EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0899

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/899 af 8. juni 2022 om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Indonesien og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de centrale modparter, der er under tilsyn af Indonesiens myndighed for finansielle tjenesteydelser (Otoritas Jasa Keuangan) (EØS-relevant tekst)

C/2022/3635

OJ L 156, 9.6.2022, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/899/oj

9.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/53


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/899

af 8. juni 2022

om ækvivalens mellem de reguleringsmæssige rammer for centrale modparter i Indonesien og kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de centrale modparter, der er under tilsyn af Indonesiens myndighed for finansielle tjenesteydelser (Otoritas Jasa Keuangan)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Proceduren for anerkendelse af centrale modparter (»CCP'er«), der er etableret i tredjelande, jf. artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, har til formål at gøre det muligt for CCP'er, der er etableret i og er meddelt tilladelse i tredjelande, hvis reguleringsmæssige standarder er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning, at levere clearingydelser til clearingmedlemmer eller handelspladser, der er etableret i Unionen. Denne anerkendelsesprocedure og den dertil knyttede ækvivalensafgørelse bidrager dermed til at realisere det overordnede mål i forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse den systemiske risiko ved at udvide brugen af sikre og solide CCP'er til at cleare over-the-counter (»OTC«)-derivataftaler, herunder når disse CCP'er er etableret i og er meddelt tilladelse i et tredjeland.

(2)

For at et tredjelands retlige system kan betragtes som ækvivalent med Unionens retlige system for så vidt angår CCP'er, bør de væsentlige resultater af de gældende retlige og tilsynsmæssige rammer være ækvivalente med Unionens krav i forhold til de reguleringsmæssige mål, de realiserer. Formålet med en sådan ækvivalensvurdering er derfor at kontrollere, hvorvidt de retlige og tilsynsmæssige rammer i det pågældende tredjeland sikrer, at CCP'er, som er etableret i og er meddelt tilladelse i det pågældende tredjeland, ikke udsætter clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for et højere risikoniveau, end de pågældende clearingmedlemmer og handelspladser kunne udsættes for af CCP'er, der er meddelt tilladelse i Unionen, og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen. Der bør derfor tages højde for den væsentligt lavere risiko, der er forbundet med clearingaktiviteter, der udføres på finansielle markeder, som er mindre end Unionens finansielle marked.

(3)

Vurderingen af, hvorvidt de retlige og tilsynsmæssige rammer i Indonesien er ækvivalente med Unionens, bør derfor ikke kun baseres på en sammenlignende analyse af de retligt bindende krav, der gælder for CCP'er i Indonesien, der er under tilsyn af Indonesiens myndighed for finansielle tjenesteydelser, Otoritas Jasa Keuangan (»OJK«), men også på en vurdering af resultatet af disse krav. Kommissionen bør ligeledes vurdere, om disse krav er tilstrækkelige til at mindske de risici, som clearingmedlemmer og markedspladser, der er etableret i Unionen, kan blive udsat for, under hensyntagen til størrelsen af det finansielle marked, hvor CCP'er fra Indonesien driver virksomhed. For at opnå et ækvivalent risikobegrænsende resultat skal der stilles strengere risikobegrænsende krav til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i større finansielle markeder, som er forbundet med et højere risikoniveau, end til CCP'er, der udfører deres aktiviteter i mindre finansielle markeder, som er forbundet med et lavere risikoniveau.

(4)

Denne afgørelse vedrører udelukkende ækvivalensen af de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er under OJK's tilsyn, og ikke de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der leverer clearingydelser på varemarkedet, og som reguleres og overvåges af tilsynsmyndigheden for handel med vare-futures (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)) under Republikken Indonesiens handelsministerium (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia), eller for CCP'er, der drives og overvåges af Bank Indonesia.

(5)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra a), b) og c), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal tre betingelser være opfyldt, inden det kan fastslås, at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som er blevet meddelt tilladelse der, er ækvivalente med dem, der er fastsat i nævnte forordning.

(6)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra a), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal CCP'er, der er meddelt tilladelse i et tredjeland, opfylde retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i nævnte forordning.

(7)

De retligt bindende krav, der gælder for CCP'er, der er meddelt tilladelse i Indonesien under tilsyn af OJK, er fastsat i Republikken Indonesiens lov nr. 8 om kapitalmarkedet (»kapitalmarkedsloven«) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) (2), OJK-regulativ nr. 3/POJK.04/2021 om tilrettelæggelse af aktiviteter på kapitalmarkedet (Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal) (3) og OJK-regulativ nr. 22/POJK.04/2019 om værdipapirtransaktioner (Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek) (4) (i det følgende under ét benævnt »de primære regler«). OJK-regulativ nr. 22/POJK.04/2019 gennemfører de internationale standarder, der er indført ved de principper for infrastrukturer på de finansielle markeder (»PFMI'er«), som blev udstedt i april 2012 af Udvalget for Betalings- og Clearingsystemer og Den Internationale Børstilsynsorganisation (5).

(8)

CCP'er skal meddeles tilladelse af OJK. For at blive meddelt tilladelse til at levere clearingydelser skal CCP'er opfylde de krav, der er fastsat i de primære regler. Sådanne krav suppleres af CCP'ens interne regler og procedurer, der sikrer overholdelse af alle PFMI'ernes relevante standarder.

(9)

De retligt bindende krav for CCP'er, der er meddelt tilladelse i Indonesien og underlagt tilsyn af OJK, består derfor af to trin. Det første trin består af de primære regler, der fastsætter de vigtigste forpligtelser, som CCP'er skal opfylde for at blive meddelt tilladelse til at levere clearingydelser i Indonesien. Det andet trin består af CCP'ens interne regler og procedurer, der skal vedtages som forskrifter for CCP'en som et selvregulerende organ.

(10)

Det indonesiske finansielle marked er betydeligt mindre end Unionens finansielle marked. Derfor udsætter deltagelse i CCP'er, som er meddelt tilladelse i Indonesien, clearingmedlemmer og handelspladser, der er etableret i Unionen, for væsentligt lavere risiko end deltagelse i CCP'er, der er meddelt tilladelse i Unionen. De primære regler, der gælder for CCP'er, der er meddelt tilladelse i Indonesien, suppleret med deres interne regler og procedurer, hvorved der kræves overholdelse af PFMI'erne, begrænser på passende vis det lavere risikoniveau, som clearingdeltagere og markedspladser, der er etableret i Unionen, kan være eksponeret for, og kan derfor anses for at sikre et risikobegrænsende resultatet, der er ækvivalent med det, som tilstræbes ved forordning (EU) nr. 648/2012.

(11)

Kommissionen konkluderer, at de retlige og tilsynsmæssige rammer i Indonesien sikrer, at CCP'er, som er meddelt tilladelse i Indonesien og underlagt tilsyn af OJK, opfylder retligt bindende krav, som er ækvivalente med kravene i afsnit IV i forordning (EU) nr. 648/2012.

(12)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra b), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er meddelt tilladelse i et tredjeland, endvidere sikre, at CCP'er til enhver tid er underlagt effektivt tilsyn og håndhævelse.

(13)

Som tilsynsmyndighed for CCP'er overvåger OJK CCP'er i Indonesien for at sikre løbende overholdelse af de primære regler og CCP'ernes interne regler og procedurer. Det daglige tilsyn varetages løbende af OJK i overensstemmelse med Republikken Indonesiens lov nr. 21 af 2011 om myndigheden for finansielle tjenesteydelser (»OJK-loven«) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan) (6) med henblik på at opdage, vurdere, prioritere og afbøde risici. OJK kan foretage undersøgelser af formodede overtrædelser som omhandlet i kapitel XI i OJK-loven. OJK har omfattende beføjelser til at sikre overholdelse og kan inddrage næringsretten og godkendelsen af interne regler og procedurer, udstede betingelser, krav eller anvisninger og pålægge CCP'er sanktioner.

(14)

Kommissionen konkluderer, at de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, som er meddelt tilladelse i Indonesien, til enhver tid sikrer effektivt tilsyn og effektiv håndhævelse.

(15)

I henhold til artikel 25, stk. 6, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012 skal de retlige og tilsynsmæssige rammer i et tredjeland omfatte et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er, der er meddelt tilladelse i henhold til de retlige ordninger i tredjelande (»CCP'er fra tredjelande«).

(16)

CCP'er fra tredjelande, som ønsker at levere centrale clearingydelser i Indonesien, skal ansøge OJK om næringsret som CCP i henhold til § 13, stk. 1, i kapitalmarkedsloven. Ikke-indonesiske og indonesiske CCP'er kan således levere clearingydelser på det indonesiske kapitalmarked uden forskelsbehandling. Ikke-indonesiske CCP'er skal opfylde de samme krav som indonesiske CCP'er, herunder overholdelse af PFMI'erne. Indgåelse af samarbejdsaftaler mellem OJK og de kompetente tredjelands-myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med den ikke-indonesiske CCP, er tilladt i henhold til § 47 og 48 i OJK-loven.

(17)

Kommissionen konkluderer, at Indonesiens retlige rammer tilvejebringer et effektivt ækvivalent system for anerkendelse af CCP'er fra tredjelande.

(18)

Kommissionen finder derfor, at de retlige og tilsynsmæssige rammer for CCP'er, der er under tilsyn af OJK, opfylder betingelserne i artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012. Disse retlige og tilsynsmæssige rammer bør derfor betragtes som ækvivalente med kravene i nævnte forordning.

(19)

Denne afgørelse er baseret på de retligt bindende krav til CCP'er, der er under tilsyn af OJK, på tidspunktet for vedtagelsen af afgørelsen. Kommissionen vil bl.a. på grundlag af oplysninger fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, jf. artikel 25, stk. 6b, i forordning (EU) nr. 648/2012, fortsat løbende overvåge udviklingen i de retlige og tilsynsmæssige rammer, der gælder for CCP'er i Indonesien, og opfyldelsen af de betingelser, på grundlag af hvilke denne afgørelse er truffet.

(20)

På grundlag af de resultater, der måtte fremkomme af en regelmæssig eller særlig gennemgang, kan Kommissionen på et hvilket som helst tidspunkt beslutte at ændre eller ophæve nærværende afgørelse, navnlig hvis udviklingen berører de betingelser, som danner grundlag for vedtagelsen heraf.

(21)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Med henblik på artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 anses følgende retlige og tilsynsmæssige rammer i Indonesien, som finder anvendelse på centrale modparter, der er under tilsyn af Indonesiens myndighed for finansielle tjenesteydelser (Otoritas Jasa Keuangan), for at være ækvivalente med kravene i forordning (EU) nr. 648/2012:

a)

Republikken Indonesiens lov nr. 8 af 1995 om kapitalmarkedet

b)

Republikken Indonesiens lov nr. 21 af 2011 om myndigheden for finansielle tjenesteydelser (OJK)

c)

OJK-regulativ nr. 22/POJK.04/2019 om værdipapirtransaktioner

d)

OJK-regulativ nr. 3/POJK.04/2021 om tilrettelæggelse af aktiviteter på kapitalmarkedet.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Republikken Indonesiens statstidende for år 1995, nr. 64, supplement til Republikken Indonesiens statstidende nr. 3608.

(3)  Republikken Indonesiens statstidende for år 2021, nr. 71, supplement til Republikken Indonesiens statstidende nr. 6663.

(4)  Republikken Indonesiens statstidende for år 2019, nr. 168, supplement til Republikken Indonesiens statstidende nr. 6387.

(5)  Udvalget for Betalinger og Markedsinfrastrukturer, dokument nr. 101 af 16. april 2012.

(6)  Republikken Indonesiens statstidende for år 2011, nr. 111, supplement til Republikken Indonesiens statstidende nr. 5253.


Top