EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0965

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/965 af 21. juni 2022 om tilladelse til markedsføring af kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. som en ny fødevare og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EØS-relevant tekst)

C/2022/4075

OJ L 166, 22.6.2022, p. 118–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/965/oj

22.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 166/118


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/965

af 21. juni 2022

om tilladelse til markedsføring af kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. som en ny fødevare og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen over nye fødevarer, må markedsføres i Unionen.

(2)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2) indeholder en EU-liste over nye fødevarer i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3)

Den 29. august 2016 indgav virksomheden »JatroSolutions GmbH« (»ansøgeren«) en ansøgning til Tysklands kompetente myndighed om tilladelse til at markedsføre kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. som en ny levnedsmiddelingrediens i Unionen i henhold til artikel 1, stk. 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (3). Ansøgeren anmodede om, at hydrotermisk behandlede hele og knækkede kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. anvendes som sådan (eller kandiseret eller konserveret med sukker) eller som forarbejdede nødder som snack og som fødevareingrediens i kornbaserede snackstænger, morgenmadscerealier og tørrede frugter.

(4)

I henhold til artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 skal en ansøgning om markedsføring i Unionen af en ny fødevare, der er indgivet til en medlemsstat i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser, og som der ikke er truffet endelig beslutning om inden den 1. januar 2018, behandles som en ansøgning i henhold til forordning (EU) 2015/2283.

(5)

Ansøgningen om tilladelse til markedsføring af kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. som en ny fødevare i Unionen blev indgivet til en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 258/97, og ansøgningen opfylder også kravene i forordning (EU) 2015/2283.

(6)

Den 1. marts 2018 anmodede ansøgeren også Kommissionen om beskyttelse af data omfattet af ejendomsrettigheder vedrørende dyrkningen af planten Jatropha curcas L. og anvendelsen af molekylære markører (4), dataene om sammensætning, herunder ernæringsmæssige oplysninger (5) og dataene om allergener (6), oplysningerne om biologisk forurenende og procesforurenende stoffer (7), analysemetoderne, herunder valideringen heraf, til påvisning af phorbolestere i kernerne af Jatropha curcas L. (8), procedurerne for verificeringen af indholdet af phorbolestere i kernerne fra Jatropha curcas L. (9), tilbagemutationstest med bakterier med spiselig(t) og ikkespiselig(t) mel og olie af affedtede kerner fra Jatropha curcas L. (10) og in vitro-mikrokernetest i pattedyrceller med spiselig(t) og ikkespiselig(t) mel og olie af affedtede kerner fra Jatropha curcas L. (11), som blev fremlagt til støtte for ansøgningen.

(7)

Den 19. oktober 2018 anmodede Kommissionen Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) om at foretage en vurdering af kerner fra den spiselige sort Jatropha curcas L. som en ny fødevare.

(8)

Den 24. november 2021 vedtog autoriteten i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EU) 2015/2283 sin videnskabelige udtalelse »Safety of hydrothermally treated kernels from edible Jatropha curcas L. (»Chuta«) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283« (12).

(9)

Autoriteten konkluderede i sin videnskabelige udtalelse, at kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. er sikre under de foreslåede anvendelsesbetingelser. Den videnskabelige udtalelse giver derfor tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at den nye fødevare, kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L., når de anvendes som sådan (eller kandiseret eller konserveret med sukker) eller som forarbejdede nødder som snack og som fødevareingrediens i kornbaserede snackstænger, morgenmadscerealier og tørrede frugter, opfylder betingelserne for markedsføring i henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283.

(10)

I sin videnskabelige udtalelse konkluderede autoriteten også, at indtagelse af denne nye fødevare enten kan fremkalde primær sensibilisering over for kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L., som kan føre til allergiske reaktioner eller fremkalde allergiske reaktioner hos personer, der er allergiske over for nødder. Den nåede frem til en sådan konklusion på grundlag af vægten af de foreliggende beviser og i betragtning af det høje (32 %) proteinindhold i kernerne fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. og offentliggjorde oplysninger, der viste tilstedeværelsen af en række allergene proteiner i kernerne fra den ikke-spiselige sort af Jatropha curcas L. I betragtning af at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen epidemiologisk evidens for allergiske reaktioner på kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. i de områder af Mexico, hvor de normalt indtages, og i betragtning af de negative krydsereaktivitetsresultater fra proteiner fra kernerne fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. til proteiner fra visse almindelige nødder i in vitro-enzymkoblet immunadsorptionsassay (»ELISA«) og de negative polymerasekædereaktionstest (»PCR«) udført med kernerne fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. for så vidt angår allergener fra andre nødder, mener Kommissionen imidlertid, at der ikke bør medtages noget specifikt mærkningskrav vedrørende allergeniciteten på EU-listen over godkendte nye fødevarer.

(11)

Autoriteten bemærkede også i sin videnskabelige udtalelse, at dens konklusion angående den nye fødevares sikkerhed var baseret på de videnskabelige data vedrørende dyrkningen af planten Jatropha curcas L. og anvendelsen af molekylære markører, dataene om sammensætning, herunder ernæringsmæssige oplysninger og dataene om allergener, oplysningerne om biologisk forurenende og procesforurenende stoffer, analysemetoderne, herunder valideringen heraf, til påvisning af phorbolestere i kernerne fra Jatropha curcas L., procedurerne for verificeringen af indholdet af phorbolestere i kernerne af Jatropha curcas L., tilbagemutationstesten med bakterier med spiselig(t) og ikkespiselig(t) mel og olie af affedtede kerner fra Jatropha curcas L. og in vitro-mikrokernetesten i pattedyrceller med spiselig(t) og ikkespiselig(t) mel og olie af affedtede kerner fra Jatropha curcas L., uden hvilke den ikke kunne have vurderet den nye fødevare og nå frem til sin konklusion.

(12)

Kommissionen bad ansøgeren om yderligere at præcisere begrundelsen for påberåbelse af ejendomsrettigheder til disse undersøgelser og test og at redegøre nærmere for sin påberåbelse af eneret til at henvise til disse, jf. artikel 26, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2015/2283.

(13)

Ansøgeren meddelte, at de havde ejendomsrettigheder og eneret til at henvise til de videnskabelige data om dyrkningen af planten Jatropha curcas L. og anvendelsen af molekylære markører, dataene om sammensætning, herunder ernæringsmæssige oplysninger og dataene om allergener, oplysningerne om biologisk forurenende og procesforurenende stoffer, analysemetoderne, herunder valideringen heraf, til påvisning af phorbolestere i kernerne fra Jatropha curcas L., prøveudtagningsprocedurerne for verificeringen af indholdet af phorbolestere i kernerne af Jatropha curcas L., tilbagemutationstesten med bakterier med spiselig(t) og ikkespiselig(t) mel og olie af affedtede kerner fra Jatropha curcas L. og in vitro-mikrokernetesten i pattedyrceller med spiselig(t) og ikkespiselig(t) mel og olie af affedtede kerner fra Jatropha curcas L., på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, og tredjeparter kan derfor ikke lovligt få adgang til, anvende eller henvise til disse data.

(14)

Kommissionen vurderede alle de af ansøgeren fremlagte oplysninger og vurderede, at de på behørig vis har godtgjort, at kravene i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283 er opfyldt. Derfor bør de videnskabelige data om dyrkningen af planten Jatropha curcas L. og anvendelsen af molekylære markører, dataene om sammensætning, herunder ernæringsmæssige oplysninger og dataene om allergener, oplysningerne om biologisk forurenende og procesforurenende stoffer, analysemetoderne, herunder valideringen heraf, til påvisning af phorbolestere i kernerne fra Jatropha curcas L., procedurerne for verificeringen af indholdet af phorbolestere i kernerne fra Jatropha curcas L., tilbagemutationstesten med bakterier med spiselig(t) og ikkespiselig(t) mel og olie af affedtede kerner fra Jatropha curcas L. og in vitro-mikrokernetesten i pattedyrceller med spiselig(t) og ikkespiselig(t) mel og olie af affedtede kerner fra Jatropha curcas L. beskyttes i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283. Det bør derfor kun tillades ansøgeren at markedsføre kerner fra Jatropha curcas L. i Unionen i en periode på fem år fra denne forordnings ikrafttræden.

(15)

Begrænsningen af godkendelsen af kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. og ansøgerens krav om eneret til at kunne henvise til de videnskabelige data, der er indeholdt i ansøgerens dossier, er imidlertid ikke til hinder for, at efterfølgende ansøgere kan ansøge om tilladelse til at markedsføre den samme nye fødevare, forudsat at deres ansøgning er baseret på lovligt indhentede oplysninger til støtte for en sådan godkendelse.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Det er tilladt at markedsføre kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. i Unionen.

Kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L. opføres på EU-listen over nye fødevarer i gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470.

2.   Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Kun virksomheden »JatroSolutions GmbH« (13) har tilladelse til at markedsføre den i artikel 1 omhandlede nye fødevare i Unionen i en periode på fem år fra den 12. juli 2022, medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt den nye fødevare uden henvisning til de videnskabelige data, der er beskyttet i henhold til artikel 3, eller med samtykke fra »JatroSolutions GmbH«.

Artikel 3

De videnskabelige data, som er indeholdt i ansøgningsdossieret, og som opfylder betingelserne i artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2015/2283, må i en periode på fem år fra den 12. juli 2022 ikke anvendes til fordel for en efterfølgende ansøger uden samtykke fra »JatroSolutions GmbH«.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den Bruxelles, den 21. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).

(4)  JatroSolutions GmbH (2018 og 2019, ikke offentliggjort).

(5)  JatroSolutions GmbH (2021, ikke offentliggjort).

(6)  JatroSolutions GmbH (2020 og 2021, ikke offentliggjort).

(7)  JatroSolutions GmbH (2021, ikke offentliggjort).

(8)  JatroSolutions GmbH (2021, ikke offentliggjort).

(9)  JatroSolutions GmbH (2021, ikke offentliggjort).

(10)  JatroSolutions GmbH (2021, ikke offentliggjort).

(11)  JatroSolutions GmbH (2021, ikke offentliggjort).

(12)  EFSA Journal 2022: 20(1):6998.

(13)  Adresse: Echterdinger Strasse 30, 70599 Stuttgart, Tyskland.


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes i tabel 1 (Godkendte nye fødevarer):

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

Databeskyttelse

»Kerner fra Jatropha curcas L. (spiselig sort)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold (g/100 g)

Den nye fødevare betegnes »kerner fra spiselig Jatropha curcas L.« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

 

Godkendt den 12. juli 2022. Godkendelsen er baseret på videnskabelig dokumentation og videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i overensstemmelse med artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283.

Ansøger: »JatroSolutions GmbH«, Echterdinger Strasse 30, 70599 Stuttgart, Tyskland. I databeskyttelsesperioden må den nye fødevare, kerner fra den spiselige sort af Jatropha curcas L., kun markedsføres i Unionen af »JatroSolutions GmbH«, medmindre en efterfølgende ansøger får godkendt den nye fødevare uden henvisning til de(n) videnskabelige dokumentation eller videnskabelige data omfattet af ejendomsrettigheder i henhold til artikel 26 i forordning (EU) 2015/2283 eller med samtykke fra »JatroSolutions GmbH«.

Slutdato for databeskyttelsen: 12. juli 2027.«

Kerner som sådan, kandiseret eller konserveret med sukker og som forarbejdede nødder

 

Kornbaserede snackstænger

5

Morgenmadscerealier

5

Tørret frugt

5

 

2)

Følgende indsættes i tabel 2 (Specifikationer) i den alfabetiske rækkefølge:

Godkendt ny fødevare

Specifikationer

»Kerner fra Jatropha curcas L. (spiselig sort)

Beskrivelse:

Kernerne udvindes af frø af de modne frugter af den spiselige sort af planterne Jatropha curcas L., der producerer kerner med ikkepåviselige niveauer af phorbolestere, efter en række trin, der omfatter rensning og afskalning af frugterne for at opnå frøene, tørring af frøene, rensning af frøene for at fjerne affald og andre rester, mekanisk afskalning af frøene for at opnå kernerne og den hydrotermiske behandling (> 120 °C i 40 minutter) af kernerne for at reducere næringshæmmende stoffer og den mikrobiologiske belastning.

Da den spiselige sort af planterne Jatropha curcas L., som producerer kerner, der indeholder ikkepåviselige niveauer af phorbolestere, er fænotypisk uadskillelig fra den ikke-spiselige sort, bør kun den relevante spiselige sort af planterne Jatropha curcas L. anvendes til fremstilling af den nye fødevare. Hele fremstillingsprocessen skal sikre, at der ikke blandes spiselige og ikke-spiselige kerner.

Det skal bekræftes, at spiselige og ikke-spiselige kerner ikke er blevet blandet ved hjælp af analytisk kontrol af phorbolestere på hvert parti af frø efter tørring af frøene og før afskalningen i henhold til prøveudtagningsmetoden i tabel A. Fem laboratorieprøver udtaget fra hver samleprøve skal afskalles, males og analyseres for phorbolestere ved anvendelse af valideret UHPLC-UV-MS (b)-metode. Kun de partier, hvori phorbolestere ikke er påviselige i alle fem prøver, forarbejdes yderligere til frøafskalning og hydrotermisk kernebehandling.

Tabel A

Vægt for et parti (ton)

Delpartiernes vægt eller antal

Antal enkeltprøver

≥ 500

100 ton

100

> 100 og < 500

5 delpartier

100

> 10 og ≤ 100

5 delpartier

100

> 5,0 og ≤ 10

-—

80

> 1 og ≤ 5,0

60

> 0,1 og ≤ 1,0

30

≤ 0,1

10

Prøveudtagningen skal foregå separat for hvert enkelt delparti. Samleprøverne består af mindst 10 enkeltprøver. Minimumsmængden af en samleprøve skal være 3,5 kg. Denne mængde kan stige proportionelt med antallet af enkeltprøver, der er udtaget.

Karakteristik/sammensætning:

 

Vandindhold: ≤ 3,0 %

 

Samlet fedtindhold: 54,0-61,0 %

 

Samlet proteinindhold: 21,0-32,0 %

 

Kostfibre i alt: 6,0-10,0 %

 

Aske: 3,0-5,0 %

Forurenende stoffer:

 

Phorbolestere (μg TPA eq (a)/g kerne) (b): ≤ 0,75 (LOD) (c)

 

Bly: ≤ 0,20 mg/kg

 

Cadmium: ≤ 0,20 mg/kg

 

Summen af aflatoksiner B1, B2, G1, G2: ≤ 4,0 μg/kg

 

Mikrobiologiske kriterier:

 

Kimtal for aerobe organismer i alt: ≤ 1 000 CFU/g

 

Samlet antal gær-/skimmelsvampe: ≤ 100 CFU/g

 

Enterobakterier: ≤ 10 CFU/g

 

Salmonella sp.: Ingen i 25 g

 

Listeria monocytogene: ≤ 100 CFU/g

(a) TPAeq: 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetat-ækvivalent. (b) Valideret metode med ultra-højtryksvæskekromatografi koblet til ultraviolet spektrofotometri og massespektrometri (UHPLC-UV-MS) til påvisning af phorbolestertoppe. (c) Detektionsgrænse (kun partier med koncentrationer af PE under LOD kan behandles fuldt ud), CFU: Kolonidannende enheder (Colony Forming Units).«


Top