EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0651

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/651 af 20. april 2022 om indledning af en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en enkelt indisk eksporterende producent, om ophævelse af antidumpingtolden på importen fra denne eksporterende producent og om registrering af importen fra denne eksporterende producent

C/2022/2238

OJ L 119, 21.4.2022, p. 68–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/651/oj

21.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/68


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/651

af 20. april 2022

om indledning af en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en enkelt indisk eksporterende producent, om ophævelse af antidumpingtolden på importen fra denne eksporterende producent og om registrering af importen fra denne eksporterende producent

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8. juni 2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (1) (»antidumpinggrundforordningen«), særlig artikel 13, stk. 4, og artikel 14, stk. 5,

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 af 6. november 2017 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (2),

efter at have underrettet medlemsstaterne, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   ANMODNING

(1)

Europa-Kommissionen (»Kommissionen«) modtog en anmodning om fritagelse for antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien, for så vidt angår Urja Products Private Limited (»ansøgeren«), i henhold til artikel 13, stk. 4, i antidumpinggrundforordningen).

(2)

Anmodningen blev indgivet den 23. august 2021 af ansøgeren, som er en eksporterende producent af open mesh-stoffer af glasfibre i Indien (»det pågældende land«).

2.   DEN UNDERSØGTE VARE

(3)

Den undersøgte vare er åben mesh-stoffer af glasfibre med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2, med undtagelse af glasfiberskiver, afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 og ex 7019 69 90 (Taric-kode 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 og 7019699014). Disse KN- og Taric-koder angives kun til orientering.

3.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(4)

Rådet indførte ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 (3) en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

(5)

Disse foranstaltninger blev udvidet ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 672/2012 (4), (EU) nr. 21/2013 (5) og (EU) nr. 1371/2013 (6), senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1711 (7) til også at omfatte importen af visse open mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande, med undtagelse af varer produceret af Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd og Pyrotek India Pvt. Ltd.

(6)

Disse foranstaltninger blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 976/2014 (8) udvidet til at omfatte importen af let ændrede åben mesh-stoffer af glasfibre.

(7)

De gældende foranstaltninger pålægges ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 efter en udløbsundersøgelse i henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 11, stk. 2, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/788 (9), hvorved SPG Glass Fibre PVT Ltd. blev indrømmet fritagelse.

4.   BEGRUNDELSE FOR DEN FORNYEDE UNDERSØGELSE

(8)

Ansøgeren hævdede, at virksomheden ikke eksporterede den undersøgte vare til Unionen i den rapporteringsperiode, der var blevet anvendt i den undersøgelse, som førte til de udvidede foranstaltninger, som vedtaget ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1371/2013, dvs. perioden fra den 1. april 2012 til den 31. marts 2013 (»den oprindelige undersøgelsesperiode«). Faktisk havde ansøgeren allerede givet sig til kende i forbindelse med den undersøgelse, der førte til udvidelsen af foranstaltningerne, som havde konkluderet, at »Urja Products ikke fremstiller den undersøgte vare« (10).

(9)

Desuden fremlagde ansøgeren bevis for, at virksomheden er en egentlig producent, og påstod, at den ikke har omgået de gældende foranstaltninger.

(10)

Ansøgeren hævdede endvidere, at virksomheden efter den oprindelige undersøgelsesperiode, i 2020 og 2021, eksporterede den undersøgte vare til Unionen.

5.   SAGSFORLØB

5.1.   Indledning

(11)

Kommissionen undersøgte de foreliggende oplysninger og konkluderede, at der var tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse, jf. antidumpinggrundforordningens artikel 13, stk. 4, med henblik på at fastslå, om ansøgeren kan bevilges en fritagelse for de udvidede foranstaltninger.

(12)

EU-virksomheder, der vides at være berørt af sagen, er blevet underrettet om anmodningen om en fornyet undersøgelse og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

(13)

Kommissionen vil i sin undersøgelse være særlig opmærksom på ansøgerens forbindelse til de virksomheder, som er genstand for de gældende foranstaltninger, for at sikre, at forbindelsen ikke blev etableret for eller anvendt til at omgå foranstaltningerne. Kommissionen vil også overveje, om der bør indføres særlige overvågningsbetingelser, hvis det ved undersøgelsen konkluderes, at det er berettiget at bevilge en fritagelse.

5.2.   Ophævelse af de gældende antidumpingforanstaltninger og registrering af importen

(14)

I overensstemmelse med antidumpinggrundforordningens artikel 11, stk. 4, bør den gældende antidumpingtold ophæves, for så vidt angår importen af den undersøgte vare, som fremstilles og sælges af ansøgeren med henblik på eksport til Unionen, i tilfælde, hvor nye eksportører i det pågældende eksporterende land ikke har eksporteret varen i den undersøgelsesperiode, der lå til grund for foranstaltningerne.

(15)

Samtidig bør denne import registreres i overensstemmelse med antidumpinggrundforordningens artikel 14, stk. 5, for at sikre, at der kan opkræves antidumpingtold fra datoen for registrering af denne import, hvis den fornyede undersøgelse fører til en konklusion om, at ansøgeren omgår de gældende foranstaltninger. Størrelsen af ansøgerens eventuelle fremtidige afgiftstilsvar vil være lig den told, der gælder for »alle andre virksomheder« i artikel 1, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 (62,9 %).

5.3.   Nuværende undersøgelsesperiode

(16)

Undersøgelsen dækker perioden fra den 1. april 2012 til den 31. december 2021 (»den nuværende undersøgelsesperiode«).

5.4.   Undersøgelse af ansøgeren

(17)

Kommissionen fremsender et spørgeskema til ansøgeren for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for sin undersøgelse. Ansøgeren skal indsende det udfyldte spørgeskema senest 37 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden, medmindre andet er fastsat, jf. antidumpinggrundforordningens artikel 6, stk. 2.

5.5.   Andre skriftlige bemærkninger

(18)

I henhold til bestemmelserne i denne forordning opfordres alle interesserede parter til at tilkendegive deres synspunkter, indsende oplysninger og fremlægge dokumentation herfor. Medmindre andet er angivet, skal disse oplysninger med tilhørende dokumentation være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

5.6.   Mulighed for at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester

(19)

Alle interesserede parter kan anmode om at blive hørt af Kommissionens undersøgelsestjenester. Enhver anmodning om at blive hørt skal indgives skriftligt og begrundes. For så vidt angår høringer om spørgsmål vedrørende indledningen af undersøgelsen, skal anmodningen indgives senest 15 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden. Derefter skal en anmodning om at blive hørt fremsættes inden for de særlige frister, som Kommissionen fastsætter i sin kommunikation med parterne.

5.7.   Vejledning om indgivelse af skriftlige indlæg og indsendelse af udfyldte spørgeskemaer og korrespondance

(20)

Oplysninger, som indgives til Kommissionen som led i handelsbeskyttelsesundersøgelser, må ikke være omfattet af ophavsret. Interesserede parter skal, inden de indgiver oplysninger og/eller data til Kommissionen, der er omfattet af tredjemands ophavsret, anmode indehaveren af ophavsrettighederne om en særlig tilladelse, som udtrykkeligt tillader Kommissionen a) at anvende oplysningerne og dataene i forbindelse med denne handelsbeskyttelsesprocedure og b) at forelægge interesserede parter, der er berørt af denne undersøgelse, oplysningerne og/eller dataene i en form, der gør det muligt for dem at udøve deres ret til forsvar.

(21)

Alle skriftlige indlæg, herunder de oplysninger, hvorom der anmodes i denne forordning, udfyldte spørgeskemaer og korrespondance fra interesserede parter, for hvilke der anmodes om fortrolig behandling, forsynes med påtegningen »Sensitive«. Parter, der indgiver oplysninger i løbet af undersøgelsen, opfordres til at begrunde deres anmodning om fortrolig behandling.

(22)

Parter, der indgiver oplysninger forsynet med påtegningen »Sensitive«, skal indgive ikkefortrolige sammendrag heraf i henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 19, stk. 2, som forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«. Disse sammendrag skal være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre en rimelig forståelse af de fortrolige oplysningers egentlige indhold.

(23)

Hvis en part, der indsender »følsomme« oplysninger, ikke kan give en god begrundelse for at anmode om fortrolig behandling eller undlader at indsende et ikkefortroligt sammendrag heraf, der opfylder kravene til form og indhold, kan Kommissionen se bort fra disse oplysninger, medmindre det på et relevant grundlag og på tilfredsstillende måde kan godtgøres, at oplysningerne er korrekte.

(24)

Interesserede parter opfordres til at indsende deres indlæg og anmodninger via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), herunder anmodninger om at blive registreret som interesserede parter, scannede fuldmagter og erklæringer. Ved brug af TRON.tdi eller e-mail udtrykker de interesserede parter accept af de regler, der gælder for elektronisk korrespondance, og som findes i dokumentet »KORRESPONDANCE MED EUROPA-KOMMISSIONEN I HANDELSBESKYTTELSESSAGER«, der er tilgængeligt på Generaldirektoratet for Handels websted: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

(25)

Interesserede parter skal anføre deres navn, adresse, telefonnummer og en gyldig e-mailadresse og sikre, at denne e-mailadresse er en fungerende officiel virksomhedspostkasse, som tjekkes dagligt. Når Kommissionen har modtaget disse kontaktoplysninger, vil den udelukkende kommunikere med de interesserede parter via TRON.tdi eller pr. e-mail, medmindre de udtrykkeligt har ønsket at modtage alle dokumenter fra Kommissionen på anden vis, eller medmindre dokumenternes art forudsætter brug af anbefalet post. Interesserede parter kan i ovenstående retningslinjer for kommunikation med interesserede parter finde supplerende regler og oplysninger om korrespondance med Kommissionen, herunder de principper, der gælder for indgivelse af indlæg via TRON.tdi og pr. e-mail.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat G

Kontor: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-mail: TRADE-R766-DUMPING@ec.europa.eu

6.   MULIGHED FOR AT FREMSÆTTE BEMÆRKNINGER TIL ANDRE PARTERS INDLÆG

(26)

For at garantere retten til forsvar bør interesserede parter have mulighed for at fremsætte bemærkninger til oplysninger indgivet af andre interesserede parter. Når de gør dette, må interesserede parter kun behandle spørgsmål rejst i forbindelse med andre interesserede parters indlæg og må ikke rejse nye spørgsmål. Bemærkninger til oplysninger fra andre parter som respons på fremlæggelsen af de endelige konklusioner bør indgives senest fem dage efter fristen for fremsættelse af bemærkninger til de endelige konklusioner, medmindre andet er angivet. Hvis der finder en supplerende endelig fremlæggelse af oplysninger sted, bør bemærkninger fra andre interesserede parter som respons på denne supplerende endelige fremlæggelse indgives senest en dag efter fristen for fremsættelse af bemærkninger til denne supplerende endelige fremlæggelse, medmindre andet er angivet. Den beskrevne tidsramme berører ikke Kommissionens ret til at anmode om yderligere oplysninger fra interesserede parter i behørigt begrundede tilfælde.

7.   FORLÆNGELSER AF TIDSFRISTERNE I DENNE FORORDNING

(27)

Der bør kun anmodes om forlængelse af de tidsfrister, der er angivet i denne forordning, under særlige omstændigheder, og tidsfristerne vil kun blive forlænget, hvis forlængelsen er behørigt begrundet.

(28)

Forlængelser af fristen for besvarelse af spørgeskemaerne vil under alle omstændigheder normalt være begrænset til tre dage og vil som regel ikke overstige syv dage.

(29)

For så vidt angår tidsfrister for indgivelse af andre oplysninger i denne forordning, vil forlængelser blive begrænset til tre dage, medmindre der påvises særlige omstændigheder.

8.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

(30)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger, undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. antidumpinggrundforordningens artikel 18.

(31)

Konstateres det, at en interesseret part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, kan der ses bort fra disse oplysninger, og der kan gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger.

(32)

Hvis en interesseret part udviser manglende eller begrænset samarbejdsvilje, og undersøgelsesresultaterne derfor baseres på de foreliggende faktiske oplysninger i overensstemmelse med antidumpinggrundforordningens artikel 18, kan resultatet blive mindre gunstigt for den pågældende part, end hvis der var udvist samarbejdsvilje.

(33)

Indgives svar ikke elektronisk, anses dette ikke for manglende samarbejde, forudsat at den interesserede part påviser, at indgivelse af svar på den ønskede måde ville indebære en urimelig ekstra byrde eller urimelige ekstra omkostninger. I givet fald skal den interesserede part omgående kontakte Kommissionen.

9.   HØRINGSKONSULENT

(34)

Interesserede parter kan anmode om høringskonsulentens mellemkomst i handelsprocedurer. Høringskonsulenten gennemgår anmodninger om aktindsigt, tvister med hensyn til dokumenternes fortrolighed, anmodninger om forlængelse af tidsfrister og eventuelle andre anmodninger vedrørende de interesserede parters og tredjeparters ret til forsvar, som kan opstå under proceduren.

(35)

Høringskonsulenten kan foranstalte høringer og mægle mellem den eller de interesserede parter og Kommissionens tjenestegrene for at sikre, at de interesserede parters ret til at forsvare sig udøves fuldt ud. En anmodning om en høring med høringskonsulenten skal indgives skriftligt og begrundes. Høringskonsulenten vil analysere begrundelserne for anmodningerne. Disse høringer bør principielt kun finde sted, hvis spørgsmålene ikke allerede er blevet afklaret med Kommissionens tjenestegrene.

(36)

Anmodninger skal indgives i god tid og hurtigst muligt for at sikre en velordnet afvikling af procedurerne. Med henblik herpå bør interesserede parter anmode om høringskonsulentens mellemkomst hurtigst muligt efter den hændelse, der berettiger en sådan mellemkomst. Høringskonsulenten vil undersøge årsagerne til anmodninger om mellemkomst, karakteren af de spørgsmål, der rejses, og virkningen af disse spørgsmål på retten til forsvar under behørig hensyntagen til god forvaltningsskik og rettidig afslutning af undersøgelsen.

(37)

Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger og kontaktoplysninger på høringskonsulentens sider på Generaldirektoratet for Handels websted: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

10.   TIDSPLAN FOR UNDERSØGELSEN

(38)

Undersøgelsen vil i henhold til antidumpinggrundforordningens artikel 11, stk. 5, blive afsluttet senest ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

11.   BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

(39)

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 (11).

(40)

En databeskyttelsesmeddelelse, der informerer alle personer om behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af Kommissionens handelsbeskyttelsesaktiviteter, findes på Generaldirektoratet for Handels websted: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes en fornyet undersøgelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 i henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1036, med henblik på at konstatere, om importen af åben mesh-stoffer af glasfibre med en cellestørrelse på mere end 1,8 mm i både længde og bredde og med en vægt på mere end 35 g pr. m2, med undtagelse af glasfiberskiver, afsendt fra Indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien, i øjeblikket henhørende under KN-kode ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 og ex 7019 69 90 (Taric-kode 7019 63 00 14, 7019 64 00 14, 7019 65 00 14, 7019 66 00 14 og 7019 69 90 14), fremstillet af Urja Products Private Limited (Taric-tillægskode C861), bør pålægges antidumpingtold som indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993.

Artikel 2

Den antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993, ophæves, for så vidt angår den import, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1.

Artikel 3

Toldmyndighederne tager de nødvendige skridt til registrering af den import, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, i henhold til artikel 14, stk. 5, i forordning (EU) 2016/1036.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 30.6.2016, s. 21.

(2)  EUT L 288 af 7.11.2017, s. 4.

(3)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 af 3. august 2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 204 af 9.8.2011, s. 1).

(4)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 672/2012 af 16. juli 2012 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Malaysia, uanset om varen er angivet med oprindelse i Malaysia eller ej (EUT L 196 af 24.7.2012, s. 1).

(5)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 21/2013 af 10. januar 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Taiwan og Thailand eller ej (EUT L 11 af 16.1.2013, s. 1).

(6)  Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1371/2013 af 16. december 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien og Indonesien, uanset om varen er angivet med oprindelse i Indien og Indonesien (EUT L 346 af 20.12.2013, s. 20).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1711 af 13. november 2018 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1371/2013 for så vidt angår datoen for anvendelsen af de fritagelser, som er fastsat for indiske eksporterende producenter (EUT L 286 af 14.11.2018, s. 12).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 976/2014 af 15. september 2014 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 791/2011 på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina til at omfatte importen af visse let ændrede åben mesh-stoffer af glasfibre, også med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 274 af 16.9.2014, s. 13).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/788 af 30. maj 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1993 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre med oprindelse i Folkerepublikken Kina som udvidet til også at omfatte importen af visse åben mesh-stoffer af glasfibre afsendt fra Indien, Indonesien, Malaysia, Taiwan og Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 (EUT L 134 af 31.5.2018, s. 5).

(10)  Jf. betragtning 11 og 50 i forordning (EU) nr. 1371/2013.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).


Top