EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0903

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/903 af 8. juni 2022 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Chile med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (EØS-relevant tekst)

C/2022/3632

OJ L 156, 9.6.2022, p. 68–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/903/oj

9.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/68


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/903

af 8. juni 2022

om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Chile med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for anerkendelse af centrale modparter (»CCP'er«), der er etableret i tredjelande, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, har til formål at gøre det muligt for CCP'er, der er etableret i og er meddelt tilladelse i tredjelande, hvis reguleringsmæssige standarder er ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012, at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen. Denne anerkendelsesprocedure og den dertil knyttede ækvivalensafgørelse bidrager dermed til at realisere det overordnede mål i forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse den systemiske risiko ved at udvide brugen af sikre og solide CCP'er til at cleare over-the-counter (»OTC«)-derivataftaler, herunder når disse CCP'er er etableret i og er meddelt tilladelse i et tredjeland.

(2)

For at et tredjelands retlige system kan betragtes som ækvivalent med Unionens retlige system for så vidt angår CCP'er, bør de væsentlige resultater af de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer være ækvivalente med Unionens krav i forhold til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med en sådan ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i det pågældende tredjeland sikrer, at CCP'er, som er etableret i og er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, ikke udsætter clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for et højere risikoniveau, end de pågældende clearingmedlemmer og handelspladser kunne udsættes for af CCP'er, der er meddelt tilladelse i Unionen, og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen. Der bør derfor tages højde for den væsentligt lavere risiko, der er forbundet med clearingaktiviteter, der udføres på finansielle markeder, som er mindre end Unionens finansielle marked.

(3)

Vurderingen af, hvorvidt de retlige og tilsynsmæssige rammer i Chile er ækvivalente med Unionens, bør derfor ikke kun baseres på en sammenlignende analyse af de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i Chile, men også på en vurdering af resultatet af disse krav. Kommissionen bør ligeledes vurdere, om disse krav er tilstrækkelige til at mindske de risici, som clearingmedlemmer og markedspladser, der er etableret i Unionen, kan blive udsat for, under hensyntagen til størrelsen af det finansielle marked, hvor CCP'er, som er meddelt tilladelse i Chile, driver virksomhed. Der skal stilles strengere risikobegrænsende krav til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i større finansielle markeder, som er forbundet med et højere risikoniveau, end til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i mindre finansielle markeder, som er forbundet med et lavere risikoniveau.

(4)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, inden det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som er blevet meddelt tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(5)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal CCP'er, der er meddelt tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i nævnte forordning.

(6)

De retligt bindende krav, der gælder for CCP'er, der er meddelt tilladelse i Chile, er fastsat i lov nr. 20.345 af 2009 (2), som regulerer clearing og afvikling af finansielle instrumenter (»de primære regler«), samt i de almindelige regler (Normas de Carácter General) og cirkulærer, der er udstedt af Comisiόn para el Mercado Financiero (CMF) (»de sekundære regler«). Disse regler fastsætter tilsammen de standarder og krav, som CCP'er, der er meddelt tilladelse i Chile, løbende skal overholde.

(7)

De primære regler fastsætter bl.a. regler for forvaltningsordninger, kapitalejere og deltagere med en kvalificeret andel, misligholdelsesfonde og afvikling og fastsætter, hvilke emner CCP'ers forretningsorden som minimum skal dække. I henhold til cirkulære nr. 2237 af 2018 skal CCP'er, der er blevet meddelt tilladelse, desuden anvende og gennemføre de relevante internationale standarder vedrørende clearing- og afviklingssystemer, navnlig principperne for finansielle markedsinfrastrukturer (»PFMI'er«), som er udstedt af Udvalget for Betalings- og Clearingssystemer og Den Internationale Børstilsynsorganisation (3).

(8)

For at blive godkendt skal en CCP forelægge sin forretningsorden for CMF og Chiles centralbank tillige med en undersøgelse af tilstrækkeligheden af hvert af de systemer, den forvalter. En CCP's forretningsorden skal indeholde præskriptive detaljer om, hvordan CCP'en skal opfylde de høje standarder og krav, der er fastsat i de primære regler og i PFMI'erne. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om deltagelseskrav, kommunikationssystemer, hvilken type finansielle instrumenter, der kan cleares, risikostyringsprocedurer, procedurer for rettidig afvikling, deltagernes sikkerhedsstillelse, foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af deltagernes misligholdelse af deres forpligtelser, tilrettelæggelse og udførelse af revisionen, disciplinære udvalg og risikoudvalg samt operationel kontinuitet. Når forretningsordenen er godkendt af CMF og Chiles centralbank, kontrollerer CMF CCP'ens kapacitet til at påbegynde driften med hensyn til faciliteter, faglige og teknologiske ressourcer, procedurer og kontroller. Når CCP'en er blevet godkendt, bliver dens forretningsorden retligt bindende for den. Enhver ændring af forretningsordenen skal godkendes af CMF og Chiles centralbank.

(9)

De retligt bindende krav for CCP'er, der er meddelt tilladelse i Chile, består derfor af to trin. Det første trin består af lov nr. 20.345 af 2009 samt de almindelige regler og cirkulærer, der er udstedt af CMF, som tilsammen fastsætter de høje standarder og krav, herunder PFMI'er, som CCP'er, der er blevet meddelt tilladelse, skal overholde, og præskriptive detaljer om, hvordan CCP'en skal opfylde disse høje standarder og krav. Det andet trin består af CCP'ens forretningsorden.

(10)

Det chilenske finansielle marked er betydeligt mindre end det finansielle marked, hvor CCP'er, der er etableret i Unionen, er aktive. I de seneste tre år har den samlede værdi af de OTC-derivattransaktioner, der er clearet i Chile, udgjort mindre end 1 % af den samlede værdi af de OTC-derivattransaktioner, der er clearet i Unionen. Derfor udsætter deltagelse i CCP'er, som er meddelt tilladelse i Chile, clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for væsentligt lavere risiko end deltagelse i CCP'er, der er meddelt tilladelse i Unionen. De primære og sekundære regler, der gælder for CCP'er, som er meddelt tilladelse i Chile, suppleret med deres bindende forretningsorden, som tilsammen gennemfører PFMI'erne, begrænser på passende vis det lavere risikoniveau, som clearingdeltagere og markedspladser, der er etableret i Unionen, kan være eksponeret for, og kan derfor anses for at sikre et risikobegrænsende resultat, der er ækvivalent med det, som tilstræbes ved forordning (EU) nr. 648/2012.

(11)

Kommissionen konkluderer, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Chile sikrer, at CCP'er, som er meddelt tilladelse i Chile, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(12)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra b), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er meddelt tilladelse i et tredjeland, endvidere sikre, at CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse.

(13)

Lov nr. 21.000 (4) af 2017 opretter CMF og fastsætter dens funktioner og beføjelser. Som tilsynsmyndighed for CCP'er overvåger CMF CCP'er i Chile for at sikre løbende overholdelse af de primære regler og CCP'ernes interne regler og procedurer. CMF har omfattende beføjelser til at kontrollere og straffe en CCP, der er blevet meddelt tilladelse, herunder bl.a. beføjelse til at indhente oplysninger og data, aflægge kontrolbesøg på og uden for stedet, pålægge en CCP, der er blevet meddelt tilladelse, at foretage korrektioner, udstede påbud og anvisninger, henvende sig til statsanklageren, såfremt CMF får kendskab til forhold, der kan indebære en strafbar handling, pålægge CCP'en sanktioner, pålægge direktører og ledere bøder, suspendere en CCP's aktiviteter eller inddrage CCP'ens tilladelse. Derudover skal CCP'er foretage en selvevaluering af deres overholdelse af PFMI'erne og indsende en rapport herom til CMF, som offentliggøres. I henhold til § 5 i lov nr. 21.000 har CMF generel beføjelse til at træffe de forebyggende og korrigerende foranstaltninger, der er fastsat i loven, og som anses for nødvendige for at opnå dens mål.

(14)

Kommissionen konkluderer, at de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som er meddelt tilladelse i Chile, til enhver tid sikrer effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(15)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i et tredjeland omfatte et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til de retlige ordninger i tredjelande (»CCP'er fra tredjelande«).

(16)

I Chile er en »ækvivalent CCP fra et tredjeland« i henhold til cirkulære nr. 2.311 af 2022 en CCP, der driver virksomhed i en jurisdiktion, hvor CMF har konstateret overholdelse af PFMI'erne i alt væsentligt, som er underlagt effektivt tilsyn, og med hvilken der findes en samarbejdsordning mellem tredjelandets tilsynsmyndighed og CMF. CCP'er fra tredjelande, som CMF har anerkendt som ækvivalente, indgår i et offentligt register, der gennemgås mindst én gang om året med henblik på at kontrollere overholdelsen af PFMI'erne. CCP'er fra tredjelande, som CMF ikke har anerkendt som ækvivalente CCP'er fra tredjelande, kan også levere clearingydelser til chilenske banker. Men hvor chilenske bankers eksponeringer over for ækvivalente CCP'er fra tredjelande er omfattet af en privilegeret kapitalbehandling i overensstemmelse med cirkulære nr. 2.311, pålægges eksponeringer over for CCP'er fra tredjelande, som ikke betragtes som ækvivalente, en strafferisikovægt på 1 250 %. I praksis er så høj en risikovægt for ikke-ækvivalente CCP'er fra tredjelande prohibitiv, og meget få chilenske banker, om nogen overhovedet, kan forventes at cleare hos ikke-ækvivalente CCP'er fra tredjelande. Hvis chilenske banker alligevel skulle beslutte at cleare hos en ikke-ækvivalent CCP fra et tredjeland, ville den høje risikovægt desuden mindske eventuelle risici i forbindelse med dens eksponeringer. I betragtning af den kapitalbehandling, der gælder for eksponeringer over for ikke-ækvivalente CCP'er i henhold til cirkulære nr. 2.311, kan den chilenske ordning anses for at udgøre et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er fra tredjelande.

(17)

Kommissionen konkluderer, at Chiles retlige rammer tilvejebringer et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er fra tredjelande.

(18)

Kommissionen finder derfor, at Chiles retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse retlige og tilsynsmæssige rammer bør derfor betragtes som ækvivalente med kravene i nævnte forordning.

(19)

Denne afgørelse er baseret på de retligt bindende krav til CCP'er i Chile på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen. Kommissionen vil bl.a. på grundlag af oplysninger fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, jf. artikel 25, stk. 6b, i forordning (EU) nr. 648/2012, fortsat løbende overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er i Chile, og opfyldelsen af de betingelser, på grundlag af hvilke denne afgørelse er truffet.

(20)

På grundlag af de resultater, der måtte fremkomme af en regelmæssig eller særlig gennemgang, kan Kommissionen på et hvilket som helst tidspunkt beslutte at ændre eller ophæve nærværende afgørelse, navnlig hvis udviklingen berører de betingelser, som danner grundlag for vedtagelsen heraf.

(21)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 anses Chiles retlige og tilsynsmæssige rammer — bestående af lov nr. 20.345 af 2009 suppleret af de almindelige regler (Normas de Carácter General) og cirkulærer, der er udstedt af Comisión para el Mercado Financiero — som finder anvendelse på centrale modparter, for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Diario Oficial de la República de Chile, nr. 39.380 af 6. juni 2009.

(3)  Udvalget for Betalinger og Markedsinfrastrukturer, dokument nr. 101 af 16. april 2012.

(4)  Diario Oficial de la República de Chile, afsnit I, nr. 41.692 af 23. februar 2017.


Top