EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0902

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/902 af 8. juni 2022 om, at de retlige rammer for centrale modparter i Malaysia er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (EØS-relevant tekst)

C/2022/3633

OJ L 156, 9.6.2022, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/902/oj

9.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/64


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/902

af 8. juni 2022

om, at de retlige rammer for centrale modparter i Malaysia er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for anerkendelse af centrale modparter (»CCP'er«), der er etableret i tredjelande, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, har til formål at gøre det muligt for CCP'er, der er etableret og har tilladelse i tredjelande, hvis reguleringsmæssige standarder er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning, at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen. Denne anerkendelsesprocedure og de dertil knyttede ækvivalensafgørelser bidrager dermed til at realisere det overordnede mål i forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse den systemiske risiko ved at udvide brugen af sikre og solide CCP'er til at cleare over-the-counter (»OTC«)-derivataftaler, herunder når disse CCP'er er etableret og har tilladelse i et tredjeland.

(2)

For at et tredjelands retlige system kan betragtes som ækvivalent med Unionens retlige system for så vidt angår CCP'er, bør de væsentlige resultater af de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer være ækvivalente med Unionens krav i forhold til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med en sådan ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i det pågældende tredjeland sikrer, at CCP'er, som er etableret og har tilladelse der, ikke udsætter clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for et højere risikoniveau, end sidstnævnte kunne udsættes for af CCP'er, der har tilladelse i Unionen, og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen. Der bør derfor tages højde for den væsentligt lavere risiko, der er forbundet med clearingaktiviteter, der udføres på finansielle markeder, som er mindre end Unionens finansielle marked.

(3)

Vurderingen af, om de retlige og tilsynsmæssige rammer i Malaysia er ækvivalente med Unionens, bør derfor ikke kun baseres på en sammenlignende analyse af de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i Malaysia, men også på en vurdering af resultatet af disse krav og deres evne til at begrænse de risici, som clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, kan blive udsat for, under hensyntagen til størrelsen af de finansielle marked, som CCP'er i Malaysia opererer på. For at opnå et ækvivalent risikobegrænsende resultat skal der stilles strengere risikobegrænsende krav til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i større finansielle markeder, som er forbundet med et højere risikoniveau, end til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i mindre finansielle markeder, som er forbundet med et lavere risikoniveau.

(4)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(5)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra a), skal CCP'er, der er meddelt tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(6)

De retligt bindende krav, der gælder for CCP'er, der er meddelt tilladelse i Malaysia, er fastsat i Capital Markets and Services Act 2007 (Act 671) (Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007) (2) (»CMSA«), navnlig Section 38, som suppleres af Guidelines on Financial Market Infrastructures (3) (»retningslinjerne«) udstedt af Securities Commission Malaysia (»SC«). CMSA og retningslinjerne gennemfører fuldt ud de internationale standarder, der er indført ved de principper for infrastrukturer på de finansielle markeder (»PFMI'er«), som blev udstedt i april 2012 af Udvalget om Betalings- og Clearingsystemer (4) (»CPSS«) og Den Internationale Børstilsynsorganisation (»IOSCO«).

(7)

CCP'er, der er etableret i Malaysia, skal være meddelt tilladelse fra SC. For at få tilladelse til at levere clearingydelser skal CCP'er opfylde specifikke krav, der er fastsat i CMSA og yderligere specificeret i retningslinjerne, og have indført interne regler og procedurer, der sikrer overholdelse af alle PFMI'ernes relevante standarder. CCP'er skal navnlig operere sikkert og effektivt, og de skal styre de risici, der er forbundet med deres virksomhed og transaktioner, forsvarligt. Som fastsat i retningslinjernes Section 3.02 skal CCP'er også have tilstrækkelige finansielle, menneskelige, risikostyringsmæssige, informationsteknologiske og system- og infrastrukturmæssige ressourcer til at varetage deres funktion som CCP. For at dokumentere overensstemmelse med CMSA og retningslinjerne skal CCP'er i henhold til Section 38(2) i CMSA forelægge deres interne regler og procedurer for SC, inden de gennemføres.

(8)

De retligt bindende krav for CCP'er, der er meddelt tilladelse i Malaysia, består derfor af to trin. Det første trin består af CMSA og retningslinjerne, som fastsætter de centrale principper og høje standarder, som CCP'er skal overholde for at få tilladelse til at levere clearingydelser i Malaysia (i det følgende samlet benævnt »de primære regler«). Det andet trin består af CCP'ens interne regler og procedurer.

(9)

Det malaysiske finansielle marked er betydeligt mindre end det, hvor CCP'er, der er etableret i Unionen, er aktive. Siden 2016 har handel med eller clearing af derivater været minimal. Derfor udsætter deltagelse i CCP'er, som har tilladelse i Malaysia, clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for væsentligt lavere risiko end deltagelse i CCP'er, der har tilladelse i Unionen. De primære regler, der gælder for CCP'er, der er meddelt tilladelse i Malaysia, begrænser på passende vis, suppleret med deres interne regler og procedurer, hvorved der kræves overholdelse af PFMI'erne, det lavere risikoniveau, som clearingdeltagere og markedspladser, der er etableret i Unionen, kan være eksponeret for, og kan derfor anses for at sikre et risikobegrænsende resultatet, der er ækvivalent med det, som tilstræbes ved forordning (EU) nr. 648/2012.

(10)

Kommissionen konkluderer, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Malaysia sikrer, at CCP'er, som er meddelt tilladelse i Malaysia, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(11)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra b), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er meddelt tilladelse i et tredjeland, yderligere sikre, at CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse.

(12)

SC overvåger som tilsynsmyndighed for CCP'er CCP'er i Malaysia for at sikre løbende overholdelse af de primære regler og CCP'ernes interne regler og procedurer. Det daglige tilsyn varetages regelmæssigt af SC i overensstemmelse med Section 15(f), i Securities Commission Malaysia Act 1993 (Act 498) (5) (Akta Suruhanjaya Sekuriti Malaysia 1993) med henblik på at identificere, vurdere, prioritere og begrænse risici. SC kan foretage undersøgelser og inspektioner af formodede overtrædelser, indhente regnskaber og optegnelser eller kræve, at enkeltpersoner deltager i samtaler under ed eller på tro og love. SC har omfattende beføjelser til at sikre overholdelse og kan inddrage tilladelsen og godkendelsen af interne regler og procedurer i overensstemmelse med Section 39 i CMSA, udstede betingelser, krav eller instrukser i overensstemmelse med Section 26, 354 og 355 i CMSA og pålægge CCP'er sanktioner i overensstemmelse med Section 354 i CMSA.

(13)

Kommissionen konkluderer, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Malaysia for CCP'er, som er meddelt tilladelse i Malaysia, til enhver tid sikrer effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(14)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i et tredjeland indeholde et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der har tilladelse i henhold til det retlige system i tredjelande (»CCP'er fra tredjelande«).

(15)

CCP'er, der ikke er fra Malaysia, og som ønsker at cleare derivater i Malaysia, skal ansøge SC om anerkendelse. I Section 3.03 i retningslinjerne er der fastsat kriterier om anerkendelsesprocessen. For at blive anerkendt skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i den jurisdiktion, hvor CCP'en er etableret, være sammenlignelige med de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er meddelt tilladelse og er etableret i Malaysia. Den ikke-malaysiske CCP skal til enhver tid effektivt overholde lovgivningen i sin hjemlige jurisdiktion, herunder overholdelse af PFMI. Det kræves også, at der indgås samarbejdsaftaler mellem SC og de kompetente tredjelandsmyndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med den ikke-malaysiske CCP, og tilgængeligheden af en retlig ramme inden for den pågældende CCP's jurisdiktion, som giver mulighed for anerkendelse af udenlandske CCP'er, inden en ikke-malaysisk CCP anerkendes.

(16)

Kommissionen konkluderer, at Malaysias retlige og tilsynsmæssige rammer tilvejebringer et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er fra tredjelande.

(17)

De betingelser, der er fastsat i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012, kan derfor betragtes som opfyldt af de retlige og tilsynsmæssige rammer i Malaysia vedrørende CCP'er, og disse retlige og tilsynsmæssige rammer bør anses for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

(18)

Denne afgørelse er baseret på de retligt bindende krav til CCP'er i Malaysia på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen. Kommissionen bør i samarbejde med ESMA fortsat løbende overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er i Malaysia og kontrollere, at de betingelser, som danner grundlag for denne afgørelse, er opfyldt.

(19)

De retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er, der er meddelt tilladelse i Malaysia, bør regelmæssigt gennemgås. Denne regelmæssige gennemgang berører ikke Kommissionens beføjelse til at foretage en særlig gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt, hvis en relevant udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den ækvivalens, der er indrømmet ved denne afgørelse. På grundlag af de resultater, der måtte fremgå af en regelmæssig eller særlig gennemgang, kan Kommissionen på et hvilket som helst tidspunkt beslutte at ændre eller ophæve nærværende afgørelse, navnlig hvis udviklingen berører de betingelser, som danner grundlag for vedtagelsen heraf.

(20)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 anses de retlige og tilsynsmæssige rammer i Malaysia, der finder anvendelse på centrale modparter, og som er fastsat i Securities Commission Malaysia Act 1993 og Capital Markets and Services Act 2007 som suppleret ved Securities Commission Malaysias retningslinjer for finansielle markedsinfrastrukturer, for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Securities Commission Malaysia, Capital Markets and Services Act 2007 [A1499/2015 & P.U.(A) 289/2021] c.i.f 1 July 2021.

(3)  Securities Commission Malaysia, Guidelines on Financial Market Infrastructures SC-GL/1-2017 (R1-2019).

(4)  Committee on Payment and Settlement Systems/Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, Principles for financial market infrastructures, April 2012, CPMI Papers No. 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).

(5)  Securities Commission Malaysia, Securities Commission Malaysia Act 1993 [- P.U.(B) 547/2017] c.i.f. 24 November 2017.


Top