EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0900

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/900 af 8. juni 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2039 for så vidt angår udviklingen af de reguleringsmæssige rammer i Sydafrika med hensyn til centrale modparter (EØS-relevant tekst)

C/2022/3634

OJ L 156, 9.6.2022, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/900/oj

9.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/900

af 8. juni 2022

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2039 for så vidt angår udviklingen af de reguleringsmæssige rammer i Sydafrika med hensyn til centrale modparter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2039 (2), der blev vedtaget den 13. november 2015, blev det med henblik på artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 besluttet, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Sydafrika, der består af Financial Markets Act, lov nr. 19 of 2012 (»FMA«), og som finder anvendelse på certificerede clearingcentraler, som har tilladelse der, betragtes som ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

(2)

Siden den 13. november 2015 har Sydafrikas lovgivningsmæssige rammer for centrale modparter (»CCP'er«) imidlertid udviklet sig ved ikrafttrædelsen af Financial Sector Regulations Act, lov nr. 9 af 2017 (3) (»FSRA«), som ændrede FMA, og bekendtgørelsen af Financial Markets Act Regulations fra 2018 (4). Det er derfor nødvendigt at vurdere ækvivalensen af de ændrede sydafrikanske reguleringsmæssige rammer.

(3)

Vurderingen af ækvivalensen af de ændrede sydafrikanske reguleringsmæssige rammer bør ikke kun baseres på en sammenlignende analyse af de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er, der er certificeret i Sydafrika, i abstrakt forstand, men også på en vurdering af virkningerne af disse krav. Ved denne vurdering bør det kontrolleres, om disse krav er tilstrækkelige til at mindske de risici, som clearingmedlemmer og markedspladser, der er etableret i Unionen, kan blive udsat for, under hensyntagen til størrelsen af de finansielle markeder, hvor CCP'er, der er certificeret i Sydafrika, driver virksomhed. Det er nødvendigt med strengere risikobegrænsende krav til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i større finansielle markeder, som er forbundet med et højere risikoniveau, end til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i mindre finansielle markeder.

(4)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, for at det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som har tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(5)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal CCP'er, der er meddelt tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i nævnte forordning.

(6)

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2039 blev de retligt bindende krav til CCP'er, der er meddelt tilladelse i Sydafrika, betragtet som ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012. De ændrede sydafrikanske reguleringsmæssige rammer for CCP'er, der er meddelt tilladelse i Sydafrika, opretholder vurderingen af, om certificerede clearingcentraler og certificerede CCP'er overholder principperne for finansielle markedsinfrastrukturer (»PFMI'er«), der blev udstedt i april 2012 af Udvalget om Betalinger og Markedsinfrastrukturer og Den Internationale Børstilsynsorganisation (»IOSCO«) (5).

(7)

De retligt bindende krav til CCP'er og clearingcentraler, der er meddelt tilladelse i Sydafrika, består i øjeblikket af FMA som ændret ved FSRA og Financial Markets Act Regulations 2018. Denne retlige ramme suppleres af en række adfærdsstandarder udstedt af Financial Sector Conduct Authority (»FSCA«). Den ændrede FMA og Financial Markets Act Regulations 2018 fastsætter yderligere forpligtelser og krav, som clearingcentraler og CCP'er, der er meddelt tilladelse i Sydafrika, skal overholde. Desuden overtager Prudential Authority (»PA«) og FSCA i henhold til den ændrede FMA rollen som »Registrar of Services« og meddeler i fællesskab tilladelse til at drive virksomhed i Sydafrika som en certificeret, uafhængig clearingcentral eller som en certificeret CCP, forudsat at ansøgeren opfylder disse krav og bidrager til at nå de mål, der er fastsat i FMA, herunder systemisk risikoreduktion.

(8)

Den samlede værdi af derivattransaktioner clearet i Sydafrika udgør stadig mindre end 1 % af den samlede værdi af de derivattransaktioner, der cleares i Unionen. Deltagelse i sydafrikanske certificerede clearingcentraler eller CCP'er udsætter således clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen, for en væsentligt lavere risiko end deltagelse i CCP'er, der er meddelt tilladelse i Unionen.

(9)

Kommissionen konkluderer, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Sydafrika sikrer, at CCP'er, som er meddelt tilladelse i fællesskab af PA og FSCA, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(10)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra b), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er meddelt tilladelse i et tredjeland, endvidere sikre, at CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse. Den tilpassede retlige ramme for CCP'er og clearingcentraler i Sydafrika giver PA og FSCA et omfattende sæt beføjelser til at føre tilsyn med, overvåge og undersøge clearingcentraler og CCP'er, der er meddelt tilladelse til at drive virksomhed i Sydafrika. PA og FSCA vurderer hvert år, om certificerede clearingcentraler og certificerede CCP'er overholder FMA og deres interne regler og procedurer. PA og FSCA har beføjelse til at tilbagekalde eller suspendere godkendelsen af en certificeret, uafhængigt clearingcentral eller en certificeret CCP, hvis de ikke overholder FMA eller FMA Regulations 2018 eller underordnet lovgivning som f.eks. kravene i adfærdsstandarderne. PA og FSCA har også beføjelse til at anmode om oplysninger eller dokumenter fra certificerede clearingcentraler og certificerede CCP'er og til at foretage kontrolbesøg på stedet. Tilsynsmyndighederne gennemfører også et årligt tilsynsprogram for CCP'er, som omfatter risikogennemgange, -analyser og -vurderinger. PA overvåger og vurderer CCP'ers kapitalkravs- og kapitalforvaltningspraksis.

(11)

Kommissionen konkluderer, at de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som er meddelt tilladelse af PA og FSCA, til enhver tid sikrer effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(12)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i et tredjeland omfatte et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til de retlige ordninger i tredjelande (»CCP'er fra tredjelande«).

(13)

Den ændrede FMA fastsætter betingelserne for ækvivalensanerkendelse af udenlandske jurisdiktioner. FSCA kan sammen med South African Reserve Bank og PA bestemme, at et bestemt fremmed lands lovgivningsmæssige rammer er ækvivalente med den sydafrikanske finansielle sektors lovgivningsmæssige rammer.

(14)

Kommissionen konkluderer, at Sydafrikas retlige rammer tilvejebringer et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er fra tredjelande.

(15)

Kommissionen finder derfor, at Sydafrikas retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse retlige og tilsynsmæssige rammer bør derfor betragtes som ækvivalente med kravene i nævnte forordning.

(16)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2039 bør derfor ændres.

(17)

For at sikre, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed straks foretager klassificering og anerkendelse af CCP'er, der er etableret i Sydafrika, bør denne afgørelse træde i kraft hurtigst muligt.

(18)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2039 affattes således:

»Artikel 1

Med henblik på artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 betragtes Sydafrikas retlige og tilsynsmæssige ordninger, som består af Financial Markets Act, lov nr. 19 af 2012 og Financial Markets Act Regulations, og som finder anvendelse på certificerede clearingcentraler, som har tilladelse der, som ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2039 af 13. november 2015 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer i Sydafrika for centrale modparter og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 298 af 14.11.2015, s. 29).

(3)  Republic of South Africa, Act No. 9 of 2017: Financial Sector Regulation Act, 2017.

(4)  South African National Treasury, NO.R. 98 Financial Markets Act, 2012: Regulations.

(5)  Committee on Payment and Settlement Systems/Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions, Principles for financial market infrastructures, April 2012, CPMI Papers No. 101, Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org).


Top