EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0559

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/559 af 5. april 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/310 for så vidt angår tilladelse til Polen til fortsat at anvende den særlige foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

ST/7163/2022/INIT

OJ L 108, 7.4.2022, p. 51–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/559/oj

7.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/51


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/559

af 5. april 2022

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/310 for så vidt angår tilladelse til Polen til fortsat at anvende den særlige foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved brev registreret i Kommissionen den 26. juli 2021 anmodede Polen om tilladelse til fortsat at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF for at anvende en ordning for opdelte betalinger (»den særlige foranstaltning«). Den særlige foranstaltning kræver medtagelse af en særlig erklæring om, at merværdiafgift (moms) skal indbetales til en lukket momskonto hos leverandøren på fakturaer, der udstedes ved levering af varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig og generelt er omfattet af en omvendt betalingspligt og solidarisk hæftelse i Polen. Polen anmodede om en forlængelse af den særlige foranstaltning for et tidsrum på tre år fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2025.

(2)

Ved brev af 27. oktober 2021 fremsendte Kommissionen i overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF Polens anmodning til de øvrige medlemsstater. Ved brev af 28. oktober 2021 underrettede Kommissionen Polen om, at den rådede over alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

(3)

I overensstemmelse med artikel 2 i Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/310 (2) forelagde Polen ved en skrivelse af 29. april 2021 Kommissionen en rapport vedrørende den særlige foranstaltnings samlede indvirkning på omfanget af momssvig og de berørte afgiftspligtige personer.

(4)

Polen har allerede truffet en lang række foranstaltninger til bekæmpelse af svig. Det har bl.a. indført den omvendte betalingspligt og solidarisk hæftelse for leverandøren og kunden, »Standard Audit File«, strammere regler for registrering og afregistrering af momspligtige personer og et øget antal revisioner. Imidlertid finder Polen alligevel, at disse foranstaltninger er utilstrækkelige til at forhindre momssvig.

(5)

Polen indførte den frivillige ordning for opdelte betalinger den 1. juli 2018 og den obligatoriske ordning for opdelte betalinger den 1. marts 2019.

(6)

De varer og tjenesteydelser, der er omfattet af den særlige foranstaltning, er opført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/310 i overensstemmelse med den polske klassificering af varer og tjenesteydelser fra 2008 (PKWiU 2008). Den polske klassificering af varer og tjenesteydelser fra 2015 (PKWiU 2015) erstattede PKWiU 2008 fra den 1. juli 2020. I PKWiU 2015 er symbolerne i den statistiske klassificering og betegnelserne for visse varer og tjenesteydelser, som er anført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/310, blevet ændret. Selv om denne overgang fra PKWiU 2008 til PKWiU 2015 ikke medførte ændringer af, hvilke varer og tjenesteydelser der var omfattet af den obligatoriske ordning for opdelte betalinger, bør bilaget af hensyn til retssikkerheden ajourføres og erstattes af bilaget til nærværende afgørelse.

(7)

Den særlige foranstaltning vil gælde for leveringer mellem afgiftspligtige personer af varer og tjenesteydelser, der er anført i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/310 som opdateret og affattet i bilaget til nærværende afgørelse, i forbindelse med B2B-leveringer og kun dække elektroniske bankoverførsler. Den særlige foranstaltning vil fortsat gælde for alle leverandører, herunder leverandører, der ikke er etableret i Polen.

(8)

Den rapport, som Polen har fremsendt, bekræftede, at den særlige foranstaltning for leveringer af varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig, giver effektive resultater i kampen mod skattesvig.

(9)

Tilladelser til at anvende en særlig foranstaltning indrømmes normalt for en begrænset periode, således at Kommissionen kan vurdere, om den særlige foranstaltning er hensigtsmæssig og effektiv. Tilladelsen til at anvende den særlige foranstaltning bør derfor forlænges indtil den 28. februar 2025.

(10)

I betragtning af den særlige foranstaltnings brede anvendelsesområde bør Polen, hvis landet anmoder om en yderligere forlængelse af tilladelsen til at anvende den særlige foranstaltning, forelægge en rapport angående foranstaltningens virkemåde og effektivitet med hensyn til at begrænse omfanget af momssvig og dens indvirkning på de afgiftspligtige personer (hvad angår bl.a. tilbagebetaling af moms, administrativ byrde og omkostninger for afgiftspligtige personer).

(11)

Den særlige foranstaltning påvirker ikke de samlede indtægter fra moms, der opkræves i det endelige forbrugsled, negativt, og den har ingen negativ indvirkning på Unionens egne indtægter fra moms.

(12)

For at sikre, at de mål, der forfølges med den særlige foranstaltning, nås, herunder en uafbrudt anvendelse af den særlige foranstaltning, og skabe retssikkerhed med hensyn til afgiftsperioden bør der gives tilladelse til at forlænge den særlige foranstaltning med virkning fra den 1. marts 2022. Da Polen anmodede om tilladelse til at fortsætte med at anvende den særlige foranstaltning den 26. juli 2021 og har fortsat med at anvende den retlige ordning, der er fastsat i landets nationale ret på grundlag af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/310, fra den 1. marts 2022, respekteres de berørte personers berettigede forventninger behørigt.

(13)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/310 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/310 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»Finder Polen det nødvendigt at forlænge den i artikel 1 omhandlede foranstaltning, indgiver Polen en anmodning om forlængelse til Kommissionen sammen med en rapport om dens samlede indvirkning på omfanget af momssvig og de berørte afgiftspligtige personer.«

2)

I artikel 3, stk. 2, ændres datoen »28. februar 2022« til »28. februar 2025«.

3)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Republikken Polen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 5. april 2022.

På Rådets vegne

B. LE MAIRE

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/310 af 18. februar 2019 om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 51 af 22.2.2019, s. 19).


BILAG

»BILAG

LISTE OVER LEVERINGER AF VARER OG TJENESTEYDELSER, DER ER OMFATTET AF ARTIKEL 1

Artikel 1 finder anvendelse på følgende leveringer af varer og tjenesteydelser beskrevet i henhold til den polske klassificering af varer og tjenesteydelser (PKWiU 2015)

Nr.

PKWiU 2015

Betegnelse for varer (gruppe af varer)/tjenesteydelser (gruppe af tjenesteydelser)

1

05.10.10.0

Stenkul

2

05.20.10.0

Brunkul

3

ex 10.4

Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer — udelukkende rapsolie

4

19.10.10.0

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, retortkul

5

19.20.11.0

Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

6

19.20.12.0

Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af brunkul

7

ex 20.59.12.0

Emulsioner til sensibilisering til brug ved fotografering, kemiske præparater til brug ved fotografering, ikke andetsteds nævnt (i.a.n.) — udelukkende tonere uden et printerhoved til printere til automatiske databehandlingsmaskiner

8

ex 20.59.30.0

Skrivemaskinebånd, trykfarver og lignende farver — udelukkende blækpatroner uden et printerhoved til printere til automatiske databehandlingsmaskiner

9

ex 22.21.30.0

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler af plast, ikke-celleopdelt, ikke forstærket, lamineret eller i forbindelse med andre materialer — udelukkende strækfolie

10

24.10.12.0

Ferrolegeringer

11

24.10.14.0

Råjern og spejljern eller stål, i form af granulat eller som pulver

12

24.10.31.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde >= 600 mm

13

24.10.32.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm

14

24.10.35.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde >= 600 mm, undtagen produkter af silicium-elektrisk stål

15

24.10.36.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm, undtagen produkter af silicium-elektrisk stål

16

24.10.41.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun koldtvalsede, af bredde >= 600 mm

17

24.10.43.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun koldtvalsede, af bredde >= 600 mm, undtagen produkter af silicium-elektrisk stål

18

24.10.51.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne

19

24.10.52.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde >= 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne

20

24.10.61.0

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af ulegeret stål

21

24.10.62.0

Andre stænger af stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

22

24.10.65.0

Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål

23

24.10.66.0

Andre stænger af andet legeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

24

24.10.71.0

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af ulegeret stål

25

24.10.73.0

Åbne profiler, kun varmvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af andet legeret stål

26

24.20.11.0

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af stål

27

24.20.12.0

Foringsrør, produktionsrør og borerør af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, sømløse, af stål

28

24.20.13.0

Andre rør, med cirkulært tværsnit, sømløse, af stål

29

24.20.31.0

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, med udvendig diameter <= 406,4 mm, af stål

30

24.20.33.0

Andre rør, med cirkulært tværsnit, svejsede, med udvendig diameter <= 406,4 mm, af stål

31

24.20.34.0

Rør, med ikke-cirkulært tværsnit, svejsede, med en udvendig diameter <= 406,4 mm, af stål

32

24.20.40.0

Rørfittings af stål, ikke støbte

33

24.31.10.0

Stænger, profiler og massive profiler af ulegeret stål, koldtrukket

34

24.31.20.0

Stænger, profiler og massive profiler af andet legeret stål, koldtrukket

35

24.32.10.0

Flade produkter af stål, kun koldtvalsede, af bredde < 600 mm, ikke overtrukne

36

24.32.20.0

Fladvalsede stålprodukter af ulegeret stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm; pletterede, belagte eller overtrukne

37

24.33.11.0

Åbne profiler af ulegeret stål, koldtbehandlede eller koldtfoldede

38

24.33.20.0

Profilplader, af ulegeret stål

39

24.34.11.0

Koldtrukket tråd, af ulegeret stål

40

24.41.10.0

Ubearbejdet sølv eller i form af halvfabrikata eller som pulver

41

ex 24.41.20.0

Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver, med undtagelse af investeringsguld som defineret i artikel 121 i lov om varer og tjenesteydelser, med forbehold af nr. 43

42

24.41.30.0

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

43

uanset PKWiU-symbol

Investeringsguld som defineret i artikel 121 i lov om varer og tjenesteydelser

44

ex 24.41.40.0

Uædle metaller eller sølv, guldbelagt, i form af halvfabrikata — udelukkende sølv, guldbelagt, i form af halvfabrikata

45

ex 24.41.50.0

Uædle metaller belagt med sølv og uædle metaller, sølv eller guld, belagt med platin, i form af halvfabrikata — udelukkende guld-, sølv eller platinbelagt, i form af halvfabrikata

46

24.42.11.0

Ubearbejdet aluminium

47

24.43.11.0

Ubearbejdet bly

48

24.43.12.0

Ubearbejdet zink

49

24.43.13.0

Ubearbejdet tin

50

24.44.12.0

Uraffineret kobber, kobberanoder til elektrolytisk raffinering

51

24.44.13.0

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form, kobberforlegeringer

52

24.44.21.0

Pulver og flager, af kobber og legeringer deraf

53

24.44.22.0

Flade stænger, profiler og valsetråd, af kobber og legeringer deraf

54

24.44.23.0

Tråd af kobber og legeringer deraf

55

24.45.11.0

Ubearbejdet nikkel

56

ex 24.45.30.0

Andre ikkejernholdige metaller og varer af samme, sintrede keramiske metaller (cermets); aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser — udelukkende ikkeædelt metalaffald og skrot

57

ex 25.11.23.0

Andre konstruktioner og dele deraf; plader, stænger, profiler o.l., af jern, stål og aluminium — kun af stål

58

ex 25.93.13.0

Trådvæv, trådnet, tråddug og trådgitter, jern- og kobbertråd, strækmetal af jern, stål og kobber — kun af stål

59

ex 26.11.30.0

Elektroniske integrerede kredsløb — udelukkende processorer

60

26.20.1

Computere og andre automatiske databehandlingsmaskiner samt dele og tilbehør dertil

61

ex 26.20.21.0

Hukommelsesenheder — udelukkende harddiske (HDD'er)

62

ex 26.20.22.0

Enheder til solid state storage — udelukkende SSD'er

63

ex 26.30.22.0

Telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net — kun mobiltelefoner, herunder smartphones

64

26.40.20.0

Fjernsynsmodtagere, også med indbygget radiofonimodtager, lydoptager eller lydgengiver eller videooptager eller videogengiver

65

ex 26.40.60.0

Videospilkonsoller (som anvendes sammen med en fjernsynsmodtager eller en selvstændig skærm) og andre anordninger til spil eller hasardspil med en elektronisk skærm — uden dele og tilbehør

66

26.70.13.0

Digitalkameraer og videokameraer

67

27.20.2

Elektriske akkumulatorer og dele dertil

68

28.11.41.0

Dele til forbrændingsmotorer med gnisttænding, undtagen dele til flyvemaskinemotorer

69

ex 28.23.22.0

Dele og tilbehør til kontormaskiner — udelukkende blækpatroner og printerhoveder til printere til automatiske databehandlingsmaskiner, tonere med printerhoved til printere til automatiske databehandlingsmaskiner

70

ex 29.31.10.0

Tændkabelsæt og andre kabelsæt af den art, der anvendes i køretøjer, fly eller fartøjer — udelukkende tændkabelsæt og andre kabelsæt af den art, der anvendes i køretøjer

71

29.31.21.0

Tændrør, tændmagneter, tændmagneter, svinghjulsmagneter, strømfordelere og tændspoler

72

29.31.22.0

Startmotorer, også med generatorfunktion, andre generatorer og andet udstyr til forbrændingsmotorer

73

29.31.23.0

Elektrisk signaludstyr, vindspejl, defrostere og dugfjernere til motorkøretøjer

74

29.31.30.0

Dele til andet elektrisk udstyr til motorkøretøjer

75

29.32.20.0

Sikkerhedsseler, airbags og dele og tilbehør til karrosserier

76

29.32.30.0

Dele og tilbehør til motorkøretøjer i.a.n., undtagen motorcykler

77

30.91.20.0

Dele og tilbehør til motorcykler og sidevogne

78

ex 32.12.13.0

Smykker og andre smykker samt dele deraf, af ædelmetal eller metaller belagt med ædelmetal — udelukkende dele af smykker og dele af andre guld-, sølv- og platinsmykker, dvs. ufærdige eller ufuldstændige smykker og særskilte dele af smykker, herunder smykker og dele deraf belagt med ædelt metal

79

38.11.49.0

Brugte køretøjer, computere, fjernsyn og andet udstyr til skrotning

80

38.11.51.0

Glasaffald

81

38.11.52.0

Papir- og papaffald

82

38.11.54.0

Andet gummiaffald

83

38.11.55.0

Plastaffald

84

38.11.58.0

Metalholdigt affald, bortset fra farligt affald

85

38.12.26.0

Farligt metalaffald

86

38.12.27

Affald og defekte elektriske felter og akkumulatorer, brugte galvaniske celler og batterier og elektriske akkumulatorer

87

38.32.2

Sekundære metalråmaterialer

88

38.32.31.0

Sekundære råmaterialer af glas

89

38.32.32.0

Sekundære råmaterialer af papir og pap

90

38.32.33.0

Sekundære råmaterialer af plast

91

38.32.34.0

Sekundære råmaterialer af gummi

92

 

Benzin, dieselolie, gas — i henhold til bestemmelserne om punktafgift

93

 

Fyringsolie og smøreolie — i henhold til bestemmelserne om punktafgift

94

ex 58.29.11.0

Operativsystemsoftwarepakker — udelukkende SSD

95

ex 58.29.29.0

Andre softwarepakker — udelukkende SSD'er

96

ex 59.11.23.0

Andre videoer og videooptagelser på disketter, magnetbånd og lignende medier — udelukkende SSD'er

97

uanset PKWiU-symbol

Overførselstjenester vedrørende drivhusgasemissionskvoter som omhandlet i lov af 12. juni 2015 om ordningen for handel med drivhusgasemissioner (lovtidende 2021, punkt 332)

98

41.00.3

Bygge- og anlægsarbejde på beboelsesejendomme (arbejde med opførelse af nye bygninger, ombygning eller renovering af eksisterende bygninger)

99

41.00.4

Bygge- og anlægsarbejde på bygninger, som ikke er beboelsesejendomme (arbejde med opførelse af nye bygninger, ombygning eller renovering af eksisterende bygninger)

100

42.11.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter anlæg af motorveje, veje, gader og andre veje til køretøjer og fodgængere og anlæg af start- og landingsbaner

101

42.12.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

102

42.13.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter anlæg af broer og tunneller

103

42.21.21.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af transmissionsrørledninger

104

42.21.22.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af distributionsnet, herunder hjælpearbejder

105

42.21.23.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af kunstvandingssystemer (kloakker), gennemgående ledninger og vandledninger, udstyr til vandrensning og spildevandsbehandling og pumpestationer

106

42.21.24.0

Bygge- og anlægsarbejde, der omfatter boring af brønde og vandindtag samt anlæg af septiktanke

107

42.22.21.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af telekommunikations- og eltransmissionsledninger

108

42.22.22.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af telekommunikations- og eldistributionsledninger

109

42.22.23.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af kraftværker

110

42.91.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af kajer, havne, dæmninger, sluser og hydrotekniske anlæg

111

42.99.21.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af produktions- og minefaciliteter

112

42.99.22.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af stadioner og sportspladser

113

42.99.29.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af andre anlægsarbejder, i.a.n.

114

43.11.10.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter nedrivning af bygninger

115

43.12.11.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter forberedelse af stedet til bygge- og anlægsarbejdet, undtagen jordkonstruktioner

116

43.12.12.0

Jordarbejder: gravning, grøftegravning og jordarbejder

117

43.13.10.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udgravning og geologiske boringer

118

43.21.10.1

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af elektriske sikkerhedsanlæg

119

43.21.10.2

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter gennemførelse af andre elektriske installationer

120

43.22.11.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af rør- og dræningsarbejder

121

43.22.12.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af varme-, ventilations- og klimaanlæg

122

43.22.20.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af gasanlæg

123

43.29.11.0

Isoleringsarbejde

124

43.29.12.0

Opsætning af hegn

125

43.29.19.0

Udførelse af andre installationer i.a.n.

126

43.31.10.0

Stukkatør- og pudsearbejde

127

43.32.10.0

Opsætning af snedkerarbejde

128

43.33.10.0

Arbejde, der omfatter gulvlægning og vægge

129

43.33.21.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter nedlægning af terrazzo, marmor, granit eller skifer på gulve og vægge

130

43.33.29.0

Andre bygge- og anlægsarbejder, der omfatter lægning af gulve og vægge (herunder tapetsering), i.a.n.

131

43.34.10.0

Malerarbejde

132

43.34.20.0

Glasproduktionsarbejde

133

43.39.11.0

Arbejde med dekoration

134

43.39.19.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af andre afsluttende arbejder, i.a.n.

135

43.91.11.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opførelse af tagkonstruktioner

136

43.91.19.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter andet tagarbejde

137

43.99.10.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opsætning af fugtighedshæmmende og vandtæt isolering

138

43.99.20.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opsætning og nedtagning af stilladser

139

43.99.30.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af fundamenter, herunder nedramning af pæle

140

43.99.40.0

Betonarbejder

141

43.99.50.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opstilling af stålprofiler

142

43.99.60.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opførelse af murstens- og stenstrukturer

143

43.99.70.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter samling og opførelse af præfabrikerede strukturer

144

43.99.90.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter andre specialiserede bygge- og anlægsarbejder i.a.n.

145

45.31.1

Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, undtagen motorcykler

146

45.32.1

Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, undtagen motorcykler

147

45.32.2

Anden detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, undtagen motorcykler

148

ex 45.40.10.0

Engroshandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil — udelukkende salg af reservedele og tilbehør til motorcykler

149

ex 45.40.20.0

Detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil — udelukkende salg af reservedele og tilbehør til motorcykler

150

ex 45.40.30.0

Anden detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil — udelukkende detailsalg af reservedele og tilbehør til motorcykler

«

Top