EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0973

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/973 af 14. marts 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 for så vidt angår fastsættelse af kriterier for agronomisk effektivitet og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af biprodukter i EU-gødningsprodukter (EØS-relevant tekst)

C/2022/1437

OJ L 167, 24.6.2022, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/973/oj

24.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/29


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/973

af 14. marts 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 for så vidt angår fastsættelse af kriterier for agronomisk effektivitet og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af biprodukter i EU-gødningsprodukter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1009 af 5. juni 2019 om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse på markedet af EU-gødningsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2003/2003 (1), særlig artikel 42, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2019/1009 er der fastsat bestemmelser om tilgængeliggørelse på markedet af EU-gødningsprodukter. EU-gødningsprodukter indeholder komponentmaterialer i en eller flere af de kategorier, der er opført i bilag II til nævnte forordning. I overensstemmelse med komponentmaterialekategori (CMC) 11 i nævnte bilag kan EU-gødningsprodukter med visse undtagelser indeholde biprodukter i den i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (2) anvendte betydning, som skal registreres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (3).

(2)

I henhold til artikel 42, stk. 7, i forordning (EU) 2019/1009 skal Kommissionen supplere bilag II, del II, CMC 11, punkt 3, ved at fastsætte kriterier for agronomisk effektivitet og sikkerhed i forbindelse med anvendelse af biprodukter i den i direktiv 2008/98/EF anvendte betydning i EU-gødningsprodukter. Med henblik herpå gav Kommissionen Det Fælles Forskningscenter (»JRC«) mandat til at yde videnskabelig rådgivning (4).

(3)

Biprodukter i den i direktiv 2008/98/EF anvendte betydning udgør en meget heterogen kategori af stoffer. Disse stoffer har forskellig fysisk og kemisk karakter og kan tilvejebringes under forskellige produktionsprocesser. Med henblik på denne forordning inddeles biprodukterne i to kategorier afhængigt af deres agronomiske effektivitet. Den første kategori vedrører biprodukter, som tilfører planter eller svampe næringsstoffer eller forbedrer deres næringsstofeffektivitet. Den anden kategori vedrører biprodukter, der anvendes som tekniske additiver i mindre koncentrationer. Selv om de ikke er direkte forbundet med næringsstoffer eller næringsstofeffektivitet, forbedrer de gødningsproduktets kvalitet eller sikkerheden ved håndteringen heraf.

(4)

For den første kategori har JRC identificeret biprodukter fra en række forskellige produktionsprocesser, som indeholder ammoniumsalte, sulfatsalte, fosfatsalte, elementært svovl, calciumcarbonat og calciumoxid. For at sikre, at disse biprodukter har en klar agronomisk værdi og ikke har skadelig indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, bør der fastsættes et strengt renhedskrav.

(5)

For den anden kategori foreslog JRC at tillade anvendelse af biprodukter som tekniske additiver, f.eks. som hærdningsmidler, bindemidler eller fyldstoffer eller støvdæmpende midler for at forbedre beskyttelsen af brugernes sundhed. For at sikre, at anvendelsen af sådanne biprodukter ikke bringer EU-gødningsproduktets generelle agronomiske effektivitet i fare og ikke har skadelig indvirkning på menneskers sundhed eller miljøet, bør der fastsættes en maksimumskoncentration i det endelige EU-gødningsprodukt.

(6)

Endvidere vurderede JRC de mest almindeligt anvendte biprodukter i henhold til eksisterende praksis. Disse biprodukter er blevet udvalgt på grundlag af deres markedspotentiale, tilgængelige data, deres nuværende retlige situation, deres anvendelseshistorie og deres klare agronomiske værdi samt på grundlag af, hvor ukompliceret udviklingen af sikkerhedskriterier har været i lyset af de tidsmæssige begrænsninger i forbindelse med vurderingen. De identificerede biprodukter var moderlud fra 5(β-methyl-thioethyl)-hydantoins reaktion med kaliumcarbonat i methioninproduktionsprocessen, restprodukter fra mineral- og malmforarbejdning og -rensning, postdestillationsvæske fra Solvay-processen, carbidkalk fra acetylenproduktion, jernholdig slagge, metalsalte fra forarbejdning af malmkoncentrat og metaloverfladebehandling samt humus- og fulvosyrer fra misfarvning af drikkevand. Disse specifikke biprodukter bør anvendes i EU-gødningsprodukter uden at skulle overholde restriktive renhedsniveauer for den første kategori af biprodukter eller med det formål og den maksimumskoncentration, der er tilladt for den anden kategori af biprodukter. Årsagen er, at sådanne biprodukter er klart identificeret, hvilket gjorde det muligt for JRC at foretage en grundig vurdering af deres agronomiske værdi og alle de specifikke risici, de kan medføre.

(7)

Endvidere bør der fastsættes tilsvarende supplerende sikkerhedskriterier for anvendelse af biprodukter.

(8)

Nogle af disse biprodukter bør opfylde sikkerhedskriterier, der begrænser indholdet af forurenende stoffer og andre problematiske stoffer, og som anvendes ud over dem, der er fastsat i bilag I til forordning (EU) 2019/1009 for den tilsvarende produktfunktionskategori, uden at det tilsidesætter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 (5).

(9)

Der bør fastsættes yderligere grænseværdier for de forurenende stoffer chrom i alt, thallium og vanadium. Nogle af biprodukterne kan indeholde sådanne forurenende stoffer som følge af deres særlige produktionsproces. De foreslåede grænseværdier for disse forurenende stoffer bør sikre, at anvendelsen af EU-gødningsprodukter, der indeholder biprodukter med sådanne forurenende stoffer, ikke fører til ophobning af dem i jorden. Grænseværdierne for sådanne forurenende stoffer bør fastsættes som koncentration i det endelige produkt i lighed med kravene i bilag I til forordning (EU) 2019/1009. Dette er begrundet i, at de sikkerhedskriterier, der er indført som reaktion på eventuelle særlige risici, som er identificeret, som hovedregel vedrører det endelige produkt og ikke et komponentmateriale. Dette bør lette overensstemmelsesvurderingen og markedsovervågningen af sådanne produkter, da prøver kun skal udføres på det endelige produkt.

(10)

Restprodukter fra forarbejdning eller rensning af sedimentær fosfatmalm vides at indeholde naturligt forekommende radionuklider. For at sikre sikker anvendelse af sådanne biprodukter i EU-gødningsprodukter bør der fastsættes maksimalt tilladte niveauer for aktivitetskoncentrationsværdier for naturligt forekommende radionuklider fra uran- og thoriumserien i EU-gødningsprodukter, der indeholder sådanne materialer.

(11)

Endvidere bør der fastsættes yderligere sikkerhedskriterier for at begrænse indholdet af 16 polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH16(6) og af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) (7). I forordning (EU) 2019/1021 er der fastsat mindskelse af udslip for PAH16 og PCDD/PCDF som utilsigtet fremstillede stoffer under fremstillingsprocesser, men der indføres ikke en grænseværdi i sådanne tilfælde. I betragtning af de høje risici, der er forbundet med tilstedeværelsen af sådanne forurenende stoffer i gødningsprodukter, anses det for hensigtsmæssigt at indføre strengere krav end dem, der er fastsat i nævnte forordning. Sådanne grænseværdier bør fastsættes på komponentmaterialeniveau og ikke som koncentration i det endelige produkt for at sikre sammenhæng med forordning (EU) 2019/1021.

(12)

Grænseværdier for forurenende stoffer, PAH16 og PCDD/PCDF er muligvis ikke relevante i alle tilfælde. Fabrikanterne bør derfor have mulighed for at formode, at gødningsproduktet er i overensstemmelse med et bestemt krav uden verifikation, f.eks. prøvning, når opfyldelsen af det pågældende krav med sikkerhed og ubestrideligt følger af arten af eller fremstillingsprocessen for biprodukter, der tilhører CMC 11, eller af/for det EU-gødningsprodukt, der indeholder et sådant biprodukt.

(13)

Nogle af biprodukterne kan indeholde selen, som kan være toksisk, hvis det er til stede i høj koncentration. Nogle kan også indeholde chlorid, hvilket kan give anledning til bekymring med hensyn til saltholdigheden i jorden. Når disse stoffer er til stede i koncentrationer, der overstiger en vis grænse, bør deres indhold angives på etiketten, således at brugerne af gødningsproduktet informeres korrekt.

(14)

Da forordning (EU) 2019/1009 finder fuld anvendelse fra den 16. juli 2022, er det nødvendigt at udskyde anvendelsen af nærværende forordning til samme dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Biprodukter, der tilhører komponentmaterialekategori (CMC) 11, jf. del II i bilag II til forordning (EU) 2019/1009, og som tilfører planter eller svampe næringsstoffer eller forbedrer deres næringsstofeffektivitet, skal opfylde følgende kriterier for agronomisk effektivitet og sikkerhed:

a)

De indeholder, i tørstof, mindst 95 % ammoniumsalte, sulfatsalte, fosfatsalte, elementært svovl, calciumcarbonat eller calciumoxid eller blandinger heraf.

b)

De er produceret som en integreret del af en produktionsproces, der som inputmaterialer anvender stoffer og blandinger, bortset fra animalske biprodukter eller afledte produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (8).

c)

De har et indhold af organisk carbon (Corg) på højst 0,5 % af tørstoffet i biproduktet.

d)

De indeholder højst 6 mg polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH16(9) pr.kg tørstof.

e)

De indeholder højst 20 ng WHO-toksicitetsækvivalenter (10) af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) (11) pr. kg tørstof.

Et EU-gødningsprodukt, der indeholder eller består af biprodukter, der tilfører planter eller svampe næringsstoffer eller forbedrer deres næringsstofeffektivitet, må højst indeholde:

a)

400 mg chrom i alt (Cr) pr. kg tørstof

b)

2 mg thallium (Tl) pr. kg tørstof.

2.   Biprodukter, der tilhører CMC 11, jf. del II i bilag II til forordning (EU) 2019/1009, og som anvendes som tekniske additiver, skal opfylde følgende kriterier for agronomisk effektivitet og sikkerhed:

a)

De har til opgave at forbedre EU-gødningsproduktets sikkerhed eller agronomiske effektivitet.

b)

De er til stede i EU-gødningsproduktet i en samlet koncentration på højst 5 masseprocent.

c)

De indeholder højst 6 mg polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH16) pr. kg tørstof.

d)

De indeholder højst 20 ng WHO-toksicitetsækvivalenter (12) af polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) pr. kg tørstof

Artikel 2

1.   Kriterierne i artikel 1 finder ikke anvendelse på biprodukter, der tilhører CMC 11 som omhandlet i del II i bilag II til forordning (EU) 2019/1009, og som er et af følgende:

a)

moderlud fra 5(β-methyl-thioethyl)-hydantoins reaktion med kaliumcarbonat i methioninproduktionsprocessen

b)

restprodukter fra mineral- og malmforarbejdning og -rensning, hvis de indeholder calciumcarbonater, magnesiumcarbonater, calciumsulfater, magnesiumoxid, fosfatsalte og/eller vandopløselige salte af kalium, magnesium eller natrium, med et samlet indhold på over 60 % af tørstoffet i restprodukter

c)

postdestillationsvæske fra Solvay-processen

d)

carbidkalk fra acetylenproduktion

e)

jernholdig slagge

f)

stoffer udvundet ved forarbejdning af malmkoncentrat og metaloverfladebehandling, der indeholder mindst 2 % di- eller trivalente metalkationer (zink (Zn), kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn) eller cobalt (Co)) i opløst form

g)

humus- og fulvosyrer fra misfarvning af drikkevand.

2.   Aktivitetskoncentrationsværdierne for naturligt forekommende radionuklider fra U-238- og Th-232-serien i et EU-gødningsprodukt, der indeholder eller består af restprodukter fra forarbejdning eller rensning af sedimentær fosfatmalm i overensstemmelse med stk. 1, litra b), må ikke overstige 1 kBq/kg af produktet.

3.   Et EU-gødningsprodukt, der indeholder eller består af biprodukter som omhandlet i stk. 1, litra e) og f), må højst indeholde:

a)

400 mg chrom i alt (Cr) pr. kg tørstof

b)

2 mg thallium (Tl) pr. kg tørstof

c)

600 mg vanadium (V) pr. kg tørstof.

Artikel 3

Hvis det med sikkerhed og ubestrideligt følger af arten af eller fremstillingsprocessen for det biprodukt eller det EU-gødningsprodukt, der indeholder et sådant biprodukt, alt efter hvad der er relevant, at et bestemt krav fastsat i artikel 1, stk. 1, første afsnit, litra d) og e), artikel 1, stk. 1, andet afsnit, artikel 1, stk. 2, litra c) og d), og artikel 2, stk. 2 og 3, er opfyldt, kan dette formodes i overensstemmelsesvurderingsproceduren uden verifikation (f.eks. prøvning) på fabrikantens ansvar.

Artikel 4

1.   Hvis et EU-gødningsprodukt indeholder eller består af biprodukter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, første afsnit, og artikel 2, stk. 1, litra b)-f), og har et selenindhold (Se) på mere end 10 mg/kg tørstof, angives selenindholdet.

2.   Hvis et EU-gødningsprodukt indeholder eller består af biprodukter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, første afsnit, og artikel 2, stk. 1, litra b), c) og g), og har et chloridindhold (Cl-) på mere end 30 g/kg tørstof, angives chloridindholdet, medmindre EU-gødningsproduktet er fremstillet ved en fremstillingsproces, hvor stoffer eller blandinger, der indeholder chlorid, er blevet anvendt med henblik på at producere eller medtage alkalimetalsalt eller basisk jordmetalsalt, og der gives oplysninger om disse salte i overensstemmelse med bilag III.

3.   Når indholdet af selen eller chlorid er angivet i overensstemmelse med stk. 1 og 2, skal det være klart adskilt fra næringsdeklarationen, og det kan udtrykkes som et værdiinterval.

4.   Hvis det forhold, at det med sikkerhed og ubestrideligt følger af arten af eller fremstillingsprocessen for det biprodukt eller det EU-gødningsprodukt, der indeholder et sådant biprodukt, alt efter hvad der er relevant, at et sådant EU-gødningsprodukt indeholder selen eller chlorid under grænseværdierne i stk. 1 og 2, skal etiketten ikke nødvendigvis indeholde oplysninger om disse parametre, og verifikation (f.eks. prøvning) kan undlades, på fabrikantens ansvar.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning finder anvendelse fra den 16. juli 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 170 af 25.6.2019, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(4)  Huygens D, Saveyn HGM, Technical proposals for by-products and high purity materials as component materials for EU Fertilising Products, JRC128459, Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg, 2022.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45).

(6)  Summen af naphthalen, acenaphtylen, acenaphthen, fluoren, phenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo[a]anthracen, chrysen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]anthracen og benzo[ghi]perylen.

(7)  Summen af 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF og OCDF.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(9)  Summen af naphthalen, acenaphtylen, acenaphthen, fluoren, phenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo[a]anthracen, chrysen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, indeno[1,2,3-cd]pyren, dibenzo[a,h]anthracen og benzo[ghi]perylen.

(10)  Van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

(11)  Summen af 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF og OCDF.

(12)  Van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.


Top