EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1176

Kommissionens forordning (EU) 2022/1176 af 7. juli 2022 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 for så vidt angår anvendelsen af visse UV-filtre i kosmetiske produkter (EØS-relevant tekst)

C/2022/4647

OJ L 183, 8.7.2022, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1176/oj

8.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/51


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/1176

af 7. juli 2022

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 for så vidt angår anvendelsen af visse UV-filtre i kosmetiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stoffet 2-hydroxy-4-methoxybenzophenon/oxybenzon (CAS-nr. 131-57-7), som har fået navnet Benzophenone-3 under den internationale nomenklatur for kosmetiske bestanddele (INCI), og 2-cyan-3,3-diphenylacrylsyre, 2-ethyl-hexelester/octocrylen (CAS-nr. 6197-30-4), som har fået navnet Octocrylene under INCI, er i øjeblikket tilladt som UV-filtre i kosmetiske produkter og er opført under henholdsvis nr. 4 og nr. 10 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(2)

I lyset af bekymringerne om potentielle hormonforstyrrende egenskaber ved Benzophenone-3 og Octocrylene, når de anvendes som UV-filtre i kosmetiske produkter, blev der lavet en indkaldelse af data i 2019. Interessenter fremlagde videnskabelig dokumentation for at påvise sikkerheden ved anvendelsen af Benzophenone-3 og Octocrylene som UV-filtre i kosmetiske produkter. Kommissionen anmodede Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (VKF) om at foretage en sikkerhedsvurdering af begge stoffer i lyset af de oplysninger, der er blevet fremlagt.

(3)

På grundlag af sikkerhedsvurderingen og i betragtning af bekymringerne om de potentielle hormonforstyrrende egenskaber ved Benzophenone-3 har VKF konkluderet i sin udtalelse af 30.-31. marts 2021 (2), at Benzophenone-3 ikke er sikkert for forbrugeren, når det anvendes som UV-filter op til den nuværende højeste koncentration på 6 % i solbeskyttelsesprodukter i form af enten kropscremer, solbeskyttelsespray med drivmiddel eller -pumpespray.

(4)

VKF konkluderede yderligere, at Benzophenone-3 er sikkert for forbrugeren, når det anvendes som UV-filter i en koncentration på op til 6 % i ansigtscreme, håndcreme og læbestifter, og at anvendelsen af Benzophenone-3 op til 0,5 % i kosmetiske produkter med det formål at beskytte den kosmetiske formulering er sikkert for forbrugeren.

(5)

VKF konstaterede endvidere, at anvendelsen af Benzophenone-3 som UV-filter er sikkert for forbrugeren i en koncentration på højst 2,2 % i kropscremer, spray med drivmiddel og pumpespray, hvis der ikke er tilsat yderligere 0,5 % Benzophenone-3 i samme formulering med det formål at beskytte den kosmetiske formulering. Det blev også konkluderet, at når op til 0,5 % Benzophenone-3 anvendes i samme formulering, bør niveauet af Benzophenone-3 ikke overstige 1,7 % i kropscremer, spray med drivmiddel og pumpespray.

(6)

Hvad angår Octocrylene, har VKF på grundlag af sikkerhedsvurderingen og i betragtning af bekymringerne om stoffets hormonforstyrrende egenskaber konkluderet i sin udtalelse af 30.-31. marts 2021 (3), at Octocrylene er sikkert at anvende som UV-filter i koncentrationer på op til 10 % i kosmetiske produkter, når de anvendes enkeltvis.

(7)

VKF konstaterede endvidere, at anvendelsen af Octocrylene er sikker i kombineret brug af solcreme eller -lotion, solbeskyttelsepumpespray, ansigtscreme, håndcreme og læbestift i koncentrationer på op til 10 %, men at anvendelsen af Octocrylene i koncentrationer på 10 % eller derover i solbeskyttelsespray med drivmiddel ikke er sikker til kombineret brug. VKF vurderede anvendelsen af Octocrylene i denne slags produkter til at være sikker, når koncentrationen ikke overstiger 9 %, når den anvendes sammen med ansigtscreme, håndcreme eller læbestift, som indeholder 10 % Octocrylene.

(8)

I lyset af VKF's udtalelser kan det konkluderes, at der er en potentiel sundhedsrisiko ved anvendelsen af Benzophenone-3 og Octocrylene som UV-filtre i kosmetiske produkter i de koncentrationer, der er tilladt på nuværende tidspunkt. Derfor bør anvendelsen af Benzophenone-3 og Octocrylene begrænses til de maksimale koncentrationer, som VKF foreslår.

(9)

Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(10)

Industrien bør have tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de nye krav ved at foretage de nødvendige tilpasninger af deres produktformuleringer bl.a. for at sikre, at kun kosmetiske produkter, der opfylder de nye krav, bringes i omsætning. Industrien bør også have tilstrækkelig tid til at trække kosmetiske produkter, der ikke opfylder disse krav, tilbage.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  VKF (Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed), Opinion on Benzophenone-3 (CAS-nr. 131-57-7, EF-nr. 205-031-5), foreløbig version af 15. december 2020, endelig version af 30.-31. marts 2021, SCCS/1625/20. https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_247.pdf

(3)  VKF (Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed), Opinion on Octocrylene (CAS-nr. 6197-30-4, EF-nr. 228-250-8), foreløbig version af 15. januar 2021, endelig version af 30.-31. marts 2021, SCCS/1627/21 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_249.pdf


BILAG

I bilag VI til forordning (EF) nr. 1223/2009 affattes nr. 4 og nr. 10 således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Betingelser

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn/INN

Glossar med fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

»4

2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon/oxybenzon (*1)

Benzophenone-3

131-57-7

205-031-5

a)

Ansigtsprodukter, håndprodukter og læbeprodukter undtagen produkter i form af spray med drivmiddel og pumpespray.

b)

Kropsprodukter, herunder produkter i form af spray med drivmiddel og pumpespray.

c)

Andre produkter

a)

6 %

b)

2,2 %

c)

0,5 %

For a) og b): Højst 0,5 % med det formål at beskytte produktformuleringen

a)

Ved anvendelse af koncentrationer på 0,5 % med det formål at beskytte produktformuleringen må de koncentrationer, der anvendes som UV-filter, ikke overstige 5,5 %.

b)

Ved anvendelse af koncentrationer på 0,5 % med det formål at beskytte produktformuleringen må de koncentrationer, der anvendes som UV-filter, ikke overstige 1,7 %.

For a) og b):

Indeholder Benzophenone-3  (*2)

10

2-Cyan-3,3-diphenylacrylsyre, 2-ethyl-hexelester/octocrylen (*1), (*3)

Octocrylene

6197-30-4

228-250-8

a)

Produkter i form af spray med drivmiddel

b)

Andre produkter

a)

9 %

b)

10 %

 

 


(*1)  Kosmetiske produkter, som indeholder dette stof og er i overensstemmelse med de restriktioner, som er fastsat i forordning (EF) nr. 1223/2009, der finder anvendelse fra den 27. juli 2022, må dog bringes i omsætning i Unionen indtil den 28. januar 2023, og de kan være tilgængelige på EU-markedet indtil den 28. juli 2023.

(*2)  Ikke nødvendig, når koncentrationen er på 0,5 % eller derunder, og når stoffet anvendes til beskyttelse af produktet.

(*3)  Benzophenon som en urenhed og/eller et nedbrydningsprodukt af octocrylen skal holdes på detektionsgrænsen.«


Top