EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0545

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/545 af 26. januar 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 med nærmere regler vedrørende de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår kollisionsdatarekorderen samt til typegodkendelse af sådanne systemer som separate tekniske enheder og om ændring af bilag II til nævnte forordning (EØS-relevant tekst)

C/2022/395

OJ L 107, 6.4.2022, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/545/oj

6.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/18


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/545

af 26. januar 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 med nærmere regler vedrørende de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår kollisionsdatarekorderen samt til typegodkendelse af sådanne systemer som separate tekniske enheder og om ændring af bilag II til nævnte forordning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 af 27. november 2019 om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, forordning (EF) nr. 79/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166 (1), særlig artikel 4, stk. 6 og artikel 6, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2019/2144 er der fastsat et generelt krav om, at motorkøretøjer skal være udstyret med visse avancerede køretøjssystemer. Bilag II til nævnte forordning bør indeholde en liste over krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres hændelsesdatarekordere og for typegodkendelse af disse systemer som separate tekniske enheder. Det er nødvendigt at supplere disse krav ved at fastlægge detaljerede harmoniserede regler for de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav i forbindelse med en sådan typegodkendelse.

(2)

De tekniske krav og prøvningsprocedurer i nærværende forordning vedrører motorkøretøjer i klasse M1 og N1 i overensstemmelse med anvendelsesdatoerne for afslag på meddelelse af EU-typegodkendelse af de køretøjsklasser, der er omhandlet i forordning (EU) 2019/2144.

(3)

Det fremgår af artikel 3, nr. 13), i forordning (EU) 2019/2144, at en kollisionsdatarekorder er et system, der alene har til formål at registrere og lagre kritiske kollisionsrelaterede parametre og oplysninger kort før, under og umiddelbart efter en kollision med henblik på at opnå mere nøjagtige og detaljerede ulykkesdata, ved hjælp af hvilke medlemsstaterne kan foretage trafiksikkerhedsanalyser og vurdere effektiviteten af bestemte foranstaltninger.

(4)

Prøvningsprocedurerne for og de detaljerede tekniske krav til typegodkendelse af køretøjstyper for så vidt angår kollisionsdatarekordere (hændelsesdataloggere) er omfattet af bestemmelserne i FN-regulativ nr. 160 (2). Det pågældende FN-regulativ bør derfor tilføjes til listen over gældende krav i artikel 4, stk. 5, og artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2144.

(5)

FN-regulativ nr. 160 indeholder krav til de dataelementer, som kollisionsdatarekordere (hændelsesdataloggere) skal registrere, formatet på disse data, krav til datafangst, registrering, lagring i køretøjet samt krav til ydeevne og modstandsdygtighed ved kollisionsprøvning.

(6)

Samtlige tekniske krav i ændringsserie 01 til FN-regulativ nr. 160 (3) finder anvendelse fra de datoer, der er angivet i bilag II til forordning (EU) 2019/2144, dog uden at dette berører Unionens internationale forpligtelser.

(7)

For at sikre, at køretøjsfabrikanterne træffer passende foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af kollisionsdatarekorderens data mod manipulering og sikre adgang til kollisionsdatarekorderens data via den standardiserede grænseflade, og for at muliggøre anonymisering af disse data, bør disse krav suppleres med yderligere krav vedrørende dataudtræk, privatlivets fred og datasikkerhed.

(8)

For at sikre, at de data, der registreres af kollisionsdatarekorderen, forbliver anonymiserede, bør fabrikanterne pålægges at træffe passende foranstaltninger til at forhindre, at disse data bliver indberettet eller hentet sammen med eventuelle oplysninger om en fysisk person.

(9)

Indtil der er indført standardiserede kommunikationsprotokoller for adgang til og udtræk af kollisionsdata, bør køretøjsfabrikanterne ved hjælp af en delegeret retsakt vedtaget af Kommissionen give relevante parter oplysninger om, hvordan man får adgang til, henter og fortolker dataene i kollisionsdatarekorderen.

(10)

Kollisionsdatarekorderens korrekte driftsstatus og dens korrekte funktionalitet og softwareintegritet bør verificeres gennem periodisk teknisk kontrol af køretøjerne.

(11)

Tabellen med listen over krav i bilag II til forordning (EU) 2019/2144 indeholder ingen henvisning til retsakter vedrørende kollisionsdatarekordere. Det er derfor nødvendigt at indsætte en henvisning til nærværende forordning og FN-regulativ nr. 160 i nævnte bilag.

(12)

Listen over de FN-regulativer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 2019/2144, og som findes i bilag I til nævnte forordning, bør ændres, således at den indeholder en henvisning til ændringsserie 01 til FN-regulativ nr. 160.

(13)

Forordning (EU) 2019/2144 bør derfor ændres.

(14)

Bestemmelserne i nærværende forordning er tæt forbundne, da disse bestemmelser fastsætter regler for de tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres kollisionsdatarekorder samt til typegodkendelse af kollisionsdatarekordere som separat teknisk enhed. Reglerne i denne forordning nødvendiggør, at der tilføjes en henvisning til denne forordning, FN-regulativ nr. 160 og ændringsserie 01 til FN-regulativ nr. 160 i bilag II til forordning (EU) 2019/2144. Disse bestemmelser bør derfor samles i en enkelt delegeret forordning.

(15)

Da kravene i forordning (EU) 2019/2144 for så vidt angår kollisionsdatarekordere til køretøjer i klasse M1 og N1 finder anvendelse fra den 6. juli 2022, bør nærværende forordning anvendes fra samme dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på køretøjer i klasse M1 og N1 som defineret i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 (4).

Artikel 2

Gældende tekniske krav

1.   Et køretøjs kollisionsdatarekordersystem skal opfylde de tekniske krav i:

a)

FN-regulativ nr. 160 og

b)

artikel 3, 4 og 5 i nærværende forordning.

2.   Typegodkendelse af en kollisionsdatarekorder (hændelsesdatalogger) som separat tekniske enhed er betinget af, at den separate tekniske enhed opfylder de samme krav som dem, der er fastsat i punkt 5.3 (indledningen), 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 og 5.5 i FN-regulativ nr. 160.

3.   Hvis motorkøretøjet er udstyret med en kollisionsdatarekorder, der er typegodkendt som separat teknisk enhed, skal køretøjet og dets kollisionsdatarekorder opfylde de tekniske krav, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1. For så vidt angår punkt 5 i FN-regulativ nr. 160 skal de dog opfylde kravene i punkt 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 og 5.4 i samme regulativ.

Artikel 3

Datasikkerhed

1.   De kollisionsrelaterede data, som kollisionsdatarekorderen registrerer og lagrer, skal beskyttes mod manipulering ved at opfylde de relevante tekniske krav og overgangsbestemmelser i FN-regulativ nr. 155 (5) (den oprindelige serie eller senere ændringsserier hertil).

2.   Softwareopdateringer, der foretages på kollisionsdatarekorderen, skal beskyttes for i rimelig grad at forhindre, at de kompromitteres, og for på rimelig vis at forhindre ugyldige opdateringer.

Artikel 4

Dataudtræk

1.   Kollisionsrelaterede data, der registreres af kollisionsdatarekorderen, skal stilles til rådighed for dataudtræk via den serielle dataport på det standardiserede dataforbindelsesstik, der er omhandlet i punkt 2.9 i bilag X til forordning (EU) 2018/858. Hvis den serielle dataport ikke længere er funktionsdygtig efter en kollision, skal dataene kunne hentes ved en direkte forbindelse til kollisionsdatarekorderen.

2.   Køretøjsfabrikanten skal give den typegodkendende myndighed og på anmodning af en typegodkendende myndighed give enhver interesseret fabrikant eller reparatør af komponenter, diagnoseværktøj eller prøvningsudstyr oplysninger om, hvordan hændelsesdataene kan tilgås, hentes og fortolkes.

3.   Køretøjer og deres kollisionsdatarekordere skal være konstrueret på en sådan måde, at et værktøj til dataudtræk kan frembringe kollisionsrapporter indeholdende følgende dataelementer:

a)

hvert af de obligatoriske dataelementer i FN-regulativ nr. 160

b)

den nøjagtige køretøjstype, model og version (herunder de monterede aktive sikkerheds- og ulykkesforebyggende systemer) af det køretøj, hvori kollisionsdatarekorderen er monteret.

De data, der er omhandlet i litra b) ovenfor, skal også være tilgængelige ved afslutningen af den kollisionsprøvning, der er omhandlet i punkt 5.4.3 i FN-regulativ nr. 160.

4.   De data, der registreres af kollisionsdatarekorderen, må ikke kunne udtrækkes via grænseflader, der kan tilgås uden at låse køretøjet op eller bruge værktøj eller via køretøjsgrænseflader til trådløse forbindelser.

5.   De data fra kollisionsdatarekorderen, som stilles til rådighed i henhold til stk. 1:

a)

skal kunne tilgås i et maskinlæsbart format

b)

må ikke indeholde eller stilles til rådighed sammen med oplysninger, der gør det muligt at sammenkæde disse data med en fysisk person.

Artikel 5

Bestemmelser om teknisk kontrol

Med henblik på periodisk teknisk kontrol af køretøjer skal det være muligt at verificere følgende egenskaber ved kollisionsdatarekordersystemet:

1)

status for korrekt systemdrift ved synlig observation af status for advarselssignalet om svigt efter aktivering af køretøjets hovedkontakt og eventuel pærekontrol. Hvis advarselssignalet om svigt vises i et fællesfelt (det område, hvor to eller flere informationsfunktioner/symboler kan vises, men ikke samtidig), skal det først kontrolleres, at fællesområdet er funktionelt forud for kontrollen af status for fejlangivelsessignalet

2)

korrekt funktionalitet og softwareintegritet gennem anvendelse af køretøjets elektroniske grænseflade som fastsat i punkt I, nr. 14), i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU (6), såfremt køretøjets tekniske egenskaber giver muligheder herfor, og de nødvendige data er gjort tilgængelige. Fabrikanterne skal sikre, at de tekniske oplysninger stilles til rådighed med henblik på anvendelse af køretøjets elektroniske grænseflade i overensstemmelse med artikel 6 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/621 (7).

Artikel 6

Midlertidige bestemmelser vedrørende godkendelse i henhold til FN-regulativ nr. 160

1.   Med virkning fra den 6. juli 2022 skal de nationale myndigheder af grunde, der vedrører kollisionsdatarekordere, afslå at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse for nye køretøjstyper, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning og med de tekniske krav i ændringsserie 01 til FN-regulativ nr. 160. Dog skal de nationale myndigheder frem til den 1. juli 2024 acceptere godkendelser i henhold til FN-regulativ nr. 160, der er meddelt uden for EU, som et alternativ til godkendelse i henhold til ændringsserie 01 til FN-regulativ nr. 160 med henblik på meddelelse af EU-godkendelse i henhold til denne forordning.

2.   Med virkning fra den 6. juli 2024 skal de nationale myndigheder af grunde, der vedrører kollisionsdatarekordere, forbyde registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer, hvis sådanne køretøjer ikke opfylder kravene i denne forordning og de tekniske krav i ændringsserie 01 til FN-regulativ nr. 160, idet typeattester for sådanne køretøjer ikke længere er gyldige. Dog skal de nationale myndigheder frem til den 1. juli 2026 acceptere godkendelser i henhold til FN-regulativ nr. 160, der er meddelt uden for EU, som et alternativ til godkendelse i henhold til ændringsserie 01 til FN-regulativ nr. 160 med henblik på registrering, salg og ibrugtagning af sådanne køretøjer i overensstemmelse med artikel 48, 49 og 50 i forordning (EU) 2018/858.

Artikel 7

Ændring af forordning (EU) 2019/2144

Bilag I og II til forordning (EU) 2019/2144 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 6. juli 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 325 af 16.12.2019, s. 1.

(2)  FN-regulativ nr. 160 — Ensartede forskrifter for godkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår hændelsesdataloggeren (EUT L 221 af 21.6.2021, s. 15). FN-regulativ nr. 160 — Ensartede forskrifter for godkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår hændelsesdataloggeren [2021/1215] Ændringsserie 01 (EUT L 265 af 26.7.2021, s. 3).

(3)  FN-regulativ nr. 160 — Ensartede forskrifter for godkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår hændelsesdataloggeren [2021/1215] Ændringsserie 01 (EUT L 265 af 26.7.2021, s. 3).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).

(5)  FN-regulativ nr. 155 — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår cybersikkerhed og systemer til forvaltning af cybersikkerhed [2021/387] (EUT L 82 af 9.3.2021, s. 30).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 51).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/621 af 17. april 2019 om de tekniske oplysninger, som er nødvendige for teknisk kontrol af de punkter, der skal kontrolleres, om anvendelse af de anbefalede kontrolmetoder og om fastsættelse af detaljerede bestemmelser vedrørende dataformat og procedurerne for adgang til de relevante tekniske oplysninger (EUT L 108 af 23.4.2019, s. 5).


BILAG

Ændring af forordning (EU) 2019/2144

I bilag I til forordning (EU) 2019/2144 foretages følgende ændringer:

»160

Kollisionsdatarekorder

Ændringsserie 01

EFT L 265 af 26.7.2021, s. 3

M1, N1«.

I del E i bilag II til forordning (EU) 2019/2144 affattes række E5 således:

»Emne

Regulativer

Yderligere specifikke tekniske bestemmelser

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Separat teknisk enhed

Komponent

»E5 Kollisionsdatarekorder

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/545 (*1)

FN-regulativ nr. 160

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 


(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/545 af 26. januar 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 med nærmere regler vedrørende de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår kollisionsdatarekorderen samt til typegodkendelse af sådanne systemer som separate tekniske enheder og om ændring af bilag II til nævnte forordning (EUT L 107 af 5.4.2022, s. 18).«


Top