EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0800

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/800 af 20. maj 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne paraffinolie CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3 (EØS-relevant tekst)

C/2022/3223

OJ L 143, 23.5.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/800/oj

23.5.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 143/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/800

af 20. maj 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne paraffinolie CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 2009/116/EF (2) omfattede paraffinolie CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3 som aktivstoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3).

(2)

Aktivstoffer, der er opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF, betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (4).

(3)

Godkendelsen af aktivstofferne paraffinolie CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3, jf. del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, tillader kun deres anvendelse som insekticid og acaricid.

(4)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 indgav Total Fluids den 30. september 2014 en ansøgning til Grækenland, den rapporterende medlemsstat, om ændring af godkendelsesbetingelserne for paraffinolie CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3 med henblik på at tillade deres anvendelse som fungicid. Den rapporterende medlemsstat fandt ansøgningen antagelig.

(5)

Den rapporterende medlemsstat vurderede den nye anvendelse af paraffinolie CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3, der blev ansøgt om i 2014, i forbindelse med de potentielle virkninger på menneskers og dyrs sundhed og miljøet i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 og udarbejdede et udkast til vurderingsrapport, der blev forelagt Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) og Kommissionen den 6. februar 2018.

(6)

Autoriteten fremsendte den reviderede vurderingsrapport til ansøgeren og til medlemsstaterne, således at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og gjorde den tilgængelig for offentligheden i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009. I overensstemmelse med artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009 blev ansøgeren anmodet om at fremlægge yderligere oplysninger.

(7)

Den 23. september 2021 fremsendte autoriteten sin konklusion (5) om, hvorvidt den nye anvendelse af paraffinolie CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3 kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009, til Kommissionen.

(8)

Kommissionen forelagde den 27. januar 2022 et tillæg til den reviderede vurderingsrapport om paraffinolie CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3 og et udkast til denne forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(9)

Kommissionen opfordrede ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til tillægget til den reviderede vurderingsrapport, som er blevet nøje gennemgået.

(10)

Det er med hensyn til et eller flere repræsentative anvendelsesformål for mindst et plantebeskyttelsesmiddel indeholdende paraffinolie CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3 blevet fastslået, at godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt, hvis det pågældende plantebeskyttelsesmiddel anvendes som fungicid. De særlige bestemmelser, der er fastsat i godkendelsen af paraffinolie CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3, bør derfor ændres, så de også omfatter anvendelse som fungicid ud over anvendelse som insekticid og acaricid.

(11)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. maj 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2009/116/EF af 25. juni 2009 om ændring af direktiv 91/414/EØF for at optage paraffinolie CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3 som aktivstoffer (EUT L 237 af 9.9.2009, s. 7).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2021:

Peer review af virkningen som fungicid af aktivstofferne paraffinolie (CAS 64742-46-7-kædelængder C11-C25, CAS 72623-86-0 kædelængder C15-C30 og CAS 97862-82-3 kædelængder C11-C30), EFSA Journal 2021;19(10)6876 doi: 10.2903/j.efsa.2021,6876.


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes rubrikken i kolonnen »Særlige bestemmelser«, række 294, paraffinolier CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3 således:

»DEL A

Må kun tillades anvendt som insekticid, acaricid og fungicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om paraffinolie CAS-nr. 64742-46-7, CAS-nr. 72623-86-0 og CAS-nr. 97862-82-3 samt dens tillæg, særlig tillæg I og II.

Anvendelsesbetingelserne skal, hvor det er relevant, omfatte risikobegrænsende foranstaltninger.«


Top