EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1157

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157 af 4. juli 2022 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU for så vidt angår krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1158 (EØS-relevant tekst)

C/2022/4516

OJ L 180, 6.7.2022, p. 1–243 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1157/oj

6.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1157

af 4. juli 2022

om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU for så vidt angår krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1158

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (1), særlig artikel 35, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kravene til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr, som er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 2014/90/EU, er fastsat i internationale instrumenter defineret i nævnte direktivs artikel 2, stk. 5.

(2)

Med henblik på at tage hensyn til de seneste ændringer bør listen over de gældende internationale instrumenter ajourføres. Skibsudstyr, der er underlagt harmoniserede EU-krav i henhold til direktiv 2014/90/EU som følge af ændringer af internationale instrumenter, bør udtrykkeligt anføres.

(3)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1158 (2) bør derfor ophæves.

(4)

Det er rimeligt og passende set i forhold til formålet med forordningen at indrømme en overgangsperiode, i løbet af hvilken nyt udstyr, der er i overensstemmelse med de gældende nationale krav til typegodkendelse i en medlemsstat før ikrafttrædelsen af denne forordning, fortsat kan bringes i omsætning og om bord på et EU-skib som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2014/90/EU.

(5)

For at give skibsudstyrsindustrien og andre interessenter mulighed for at tilpasse sig til de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, bør denne forordning træde i kraft 40 dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De krav til design, konstruktion og ydeevne samt de prøvningsstandarder, der er fastsat i de internationale instrumenter defineret i artikel 2, stk. 5, i direktiv 2014/90/EU, finder anvendelse for hver type skibsudstyr, der er opført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/1158 ophæves.

Artikel 3

1.   Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1170« i kolonne 1 i bilaget, og som lever op til de nationale krav til typegodkendelse, der var gældende før den 1. september 2020 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil den 1. september 2023.

2.   Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2021/1158« i kolonne 1 i bilaget, og som lever op til de nationale krav til typegodkendelse, der var gældende før den 25. august 2021 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil 25. august 2024.

3.   Skibsudstyr, der er anført som en »ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157« i kolonne 1 i bilaget , og som lever op til de nationale krav til typegodkendelse, der var gældende før den 15. august 2022 i en medlemsstat, kan fortsat bringes i omsætning og om bord på et EU-skib indtil den 15. august 2025.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på fyrretyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1158 af 22. juni 2021 om krav til design, konstruktion og ydeevne samt prøvningsstandarder for skibsudstyr og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1170 (EUT L 254 af 16.7.2021, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1).


BILAG

Generel bemærkning: Hvor der henvises til SOLAS-regler, er henvisningerne til bestemmelserne i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen [undertegnet i London den 1. november 1974] som ændret.

Forkortelsesliste

A.1: ændring 1 af ikke-IMO-standarddokumenter

A.2: ændring 2 af ikke-IMO-standarddokumenter

AC: korrigendum til ikke-IMO-standarddokumenter

CAT: kategori for radarudstyr, jf. punkt 1.3 i IEC 62388 (2007)

Circ. : cirkulære

COLREG: internationale bestemmelser til forebyggelse af sammenstød på havet

COMSAR: IMO's underudvalg for radiokommunikation og eftersøgning og redning

EN: europæisk standard

ETSI: Det Europæiske Institut for Telestandarder

FSS: International Code for Fire Safety Systems (international kode for brandsikkerhedssystemer)

FTP: International Code for Application of Fire Test Procedures (international kode for anvendelse af brandprøvningsprocedurer)

GNSS: Globalt satellitnavigationssystem

HSC: High Speed Craft Code (kode for sikkerhed i højhastighedsfartøjer)

IBC: International Bulk Chemical Code (international kode for kemikalier i bulk)

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

IEC: Den Internationale Elektrotekniske Kommission

IGC: Den internationale kode for bygning og udrustning af skibe til transport af flydende gas i bulk

IMO: Den Internationale Søfartsorganisation

ISO: Den Internationale Standardiseringsorganisation

ITU: Den Internationale Telekommunikationsunion

LSA: redningsudstyr

MARPOL: Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

MED: skibsudstyrsdirektivet

MEPC: Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet

MSC: Komitéen for Sikkerhed på Søen

NOx: kvælstofoxider

O2/HC-systemer: oxygen-kulbrintesystemer

SOLAS: den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen

SOx: svovloxider

Reg.: regel

Res.: resolution.

Bemærkninger, der gælder for hele dette bilag

a)

Generelt: Ud over de internationale prøvningsstandarder, som er specifikt omhandlet i dette bilag, skal typeafprøvningen (typegodkendelsen) opfylde de gældende krav i internationale konventioner og IMO's relevante resolutioner og cirkulærer. Opfyldelsen af disse krav er omhandlet i modulerne til overensstemmelsesvurdering i direktiv 2014/90/EU.

b)

Kolonne 3: Er der anført to sæt prøvningsstandarder adskilt ved ordet »eller«, opfylder begge sæt samtlige prøvningskrav i henhold til IMO-ydeevnestandarder; prøvning i henhold til det ene sæt er derfor tilstrækkeligt til at godtgøre, at kravene i de relevante internationale instrumenter er opfyldt. Andre separatorer (f.eks. komma) angiver derimod, at alle punkter i listen finder anvendelse.

c)

Kolonne 6: For at medregne tidsfristerne for skibsbygning finder en af følgende betydninger af »anbringelse om bord«, alt efter det specifikke skibsudstyrs kendetegn (anført i parentes efter datoerne), anvendelse:

i):

udstyrets første installation i dets funktionsposition om bord på et EU-skib

ii):

første installation af udstyret i dets funktionsposition eller fastgørelse i dets funktionsposition om bord på et EU-skib

iii):

levering af udstyret til skibsværftet, hvis denne finder sted inden for 30 måneder før den første installation af udstyret i dets funktionsposition.

d)

Er der to rækker til angivelse af ét skibsudstyr (f.eks. MED/1.3), indeholder den anden (lavere) række de ajourførte krav i de internationale instrumenter i forhold til de dem, der er anført i den første (øverste) række.

e)

I de situationer, der er omhandlet i punkt d), og såfremt der ikke er angivet en dato i kolonne 5 og 6, viser dette, at der ikke er sket ændringer i prøvningsstandarderne, og at det pågældende skibsudstyr skal overholde kravene i den (anden) lavere række.

f)

Er der mere end to rækker til angivelse af ét skibsudstyr (f.eks. MED/1.2 a), indeholder den laveste række de ajourførte krav i de internationale instrumenter i forhold til dem, der er anført i de øverste rækker.

1.   Redningsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse

SOLAS 74-regler, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

Første markedsføring

Sidste ombordbringelse

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Redningskranse

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.2a

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningsbåde og mand over bord-både

Række 1 af 3

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningsbåde og mand over bord-både

Række 2 af 3

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningsbåde og mand over bord-både

Række 3 af 3

Bemærkning: Prøvninger af elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN 60945 og IEC 60945 er udelukket, og kun prøvninger omhandlet i IMO Res. MSC 81(70), regel 10.4, udføres.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.2b

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningskranse

Række 1 af 3

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningskranse

Række 2 af 3

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningskranse

Række 3 af 3

Bemærkning: Prøvninger af elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN 60945 og IEC 60945 er udelukket, og kun prøvninger omhandlet i IMO Res. MSC 81(70), regel 10.4, udføres.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.2c

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningsveste

Række 1 af 3

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningsveste

Række 2 af 3

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

til redningsveste

Række 3 af 3

Bemærkning: Prøvninger af elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til EN 60945 og IEC 60945 er udelukket, og kun prøvninger omhandlet i IMO Res. MSC 81(70), regel 10.4, udføres.

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

ISO 24408: 2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res .MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.3

Selvtændende røgsignaler til redningskranse

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Selvtændende røgsignaler til redningskranse

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.4

Redningsveste

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.5a

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest:

redningsdragt uden indbygget isolering

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.5b

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest:

redningsdragt med indbygget isolering

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.5c

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest:

beskyttelsesdragter

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.6a

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest:

redningsdragt uden indbygget isolering

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.6b

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest:

redningsdragt med indbygget isolering

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.6c

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest:

beskyttelsesdragter

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.7

Termiske beskyttelsesmidler

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046,

IMO MSC.1/Circ.1628.


1

2

3

4

5

6

MED/1.8

Faldskærmssignaler (pyrotekniske)

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.8

Faldskærmssignaler (pyrotekniske)

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1629.


1

2

3

4

5

6

MED/1.9

Håndblus (pyrotekniske)

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Håndblus (pyrotekniske)

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1629.


1

2

3

4

5

6

MED/1.10

Røgsignaler (pyrotekniske)

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.10

Røgsignaler (pyrotekniske)

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO MSC.1/Circ.1629.


1

2

3

4

5

6

MED/1.11

Linekastningsapparater

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.11

Linekastningsapparater

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15736: 2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1633.


1

2

3

4

5

6

MED/1.12

Oppustelige redningsflåder

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.


1

2

3

4

5

6

MED/1.13

Faste redningsflåder

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1630.


1

2

3

4

5

6

MED/1.14a

Automatisk selvoprettende redningsflåder:

oppustelige

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.

MED/1.14b

Automatisk selvoprettende redningsflåder:

faste

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.


1

2

3

4

5

6

MED/1.15

Overdækkede reversible redningsflåder

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328,

IMO MSC.1/Circ.1630.


1

2

3

4

5

6

MED/1.16

Hydrostatiske udløsningsapparater til »flyde frit op«-redningsflåder

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1630.


1

2

3

4

5

6

MED/1.17a

Redningsbåde

David-udsatte redningsbåde:

delvis lukkede

helt lukkede

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.


1

2

3

4

5

6

MED/1.17b

Redningsbåde

»Frit fald«-redningsbåde

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630.


1

2

3

4

5

6

MED/1.17c

David-udsatte redningsbåde, der anvendes som mand over bord-både:

delvis lukkede

helt lukkede

Bemærkning: Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

15.8.2022

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423,

IMO MSC.1/Circ.1630,

IMO MSC.1/Circ.1631.


1

2

3

4

5

6

MED/1.18

Faste mand over bord-både

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1631.


1

2

3

4

5

6

MED/1.19

Permanent oppustede mand over bord-både

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1631.


1

2

3

4

5

6

MED/1.20a

Hurtiggående mand over bord-både:

oppustede

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.


1

2

3

4

5

6

MED/1.20b

Hurtiggående mand over bord-både:

faste

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.


1

2

3

4

5

6

MED/1.20c

Hurtiggående mand over bord-både:

faste-oppustede

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094,

IMO MSC.1/Circ.1631.


1

2

3

4

5

6

MED/1.21

Udsætningsanordninger med falddavider

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.22, »Flyde frit op«-udsætningsanordninger til redningsbåde — Flyttet til MED/9/1.3.

1

2

3

4

5

6

MED/1.23

»Frit fald«-udsætningsanordninger

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.


1

2

3

4

5

6

MED/1.24

Udsætningsanordninger til redningsflåder

(davider)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.


1

2

3

4

5

6

MED/1.25

Udsætningsanordninger til hurtige mand over bord-både (fast rescue boats)

(davider)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO MSC.1/Circ.1632.


1

2

3

4

5

6

MED/1.26a

Udløsningsanordninger til:

redningsbåde og mand over bord-både (der udsættes ved wirefald)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419,

IMO MSC.1/Circ.1630.


1

2

3

4

5

6

MED/1.26b

Udløsningsanordninger til:

redningsflåder (der udsættes ved wirefald)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.


1

2

3

4

5

6

MED/1.26c

Udløsningsanordninger til:

»fritfalds«-redningsbåde.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1630.


1

2

3

4

5

6

MED/1.27

Marineevakueringssystemer (MES)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.


1

2

3

4

5

6

MED/1.28

Redningsmidler

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO MSC.1/Circ.1632.


1

2

3

4

5

6

MED/1.29

Indskibningslejdere

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

ISO 5489:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285,

IMO MSC.1/Circ.1630.


1

2

3

4

5

6

MED/1.30

Retroreflektive materialer

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.658(16), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

15.8.2025

i)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.30

Retroreflektive materialer

Række 2 af 2

(NY RÆKKE)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.481(102).

B+D

B+E

B+F

15.8.2022

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1628.

MED/1.31, Tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer — Flyttet til MED/5.17 og MED/5.18.

MED/1.32, Radartransponder SART (9 GHz) — Flyttet til MED/4.18.

1

2

3

4

5

6

MED/1.33

Radarreflektor til redningsbåde og mand over bord-både

(passiv)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. A.384(X),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

MED/1.34, Magnetisk kompas, klasse »B«, til redningsbåde og mand over bord-både — Flyttet til MED/4.23.

MED/1.35, Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde og mand over bord-både — Flyttet til MED/3.38.

1

2

3

4

5

6

MED/1.36

Motor til redningsbåd / mand over bord-båd

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC.1/Circ.1630.


1

2

3

4

5

6

MED/1.37

Motor til mand over bord-båd — påhængsmotor

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC.1/Circ.1631.


1

2

3

4

5

6

MED/1.38

Søgelys til redningsbåde og mand over bord-både

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.38

Søgelys til redningsbåde og mand over bord-både

Række 2 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1630.


1

2

3

4

5

6

MED/1.39

Åbne reversible redningsflåder

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bilag 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bilag 11.

Og til udvidede serviceintervaller:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bilag 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bilag 11,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.40, Mekanisk lodshejs — Flyttet til MED/4.48.

1

2

3

4

5

6

MED/1.41a

Spil til redningsbåde og mand over bord-både:

david-udsatte redningsbåde

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.


1

2

3

4

5

6

MED/1.41b

Spil til redningsbåde og mand over bord-både:

»fritfalds«-redningsbåde.

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO MSC.1/Circ.1632.


1

2

3

4

5

6

MED/1.41c

Spil til redningsbåde og mand over bord-både:

redningsflåder

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.


1

2

3

4

5

6

MED/1.41d

Spil til redningsbåde og mand over bord-både:

mand over bord-både

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.


1

2

3

4

5

6

MED/1.41e

Spil til redningsbåde og mand over bord-både:

hurtige mand over bord-både

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1632.

MED/1.42, Lodslejder — Flyttet til MED/4.49.

1

2

3

4

5

6

MED/1.43

Faste-oppustelige mand over bord-både

Række 1 af 2

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

15.8.2025

ii)

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.43

Faste-oppustelige mand over bord-både

Række 2 af 2

(NY RÆKKE)

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), som ændret,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000 + A1:2021.

B+D

B+F

G

15.8.2022

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1631.


1

2

3

4

5

6

MED/1.44a

Højttaleranlæg og hovedalarmsystemer

kontrol- og distributionssystem

(når det benyttes som brandalarm, finder MED/3.53 anvendelse)

Bemærkning: I certifikatet angives, til hvilke af følgende kategorier af skibe og systemer udstyret er egnet:

Skib:

Fragtskib

Passagerskib (ekskl. sikker tilbagevenden til havn)

Passagerskib (inkl. sikker tilbagevenden til havn)

Systemer:

Hovedalarmsystemer

Højttaleranlæg

Højttaleranlæg og hovedalarmsystemer

Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157 (Flyttet fra MED/9/1.5)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

EN 50695:2021,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

EN 61162-serien:

EN 61162-1:2016

EN 61162-2:1998

EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014

IEC 61162-450:2018,

EN IEC 62288:2022,

EN 62923-1:2018,

EN 62923-2:2018.

Eller:

EN 50695:2021,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008,

IEC 61162-serien:

IEC 61162-1:2016

IEC 61162-2 Ed.1.0:1998-09

IEC 61162-3 Ed.1.2 Konsol. ved ændring A1 Ed. 1.0:2010-11 og ændring A2 Ed. 1.0:2014-07

IEC 61162-450:2018,

IEC 62288 Ed. 3.0:2021,

IEC 62923-1:2018,

IEC 62923-2:2018.

B+D

B+E

B+F

G

15.8.2022

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/12,

SOLAS 74 Reg. II-2//21,

SOLAS 74 Reg. II-2/22,

SOLAS 74 Reg. III/6,

IMO Res. A.1021(26) 5,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.302(87),

IMO MSC.1/Circ.808,

IMO MSC.1/Circ.1369/Add.1.


1

2

3

4

5

6

MED/1.44b

Højttaleranlæg og hovedalarmsystemer

Højttalere

(når det benyttes som brandalarm, finder A.1/3.53 anvendelse)

Bemærkning: I certifikatet angives, til hvilke af følgende kategorier af skibe og systemer udstyret er egnet:

Skib:

Fragtskib

Passagerskib (ekskl. sikker tilbagevenden til havn)

Passagerskib (inkl. sikker tilbagevenden til havn)

Systemer:

Hovedalarmsystemer

Højttaleranlæg

Højttaleranlæg og hovedalarmsystemer

Ny type indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2022/1157 (flyttet fra MED/9/1.5)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

EN 50695:2021,

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

Eller:

EN 50695:2021,

IEC 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008.

B+D

B+E

B+F

G

15.8.2022

 

Krav til udstyr og ydeevne

SOLAS 74 Reg. II-2/12,

SOLAS 74 Reg. II-2//21,

SOLAS 74 Reg. II-2/22,

SOLAS 74 Reg. III/6,

IMO Res. A.1021(26) 5,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 4,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.808,

IMO MSC.1/Circ.1369/Add.1.

2.   Forebyggelse af havforurening

Nr. og udstyrets betegnelse

Regler i MARPOL 73/78, som ændret, og i givet fald de relevante IMO-resolutioner og -cirkulærer

Prøvningsstandarder

Moduler til overensstemmelsesvurdering

Første markedsføring

Sidste ombordbringelse

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm)

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), som ændret,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78 bilag I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.


1

2

3

4

5

6

MED/2.2

Olie/vand-grænsefladedetektorer

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 32.


1

2

3

4

5

6

MED/2.3

Oliemåler

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), som ændret,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78 bilag I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.4, Behandlingsenheder, som påsættes eksisterende olie-/vandbehandlingsanlæg (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm) — Bevidst udeladt.

1

2

3

4

5

6

MED/2.5

System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskib

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78 bilag I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), som ændret.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag I, Reg. 31.

MED/2.6a

Spildevandsanlæg

(til brug for passagerskibe i alle områder, herunder et særligt havområde ifølge MARPOL, bilag IV).

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64), inkl. punkt 4.2.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.

MED/2.6b

Spildevandsanlæg

(til brug for andre skibe end passagerskibe i alle områder og for passagerskibe uden for særlige havområder ifølge MARPOL, bilag IV).

Række 1 af 1

Typegodkendelseskrav

MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64), ikke inkl. punkt 4.2.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Krav til udstyr og ydeevne

MARPOL 73/78, bilag IV, Reg. 9.


1

2

3

4

5

6

MED/2.7

Forbrændingsanlæg om bord