EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1012

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1012 af 7. april 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår fastsættelse af standarder for sikrede parkeringsområders service- og sikkerhedsniveau og for procedurerne for deres certificering

C/2022/2055

OJ L 170, 28.6.2022, p. 27–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1012/oj

28.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/27


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/1012

af 7. april 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår fastsættelse af standarder for sikrede parkeringsområders service- og sikkerhedsniveau og for procedurerne for deres certificering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (1), og særlig artikel 8a, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 561/2006 skal førere af køretøjer til vejtransport have daglige og ugentlige hviletider. Nogle af disse hviletider tilbringes ofte på vejene, navnlig i tilfælde, hvor førerne udfører internationale langdistancetransporter. Det er derfor yderst vigtigt, at førerne har adgang til parkeringsområder, hvor de kan hvile sig i sikkerhed, og hvor der er adgang til de tjenester, de har brug for.

(2)

Artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 561/2006 indeholder en liste over krav, som parkeringsområder, der er tilgængelige for førere, som udfører godstransport og personbefordring ad landevej, skal opfylde for at blive certificeret som sikrede parkeringsområder i forhold til sådanne parkeringsområders service- og sikkerhedsniveau.

(3)

En undersøgelse fra Kommissionen fra 2019 om sikrede parkeringsområder i Unionen (2) bekræftede den betydelige mangel på sådanne faciliteter. Den indeholdt også nogle forslag, herunder vedrørende standarder for sikrede parkeringsområder og certificeringsprocedurer.

(4)

I betragtning af den nuværende mangel på sikrede parkeringsområder i Unionen bør udviklingen af sådanne faciliteter fremmes på EU-plan for at sikre, at førere af køretøjer til vejtransport har adgang til dem, uanset hvor på vejene i Unionen de gør ophold.

(5)

For at tilskynde udviklingen af sikrede parkeringsområder er det nødvendigt at udvikle en fælles ramme på EU-plan for at sikre, at sektoren har adgang til klare og harmoniserede oplysninger om sikrede parkeringsområder i hele Unionen.

(6)

For at forbedre arbejdsvilkårene for førere af køretøjer til vejtransport i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 561/2006 bør der være fælles minimumskrav til det serviceniveau, der er til rådighed på alle sikrede parkeringsområder, uanset deres sikkerhedsniveau.

(7)

I betragtning af det stigende antal tilfælde af godskriminalitet, der påvirker førere af køretøjer til vejtransport, bør deres sikkerhed forbedres for at sikre, at de ikke udsættes for stress, og at de ikke opbygger træthed. Det er afgørende at sikre gode hvileforhold for førere i sikrede parkeringsområder for at garantere trafiksikkerheden og mindske risikoen for ulykker som følge af træthed.

(8)

Sikrede parkeringsområder er afgørende for, at førere og transportvirksomheder kan beskytte deres last mod godskriminalitet. I lyset af forskelligartetheden af virksomheder og de varer, der transporteres, kan transportvirksomheder og førere af køretøjer have brug for parkeringsområder med forskellige sikkerhedsniveauer afhængigt af de varer, de transporterer. EU-standarderne bør derfor tage hensyn til de forskellige typer virksomheder, og parkeringsområder bør rumme forskellige minimumskrav til sikkerhedsniveauet.

(9)

Parkeringsområdernes sikkerhed bør opnås ved at sikre, at der findes passende sikkerhedsudstyr og -procedurer langs områdets afgrænsning, på selve parkeringsområdet og ved ind- og udkørslerne. Der bør også indføres personaleprocedurer for at sikre, at der træffes risikoforebyggelsesforanstaltninger, og for at afbøde følgerne af hændelser, når de indtræffer.

(10)

For at skabe gennemsigtighed og sikkerhed for brugere af sikrede parkeringsområder bør parkeringsområder certificeres af et uafhængigt certificeringsorgan i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt på EU-plan. Certificeringsprocedurer for kontroller, fornyede kontroller og uanmeldte kontroller af sikrede parkeringsområder bør angives klart for at sikre, at operatører af parkeringsområder ved, hvordan de ansøger om certificering eller fornyet certificering. Det bør også sikres, at der anvendes passende procedurer, når det konstateres, at et sikret parkeringsområde ikke længere opfylder det serviceniveau eller det sikkerhedsniveau, som det er certificeret til.

(11)

Der bør være klagemekanismer til rådighed for brugere af sikrede parkeringsområder til indberetning af manglende overholdelse.

(12)

Certificeringsorganerne bør kunne udstede kontrolcertifikater til operatørerne og også videregive disse oplysninger til Kommissionen, således at listen over sikrede parkeringsområder på det relevante officielle websted kan ajourføres.

(13)

For at tage hensyn til den hurtige udvikling af digitale teknologier og løbende forbedre førernes arbejdsvilkår bør Kommissionen vurdere relevansen af at revidere de harmoniserede standarder og certificeringsprocedurer senest fire år efter vedtagelsen af denne retsakt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Sikkerheds- og serviceniveauer

For at blive certificeret som et sikret parkeringsområde, jf. artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 561/2006, skal et parkeringsområde opfylde følgende standarder:

a)

alle de standarder vedrørende minimumskravene til serviceniveau, der er fastsat i afdeling A i bilag I til denne forordning

b)

alle de standarder for et af sikkerhedsniveauerne, der er fastsat i afdeling B i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Godkendelsesprocedurer

Certificeringen af parkeringsområder som sikrede parkeringsområder, jf. artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 561/2006, skal overholde de standarder og procedurer, der er fastsat i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Revisionsklausul

Senest den 7. april 2026 vurderer Kommissionen, om standarderne og certificeringsprocedurerne i bilag I og II skal ændres i lyset af den eksisterende teknologiske udvikling og for løbende at forbedre førernes arbejdsvilkår.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.

(2)  Commission Study on safe and secure parking places for trucks (2019). Se følgende websted:

https://sstpa.eu-study.eu/download/19/final-report/1188/final-report-sstpa-28022019-isbn.pdf


BILAG I

EU-STANDARDER MED NÆRMERE OPLYSNINGER OM SIKREDE PARKERINGSOMRÅDERS SERVICE- OG SIKKERHEDSNIVEAU

A.   Minimumskrav til serviceniveau

Sikrede parkeringsområder, der er certificeret i henhold til EU-standarder, skal opfylde de minimumskrav til serviceniveau, der er beskrevet i tabel 1.

Tabel 1

Kønsvenlige sanitære faciliteter

Mænd og kvinder skal have adgang til separate toiletter og brusere med varmt vand, der fungerer.

Der skal være adgang til vandhaner med varmt vand, der fungerer. Der skal stilles gratis håndsæbe til rådighed.

Stedet skal have affaldsspande, der tømmes regelmæssigt.

Toiletter, brusere og håndvaske skal rengøres og kontrolleres dagligt med regelmæssige mellemrum. Rengøringsplanen skal være opslået.

Køb og forbrug af føde- og drikkevarer

Snacks og drikkevarer skal kunne købes 24 timer i døgnet, syv dage om ugen.

Der skal være et spiseområde for førere.

Kommunikationsforbindelser

Der skal være gratis internetforbindelse.

Energiforsyning

Der skal være elektriske stikkontakter til personlig brug.

Senest den 31. december 2026 skal stedet have elforsyningsanlæg til kølekøretøjer.

Kontaktpunkter og procedurer i nødsituationer

Der skal være tydelig skiltning, således at trafikken på parkeringspladsen er sikker.

Kontaktoplysninger på beredskabstjenester skal være opslået på parkeringspladsen som minimum på det officielle nationale sprog og på engelsk. De skal ledsages af letforståelige piktogrammer.

B.   Sikkerhedsniveauer

1.

Sikrede parkeringsområder, der er certificeret i henhold til EU-standarder, skal opfylde de kriterier, der er fastsat under et af de sikkerhedsniveauer, der er beskrevet i tabel 2-5.

2.

På sikrede parkeringsområder skal det udstyr og de procedurer, der er anført under hvert sikkerhedsniveau, være fuldt funktionsdygtigt.

3.

De standarder, der er fastsat i denne forordning, berører ikke national lovgivning vedrørende de opgaver, der skal udføres af autoriseret og uddannet internt eller eksternt sikkerhedspersonale. Alt sikkerhedspersonale skal også have modtaget tilstrækkelig uddannelse, når den nationale lovgivning kræver det.

4.

Fristerne for opbevaring af oplysninger indsamlet via videoovervågning (CCTV) berører ikke national lovgivning eller EU-lovgivning på dette område. De finder anvendelse på alle obligatoriske og frivillige krav i henhold til disse standarder.

5.

De lysværdier (lux), der er angivet under de forskellige sikkerhedsniveauer, er gennemsnitsværdier.

6.

Uden at dette berører national lovgivning, der fastsætter yderligere krav til uddannelse, sikrer operatører af sikrede parkeringsområder, at deres personale, herunder fjernpersonale, der arbejder på sikrede parkeringsområder, samt parkeringsforvalteren deltager i uddannelse om EU-standarder for sikrede parkeringsområder. Nyansatte skal gennemføre denne uddannelse senest seks måneder efter, at de er tiltrådt. Uddannelsen skal omfatte følgende emner:

uddannelse af og tilsyn med personalet

håndtering af hændelser

overvågning og kontrol

teknologi.

7.

På sikrede parkeringsområder skal der være oplysninger til brugerne om, hvordan de indgiver en klage til det relevante certificeringsorgan.

a.   Bronzeniveau

Tabel 2

BRONZENIVEAU

Afgræsning

Afgrænsningen af det sikrede parkeringsområde skal sikres med en visuel præventiv foranstaltning. Den visuelle præventive foranstaltning skal være placeret på jorden for at angive afgrænsningen af det sikrede parkeringsområde, og at det kun er godskøretøjer og godkendte køretøjer, der er tilladt i parkeringsområdet.

Det sikrede parkeringsområdes afgræsning skal være oplyst med 15 lux.

Enhver vegetation omkring det sikrede parkeringsområdes afgrænsning skal være beskåret for at sikre god synlighed.

Parkeringsområde

Passende skiltning skal angive, at kun godskøretøjer og godkendte køretøjer er tilladt i parkeringsområdet.

Der skal foretages fysisk kontrol eller fjernovervågningskontrol mindst én gang hver 24. time.

Enhver vegetation i parkeringsområdet skal være beskåret for at sikre god synlighed.

Parkeringsområdets eksisterende kørebaner og fortove skal være oplyst med 15 lux.

Ind- og udkørsel

Det sikrede parkeringsområdes ind- og udkørselssteder skal være oplyst med 25 lux.

Videoovervågning med god billedkvalitet skal være installeret og funktionsdygtig ved alle ind- og udkørselssteder til og fra det sikrede parkeringsområde.

Videoovervågningssystemet skal have en digital kontinuerlig optagelse (mindst fem billeder pr. sekund) eller bevægelsesdetektion med før- og efteroptagelse og kameraer med dag- og natfunktion samt HD-opløsning på 720 pixels.

Operatøren af et sikret parkeringsområde skal foretage rutinemæssig kontrol af videoovervågningen én gang om ugen og opbevare en fortegnelse heraf i en uge. Operatøren af et sikret parkeringsområde skal mindst hver 48. time foretage en funktionskontrol af videoovervågningssystemet.

Videovervågningsoplysningerne opbevares i 30 dage, medmindre gældende national lovgivning eller EU-lovgivning kræver en kortere opbevaringsperiode. I så fald finder den længste opbevaringsperiode, der er tilladt i henhold til lovgivningen, anvendelse.

Det sikrede parkeringsområde skal have en videovervågningsgaranti, en serviceleveranceaftale eller påvise egen vedligeholdelseskapacitet. Videoovervågningssystemerne på det sikrede parkeringsområde skal altid drives af kvalificerede teknikere.

Personaleprocedurer

På grundlag af en årlig risikovurdering og med forbehold af national lovgivning, der fastsætter yderligere krav, skal der foreligge en sikkerhedsplan, som omfatter alle aspekter fra risikoforebyggelse og risikobegrænsning til imødegåelse i samarbejde med de retshåndhævende myndigheder.

Det sikrede parkeringsområde udpeger en person, der er ansvarlig for personaleprocedurer i tilfælde af hændelser. Personalet på parkeringsområdet skal til enhver tid have adgang til en fuldstændig liste over de lokale retshåndhævende myndigheder.

Der skal være indført en procedure for tilfælde, hvor uautoriserede køretøjer er parkeret i det sikrede parkeringsområde. Denne procedure skal være tydeligt opslået på det sikrede parkeringsområde.

Indberetning af hændelser og forbrydelser til personalet og politiet skal lettes ved, at der opslås en klar procedure på det sikrede parkeringsområde.

b.   Sølvniveau

Tabel 3

SØLVNIVEAU

Afgræsning

Afgrænsningen af det sikrede parkeringsområde skal sikres ved hjælp af mindst én fysisk præventiv foranstaltning, der hindrer passagen og kun tillader ind- og udkørsel til og fra det sikrede parkeringsområder via de definerede ind- og udkørselssteder. Afgrænsningen af det sikrede parkeringsområde skal sikres ved kontinuerlig videoovervågning og -optagelse samt ved hjælp af en visuel præventiv foranstaltning.

Videoovervågningssystemet skal have en kontinuerlig digital optagelse på mindst fem billeder pr. sekund eller bevægelsesdetektion med før- og efteroptagelse og kameraer med dag- og natfunktion samt HD-opløsning på 720 pixels.

Operatøren af et sikkert parkeringsområde skal foretage rutinemæssig kontrol af videoovervågningen hver 72. time og opbevare en fortegnelse heraf i en uge.

Operatøren af et sikkert parkeringsområde skal mindst hver 48. time foretage en funktionskontrol af videovervågningssystemet.

Videovervågningsoplysningerne opbevares i 30 dage, medmindre gældende national lovgivning eller EU-lovgivning kræver en kortere opbevaringsperiode. I så fald finder den længste opbevaringsperiode, der er tilladt i henhold til lovgivningen, anvendelse.

Det sikrede parkeringsområde skal have en videovervågningsgaranti, en serviceleveranceaftale eller påvise egen vedligeholdelseskapacitet. Videoovervågningssystemerne på det sikrede parkeringsområde skal altid drives af kvalificerede teknikere.

Det sikrede parkeringsområdes afgræsning skal være oplyst med 20 lux.

Enhver vegetation omkring det sikrede parkeringsområdes afgrænsning skal være beskåret for at sikre god synlighed.

Parkeringsområde

Passende skiltning skal angive, at kun godskøretøjer og godkendte køretøjer er tilladt i parkeringsområdet.

Fysisk kontrol eller fjernovervågning foretages mindst to gange hver 24. time og mindst én gang om dagen og én gang om natten.

Parkeringsområdets eksisterende kørebaner og fortove skal være oplyst med 15 lux.

Enhver vegetation i parkeringsområdet skal være beskåret for at sikre god synlighed.

Ind- og udkørsel

Ind- og udkørselssteder til og fra det sikrede parkeringsområde skal være oplyst med 25 lux og være sikret med barrierer. Disse barrierer skal være udstyret med et samtale- og billetsystem.

Videoovervågning med god billedkvalitet skal være installeret og funktionsdygtig ved alle ind- og udkørselssteder til og fra det sikrede parkeringsområde. Kravene til videoovervågning i afsnittet »Afgrænsning« for dette sikkerhedsniveau gælder også for videoovervågning ved ind- og udkørselssteder.

Personaleprocedurer

På grundlag af en årlig risikovurdering og med forbehold af national lovgivning, der fastsætter yderligere krav, skal der udarbejdes en sikkerhedsplan for at undersøge de særlige risici, som det sikrede parkeringsområde står over for som følge af faktorer såsom dets placering, kategorier af brugere, trafiksikkerhedsforhold, kriminalitet og generelle sikkerhedshensyn.

Det sikrede parkeringsområde udpeger en person, der er ansvarlig for personaleprocedurer i tilfælde af hændelser. Personalet på parkeringsområdet skal til enhver tid have adgang til en fuldstændig liste over de lokale retshåndhævende myndigheder.

Der skal være indført en procedure for tilfælde, hvor uautoriserede køretøjer er parkeret i det sikrede parkeringsområde. Denne procedure skal være tydeligt opslået på det sikrede parkeringsområde.

Indberetning af hændelser og forbrydelser til personalet og politiet skal lettes ved, at der opslås en klar procedure på det sikrede parkeringsområde.

Brugerne skal havde adgang til hjælp 24 timer i døgnet, syv dage om ugen.

c.   Guldniveau

Tabel 4

GULDNIVEAU

Afgræsning

Afgrænsningen af det sikrede parkeringsområde skal sikres med et hegn, der er mindst 1,8 meter højt. Der skal være et hindringsfrit areal på én meter mellem hegnet og parkeringsområdet.

Der skal træffes foranstaltninger til at forhindre utilsigtet beskadigelse af hegnet.

Det sikrede parkeringsområdes afgræsning skal være oplyst med 25 lux.

Hele det sikrede parkeringsområdes afgrænsning skal overvåges ved kontinuerlig videoovervågning, således at der ikke er huller i overvågningen.

Videoovervågningssystemet skal have en kontinuerlig optagelse på mindst fem billeder pr. sekund eller bevægelsesdetektion med før- og efteroptagelse og kameraer med dag- og natfunktion samt HD-opløsning på 720 pixels.

Operatøren af et sikret parkeringsområde skal foretage rutinemæssig kontrol af videoovervågningen hver 48. time og opbevare en fortegnelse heraf i en uge.

Operatøren af et sikret parkeringsområde skal mindst hver 24. time foretage en funktionskontrol af videoovervågningssystemet.

Videovervågningsoplysningerne opbevares i 30 dage, medmindre gældende national lovgivning eller EU-lovgivning kræver en kortere opbevaringsperiode. I så fald finder den længste opbevaringsperiode, der er tilladt i henhold til lovgivningen, anvendelse.

Det sikrede parkeringsområde skal have en overvågningsgaranti eller serviceleveranceaftale med mindst ét servicebesøg om året, der foretages af en kvalificeret serviceleverandør, eller påvise egen vedligeholdelseskapacitet. Videoovervågningssystemerne på det sikrede parkeringsområde skal altid drives af kvalificerede teknikere.

Videoovervågning og adgangshændelser skal synkroniseres ved hjælp af fælles noteringssoftware.

I tilfælde af netafbrydelse skal al videoovervågning og alle adgangshændelser lagres lokalt og uploades til det centrale registreringsudstyr, når forbindelsen er genetableret.

Enhver vegetation omkring det sikrede parkeringsområdes afgrænsning skal være beskåret for at sikre god synlighed.

Parkeringsområde

Passende skiltning skal angive, at kun godskøretøjer og godkendte køretøjer er tilladt i parkeringsområdet.

Fysisk kontrol eller fjernovervågning foretages mindst to gange hver 24. time og mindst én gang om dagen og én gang om natten.

Parkeringsområdets kørebaner og fortorve skal være afmærket og oplyst med 15 lux.

Enhver vegetation i parkeringsområdet skal være beskåret for at sikre god synlighed.

Ind- og udkørsel

Ind- og udkørselssteder til og fra det sikrede parkeringsområde skal være oplyst med 25 lux og være sikret med hegn, der i top og bund er sikret mod indtrængen, samt trafiklys.

Videoovervågning med god billedkvalitet skal være installeret og funktionsdygtig ved alle ind- og udkørselssteder til og fra det sikrede parkeringsområde. Ind- og udkørselsstederne skal være udstyret med teknologi til nummerpladegenkendelse. Registreringer af køretøjer, der kører ind og ud, skal gemmes i overensstemmelse med gældende national lovgivning eller EU-lovgivning.

Ind- og udkørselssteder til og fra det sikrede parkeringsområde skal sikres ved hjælp af mekanismer til forebyggelse og afsløring af indtrængen som f.eks. drejekors med en højde på mindst 1,80 meter for fodgængere. Indgange til tjenester såsom toiletter, restauranter og butikker skal være udstyret med trearmede drejekors, når der er direkte adgang mellem parkeringsområdet og disse tjenester.

Personaleprocedurer

På grundlag af en årlig risikovurdering og med forbehold af national lovgivning, der fastsætter yderligere krav, skal der foreligge en sikkerhedsplan for at undersøge særlige risici for det sikrede parkeringsområde som følge af faktorer såsom placering, kategorier af brugere, trafiksikkerhedsforhold, kriminalitet og generelle sikkerhedshensyn.

På grundlag af en årlig risikovurdering og med forbehold af national lovgivning, der fastsætter yderligere krav, skal der foreligge en driftskontinuitetsplan. Den skal omfatte detaljerede foranstaltninger til, hvordan der reageres på forstyrrende hændelser, og opretholde leveringen af kritiske aktiviteter under en hændelse. Forvaltningen af det sikrede parkeringsområde skal kunne påvise gennemførelsen af disse foranstaltninger.

Der skal være indført en procedure for tilfælde, hvor uautoriserede køretøjer er parkeret i det sikrede parkeringsområde. Denne procedure skal være tydeligt opslået på det sikrede parkeringsområde.

Brugerne skal have adgang til hjælp 24 timer i døgnet, syv dage om ugen.

Indberetning af hændelser og forbrydelser til personalet og politiet skal lettes ved, at der opslås en klar procedure på det sikrede parkeringsområde.

Der udpeges en person, der er ansvarlig for personaleprocedurerne.

Systemet til forvaltning af parkeringsområdet skal kunne modtage DATEX II-dataoverførsler.

d.   Platinniveau

Tabel 5

PLATINNIVEAU

Afgræsning

Afgrænsningen af det sikrede parkeringsområde skal sikres ved hjælp af et hegn, der er mindst 1,8 meter højt, og som er sikret mod indtrængen. Der skal være et hindringsfrit areal på én meter mellem hegnet og parkeringsområdet.

Der skal træffes foranstaltninger til at forhindre forsætlig og utilsigtet beskadigelse af hegnet.

Det sikrede parkeringsområdes afgræsning skal være oplyst med 25 lux.

Hele det sikrede parkeringsområdes afgrænsning skal overvåges ved kontinuerlig videoovervågning, således at der ikke er huller i overvågningen.

Videoovervågningssystemet skal have en kontinuerlig digital optagelse på mindst fem billeder pr. sekund eller bevægelsesdetektion med før- og efteroptagelse og kameraer med dag- og natfunktion samt HD-opløsning på 720 pixels.

Operatøren af et sikret parkeringsområde skal foretage rutinemæssig kontrol af videoovervågningen hver 48. time og opbevare en fortegnelse heraf i en uge.

Operatøren af et sikret parkeringsområde skal mindst hver 24. time foretage en funktionskontrol af videoovervågningssystemet.

Videovervågningsoplysningerne opbevares i 30 dage, medmindre gældende national lovgivning eller EU-lovgivning kræver en kortere opbevaringsperiode. I så fald finder den længste opbevaringsperiode, der er tilladt i henhold til lovgivningen, anvendelse.

Det sikrede parkeringsområde skal have en videovervågningsgaranti eller serviceleveranceaftale med mindst to servicebesøg årligt, der foretages af en kvalificeret serviceleverandør, eller påvise egen vedligeholdelseskapacitet. Videoovervågningssystemerne på det sikrede parkeringsområde skal altid drives af kvalificerede teknikere.

Videoovervågning og adgangshændelser skal synkroniseres ved hjælp af fælles noteringssoftware.

Videoovervågningshændelser på parkeringsområdet skal gennemgås af personalet ved hjælp af webbaserede klienter. I tilfælde af netafbrydelse skal al videovervågning og alle adgangshændelser lagres lokalt og uploades til det centrale registreringsudstyr, når forbindelsen er genetableret.

Overvågningsbilleder skal fjernbetjenes (24 timer i døgnet, syv dagen om ugen) af en ekstern overvågnings- og alarmcentral, medmindre sikkerhedspersonalet befinder sig på stedet.

Videoovervågningssystemet skal slå alarm ved indtrængen, eller hvis nogen klatrer over hegnet, samt afgive alarm i form af lyd- eller lyssignaler på parkeringsområdet og slå alarm hos overvågnings- og alarmcentralen.

Enhver vegetation omkring det sikrede parkeringsområdes afgrænsning skal være beskåret for at sikre god synlighed.

Parkeringsområde

Passende skiltning skal angive, at kun godskøretøjer og godkendte køretøjer er tilladt i parkeringsområdet.

Parkeringsområdets kørebaner og fortorve skal være afmærket og oplyst med 15 lux.

Enhver vegetation i parkeringsområdet skal være beskåret for at sikre god synlighed.

Anlægget skal være bemandet eller videokontrolleret 24 timer i døgnet, syv dage om ugen.

Kravene til videoovervågning i afsnittet »Afgrænsning« for dette sikkerhedsniveau gælder også for videoovervågning på parkeringsområdet.

Ind- og udkørsel

Ind- og udkørselssteder til og fra det sikrede parkeringsområde skal være oplyst med 25 lux og være sikret med porte, der er i top og bund er beskyttet mod indtrængen, eller med hegn, der er beskyttet i top og bund mod indtrængen, suppleret med pæle.

Videoovervågning med god billedkvalitet skal være installeret og funktionsdygtig ved alle ind- og udkørselssteder til og fra det sikrede parkeringsområde. Ind- og udkørselssteder, herunder ind- og udgange for fodgængere, skal overvåges i realtid.

Kravene til videoovervågning i afsnittet »Afgrænsning« for dette sikkerhedsniveau gælder også for videoovervågning ved ind- og udkørselssteder.

Ind- og udkørselssteder til og fra det sikrede parkeringsområde skal sikres ved hjælp af mekanismer til forebyggelse og afsløring af indtrængen som f.eks. drejekors med en højde på mindst 1,80 meter for fodgængere. Indgange til tjenester såsom toiletter, restauranter og butikker skal være udstyret med trearmede drejekors, når der er direkte adgang mellem parkeringsområdet og disse tjenester.

Det sikrede parkeringsområdes ind- og udkørselssteder skal være udstyret med teknologi til nummerpladegenkendelse. Når køretøjet forlader det sikrede parkeringsområde, skal sikkerhedspersonalet kontrollere, om nummerpladen svarer til ind- og udkørselskontrolsystemets identifikator, f.eks. billetter, RFID-læsere eller QR-koder. Registreringer af køretøjer, der kører ind og ud af det sikrede parkeringsområde, opbevares i overensstemmelse med gældende national lovgivning eller EU-lovgivning.

Det sikrede parkeringsområdes ind- og udkørselssteder skal sikres ved hjælp af et totrinskontrolsystem, der omfatter kontrol af nummerpladen og en yderligere relevant metode, som det sikrede parkeringsområde vælger, og som gør det muligt at identificere og kontrollere førerne, enhver person, der ledsager en fører, og enhver anden autoriseret person, der kommer ind i parkeringsområdet.

Hvis der er et vagthus på parkeringsområdet, skal det kunne modstå indtrængen udefra, herunder ved hjælp af en lås på alle døre.

Personaleprocedurer

På grundlag af en årlig risikovurdering og med forbehold af national lovgivning, der fastsætter yderligere krav, skal der foreligge en sikkerhedsplan for at undersøge særlige risici for det sikrede parkeringsområde som følge af faktorer såsom placering, kategorier af brugere, trafiksikkerhedsforhold, kriminalitet og generelle sikkerhedshensyn.

På grundlag af en årlig risikovurdering og med forbehold af national lovgivning, der fastsætter yderligere krav, skal der foreligge en driftskontinuitetsplan. Den skal omfatte detaljerede foranstaltninger til, hvordan der reageres på forstyrrende hændelser, og opretholde leveringen af kritiske aktiviteter under en hændelse. Forvaltningen af det sikrede parkeringsområde skal kunne påvise gennemførelsen af disse foranstaltninger.

Der skal være indført en procedure for tilfælde, hvor uautoriserede køretøjer er parkeret i det sikrede parkeringsområde. Denne procedure skal være tydeligt opslået på det sikrede parkeringsområde.

Brugerne skal have adgang til hjælp 24 timer i døgnet, syv dage om ugen.

Indberetning af hændelser og forbrydelser til sikkerhedspersonalet og politiet skal lettes ved, at der opslås en klar procedure på det sikrede parkeringsområde.

Der udpeges en person, der er ansvarlig for personaleprocedurerne.

Der skal anvendes en teknisk brugervejledning.

Der skal indføres procedurer for alarmberedskab.

Systemet til forvaltning af parkeringsområdet skal kunne modtage DATEX II-dataoverførsler.

Sikker forudbestilling skal være tilgængelig via telefon, kontaktformularer, e-mail, apps eller bookingplatforme. Hvis der tilbydes forudbestilling via apps eller lignende reservationssystemer, skal dataoverførslen ske i realtid.


BILAG II

CERTIFICERINGSSTANDARDER OG -PROCEDURER

A.   Certificeringsorganer og uddannelse af inspektører

1.

Kun certificeringsorganer og inspektører, der opfylder kravene i dette bilag, har ret til at udføre certificeringen af sikrede parkeringsområder, jf. artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 561/2006.

2.

Certificeringsorganer, hvis inspektører foretager kontroller med henblik på at certificere sikrede parkeringsområder i overensstemmelse med standarderne i bilag I, skal være gruppeakkrediteret i overensstemmelse med ISO 17021.

3.

Inspektører, der udfører certificeringskontrol med henblik på at certificere sikrede parkeringsområder i overensstemmelse med standarderne i bilag I, skal have indgået en kontrakt med certificeringsorganet.

4.

I overensstemmelse med ISO 17021 skal certificeringsorganerne sikre, at inspektører, der foretager kontrol med henblik på at certificere sikrede parkeringsområder, er behørigt uddannet.

5.

Certificeringsorganers inspektører skal have gennemgået en uddannelse for inspektører i den seneste udgave af standarderne i bilag I, der omfatter en teoretisk og praktisk del.

6.

Certificeringsorganers inspektører skal have et godt kendskab til engelsk samt kendskab til det relevante lokale sprog i den medlemsstat, hvor de udfører kontrollen.

7.

Certificeringsorganer, der ønsker at certificere sikrede parkeringsområder, fremsender dokumentation for, at de opfylder alle kravene i dette afsnit, til Kommissionen. Hvis certificeringsorganet opfylder alle de kriterier, der er fastsat i dette afsnit, tilføjes certificeringsorganets navn og kontaktoplysninger på det officielle websted, der er omhandlet i artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 561/2006.

B.   Procedurer for certificeringskontroller, uanmeldte kontrolbesøg og tilbagekaldelse af certificeringen af et sikret parkeringsområde

1.

Certificeringskontroller af sikrede parkeringsområder skal foretages fysisk. Parkeringsoperatører, der ønsker at blive certificeret i overensstemmelse med EU-standarderne i bilag I, skal anmode et certificeringsorgan om at foretage en certificeringskontrol af deres parkeringsområde.

2.

Tre måneder inden udløbet af certificeringens gyldighedsperiode anmoder operatører af sikrede parkeringsområder, der ønsker at forny certificeringen, det ønskede certificeringsorgan om at blive kontrolleret på ny. Den fornyede certificeringskontrol skal foretages og resultaterne meddeles parkeringsoperatøren inden den nuværende certificering udløber.

3.

Hvis certificeringsorganet på grund af ekstraordinære omstændigheder, som hverken certificeringsorganet eller operatøren af det sikrede parkeringsområde kunne have forudset, er ude af stand til at udføre den fornyede certificeringskontrol, kan certificeringsorganet beslutte at forlænge gyldigheden af den nuværende certificering med op til seks måneder. En sådan forlængelse kan kun foretages én gang.

Certificeringsorganet meddeler Kommissionen årsagerne til en sådan forlængelse, og de relevante oplysninger gøres tilgængelige på det fælles officielle websted, der er omhandlet i artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 561/2006.

4.

I løbet af gyldighedsperioden for det sikrede parkeringsområdes certificering foretager det relevante certificeringsorgan mindst én uanmeldt kontrol af de standarder, der er fastsat i bilag I.

5.

Certificeringsorganet underretter uden unødig forsinkelse operatøren af det sikrede parkeringsområde om resultaterne af fornyede certificeringskontroller og uanmeldte kontrolbesøg.

6.

Hvis certificeringsorganet efter en fornyet certificeringskontrol eller et uanmeldt kontrolbesøg fastslår, at det sikrede parkeringsområde ikke længere opfylder et eller flere af de krav, der er omfattet af certificeringen, underretter det operatøren om de konstaterede mangler og foreslår foranstaltninger til at afhjælpe dem. Certificeringsorganet skal give operatøren mulighed for at afhjælpe disse mangler inden for en frist, der fastsættes af inspektøren under hensyntagen til, hvor alvorlig den konstaterede mangel er. Operatøren underretter certificeringsorganet om de foranstaltninger, der er truffet for at afhjælpe disse mangler, og fremlægger alle nødvendige oplysninger inden periodens udløb.

7.

Certificeringsorganet foretager en vurdering af de afhjælpende foranstaltninger, som operatøren har gennemført, inden for fire uger. Hvis det fastslår, at det sikrede parkeringsområde opfylder alle de minimumskrav til serviceniveau, der er fastsat i bilag I, og alle de sikkerhedskrav, der er omfattet af certificeringen, udstedes der et nyt kontrolcertifikat for det niveau, der ønskes. Hvis der er tale om et uanmeldt kontrolbesøg, finder det samme kontrolcertifikat anvendelse, indtil det udløber.

8.

Hvis certificeringsorganet fastslår, at det sikrede parkeringsområde opfylder alle de minimumskrav til serviceniveau, der er fastsat i bilag I, og sikkerhedskravene på et andet sikkerhedsniveau end det, der er omfattet af den eksisterende certificering, udstedes der et nyt kontrolcertifikat, der afspejler det relevante sikkerhedsniveau. Hvis der er tale om et uanmeldt kontrolbesøg, udstedes der et nyt kontrolcertifikat med det relevante sikkerhedsniveau, der har samme udløbsdato som det kontrolcertifikat, det erstatter.

9.

Hvis certificeringsorganet efter en fornyet certificeringskontrol eller et uanmeldt kontrolbesøg og vurderingen af eventuelle efterfølgende afhjælpende foranstaltninger fastslår, at det sikrede parkeringsområde ikke opfylder minimumskravene til serviceniveau eller ikke opfylder et eller flere af de sikkerhedskrav, der er omfattet af den eksisterende certificering, tilbagekalder certificeringsorganet certificeringen. Certificeringsorganet underretter straks operatøren, som derefter skal fjerne enhver henvisning til EU-standarderne for sikrede parkeringsområder på sit parkeringsområde.

10.

Det sikrede parkeringsområdes operatør skal i overensstemmelse med ISO 17021-standarden have mulighed for at klage til det certificeringsorgan, der har udført kontrollen, hvis operatøren er uenig i resultatet af kontrollen. Efter behandling af klagen kan certificeringsorganet beslutte ikke at tilbagekalde kontrolcertifikatet eller at udstede et nyt kontrolcertifikat for et andet sikkerhedsniveau.

C.   Krav, der skal opfyldes efter certificeringsorganernes kontrol, og formidling af oplysninger

1.

Efter en vellykket certificeringskontrol eller fornyet certificeringskontrol udsteder certificeringsorganet straks kontrolcertifikatet og sender straks en kopi til operatøren af det certificerede sikrede parkeringsområde og til Kommissionen. Det underretter også Kommissionen, når kontrolcertifikater tilbagekaldes, eller når sikkerhedsniveauet for sikrede parkeringsområder ændres som følge af en kontrol. Kontrolcertifikatet har en gyldighed på tre år.

2.

I overensstemmelse med artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 561/2006 sikrer Kommissionen, at de relevante oplysninger om sikrede parkeringsområder, der er certificeret i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning, er tilgængelige og ajourførte på det fælles officielle websted.

3.

Certificeringsorganerne opretter en onlineklagemekanisme for brugere af sikrede parkeringsområder.

4.

Med henblik på artikel 8a, stk. 4, i forordning (EF) nr. 561/2006 samarbejder certificeringsorganerne med Kommissionen om udveksling af oplysninger og feedback, der indsamles med henblik på at foreslå forbedringer eller præciseringer af de standarder, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning, hvor det er relevant.


Top