EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0918

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/918 af 13. juni 2022 om fastlæggelse af tekniske specifikationer for datakrav til emnet globale værdikæder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152 (EØS-relevant tekst)

C/2022/3736

OJ L 159, 14.6.2022, p. 43–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/918/oj

14.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/918

af 13. juni 2022

om fastlæggelse af tekniske specifikationer for datakrav til emnet globale værdikæder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152 af 27. november 2019 om europæisk erhvervsstatistik og om ophævelse af ti retsakter på området erhvervsstatistik (1), særlig artikel 7, stk. 1, og artikel 17, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at kunne udarbejde data hvert tredje år, jf. bilag II til forordning (EU) 2019/2152, om emnet globale værdikæder, som er opført i bilag I til nævnte forordning, baseret på sammenlignelige og harmoniserede data, og for at sikre, at emnet globale værdikæder implementeres korrekt af medlemsstaterne, skal Kommissionen angive variablerne, måleenheden, den statistiske population, klassifikationer og opdelinger, fristen for fremsendelse af data, den første referenceperiode og fristen for kvalitetsrapporter.

(2)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For emnet globale værdikæder, der er omhandlet i bilag I til forordning (EU) 2019/2152, indberetter medlemsstaterne dataene for referenceperioden til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Den treårige kvalitetsrapport for emnet globale værdikæder indsendes senest 24 måneder efter udgangen af det sidste år i referenceperioden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 17.12.2019, s. 1.


BILAG

Tekniske specifikationer for datakrav til emnet »globale værdikæder«

Anvendelsesområde (oplysninger om emnet globale værdikæder)

Variabel

i)

Forretningsfunktioner

1:

Antal ansatte og selvstændige

ii)

Globale værdikæder

2:

Antal virksomheder, som køber varer fra udlandet

3:

Antal virksomheder, som leverer varer til udlandet

4:

Antal virksomheder, som køber tjenesteydelser fra udlandet

5:

Antal virksomheder, som leverer tjenesteydelser til udlandet

iii)

International sourcing

6:

Antal virksomheder, som udfører international sourcing

7:

Antal arbejdspladser, som er blevet skabt i virksomheden som følge af international sourcing

8:

Antal arbejdspladser, som er gået tabt (eller flyttet til udlandet) som følge af international sourcing

9:

Antal virksomheder, som har udført eller har overvejet at udføre international sourcing

iv)

Begivenheder, der påvirker ordninger for de globale værdikæder

10:

Antal aktive virksomheder

Variabel 2, 3, 4 og 5 vedrører kun virksomheder, som i det sidste år af referenceperioden indberetter en værdi på over 100 000 EUR for mindst én type indkøbte varer eller tjenesteydelser fra udlandet (variabel 2 og 4) eller leverede varer eller tjenesteydelser i udlandet (variabel 3 og 5). Dataene bør ikke indsamles for virksomheder, for hvilke ovennævnte værdi er under 100 000 EUR for den de pågældende variabler.

Måleenhed

Absolut værdi

Statistisk population

For samtlige variabler: Markedsproducenter i hovedafdeling B-N i NACE med et antal ansatte og selvstændige på 50 eller derover i det sidste år af referenceperioden.

Opdelinger

Variabel 1: Antal ansatte og selvstændige:

Dataene skal indberettes som en kombination af alle nedenstående opdelinger:

1.

Opdeling efter aktivitet:

Aggregater af NACE-hovedafdelingerne:

I alt: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N (Industri, bygge- og anlægsvirksomhed samt Forretningsservice)

B+C+D+E+F (Industri og bygge- og anlægsvirksomhed)

G+H+I+J+K+L+M+N (Forretningsservice)

2.

Opdeling efter forretningsfunktion

I alt — Alle forretningsfunktioner

Primære forretningsfunktioner

Forretningsstøttefunktioner

Varefremstilling

Transport, logistik og oplagring

Markedsføring, salg og eftersalgsservice

Informationsteknologi

Ledelse og forvaltning

Ingeniørvirksomhed og dertil knyttede tekniske tjenester

Forskning og udvikling

Andre forretningsfunktioner

3.

Opdeling efter størrelsesklasse for antal ansatte og selvstændige

Skal kun indberettes for: I alt: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N (Industri, bygge- og anlægsvirksomhed samt Forretningsservice) og kun for: I alt — Alle forretningsfunktioner, Primære forretningsfunktioner og Forretningsstøttefunktioner.

I alt — 50 ansatte og selvstændige og derover

Mellemstore virksomheder — 50-249 ansatte og selvstændige

Større virksomheder — 250 ansatte og selvstændige og derover

Variabel 2: Antal virksomheder, som køber varer fra udlandet:

Dataene skal indberettes som en kombination af alle nedenstående opdelinger:

1.

Opdeling efter aktivitet

Samme som for variabel 1

2.

Opdeling efter type indkøbte varer

Råmaterialer, der anvendes i din egen produktionsproces

Komponenter, der indgår i dit eget produkt

Maskiner og andet teknisk udstyr, der anvendes af din egen virksomhed

Varer, der er designet af din egen virksomhed til videresalg på indenlandske eller udenlandske markeder

Varer, der er designet af en anden virksomhed til videresalg på indenlandske eller udenlandske markeder

Andre varer

I alt

3.

Opdeling efter geografisk område

EU's medlemsstater

Andre europæiske lande end EU's medlemsstater

Ikke-europæiske lande

Lande uden for EU (andre lande end EU's medlemsstater)

I alt

Variabel 3: Antal virksomheder, som leverer varer til udlandet:

Dataene skal indberettes som en kombination af alle nedenstående opdelinger:

1.

Opdeling efter aktivitet

Samme som for variabel 1

2.

Opdeling efter type leverede varer

Råmaterialer, der anvendes af dine kunder i udlandet som en del af deres eget produkt

Komponenter, der anvendes af dine kunder i udlandet som en del af deres eget produkt

Maskiner og andet teknisk udstyr, der anvendes af dine kunder i udlandet

Færdigvarer, der er designet af din egen virksomhed til videresalg

Færdigvarer, der er designet af en anden virksomhed til videresalg

Andre varer

I alt

3.

Opdeling efter geografisk område

Samme som for variabel 2

Variabel 4: Antal virksomheder, som køber tjenesteydelser fra udlandet og variabel 5: Antal virksomheder, som leverer tjenesteydelser til udlandet:

Dataene skal indberettes som en kombination af alle nedenstående opdelinger:

1.

Opdeling efter aktivitet

Samme som for variabel 1

2.

Opdeling efter type af tjenesteydelser

Transport, logistik og oplagring

Markedsføring, salg og eftersalgsservice

Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi

Ledelse og forvaltning

Ingeniørvirksomhed og dertil knyttede tekniske tjenester

Forskning og udvikling

Andre typer tjenesteydelser

I alt

3.

Opdeling efter geografisk område

Samme som for variabel 2

Variabel 6: Antal virksomheder, som udfører international sourcing:

A.

Opdeling efter aktivitet og størrelsesklasse:

Dataene skal indberettes som en kombination af alle nedenstående opdelinger:

1.

Opdeling efter aktivitet

Samme som for variabel 1

Skal kun indberettes for den samlede størrelsesklasse (I alt – 50 ansatte og selvstændige og derover):

NACE-hovedafdelingerne: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N

2.

Opdeling efter størrelsesklasse for antal ansatte og selvstændige

Samme som for variabel 1

B.

Opdeling efter forretningsfunktion og type forretningspartner:

Dataene skal indberettes som en kombination af alle nedenstående opdelinger:

1.

Opdeling efter forretningsfunktion

Samme som for variabel 1

2.

Opdeling efter type forretningspartner

I alt — Alle typer forretningspartner

Outsourcing — forretningspartner uden for egen koncern

Insourcing — forretningspartner inden for egen koncern

C.

Opdeling efter forretningsfunktion og geografisk område:

Dataene skal indberettes som en kombination af alle nedenstående opdelinger:

1.

Opdeling efter forretningsfunktion

Samme som for variabel 1

2.

Opdeling efter geografisk område

EU's medlemsstater

Lande uden for EU (andre lande end EU's medlemsstater)

Storbritannien

Andre europæiske lande end EU's medlemsstater

Kina

Indien

Andre asiatiske lande samt Oceanien

USA og Canada

Central- og Sydamerika

Afrika

I alt

Variabel 7: Antal arbejdspladser, som er blevet skabt i virksomheden som følge af international sourcing:

A.

Opdeling efter aktivitet

Samme som for variabel 1

B.

Opdeling efter forretningsfunktion

Samme som for variabel 1

C.

Opdeling efter status som højt kvalificeret job

I alt

Højt kvalificerede job

Job, der ikke er højt kvalificerede

Variabel 8: Antal arbejdspladser, som er gået tabt (eller flyttet til udlandet) som følge af international sourcing:

A.

Opdeling efter aktivitet

Samme som for variabel 1

B.

Opdeling efter forretningsfunktion

Samme som for variabel 1

C.

Opdeling efter status som højt kvalificeret job

Samme som for variabel 7

Variabel 9: Antal virksomheder, som har udført eller har overvejet at udføre international sourcing:

A.

Opdeling efter motiveringen for international sourcing samt disse faktorers betydning

Dataene skal indberettes som en kombination af alle nedenstående opdelinger:

1.

Opdeling efter motiveringen for international sourcing

Nedbringelse af arbejdskraftomkostninger

Nedbringelse af andre omkostninger end arbejdskraftomkostninger

Adgang til nye markeder

Mangel på kvalificeret arbejdskraft i eget land

Adgang til specialviden/-teknologi

Forbedret kvalitet eller indførelse af nye produkter

Fokus på de primære forretningsfunktioner

Kortere leveringstider

Strategiske beslutninger truffet af koncernledelsen

Fordelagtig regulering i udlandet, som påvirker virksomheden, f.eks. mindre miljøregulering, gunstigere skatteregler

Faktorer, der skyldes de seneste begivenheder, og andre aktuelle faktorer (højst tre punkter).

2.

Opdeling efter faktorernes betydning

Meget vigtigt

Forholdsvis vigtigt

Ikke vigtigt

Ikke relevant/ved ikke

B.

Opdeling efter hindringer for international sourcing samt disse faktorers betydning

Dataene skal indberettes som en kombination af alle nedenstående opdelinger:

1.

Opdeling efter hindringer for international sourcing

Juridiske eller administrative hindringer

Skattemæssige forhold

Told og handelshindringer

Begrænsede finansieringsmuligheder eller andre finansielle begrænsninger

Sprogbarrierer eller kulturkløfter

Behov for nærhed til eksisterende kunder i [eget land]

Vanskeligheder med at finde potentielle/egnede udbydere i udlandet

Uvished omkring kvaliteten af de produkter/tjenesteydelser, der skal leveres i udlandet

Mangel på kvalificeret arbejdskraft i udlandet

Betænkeligheder fra medarbejdernes (herunder fagforeningernes) side

Generelle betænkeligheder over, om ulemperne ved international sourcing vil overstige de forventede fordele

Hindringer og faktorer, der skyldes de seneste begivenheder, og andre aktuelle barrierer og faktorer (højst tre punkter).

2.

Opdeling efter faktorernes betydning

Samme som for variabel 9, opdeling A

Variabel 10: Antal aktive firmaer:

Dataene skal indberettes som en kombination af alle nedenstående opdelinger:

1.

Opdeling efter begivenheder eller forhold, der påvirker ordninger for virksomhedens globale værdikæder:

Aktuelle begivenheder eller forhold, der påvirker adgangen til varer eller tjenesteydelser

Aktuelle begivenheder eller forhold, der påvirker bevægeligheden af varer og personale i udlandet

Aktuelle begivenheder eller forhold, der påvirker aktiviteter forbundet med international sourcing og backsourcing

Andre aktuelle begivenheder eller forhold, der påvirker ordninger for de globale værdikæder

Denne opdeling fokuserer på aktuelle begivenheder eller forhold, der potentielt kan påvirke ordninger for de globale værdikæder, og kan indeholde højst 15 punkter.

2.

Opdeling efter faktorernes betydning

Samme som for variabel 9, opdeling A

Frist for fremsendelse af data

T + 21 måneder

Første referenceperiode

2021-2023

Forenklinger og

øvrige specifikationer

1 %-reglen

1 %-reglen kan anvendes. Det er ikke nødvendigt at sammenstille variabler i henhold til denne gennemførelsesretsakt, hvis medlemsstatens bidrag for antallet af virksomheder med mindst 50 ansatte og selvstændige på aggregeret NACE-niveau B-N for det seneste referenceår, for hvilket der foreligger data pr. T-18 måneder, udgør mindre end 1 % af den samlede EU-værdi.

Dataindsamling

Følgende virksomhedsdata indsamles eller indhentes fra registre eller andre statistiske eller administrative datakilder:

virksomhedens primære økonomiske aktivitet ved udgangen af det sidste år i referenceperioden, år T

antal ansatte og selvstændige i det sidste år af referenceperioden, år T

oplysninger om deltagelse i en koncern.

Andre data (f.eks. virksomhedens primære forretningsfunktion) kan også indsamles eller indhentes fra registre eller andre statistiske eller administrative datakilder i stedet for undersøgelsen.

Yderligere definitioner af variabler, opdelinger og metodologiske anbefalinger vil fremgå af manualen for sammenstilling af globale værdikæder. Eurostat offentliggør første udgave af manualen for sammenstilling af globale værdikæder senest i juni 2023.


Top