EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0542

Rådets direktiv (EU) 2022/542 af 5. april 2022 om ændring af direktiv 2006/112/EF og (EU) 2020/285 for så vidt angår satser for merværdiafgiften

ST/5442/2022/INIT

OJ L 107, 6.4.2022, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/542/oj

6.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/1


RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/542

af 5. april 2022

om ændring af direktiv 2006/112/EF og (EU) 2020/285 for så vidt angår satser for merværdiafgiften

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

efter en særlig lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Reglerne om momssatser, som er fastsat i Rådets direktiv 2006/112/EF (3), har til formål at sikre det indre markeds funktion og forhindre konkurrenceforvridning. Reglerne blev udformet for mere end 20 år siden og bygger på oprindelsesprincippet. I sine meddelelser af 7. april 2016 om en handlingsplan for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — De svære valg og af 4. oktober 2017 om opfølgning på handlingsplanen for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — Tid til handling meddelte Kommissionen sin hensigt om at tilpasse disse regler med henblik på at skabe et endeligt momssystem for den grænseoverskridende varehandel mellem virksomheder i medlemsstaterne, som er baseret på beskatning i bestemmelsesmedlemsstaten.

(2)

I et system, hvor levering af varer og ydelser beskattes i bestemmelsesmedlemsstaten, vil leverandørerne ikke have nogen væsentlig fordel af at være etableret i en medlemsstat, der anvender lavere momssatser. Større forskelle mellem momssatserne vil i et sådant system ikke forstyrre det indre markeds funktion eller skabe konkurrenceforvridning. Under sådanne forhold bør medlemsstaterne gives større spillerum til fastsættelse af satser.

(3)

Varer og ydelser, som er genstand for nedsatte satser, bør have sigte på at gavne den endelige forbruger og forfølge mål af almen interesse. Med henblik på at undgå unødig kompleksitet og påfølgende øgede omkostninger for virksomhederne, navnlig i forbindelse med samhandelen inden for Fællesskabet, bør varer og ydelser, når medlemsstaterne udvælger sådanne varer og ydelser i overensstemmelse hermed, normalt være genstand for nedsatte satser i hele omsætningskæden.

(4)

De retlige rammer, der giver mulighed for at anvende nedsatte satser, bør generelt være i overensstemmelse med andre EU-politikker såsom Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/522 (4) og meddelelsen fra Kommissionen af 11. december 2019 om den europæiske grønne pagt. For at sætte medlemsstaterne i stand til at anvende nedsatte satser med henblik på at styrke deres sundhedssystemers modstandsdygtighed er det hensigtsmæssigt at udvide omfanget af varer og ydelser, der anses for at være afgørende for at støtte leveringen af sundhedsydelser og kompensere for eller afhjælpe handicap. Medlemsstaterne bør endvidere have mulighed for at bidrage til en klimaneutral og grøn økonomi ved at anvende nedsatte satser på miljøvenlige leveringer og samtidig forberede udfasningen af den eksisterende præferencebehandling af miljøskadelige leveringer.

(5)

Alle medlemsstater bør behandles lige, og de skal derfor have de samme muligheder for at anvende nedsatte momssatser, som dog bør forblive en undtagelse til normalsatsen. En sådan ligebehandling kan opnås ved at give alle medlemsstaterne mulighed for på de berettigede varer og ydelser og inden for fastlagte grænser at anvende højst to nedsatte satser på mindst 5 %, en nedsat sats, som er lavere end minimummet på 5 %, samt en fritagelse med ret til fradrag af indgående moms.

(6)

I betragtning af behovet for at undgå en udbredelse af nedsatte satser af budgetmæssige årsager og af princippet om ligebehandling bør medlemsstaterne have mulighed for at anvende nedsatte satser, der ikke er lavere end minimummet på 5 %, på leveringer af varer eller ydelser, der er dækket af højst 24 numre af dem, der er anført i bilag III til direktiv 2006/112/EF. Af samme grund bør medlemsstaterne frit kunne anvende en nedsat sats, der er lavere end minimummet på 5 %, og en fritagelse med ret til fradrag af indgående moms, dog kun på leveringer af varer eller ydelser, der er dækket af højst syv numre af dem, der er anført i bilag III til direktiv 2006/112/EF, som de har udvalgt blandt de leveringer af varer og ydelser, der anses for at dække basale behov, nemlig dem, der vedrører levering af fødevarer, vand, medicin, farmaceutiske produkter, sundheds- og hygiejneprodukter, personbefordring og visse kulturelle genstande (bøger, aviser og tidsskrifter), eller blandt andre af de leveringer af varer og ydelser, der er anført i bilag III til direktiv 2006/112/EF, og hvorpå andre medlemsstater anvender nedsatte satser, der er lavere end minimummet på 5 %, eller fritagelser med ret til fradrag af indgående moms, så længe de overholder de fastsatte frister. Medlemsstater, der allerede anvender sådanne nedsatte satser eller fritagelser, bør have den nødvendige tid til at tilpasse sig disse grænser.

(7)

Solcellepaneler bør medtages blandt disse syv numre i overensstemmelse med Unionens miljøforpligtelser vedrørende dekarbonisering og med den europæiske grønne pagt, og medlemsstaterne bør også ved hjælp af nedsatte momssatser have mulighed for at fremme anvendelsen af vedvarende energikilder. Med henblik på at støtte omstillingen til anvendelse af vedvarende energikilder og fremme Unionens selvforsyning med hensyn til energi er det nødvendigt at give medlemsstaterne mulighed for at forbedre de endelige forbrugeres adgang til grønne energikilder.

(8)

En medlemsstats udøvelse af en af nævnte muligheder bør betragtes som en foranstaltning, der er integreret i momssatssystemets logik, og som er indført af klart definerede sociale årsager til fordel for den endelige forbruger eller af almen interesse.

(9)

I overensstemmelse med de generelle regler om momssatser er der en række eksisterende undtagelser, der giver visse medlemsstater mulighed for at anvende lavere satser. Disse lavere satser er begrundet i særlige geografiske forhold eller har sociale årsager, der er til fordel for den endelige forbruger eller af almen interesse. Sådanne lavere satser kan være relevante for andre medlemsstater. I overensstemmelse med princippet om ligebehandling bør der derfor gives mulighed for, at alle medlemsstater kan anvende lavere satser på de samme varer og ydelser, som dem, hvorpå der i andre medlemsstater anvendes lavere satser, og på samme betingelser. Med henblik på at overholde loftet på syv numre bør medlemsstater, der pr. 1. januar 2021 anvendte sådanne lavere satser på leveringer af varer og ydelser, der er dækket af mere end syv numre i bilag III til direktiv 2006/112/EF, begrænse anvendelsen af nedsatte satser, der er lavere end minimummet på 5 %, og indrømmelse af fritagelser med ret til fradrag af indgående moms på leveringer af varer og ydelser, der er dækket af syv af de i bilag III til direktiv 2006/112/EF anførte numre senest den 1. januar 2032 eller ved indførelsen af den endelige ordning, afhængig af hvilken dato der kommer først. Disse ændringer berører ikke de ordninger for undtagelser vedrørende anvendelsen af fritagelser uden ret til fradrag af indgående moms, der er fastsat i bilag X til direktiv 2006/112/EF.

(10)

Desuden giver en række andre undtagelser i øjeblikket visse medlemsstater mulighed for at anvende nedsatte satser på mindst 12 % på varer og ydelser, der ikke er anført i bilag III til direktiv 2006/112/EF. I betragtning af, hvor tæt disse nedsatte satser ligger på normalsatsen, og i overensstemmelse med princippet om ligebehandling bør der gives mulighed for, at alle medlemsstater kan anvende nedsatte satser på mindst 12 % på de samme varer og ydelser som dem, hvorpå der i andre medlemsstater anvendes nedsatte satser på mindst 12 %, og på samme betingelser.

(11)

Andre medlemsstater bør kunne anvendenedsatte satser på mindst 12 % for leveringer af varer og ydelser, der ikke er anført i bilag III til direktiv 2006/112/EF, og nedsatte satser på under 5 % og fritagelser med ret til fradrag af indgående moms på leveringer af varer og ydelser, der er dækket af andre numre i bilag III end nr. 1)-6) og 10c), så længe de overholder den momssatsstruktur, der er fastsat i nærværende direktiv, og de tilsvarende betingelser, der anvendes af de medlemsstater, som anvender nedsatte satser eller fritagelser med ret til fradrag af indgående moms pr. 1. januar 2021. Disse andre medlemsstater bør omfatte medlemsstater, der i øjeblikket anvender nedsatte satser og fritagelser med ret til fradrag af indgående moms, og som ønsker at anvende nedsatte satser på mindst 12 % for leveringer af varer og ydelser, der ikke er anført i bilag III til direktiv 2006/112/EF, nedsatte satser på under 5 % eller fritagelser med ret til fradrag af indgående moms på andre leveringer af varer og ydelser end dem, de i øjeblikket anvender.

(12)

Medlemsstater, der anvendte nedsatte satser eller indrømmede fritagelser med ret til fradrag af indgående moms på grundlag af undtagelser pr. 1. januar 2021, bør meddele Momsudvalget de vigtigste bestemmelser og betingelser for undtagelser i deres nationale lovgivning, der var gældende den 1. januar 2021, og som andre medlemsstater vil få adgang til. Med henblik på at sikre retssikkerheden og give alle medlemsstater lige adgang til disse undtagelser og på grundlag af de oplysninger, som de berørte medlemsstater har afgivet frem til den fastsatte frist, skal Kommissionen straks efter modtagelsen af disse oplysninger udarbejde en fuldstændig liste over de varer og ydelser, for hvilke sådanne nedsatte satser eller fritagelser anvendes, og sende den til alle medlemsstaterne. Det er afgørende, at medlemsstaterne overholder fristen for meddelelse af sådanne oplysninger for at sikre, at alle medlemsstater har lige adgang til undtagelser.

(13)

På grundlag af de oplysninger, som Kommissionen udsender, bør medlemsstaterne kunne anvende nedsatte satser og fritagelser med ret til fradrag af indgående moms på leveringer af varer og ydelser, for hvilke andre medlemsstater anvender sådanne satser og fritagelser, forudsat at der anvendes nedsatte satser og fritagelser på samme betingelser som dem, der gælder i de medlemsstater, der allerede anvender disse satser og fritagelser. For at kunne benytte disse muligheder bør medlemsstaterne fastlægge de nærmere regler og meddele Momsudvalget teksten til de vedtagne bestemmelser. På grundlag af denne meddelelse bør Kommissionen forelægge Rådet en rapport med en fuldstændig liste over de varer og ydelser, for hvilke medlemsstaterne kan anvende nedsatte satser og fritagelser med ret til fradrag af indgående moms.

(14)

I betragtning af behovet for at modernisere og ajourføre listen over varer og ydelser, der kan belægges med nedsatte satser, bør direktiv 2006/112/EF ændres for at give mulighed for at anvende nedsatte satser til særlige socialpolitiske mål, for at sikre klarhed og for at tage hensyn til neutralitetsprincippet, nemlig ved at sikre samme behandling med hensyn til momssatser for leje eller leasing og levering af visse varer.

(15)

Med henblik på at give medlemsstaterne mulighed for at støtte omstillingen til anvendelse af miljøvenlige varmeanlæg og i overensstemmelse med Unionens miljøforpligtelser vedrørende dekarbonisering bør muligheden for, at medlemsstaterne kan anvende en nedsat sats for levering og installation af højeffektive lavemissionsvarmeanlæg, der opfylder kriterierne i miljølovgivningen, endvidere medtages i bilag III til direktiv 2006/112/EF.

(16)

Digitalisering spiller en central rolle med hensyn til at skabe værdi og fremme konkurrenceevnen. Indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund måler og rangerer medlemsstaternes digitale indsats på grundlag af foruddefinerede indikatorer, der viser betydelige forskelle i den digitale udvikling. Med henblik på at overvinde internetadgangstjenesternes ringe dækning og fremme deres udvikling bør medlemsstaterne kunne anvende en nedsat sats på sådanne tjenester. Anvendelsen af en nedsat sats på internetadgangstjenester bør skræddersys til de mål, der er fastsat i den nationale digitaliseringspolitik, og begrænses i omfang i overensstemmelse hermed. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 (5) giver internetadgangstjenester mulighed for konnektivitet, men omfatter ikke det indhold, der leveres via internettet.

(17)

I betragtning af den digitale omstilling af økonomien bør det desuden være muligt for medlemsstaterne at fastsætte samme behandling af livestreamede aktiviteter, herunder arrangementer, som af aktiviteter og arrangementer, der er berettigede til nedsatte satser, når de overværes fysisk.

(18)

Med henblik på at sikre beskatning i forbrugsmedlemsstaten er det nødvendigt, at alle ydelser, der kan leveres til en kunde elektronisk, er afgiftspligtige på det sted, hvor kunden er etableret, har sin bopæl eller har sit sædvanlige opholdssted. Reglerne for leveringsstedet for ydelser bør derfor ændres i forbindelse med sådanne aktiviteter.

(19)

Med henblik på at skabe retssikkerhed er det nødvendigt at præcisere, at det i forbindelse med organisationer, der beskæftiger sig med social velfærd, er organisationens generelle aktivitet og mål som helhed, uafhængigt af den endelige modtager af leveringen af varer eller ydelser, der bør tages i betragtning ved vurderingen af betingelserne for anvendelse af en nedsat sats.

(20)

Desuden bør direktiv 2006/112/EF ændres for at gøre det muligt at anvende nedsatte satser i et begrænset antal specifikke situationer af sociale årsager til fordel for den endelige forbruger og med henblik på at forfølge et mål af almen interesse. Listen over varer og ydelser, der kan belægges med nedsatte satser i bilag III til direktiv 2006/112/EF, bør udvides derfor til også at indeholde et begrænset antal af sådanne eksisterende undtagelser.

(21)

Covid-19-pandemien viste, at der er behov for at tilpasse direktiv 2006/112/EF for at gøre den retlige ramme klar til at håndtere fremtidige kriser og dermed sætte medlemsstaterne i stand til at reagere hurtigt på ekstraordinære omstændigheder såsom pandemier, humanitære kriser og naturkatastrofer. Med henblik herpå bør medlemsstater, der af Kommissionen fik tilladelse til at indrømme fritagelse for moms på varer indført til fordel for katastroferamte, på samme betingelser have mulighed for at indrømme fritagelse med ret til fradrag af indgående moms for så vidt angår erhvervelser inden for Fællesskabet og indenlandske leveringer af disse varer og af ydelser i tilknytning til sådanne varer til de berettigede organer, således at de kan hjælpe ofre for sådanne katastrofer. Hvis betingelserne for fritagelser ikke længere er opfyldt, bør leveringen af sådanne varer og ydelser være momspligtig.

(22)

Hovedmålet for dette direktiv, nemlig ajourføring af listen over varer og ydelser, der kan belægges med nedsatte satser, og fastlæggelse af grundene til at sikre, at medlemsstaterne har de samme muligheder for at anvende nedsatte satser, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af de nuværende begrænsninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(23)

Direktiv 2006/112/EF er blevet ændret ved Rådets direktiv (EU) 2020/285 (6). På grund af momssatsernes anderledes struktur i nærværende direktiv bør henvisningerne i direktiv (EU) 2020/285 ændres.

(24)

I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter (7) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget.

(25)

Direktiv 2006/112/EF og (EU) 2020/285 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer af direktiv 2006/112/EF

I direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 53 tilføjes følgende stykke:

»Denne artikel finder ikke anvendelse på adgang til de i første afsnit omhandlede arrangementer, hvor deltagelsen er virtuel.«

2)

I artikel 54, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

»Når tjenesteydelserne og ydelserne i tilknytning hertil vedrører aktiviteter, som streames eller på anden måde gøres virtuelt tilgængelige, er leveringsstedet dog det sted, hvor den ikkeafgiftspligtige person er etableret, har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted.«

3)

Artikel 59a, indledningen, affattes således:

»Med henblik på at undgå dobbelt påligning eller ikkepåligning af afgifter eller konkurrenceforvridning kan medlemsstaterne med hensyn til tjenesteydelser, hvis leveringssted bestemmes efter artikel 44 og 45, artikel 54, stk. 1, andet afsnit, og artikel 56, 58 og 59, anse:«

4)

Artikel 81, stk. 1, affattes således:

»De medlemsstater, der pr. 1. januar 1993 ikke gjorde brug af muligheden for at anvende en nedsat sats i henhold til artikel 98, kan, når de gør brug af muligheden i artikel 89, fastsætte, at afgiftsgrundlaget for de i bilag III, nr. 26), omhandlede leveringer af kunstgenstande er lig med en brøkdel af det beløb, der er fastlagt efter artikel 73, 74, 76, 78 og 79.«

5)

I artikel 94 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Den sats, der skal anvendes ved indførsel af varer, er den, der anvendes på medlemsstatens område ved levering af samme vare.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»3.   Uanset denne artikels stk. 2 kan medlemsstater, der anvender en normalsats på levering af kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter anført i bilag IX, del A, B og C, anvende en nedsat sats som fastsat i artikel 98, stk. 1, første afsnit, på indførsel af disse varer på medlemsstatens område.«

6)

Artikel 98 affattes således:

»Artikel 98

1.   Medlemsstaterne kan højst anvende to nedsatte satser.

De nedsatte satser fastsættes som en procentsats af afgiftsgrundlaget, som ikke må være mindre end 5 %, og må kun anvendes på de leveringer af varer og ydelser, der er anført i bilag III.

Medlemsstaterne kan anvende de nedsatte satser på leveringer af varer og ydelser, der er dækket af højst 24 numre i bilag III.

2.   Medlemsstaterne kan foruden de to nedsatte satser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, anvende en nedsat sats, der er lavere end minimumssatsen på 5 %, og en fritagelse med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms på leveringer af varer og ydelser, der er dækket af højst syv numre i bilag III.

Den nedsatte sats, der er lavere end minimumssatsen på 5 %, og fritagelsen med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms kan kun anvendes på leveringer af varer og ydelser, der er dækket af følgende numre i bilag III:

a)

nr. 1)-6) og nr. 10c)

b)

ethvert andet nummer i bilag III, der falder ind under de muligheder, der er fastsat i artikel 105a, stk. 1.

Med henblik på dette stykkes andet afsnit, litra b), anses de transaktioner vedrørende boliger, der er omhandlet i artikel 105a, stk. 1, andet afsnit, for at falde ind under bilag III, nr. 10).

Medlemsstater, der pr. 1. januar 2021 anvender nedsatte satser, der er lavere end minimumssatsen på 5 %, eller indrømmer fritagelser med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms på leveringer af varer og ydelser, der er dækket af mere end syv numre i bilag III, begrænser anvendelsen af disse nedsatte satser eller indrømmelsen af fritagelser for at overholde dette stykkes første afsnit senest den 1. januar 2032 eller ved indførelsen af den endelige ordning, der er nævnt i artikel 402, afhængig af hvilken dato der kommer først. Medlemsstaterne kan frit bestemme, hvilke leveringer af varer eller ydelser de fortsat vil anvende disse nedsatte satser på eller indrømme disse fritagelser for.

3.   De nedsatte satser og de fritagelser, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på elektronisk leverede ydelser, bortset fra dem, der er anført i bilag III, nr. 6), 7), 8) og 13).

4.   Når medlemsstaterne anvender de nedsatte satser og fritagelser, der er fastsat i dette direktiv, kan de anvende den kombinerede nomenklatur eller den aktivitetstilknyttede produktklassifikation, eller begge, til at fastsætte, hvad den pågældende kategori præcist dækker.«

7)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 98a

De nedsatte satser og de fritagelser, der er omhandlet i artikel 98, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på leveringer af kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, der er omfattet af særordningen i afsnit XII, kapitel 4.«

8)

Artikel 99 udgår.

9)

Artikel 100 affattes således:

»Artikel 100

Senest den 31. december 2028 og derefter hvert femte år forelægger Kommissionen en rapport for Rådet om indholdet af bilag III, der ledsages af eventuelle passende forslag, hvis det er nødvendigt.«

10)

Artikel 101 udgår.

11)

I afsnit VIII, kapitel 2, indsættes følgende afdeling:

»Afdeling 2a

Ekstraordinære situationer

Artikel 101a

1.   Hvis Kommissionen i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, i Rådets direktiv 2009/132/EF (*1) har givet en medlemsstat tilladelse til at indrømme en fritagelse for varer indført til fordel for katastroferamte, kan denne medlemsstat indrømme en fritagelse med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms på samme betingelser for så vidt angår erhvervelser inden for Fællesskabet og levering af disse varer og af ydelser i tilknytning til sådanne varer, herunder udlejningsydelser.

2.   En medlemsstat, der ønsker at anvende den i stk. 1 omhandlede foranstaltning, underretter Momsudvalget herom.

3.   Når varer eller ydelser erhvervet af organisationer, der er omfattet af fritagelsen i denne artikels stk. 1, anvendes til andre formål end dem, som er fastsat i afsnit VIII, kapitel 4, i direktiv 2009/132/EF, er anvendelsen af sådanne varer eller ydelser momspligtig på de betingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor betingelserne for fritagelsen ikke længere er opfyldt.

(*1)  Rådets direktiv 2009/132/EF af 19. oktober 2009 om fastlæggelse af anvendelsesområdet for artikel 143, litra b) og c), i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår fritagelse for merværdiafgift ved visse former for endelig indførsel af goder (EUT L 292 af 10.11.2009, s. 5).«"

12)

Artikel 102 og 103 udgår.

13)

Artikel 104 affattes således:

»Artikel 104

1.   Østrig kan i kommunerne Jungholz og Mittelberg (Kleines Walsertal) anvende en normalsats, som er lavere end den tilsvarende sats, der anvendes i resten af Østrig, dog ikke under 15 %.

2.   Grækenland kan anvende satser, der er indtil 30 % lavere end de tilsvarende satser, der anvendes på det græske fastland, i departementerne Lesbos, Chios, Samos, Dodekaneserne og Kykladerne samt på øerne Thassos, De Nordlige Sporader, Samothrake og Skyros.

3.   Portugal kan for transaktioner, der gennemføres i de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira, og for indførsler, der foretages direkte til disse regioner, anvende satser, der er lavere end dem, der anvendes for det kontinentale område.

4.   Portugal kan anvende en af de to nedsatte satser i artikel 98, stk. 1, på broafgifter i Lissabonområdet.«

14)

Artikel 104a og 105 udgår.

15)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 105a

1.   Medlemsstater, som i overensstemmelse med EU-retten den 1. januar 2021 anvendte nedsatte satser, der er lavere end det minimum, der er fastsat i artikel 98, stk. 1, eller indrømmede fritagelser med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms på levering af varer eller ydelser, der er anført i andre numre end nr. 1)-6) og nr. 10c) i bilag III, kan i overensstemmelse med artikel 98, stk. 2, fortsat anvende disse nedsatte satser eller indrømme disse fritagelser, jf. dog denne artikels stk. 4.

Medlemsstater, som i overensstemmelse med EU-retten den 1. januar 2021 anvendte nedsatte satser, der er lavere end det minimum, der er fastsat i artikel 98, stk. 1, på transaktioner vedrørende boliger, som ikke er led i en socialpolitik, kan i overensstemmelse med artikel 98, stk. 2, fortsat anvende disse nedsatte satser.

Medlemsstaterne meddeler Momsudvalget teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter og betingelserne for anvendelse af de nedsatte satser og fritagelser i forbindelse med artikel 98, stk. 2, andet afsnit, litra b), senest den 7. juli 2022.

Uden at det berører denne artikels stk. 4, kan andre medlemsstater i overensstemmelse med artikel 98, stk. 2, første afsnit, anvende nedsatte satser, der er lavere end det minimum, der er fastsat i artikel 98, stk. 1, eller fritagelser med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms på de samme leveringer af varer eller ydelser som dem, der er omhandlet i nærværende stykkes første og andet afsnit, og på samme betingelser som dem, der finder anvendelse den 1. januar 2021 i de medlemsstater, der er omhandlet i nærværende stykkes første og andet afsnit.

2.   Medlemsstater, som i overensstemmelse med EU-retten den 1. januar 2021 anvendte nedsatte satser, der er lavere end 12 %, herunder nedsatte satser, der er lavere end det minimum, der er fastsat i artikel 98, stk. 1, eller indrømmede fritagelser med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms på levering af andre varer eller ydelser end dem, der er anført i bilag III, kan i overensstemmelse med artikel 98, stk. 1 og 2, fortsat anvende disse nedsatte satser eller indrømme disse fritagelser indtil den 1. januar 2032 eller indtil indførelsen af de endelige ordninger, der er nævnt i artikel 402, afhængig af hvilken dato der kommer først, jf. dog denne artikels stk. 4.

3.   Medlemsstater, som i overensstemmelse med EU-retten den 1. januar 2021 anvendte nedsatte satser, der ikke er lavere end 12 %, på levering af andre varer eller ydelser end dem, der er anført i bilag III, kan i overensstemmelse med artikel 98, stk. 1, første afsnit, fortsat anvende disse nedsatte satser, jf. dog denne artikels stk. 4.

Medlemsstaterne meddeler Momsudvalget teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter og betingelser for anvendelse af de nedsatte satser, der er omhandlet i nærværende stykkes første afsnit, senest den 7. juli 2022.

Uden at det berører denne artikels stk. 4, kan andre medlemsstater i overensstemmelse med artikel 98, stk. 1, første afsnit, anvende nedsatte satser, der ikke er lavere end 12 %, på de samme leveringer af varer eller ydelser som dem, der er omhandlet i nærværende stykkes første afsnit, på samme betingelser som dem, der finder anvendelse den 1. januar 2021 i de medlemsstater, der er omhandlet i nærværende stykkes første afsnit.

4.   Uanset stk. 1, 2 og 3 ophører de nedsatte satser eller fritagelser med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms for fossile brændstoffer, andre varer med tilsvarende indvirkning på drivhusgasemissioner, såsom tørv, og træ til brændsel med at finde anvendelse senest den 1. januar 2030. De nedsatte satser eller fritagelser med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms ophører med at finde anvendelse på kemiske pesticider og kunstgødning senest den 1. januar 2032.

5.   Medlemsstater, som i henhold til denne artikels stk. 1, fjerde afsnit, denne artikels stk. 3, tredje afsnit, og artikel 105b ønsker at anvende de nedsatte satser, der ikke er lavere end 12 %, de nedsatte satser, der er lavere end det minimum, der er fastsat i artikel 98, stk. 1, eller fritagelserne med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms, fastlægger senest den 7. oktober 2023 de nærmere regler for udøvelsen af disse muligheder. De meddeler Momsudvalget teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de har udstedt.

6.   Senest den 1. juli 2025 forelægger Kommissionen på grundlag af medlemsstaternes oplysninger Rådet en rapport med en fuldstændig liste over de varer og ydelser omhandlet i denne artikels stk. 1 og 3 og i artikel 105b, som de nedsatte satser, herunder de nedsatte satser, der er lavere end det minimum, der er fastsat i artikel 98, stk. 1, eller fritagelserne med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms finder anvendelse på i medlemsstaterne.

Artikel 105b

Medlemsstater, som i overensstemmelse med EU-retten den 1. januar 2021 anvendte nedsatte satser, der ikke er lavere end minimummet på 5 %, på transaktioner vedrørende boliger, som ikke er led i en socialpolitik, kan i overensstemmelse med artikel 98, stk. 1, første afsnit, fortsat anvende disse nedsatte satser. I så fald må den nedsatte sats, som skal anvendes på sådanne transaktioner, fra den 1. januar 2042 ikke være lavere end 12 %.

Medlemsstaterne meddeler Momsudvalget teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter og betingelser for anvendelse af de nedsatte satser, der er omhandlet i stk. 1, senest den 7. juli 2022.

Andre medlemsstater kan i overensstemmelse med artikel 98, stk. 1, første afsnit, anvende en nedsat sats, der ikke er lavere end 12 %, på transaktioner, der er omhandlet i denne artikels første afsnit, på samme betingelser som dem, som finder anvendelse den 1. januar 2021 i de medlemsstater, der er omhandlet i denne artikels første afsnit.

Ved anvendelsen af artikel 98, stk. 1, tredje afsnit, anses de transaktioner, der er omhandlet i denne artikel, for at falde ind under i bilag III, nr. 10).«

16)

I afsnit VIII udgår kapitel 4.

17)

Artikel 123, 125, 128 og 129 udgår.

18)

Artikel 221, stk. 3, affattes således:

»3.   Medlemsstaterne kan fritage afgiftspligtige personer for den i artikel 220, stk. 1, eller i artikel 220a fastsatte forpligtelse til at udstede en faktura for levering af varer eller ydelser, som de foretager på deres område, og som med eller uden ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms er fritaget i medfør af artikel 98, stk. 2, artikel 105a og 132, artikel 135, stk. 1, litra h)-l), artikel 136, 371, 375, 376 og 377, artikel 378, stk. 2, artikel 379, stk. 2, og artikel 380-390c.«

19)

Artikel 288, første afsnit, nr. 2), affattes således:

»2)

beløbet for transaktioner, som i henhold til artikel 98, stk. 2, eller artikel 105a er fritaget med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms«.

20)

Artikel 316, stk. 1, affattes således:

»1.   Under forudsætning af at der ikke er anvendt en nedsat sats på kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, som er leveret til eller indført af en afgiftspligtig videreforhandler, giver medlemsstaterne de afgiftspligtige videreforhandlere ret til at vælge at anvende fortjenstmargenordningen på leveringer af følgende varer:

a)

kunstgenstande, samlerobjekter eller antikviteter, som de selv har indført

b)

kunstgenstande, som er leveret til dem af kunstneren eller dennes retssuccessorer

c)

kunstgenstande, som er leveret til dem af en afgiftspligtig person, der ikke er en afgiftspligtig videreforhandler.«

21)

I artikel 387 udgår litra c).

22)

Titlen på bilag III affattes således:

»Liste over leveringer af varer og ydelser, som kan belægges med de i artikel 98 omhandlede nedsatte satser og fritagelsen med ret til fradrag af moms«.

23)

Bilag III ændres i overensstemmelse med bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

Ændringer af direktiv (EU) 2020/285

Artikel 1, nr. 15), i direktiv (EU) 2020/285 affattes således:

»15)

Artikel 288 affattes således:

»Artikel 288

1.   Den årlige omsætning, der benyttes som grundlag for anvendelse af den i artikel 284 omhandlede fritagelse, består af følgende beløb uden moms:

a)

beløbet for leveringer af varer og ydelser, i det omfang de ville blive pålagt afgift, hvis de blev leveret af en ikkefritaget afgiftspligtig person

b)

beløbet for transaktioner, som i henhold til artikel 98, stk. 2, eller artikel 105a, er fritaget med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms

c)

beløbet for de transaktioner, som er fritaget for afgift i henhold til artikel 146-149 og 151, 152 og 153

d)

beløbet for de transaktioner, som er fritaget for afgift i henhold til artikel 138, hvis den i nævnte artikel fastsatte fritagelse finder anvendelse

e)

beløbet for transaktioner vedrørende fast ejendom, for de i artikel 135, stk. 1, litra b)-g), omhandlede finansielle transaktioner og for forsikrings- og genforsikringsydelser, medmindre disse transaktioner har karakter af bitransaktioner.

2.   Overdragelse af en afgiftspligtig persons materielle eller immaterielle investeringsaktiver tages ikke i betragtning ved beregning af den i stk. 1 omhandlede omsætning.««

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2024 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 1, nr. 1), 2), 5), 7) og 12), for så vidt angår bortfaldet af artikel 103 i direktiv 2006/112/EF, samt artikel 1, nr. 20, og artikel 2.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2025.

Medlemsstaterne kan anvende de love og administrative bestemmelser, der vedrører bilag III til direktiv 2006/112/EF, nr. 7) og 13), hvad angår adgang til livestreaming af arrangementer eller besøg dækket af nævnte numre, og nr. 26), og som er anført i bilaget til nærværende direktiv, fra den 1. januar 2025.

2.   Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de love og administrative bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

Artikel 4

Gennemgang

På grundlag af en vurdering af, om fremtidssikrede løsninger, der er tilpasset den digitale tidsalder og er i overensstemmelse med målsætningen om et destinationsbaseret momssystem, er mulige, forelægger Kommissionen om nødvendigt et lovgivningsforslag om ændring af de relevante bestemmelser i dette direktiv for så vidt angår den fortjenstmargenordning, der er fastsat i afsnit XII, kapitel 4, i direktiv 2006/112/EF.

Artikel 5

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 6

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 5. april 2022.

På Rådets vegne

B. LE MAIRE

Formand


(1)  Udtalelse af 9.3.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 283 af 10.8.2018, s. 35.

(3)  Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/522 af 24. marts 2021 om oprettelse af et EU-handlingsprogram for sundhed (»EU4Health-programmet«) for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 282/2014 (EUT L 107 af 26.3.2021, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og om ændring af direktiv 2002/22/EF og forordning (EU) nr. 531/2012 (EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1).

(6)  Rådets direktiv (EU) 2020/285 af 18. februar 2020 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt (EUT L 62 af 2.3.2020, s. 13).

(7)  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.


BILAG

I bilag III til direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer:

1)

Nr. 3)-8) affattes således:

»3)

Farmaceutiske produkter, som anvendes til medicinske og veterinærmedicinske formål, herunder svangerskabsforebyggende produkter og hygiejnebeskyttelsesmidler til kvinder og absorberende hygiejneprodukter

4)

Medicinsk udstyr, apparater, anordninger, objekter, hjælpemidler og værnemidler, herunder sundhedsbeskyttelsesmasker, der normalt er bestemt til anvendelse inden for sundhedspleje eller til brug for handicappede, varer, der er afgørende for at kompensere for eller afhjælpe handicap, samt tilpasning, reparation, udlejning og leasing af sådanne varer

5)

Passagerbefordring og transport af passagerers medførte ejendele, f.eks. bagage, cykler, herunder elektriske cykler, motorkøretøjer eller andre køretøjer, eller levering af ydelser i forbindelse med passagerbefordring

6)

Levering, herunder udlån på biblioteker, af bøger, aviser og tidsskrifter, enten på fysiske medier eller leveret elektronisk eller begge dele (herunder brochurer, foldere og lignende tryksager, billed-, tegne- eller malebøger til børn, trykt eller håndskreven musik, geografiske og hydrografiske kort eller tilsvarende), bortset fra publikationer, der udelukkende eller hovedsagelig er reklame, og bortset fra materiale, der udelukkende eller hovedsagelig består af videoindhold eller hørbar musik, produktion af publikationer for organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, og ydelser i forbindelse hermed

7)

Entré til forestillinger, teatre, cirkus, messer, forlystelsesparker, koncerter, museer, zoologiske haver, biografer, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer og etablissementer eller adgang til livestreaming af disse arrangementer eller besøg eller begge

8)

Radio- og tv-modtagelse og webcasting af sådanne programmer ved en medietjenesteudbyder, internetadgangstjenester, der stilles til rådighed som led i en af medlemsstaterne fastlagt digitaliseringspolitik«.

2)

Nr. 10) og 10a) affattes således:

»10)

Levering og opførelse af boliger som led i en af medlemsstaterne fastlagt socialpolitik, renovering og ombygning, herunder nedrivning og genopbygning, og reparation af boliger og private boliger, udlejning af fast ejendom til beboelsesformål

10a)

Opførelse og renovering af offentlige bygninger og andre bygninger, der anvendes til virksomhed af almen interesse«.

3)

Følgende nummer indsættes:

»10c)

Levering og installation af solpaneler på eller i umiddelbar nærhed af private boliger, boliger og offentlige bygninger eller andre bygninger, som anvendes til virksomhed af almen interesse«.

4)

Nr. 11 affattes således:

»11)

Leveringer af varer og ydelser, der normalt er bestemt til anvendelse i landbrugsproduktionen, bortset fra kapitalgoder såsom maskiner og bygninger, og indtil den 1. januar 2032 leveringer af kemiske pesticider og kunstgødning«.

5)

Følgende nummer indsættes:

»11a)

Levende heste og levering af ydelser vedrørende levende heste«.

6)

Nr. 13 affattes således:

»13)

Entré til sportsarrangementer eller adgang til livestreaming af disse arrangementer eller begge, brug af sportsfaciliteter og levering af undervisningstimer i sport eller fysisk træning, også når sådanne livestreames«.

7)

Nr. 14 udgår.

8)

Nr. 15 affattes således:

»15)

Levering af varer og ydelser fra velgørende organisationer, som arbejder med sigte på velfærd og social sikring som defineret af medlemsstaterne, og som af medlemsstaterne er anerkendt som sådanne, medmindre disse transaktioner er fritaget i henhold til artikel 132, 135 og 136«.

9)

Nr. 18) og 19) affattes således:

»18)

Ydelser i forbindelse med kloakrensning, renholdelse af gader, renovation og behandling eller genanvendelse af affald, bortset fra sådanne ydelser leveret af de organer, der er omhandlet i artikel 13

19)

Reparationsydelser vedrørende husholdningsapparater, sko og lædervarer, beklædningsgenstande og linned (herunder reparation og ændring)«.

10)

Nr. 21) affattes således:

»21)

Frisørvirksomhed«.

11)

Følgende numre tilføjes:

»22)

Levering af elektricitet, fjernvarme og fjernkøling og biogas produceret af de råprodukter, der er anført i bilag IX, del A, til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 (*1), levering og installation af højeffektive lavemissionsvarmeanlæg, der lever op til de emissionsreferenceværdier, der er fastsat i henholdsvis bilag V til Kommissionens forordning (EU) 2015/1189 (*2) og i bilag V til Kommissionens forordning (EU) 2015/1185 (*3), og som har fået et EU-energimærke, der viser, at kriteriet i artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 (*4) er opfyldt, og, indtil den 1. januar 2030, naturgas og træ til brændsel

23)

Levende planter og andre blomsterdyrkningsprodukter, herunder løg, rodfrugter og lignende, afskårne blomster og pyntegrønt

24)

Børnebeklædning og børnefodtøj, børnesæder til biler

25)

Leveringer af cykler, herunder elektriske cykler, udlejning og reparation af sådanne cykler

26)

Leveringer af kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter anført i bilag IX, del A, B og C

27)

Juridiske ydelser til personer, der er omfattet af en arbejdskontrakt, og til ledige som led i arbejdsretlige procedurer og juridiske ydelser som led i en retshjælpsordning som defineret af medlemsstaterne

28)

Redskaber og andet udstyr, der normalt er bestemt til brug ved redning eller førstehjælp, når dette leveres til offentlige organer eller nonprofitorganisationer, der er aktive inden for civilbeskyttelse eller lokalsamfundsbeskyttelse

29)

Ydelser vedrørende drift af fyrskibe, fyrtårne eller andre navigationshjælpemidler og livredningstjenester, herunder organisering og drift af en redningsbådstjeneste.

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82)."

(*2)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1189 af 28. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af kedler til fast brændsel (EUT L 193 af 21.7.2015, s. 100)."

(*3)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1185 af 24. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel (EUT L 193 af 21.7.2015, s. 1)."

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 1).«"


(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82).

(*2)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1189 af 28. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af kedler til fast brændsel (EUT L 193 af 21.7.2015, s. 100).

(*3)  Kommissionens forordning (EU) 2015/1185 af 24. april 2015 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel (EUT L 193 af 21.7.2015, s. 1).

(*4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369 af 4. juli 2017 om opstilling af rammer for energimærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 1).««


Top