretøjsklasse N3) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med avancerede køretøjssystemer: TPMS/ESS/AIF/AEBS/ISA/DDAW/ADDW/BSIS/EDR/DAM/ADS/Platooning (4) (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

g)

I del 2 (Køretøjsklasse O3 og O4) tilføjes følgende som punkt 54, 55 og 56:

»54.

Køretøj monteret med: TPMS (181)

55.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 155: ja/nej (4)

56.

Køretøj certificeret i henhold til FN-regulativ nr. 156: ja/nej (4)«.

Top