EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0893

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/893 af 7. juni 2022 om ændring af bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009 for så vidt angår analysemetoder til påvisning af bestanddele af hvirvelløse landdyr som led i den offentlige kontrol af foder (EØS-relevant tekst)

C/2022/3530

OJ L 155, 8.6.2022, p. 24–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/893/oj

8.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 155/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/893

af 7. juni 2022

om ændring af bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009 for så vidt angår analysemetoder til påvisning af bestanddele af hvirvelløse landdyr som led i den offentlige kontrol af foder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 34, stk. 6, første afsnit, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 (2) er der fastsat analysemetoder, der anvendes til støtte for offentlige kontrol med henblik på håndhævelse af forbuddet mod anvendelse af forarbejdet animalsk protein i foder til dyr bestemt til fødevareproduktion. Dette omfatter analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i den offentlige kontrol af foder, som er beskrevet i bilag VI til nævnte forordning, og som udføres ved lysmikroskopi eller polymerasekædereaktion (PCR).

(2)

Anvendelse af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter er blevet tilladt i akvakulturdyrs foder ved Kommissionens forordning (EU) 2017/893 (3) og i svine- og fjerkræfoder ved Kommissionens forordning (EU) 2021/1372 (4), men er stadig forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (5) i visse foderstoffer, navnlig i foder til drøvtyggere.

(3)

EU-referencelaboratoriet for animalske proteiner i foderstoffer har udviklet og valideret en særlig protokol, herunder et dobbelt sedimenteringstrin, som sikrer påvisning af partikler fra hvirvelløse landdyr, herunder insekter, hvis de forekommer i fodermidler, foderblandinger og forblandinger, der underkastes laboratorietest. Med dette supplerende trin bør protokollen anvendes inden for rammerne af offentlig kontrol til at verificere, at forbuddet mod anvendelse af forarbejdet animalsk protein af insekter i visse foderstoffer til dyr bestemt til fødevareproduktion håndhæves korrekt.

(4)

Beskrivelsen af lysmikroskopimetoden i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009 bør derfor tilpasses med henblik på at medtage et dobbelt sedimenteringstrin i protokollen for klargøring af prøver, der skal testes med henblik på påvisning af bestanddele af hvirvelløse landdyr.

(5)

Bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juni 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (EUT L 54 af 26.2.2009, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2017/893 af 24. maj 2017 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og af bilag X, XIV og XV til Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdet animalsk protein (EUT L 138 af 25.5.2017, s. 92).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2021/1372 af 17. august 2021 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår forbuddet mod anvendelse af protein fra dyr i foder til andre opdrættede dyr end drøvtyggere, bortset fra pelsdyr (EUT L 295 af 18.8.2021, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).


BILAG

I bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 1 affattes således:

»1.   FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Bestemmelse af animalske bestanddele i foder skal udføres ved lysmikroskopi eller PCR (polymerasekædereaktion) i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i dette bilag.

Disse to metoder gør det muligt at påvise tilstedeværelsen af animalske bestanddele i forblandinger, fodermidler og foderblandinger. De gør det imidlertid ikke muligt at beregne mængden af sådanne bestanddele i forblandinger, fodermidler og foderblandinger. Begge metoder har en påvisningsgrænse under 0,1 % (w/w).

PCR-metoden gør det muligt at identificere, hvilken taksonomisk gruppe animalske bestanddele, der er til stede i forblandinger, fodermidler og foderblandinger, tilhører.

Disse metoder skal finde anvendelse i forbindelse med kontrollen med anvendelsen af forbuddene i artikel 7, stk. 1, i og bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (*) og artikel 11, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (**).

Afhængigt af hvilken type foder der afprøves, kan disse metoder anvendes inden for en enkelt operationel protokol, enten alene eller tilsammen i overensstemmelse med de standardprocedurer (»SOP'er«), som er fastsat af EU-referencelaboratoriet for animalske proteiner i foderstoffer (EURL-AP) og offentliggjort på dets websted (***).

(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1)."

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1)."

(***)  https://www.eurl.craw.eu/legal-sources-and-sops/method-of-reference-and-sops/.«"

2)

Punkt 2.1 affattes således:

»2.1.   Lysmikroskopi

2.1.1.   Princip

Animalske bestanddele, der kan være til stede i forblandinger, fodermidler og foderblandinger, som er sendt til analyse, identificeres ud fra typiske kendetegn, der kan identificeres ved mikroskopi (f.eks. muskelfibre og andre kødpartikler, brusk, knogler, horn, hår, børster, kutikulafragmenter fra hvirvelløse dyr, trakeale strukturer fra insekter, blodprodukter, mælkefedtkugler, lactosekrystaller, fjer, æggeskaller, fiskeben og skæl).

Der foretages mikroskopiske undersøgelser efter klargøring af prøver ved sedimentering.

Prøverne underkastes følgende sedimenteringstrin:

a)

til påvisning af andre animalske bestanddele end hvirvelløse landdyr, et enkelt sedimenteringstrin med tetrachlorethen (TCE), jf. punkt 2.1.3.4.3

b)

til påvisning af bestanddele af hvirvelløse landdyr, et dobbelt sedimenteringstrin med petroleumether/tetrachlorethen (PE/TCE), jf. punkt 2.1.3.4.4.

2.1.2.   Reagenser og udstyr

2.1.2.1.   Reagenser

2.1.2.1.1.   Koncentreringsmiddel

Tetrachlorethen (massefylde 1,62)

Petroleumether (PE), kogepunkt 40-60 °C (massefylde 0,65).

2.1.2.1.2.   Farvningsreagens

Alizarinrødtopløsning (2,5 ml 1M saltsyre fortyndes i 100 ml vand, og der tilsættes 200 mg alizarinrødt til opløsningen).

2.1.2.1.3.   Monteringsmedier

Lud (NaOH 2,5 % w/v eller KOH 2,5 % w/v).

Glycerol (ufortyndet, viskositet: 1 490 cP) eller et monteringsmedium med tilsvarende egenskaber med henblik på præparering af ikke-permanente objektglas.

Norland ® Optical Adhesive 65 (viskositet: 1 200 cP) eller en harpiks med tilsvarende egenskaber med henblik på præparering af permanente objektglas.

2.1.2.1.4.   Monteringsmedier med farvende egenskaber

Lugolopløsning (2 g kaliumiodid opløses i 100 ml vand, og der tilsættes 1 g jod under hyppig omrystning).

Cystinreagens (2 g blyacetat og 10 g NaOH i 100 ml vand).

Fehlings væske (klargjort før brug af lige dele (1/1) af to stamopløsninger A og B. Opløsning A: 6,9 g kobber(II)sulfatpentahydrat opløses i 100 ml vand. Opløsning B: 34,6 g kaliumnatriumtartrattetrahydrat og 12 g NaOH opløses i 100 ml vand).

Tetramethylbenzidin/hydrogenperoxid (1 g 3,3′,5,5′ tetramethylbenzidin (TMB) opløses i 100 ml iseddike og 150 ml vand. Før brug blandes 4 dele af denne TMB-opløsning med 1 del 3 %-hydrogenperoxid).

2.1.2.1.5.   Skyllevæsker

Ethanol ≥ 96 % (teknisk kvalitet).

Acetone (teknisk kvalitet).

2.1.2.1.6.   Blegemiddel

Natriumhypochloritopløsning, som fås i handelen (9-14 % aktivt chlor).

2.1.2.2.   Udstyr

Analysevægt med 0,001 g aflæsningsnøjagtighed.

Formalingsudstyr (kniv eller rotormølle). Hvis der anvendes rotormølle, er det forbudt med sigter på ≤ 0,5 mm.

Sigter med kvadratiske masker med en maskevidde på 0,25 mm og 1 mm. Med undtagelse af sigtning af prøven på forhånd må sigtens diameter ikke overstige 10 cm for at undgå spild af materialer. Der kræves ikke kalibrering af sigter.

Konisk glasskilletragt med et rumindhold på 250 ml med teflon eller slebet stophane ved keglens bund. Stophanens åbning skal have en diameter på ≥ 4 mm. Alternativt — kun for enkelt TCE-sedimentering — kan et glasbæger med konisk bund anvendes, forudsat at laboratoriet har dokumenteret, at påvisningsniveauet svarer til det, der opnås ved at benytte den koniske glasskilletragt.

Image 1

Skilletragt

Stereomikroskop med et endeligt forstørrelsesinterval på mindst 6,5x til 40x.

Sammensat mikroskop med et endeligt forstørrelsesinterval på mindst 100x til 400x med transmitteret lys/lysfelt. Alternativt kan polariseret lys og differentiel interferenskontrast anvendes.

Standardlaboratorieglasudstyr.

Udstyr til klargøring af objektglas: klassiske objektglas, konkave objektglas, dækglas (20 × 20 mm), pincetter, tynd spatel.

Laboratorieovn.

Centrifuge.

Filterpapir: kvalitativt cellulosefilter (porediameter 4-11 μm).

2.1.3.   Udtagning og klargøring af prøver

2.1.3.1.   Prøveudtagning

Der skal anvendes en repræsentativ prøve, som er udtaget i overensstemmelse med bilag I.

2.1.3.1.1.   Tørring af prøver

Prøver med et vandindhold på over 14 % skal tørres inden håndteringen i overensstemmelse med bilag III.

2.1.3.1.2.   Sigtning af prøver på forhånd

For at indsamle oplysninger om mulig miljøforurening af foderet anbefales det at sigte (1 mm-sigte) foder i pilleform og kerner på forhånd og derefter forberede, analysere og indberette separat om begge fraktionerne, som skal anses for at være forskellige prøver.

2.1.3.2.   Forholdsregler

For at undgå krydskontaminering på laboratoriet skal alt genanvendeligt udstyr rengøres omhyggeligt før brugen. Skilletragtens dele adskilles inden rengøring. Skilletragtens dele og glasudstyr forvaskes manuelt og vaskes derefter i en vaskemaskine. Sigter rengøres ved brug af en børste med stive syntetiske børster. Det anbefales at foretage en afsluttende rengøring af sigter med acetone og komprimeret luft efter sigtning af fedtholdigt materiale, som f.eks. fiskemel.

2.1.3.3.   Klargøring af prøver, der består af fedt eller olie

Følgende protokol følges for klargøring af prøver, der består af fedt:

Fedt i fast form opvarmes i en ovn, indtil det er blevet flydende.

Med pipette overføres 40 ml fedt fra bunden af prøven til et centrifugerør.

Prøven centrifugeres i 10 min. ved 4 000 omdrejninger i minuttet.

Hvis fedtet efter centrifugering er fast, opvarmes det i en ovn, indtil det er blevet flydende.

Prøven centrifugeres igen i 5 min. ved 4 000 omdrejninger i minuttet.

Med en lille ske eller en spatel overføres halvdelen af de dekanterede urenheder til objektglas til undersøgelse. Det anbefales at bruge glycerol som monteringsmedium.

De resterende urenheder anvendes til at forberede sedimentet som beskrevet i punkt 2.1.3.4.3, første led.

Samme protokol, med undtagelse af første og fjerde led, anvendes til klargøring af prøver, der består af olie.

2.1.3.4.   Klargøring af andre prøver end fedt eller olie

2.1.3.4.1.

Delprøveudtagning og formaling: Der udtages en delprøve på mindst 50 g af prøven, og den formales efterfølgende.

2.1.3.4.2.

Klargøring af råmateriale: En portion på mindst 5 g af den formalede delprøve forberedes. Den sigtes (0,25 mm-sigte), og begge fraktionerne undersøges.

2.1.3.4.3.

Enkelt TCE-sedimentering til påvisning af andre animalske bestanddele end hvirvelløse landdyr.

Ekstraktion og klargøring af sedimentet:

En portion på 10 g (med en nøjagtighed på 0,01 g) af den formalede delprøve overføres til skilletragten eller glasbægeret med konisk bund, og der tilsættes 50 ml TCE. Den portion, der overføres til tragten, udgør højst 3 g, når det drejer sig om fiskemel eller andre rene animalske produkter, mineralske ingredienser eller forblandinger, som genererer mere end 10 % sediment. Blandingen omrystes kraftigt i mindst 30 sekunder, og der tilsættes forsigtigt yderligere mindst 50 ml TCE, idet den indvendige side af tragten vaskes for at fjerne eventuelle partikler, der har sat sig fast. Den resulterende blanding henstår i mindst 5 minutter, før sedimentet skilles fra ved åbning af hanen.

Hvis der anvendes et glasbæger med konisk bund, omrøres blandingen kraftigt i mindst 15 sekunder, og eventuelle partikler, der har sat sig fast på siden af glasbægeret, vaskes omhyggeligt ned langs indersiden med mindst 10 ml ren TCE. Blandingen henstår i 3 minutter og omrøres igen i 15 sekunder, og eventuelle partikler, der har sat sig fast på siden af glasbægeret, vaskes omhyggeligt ned langs indersiden med mindst 10 ml ren TCE. Den resulterende blanding henstår i mindst 5 minutter, hvorefter den flydende fraktion fjernes og kasseres ved omhyggelig dekantering, idet der udvises omhu for ikke at miste noget af sedimentet.

Sedimentet opsamles på et filterpapir anbragt i en tragt, således at den resterende tetrachlorethylen kan separeres fra, mens det undgås, at der aflejres fedt i sedimentet. Sedimentet tørres. Det anbefales, at sedimentet efterfølgende vejes (med en nøjagtighed på 0,001 g) med henblik på at styre sedimenteringstrinnet. Endelig sigtes sedimentet (0,25 mm-sigte), og begge fraktioner undersøges, medmindre sigtning ikke skønnes nødvendig.

Ekstraktion og forberedelse af flotatet:

Efter at sedimentet er skilt fra med den ovenfor beskrevne metode, skal der være to faser tilbage i skilletragten: en flydende, der består af TCE, og en fast, der er dannet af floteringsmateriale (flydelaget). Denne faste fase er flotatet, og det skal skilles fra ved at hælde TCE helt fra tragten ved at åbne hanen. Ved at skilletragten vendes, overføres flotatet til en stor petriskål, og det lufttørres i et stinkskab. Den sigtes (0,25 mm-sigte), og begge fraktionerne undersøges.

Brug af farvningsreagenser:

For at lette korrekt identifikation af de animalske bestanddele kan laboranten anvende farvningsreagenser under prøveforberedelsen i overensstemmelse med retningslinjerne, der er udstedt af EURL-AP og offentliggjort på dets websted.

Hvis der anvendes alizarinrødtopløsning til at farve sedimentet, anvendes følgende protokol:

Det tørrede sediment hældes i et reagensglas og skylles to gange med ca. 5 ml ethanol (der anvendes vortex-apparat i 30 sekunder, opløsningsmidlet skal henstå i ca. 1 minut 30 sekunder, så det bundfælder sig, før det hældes fra).

Sedimentet bleges ved tilsætning af mindst 1 ml natriumhypochloritopløsning. Lad reaktionen fortsætte i 10 minutter. Røret fyldes med vand, sedimentet henstår i 2-3 minutter, og vandet og de opslæmmede partikler hældes forsigtigt fra.

Sedimentet renses yderligere to gange med ca. 10 ml vand (der anvendes vortex-apparat i 30 sekunder, lad bundfælde, og hæld hver gang vandet fra).

Der tilsættes 2-10 dråber alizarinrødtopløsning, og blandingen vortexes. Reaktionen skal have lov at finde sted i 30 sekunder, og det farvede sediment renses to gange med ca. 5 ml ethanol efterfulgt af én skylning med acetone (der anvendes hver gang vortex-apparat i 30 sekunder, opløsningsmidlet skal henstå ca. 1 minut, før det hældes fra).

Det farvede sediment tørres.

2.1.3.4.4.

Dobbelt PE/TCE-sedimentering til påvisning af bestanddele af hvirvelløse landdyr.

Alle trin udføres i en konisk glasskilletragt på 250 ml som beskrevet i punkt 2.1.2.2, fjerde led.

En portion på 10 g (med en nøjagtighed på 0,01 g) af den formalede delprøve overføres til skilletragten og underkastes først en enkelt TCE-sedimentering som beskrevet i punkt 2.1.3.4.3, herunder opsamling af sedimentet på et filterpapir anbragt i en tragt. Dette sediment kan anvendes som det, der fremkommer under punkt 2.1.3.4.3.

Den lille mængde TCE, der hældes fra sammen med sedimentet, overføres til et måleglas. Ved åbning af skilletragtens stophane fyldes måleglasset yderligere, indtil der opnås 30 ml TCE. Når dette rumfang er nået, lukkes stophanen.

Denne opsamlede mængde TCE erstattes ved at tilsætte 30 ml petroleumether med kogepunkt 40-60 °C i skilletragten. Skilletragtens indhold blandes grundigt, så der opnås en 30 % PE-/70 %-TCE-blanding (med en massefylde på ca. 1,26 g.cm-3). Materialet bundfældes i 10 min. To nye fraktioner udskilles: et nyt sediment og et endeligt flotat (< 1,26 g.cm-3). Det nye sediment opsamles i en petriskål (eller et filterpapir anbragt i en tragt) ved at åbne stophanen, indtil der kun er ganske lidt opløsningsmiddelblanding og det endelige flotat tilbage i skilletragten. Den resterende væske og det endelige flotat opsamles hver for sig på et filterpapir, der er anbragt på en tragt. Skilletragtens væg skylles med en skylning af PE for at opsamle alt materiale fra det endelige flotat. Det endelige flotat skal have lov til at tørre. Det endelige flotat sigtes sedimentet (0,25 mm-sigte), og begge fraktioner undersøges med henblik på påvisning af bestanddele af hvirvelløse landdyr, medmindre sigtning ikke skønnes nødvendig.

2.1.4.   Mikroskopisk undersøgelse

2.1.4.1.   Præparering af objektglas

Der forberedes præparater af sedimentet og, afhængigt af laborantens valg, af enten flotatet eller råmaterialet. Hvis det er relevant udelukkende med henblik på påvisning af bestanddele af hvirvelløse landdyr, præpareres objektglassene med det endelige flotat, der er opnået som beskrevet i punkt 2.1.3.4.4. Begge fraktioner (den fine og den grove) klargøres. De testportioner af fraktioner, der udstryges på objektglas, skal være repræsentative for hele fraktionen.

Der præpareres et tilstrækkeligt antal objektglas for at sikre, at en fuldstændig undersøgelsesprotokol, jf. punkt 2.1.4.2, kan gennemføres.

Objektglas monteres med passende monteringsmedium i overensstemmelse med de standardprocedurer, der er fastsat af EURL-AP og offentliggjort på dets websted. Objektglassene skal være dækket med dækglas.

2.1.4.2.   Observationsflowdiagram vedrørende påvisning af animalske partikler i foderblandinger, fodermidler og forblandinger.

De præparerede objektglas skal observeres i overensstemmelse med observationsflowdiagrammerne i diagram 1 og 2.

Mikroskopiobservationerne udføres med sammensat mikroskop på sedimentet og, afhængigt af laborantens valg, på enten flotatet eller råmaterialet. Med henblik på påvisning af bestanddele af hvirvelløse landdyr, udføres der desuden observationer af det endelige flotat, der er opnået som beskrevet i punkt 2.1.3.4.4 i overensstemmelse med diagram 3. Stereomikroskop kan benyttes som supplement til sammensat mikroskop for de grove fraktioner. Hvert objektglas skal screenes i sin helhed ved forskellige forstørrelser. Nærmere oplysninger om, hvordan flowdiagrammerne skal anvendes, er beskrevet i en standardprocedure, der er fastsat af EURL-AP og offentliggjort på dets websted.

Minimumsantallet af objektglas, der skal observeres på hvert enkelt trin i observationsflowdiagrammerne, skal overholdes strengt, medmindre det ikke med hele fraktionsmaterialet er muligt at nå op på det fastsatte antal objektglas, f.eks. hvis der ikke er fremkommet noget sediment. Højst 6 objektglas pr. bestemmelse skal observeres til registrering af partikelantallet.

Hvis der forberedes yderligere præparater af flotatet eller råmaterialet ved anvendelse af et mere specifikt monteringsmedium med farvende egenskaber, jf. punkt 2.1.2.1.4, med henblik på yderligere karakterisering af strukturerne (f.eks. fjer, hår, muskler eller blodpartikler), som er blevet påvist på objektglas præpareret med andre monteringsmedier, jf. punkt 2.1.2.1.3, tælles antallet af partikler på basis af en række objektglas pr. bestemmelse, dog højst 6 objektglas, inklusive de supplerende objektglas med et mere specifikt monteringsmedium. De yderligere præparater, der fremstilles af det endelige flotat, der er opnået som beskrevet i punkt 2.1.3.4.4, til påvisning af bestanddele af hvirvelløse landdyr, tages ikke i betragtning ved identifikationen af andre typer (landlevende hvirveldyr og fisk).

For at lette identifikationen af partiklernes type og oprindelse kan laboranten bruge støtteværktøjer såsom beslutningsstøttesystemer, billedbiblioteker og referenceprøver.

Diagram 1

Observationsflowdiagram efter enkelt TCE-sedimentering til påvisning af andre animalske partikler end fra hvirvelløse landdyr i foderblandinger, fodermidler og forblandinger (første bestemmelse)

Image 2

Diagram 2

Observationsflowdiagram efter enkelt TCE-sedimentering til påvisning af andre animalske partikler end fra hvirvelløse landdyr i foderblandinger, fodermidler og forblandinger (anden bestemmelse)

Image 3

Diagram 3

Observationsflowdiagram efter dobbelt PE/TCE-sedimentering til påvisning af bestanddele af hvirvelløse landdyr i foderblandinger, fodermidler og forblandinger

Image 4

2.1.4.3.   Antal bestemmelser

Bestemmelserne udføres på forskellige delprøver på 50 g pr. stk.

Hvis der efter den første bestemmelse, der er gennemført i overensstemmelse med observationsflowdiagrammet i diagram 1 (eller diagram 3, hvis det er relevant), ikke er påvist nogen animalske partikler, er det ikke nødvendigt med en yderligere bestemmelse, og resultatet af analysen indberettes med anvendelse af den ordlyd, der er fastsat i punkt 2.1.5.1.

Hvis der efter den første bestemmelse, der er gennemført i overensstemmelse med observationsflowdiagrammet i diagram 1, påvises et eller flere animalske partikler af en given type (dvs. landlevende hvirveldyr eller fisk), og typen af de fundne partikler bekræfter prøvens deklarerede indhold, er det ikke nødvendigt med en yderligere bestemmelse. Hvis antallet af animalske partikler af en given type, der er påvist ved denne førstebestemmelse, er større end 5, indberettes resultatet af analysen pr. dyretype med anvendelse af den ordlyd, der er fastsat i punkt 2.1.5.3. Ellers indberettes resultatet af analysen pr. dyretype med anvendelse af den ordlyd, der er fastsat i punkt 2.1.5.2.

Hvis der efter den første bestemmelse, der er gennemført i overensstemmelse med observationsflowdiagrammet i diagram 3, påvises mere end 5 partikler af hvirvelløse landdyr, er det ikke nødvendigt med endnu en bestemmelse, og resultatet af analysen indberettes med anvendelse af den ordlyd, der er fastsat i punkt 2.1.5.3 for den pågældende type.

I alle andre tilfælde, også hvis laboratoriet ikke har modtaget nogen indholdsdeklaration, skal der gennemføres endnu en bestemmelse ud fra en ny delprøve. Hvis summen af animalske partikler af en given type, der er påvist ved den anden bestemmelse, der er gennemført i overensstemmelse med observationsflowdiagrammet i diagram 2 (eller diagram 3, hvis det er relevant), er større end 10, indberettes resultatet af analysen med anvendelse af den ordlyd, der er fastsat i punkt 2.1.5.3. Ellers indberettes resultatet af analysen pr. dyretype med anvendelse af den ordlyd, der er fastsat i punkt 2.1.5.2.

2.1.5.   Angivelse af resultaterne

Ved indberetningen af resultaterne skal laboratoriet angive, hvilken type materiale analysen er blevet udført på (sediment, flotat, endeligt flotat eller råmateriale). Det skal klart fremgå af indberetningen, hvor mange bestemmelser der er blevet foretaget, og om der ikke er foretage sigtning af fraktionerne inden præpareringen af objektglas, jf. punkt 2.1.3.4.3, første led, tredje afsnit, eller punkt 2.1.3.4.4, tredje led.

Laboratorierapporten skal mindst indeholde oplysninger om tilstedeværelsen af bestanddele fra landlevende hvirveldyr og fra fisk.

De forskellige tilfælde indberettes på følgende måde.

2.1.5.1.

Hvis der ikke er blevet påvist nogen animalske partikler af en given type:

»Der har ved lysmikroskopi ikke kunnet påvises partikler fra landlevende hvirveldyr i den forelagte prøve.«

»Der har ved lysmikroskopi ikke kunnet påvises partikler fra fisk i den forelagte prøve.«

»Der har ved lysmikroskopi ikke kunnet påvises partikler fra hvirvelløse landdyr i den forelagte prøve.«

2.1.5.2.

Der er blevet påvist 1-5 animalske partikler af en given type, hvis der kun er foretaget én bestemmelse, eller 1-10 partikler af en given type, hvis der foretaget to bestemmelser (antallet af påviste partikler ligger under den beslutningsgrænse, der er fastsat i EU-referencelaboratoriets (EURL-AP) standardprocedurer (SOP) og offentliggjort på dets websted):

Hvis der kun er foretaget én bestemmelse:

»Der har ved lysmikroskopi kunnet påvises højst 5 partikler fra landlevende hvirveldyr i den forelagte prøve. Partiklerne blev identificeret som ... [ben, brusk, muskel, hår, horn, andet (angiv, hvis det er relevant)]. Denne lave forekomst ligger under den beslutningsgrænse, der er fastsat for denne mikroskopimetode.«

»Der har ved lysmikroskopi kunnet påvises højst 5 partikler fra fisk i den forelagte prøve. Partiklerne blev identificeret som … [fiskeben, fiskeskæl, brusk, muskelvæv, øresten, gælle, andet (angiv, hvis det er relevant)]. Denne lave forekomst ligger under den beslutningsgrænse, der er fastsat for denne mikroskopimetode.«

Hvis der er foretaget to bestemmelser:

»Der har ved lysmikroskopi i de to bestemmelser tilsammen kunnet påvises højst 10 partikler fra landlevende hvirveldyr i den forelagte prøve. Partiklerne blev identificeret som ... [ben, brusk, muskel, hår, horn, andet (angiv, hvis det er relevant)]. Denne lave forekomst ligger under den beslutningsgrænse, der er fastsat for denne mikroskopimetode.«

»Der har ved lysmikroskopi i de to bestemmelser tilsammen kunnet påvises højst 10 partikler fra fisk i den forelagte prøve. Partiklerne blev identificeret som … [fiskeben, fiskeskæl, brusk, muskelvæv, øresten, gælle, andet (angiv, hvis det er relevant)]. Denne lave forekomst ligger under den beslutningsgrænse, der er fastsat for denne mikroskopimetode.«

»Der har ved lysmikroskopi i de to bestemmelser tilsammen kunnet påvises højst 10 partikler fra hvirvelløse landdyr i den forelagte prøve. Partiklerne blev identificeret som ... [kutikulafragmenter, munddele, muskler, trakeale strukturer, andet (angiv, hvis det er relevant)]. Denne lave forekomst ligger under den beslutningsgrænse, der er fastsat for denne mikroskopimetode.«

Desuden:

Hvis der er foretaget sigtning på forhånd, skal det oplyses i laboratorierapporten, hvilken fraktion (sigtet fraktion, pelleteret fraktion eller kerner) de animalske partikler er blevet påvist i, for så vidt som påvisning af animalske partikler udelukkende i den sigtede fraktion kan være tegn på en forurening fra omgivelserne.

Hvis der kun er påvist dyrepartikler, der ikke kan klassificeres som hverken landlevende hvirveldyr eller fisk (f.eks. muskelfibre), skal det i rapporten oplyses, at der kun er påvist sådanne animalske partikler, og at det ikke kan udelukkes, at de hidrører fra landlevende hvirveldyr.

2.1.5.3.

Der er blevet påvist mere end 5 animalske partikler af en given type, hvis der kun er foretaget én bestemmelse, eller mere end 10 partikler af en given type, hvis der er foretaget to bestemmelser:

Hvis der kun er foretaget én bestemmelse:

»Der har ved lysmikroskopi kunnet påvises mere end 5 partikler fra landlevende hvirveldyr i den forelagte prøve. Partiklerne blev identificeret som ... [ben, brusk, muskel, hår, horn, andet (angiv, hvis det er relevant)].«

»Der har ved lysmikroskopi kunnet påvises mere end 5 partikler fra fisk i den forelagte prøve. Partiklerne blev identificeret som … [fiskeben, fiskeskæl, brusk, muskelvæv, øresten, gælle, andet (angiv, hvis det er relevant)].«

»Der har ved lysmikroskopi kunnet påvises mere end 5 partikler fra hvirvelløse landdyr i den forelagte prøve. Partiklerne blev identificeret som ... [kutikulafragmenter, munddele, muskler, trakeale strukturer, andet (angiv, hvis det er relevant)].«

Hvis der er foretaget to bestemmelser:

»Der har ved lysmikroskopi i de to bestemmelser tilsammen kunnet påvises mere end 10 partikler fra landlevende hvirveldyr i den forelagte prøve. Partiklerne blev identificeret som ... [ben, brusk, muskel, hår, horn, andet (angiv, hvis det er relevant)].«

»Der har ved lysmikroskopi i de to bestemmelser tilsammen kunnet påvises mere end 10 partikler fra fisk i den forelagte prøve. Partiklerne blev identificeret som … [fiskeben, fiskeskæl, brusk, muskelvæv, øresten, gælle, andet (angiv, hvis det er relevant)].«

»Der har ved lysmikroskopi i de to bestemmelser tilsammen kunnet påvises mere end 10 partikler fra hvirvelløse landdyr i den forelagte prøve. Partiklerne blev identificeret som ... [kutikulafragmenter, munddele, muskler, trakeale strukturer, andet (angiv, hvis det er relevant)].«

Desuden:

Hvis der er foretaget sigtning på forhånd, skal det oplyses i laboratorierapporten, hvilken fraktion (sigtet fraktion, pelleteret fraktion eller kerner) de animalske partikler er blevet påvist i, for så vidt som påvisning af animalske partikler udelukkende i den sigtede fraktion kan være tegn på en forurening fra omgivelserne.

Hvis der kun er påvist dyrepartikler, der ikke kan klassificeres som hverken landlevende hvirveldyr eller fisk (f.eks. muskelfibre), skal det i rapporten oplyses, at der kun er påvist sådanne animalske partikler, og at det ikke kan udelukkes, at de hidrører fra landlevende hvirveldyr.«


(*)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).

(**)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(***)  https://www.eurl.craw.eu/legal-sources-and-sops/method-of-reference-and-sops/.««


Top