EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0520

Kommissionens forordning (EU) 2022/520 af 31. marts 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (EØS-relevant tekst)

C/2022/1917

OJ L 104, 1.4.2022, p. 63–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/520/oj

1.4.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 104/63


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/520

af 31. marts 2022

om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (1), særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 (2) blev ændret ved forordning (EU) 2021/1840 (3).

(2)

I medfør af artikel 37, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 1013/2006, da nævnte bilag blev ændret ved forordning (EU) 2021/1840, tog Kommissionen de modtagne svar fra henholdsvis Indien og Moldova vedrørende sin skriftlige anmodning i betragtning. Indien erklærede senere skriftligt, at oplysningerne i dets svar angående underpunkt B3020 ikke afspejlede gældende lovgivning og procedurer, som ikke forbyder import af dette affald. Indien anmodede derfor om, at proceduren for underpunkt B3020 ændres fra løsningsmodel a) til løsningsmodel d).

(3)

Moldova erklærede senere skriftligt, at oplysningerne i dets svar angående punkter i flere underafdelinger ikke afspejlede gældende lovgivning og procedurer, som ikke forbyder import af affald i de pågældende underkategorier. Moldova anmodede derfor om, at proceduren for affald, der hører til bestemte underkategorier af affaldskoderne B1010, B1200, B2020, B2110, B3011, B3020, B3030 og B3060, ændres fra løsningsmodel a) til løsningsmodel d).

(4)

På ændringstidspunktet var Chile ved en fejl listeopført i forordning (EF) nr. 1418/2007 som hørende til de lande, som OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse ikke finder anvendelse på. Den 10. april 2018 godkendte OECD-Rådet udtalelsen fra miljøpolitikudvalget om Chiles overholdelse af denne OECD-beslutning. Derfor finder artikel 37, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1013/2006 ikke længere anvendelse på Chile, og tabellen for Chile udgår således af bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007.

(5)

På ændringstidspunktet var affaldskoderne B3010 og GH013 opført i tabellen for Algeriet. Da forordning (EF) nr. 1418/2007 blev ændret ved forordning (EU) 2021/1840, var affaldskoden GC040 opført i tabellen for Thailand. Disse koder er ikke længere i brug og bør derfor udgå af bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007.

(6)

Tegnsætningen i tabellerne for Kinesisk Taipei og Liberia er inkonsekvent. I tabellen for Kinesisk Taipei skal der i kolonnen b) »B1030 — B1031« stå »B1030; B1031« for at opnå overensstemmelse med reglerne for, hvordan bilaget skal læses. I tabellen for Liberia skal der i kolonnen a) »— B1010 — B1250« stå »B1010 — B1250« for at opnå overensstemmelse med reglen for, hvordan kolonne b) læses.

(7)

Med henblik på at korrigere disse fejl og under hensyntagen til virkningerne for de erhvervsdrivende bør bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007 ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

I betragtning af behovet for hurtigst muligt at genoptage overførslen af det pågældende affald til Indien og Moldova, bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (EUT L 316 af 4.12.2007, s. 6).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2021/1840 af 20. oktober 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (EUT L 373 af 21.10.2021, s. 1).


BILAG

Bilaget til forordning (EF) nr. 1418/2007 ændres således:

1)

Tabellen for Algeriet affattes således:

»Algeriet

a)

b)

c)

d)

Enkelttyper af affald

 

 

 

B1010 — B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

 

 

 

 

B1070 — B1220

 

 

 

 

 

 

B1230 — B1240

B1250 — B2020

 

 

 

under B2030:

Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen

 

 

under B2030:

Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)

B2040 — B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

 

 

 

B3030 — B3035

B3040 — B3065

 

 

 

B3080

 

 

 

B3100 — B4030

 

 

 

GB040 — GC050

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

 

 

 

GG040«

GN010

 

 

 

GN030

 

 

 

Blandinger af affald

Alle blandinger af affald, der er opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 

2)

Tabellen for Chile udgår.

3)

I tabellen for Kinesisk Taipei, tredje række, anden kolonne,

»erstattes »B1030 — B1031« af »B1030; B1031««.

4)

Tabellen for Indien affattes således:

»Indien

a)

b)

c)

d)

 

 

 

under B1010:

Affald af metal og metallegeringer i metalform i ikkespredbar form:

Skrot af thorium

Skrot af sjældne jordarter

under B1010:

Affald af metal og metallegeringer i metalform i ikkespredbar form:

Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, dog ikke kviksølv)

Skrot af jern og stål

Skrot af kobber

Skrot af nikkel

Skrot af aluminium

Skrot af zink

Skrot af tin

Skrot af wolfram

Skrot af molybdæn

Skrot af tantal

Skrot af magnesium

Skrot af cobalt

Skrot af bismut

Skrot af titan

Skrot af zirkonium

Skrot af mangan

Skrot af germanium

Skrot af vanadium

Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium

Skrot af chrom

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050:

Blandede ikke-jernmetaller, tung fraktion, som indeholder cadmium, antimon, bly & tellur

B1050:

Blandede ikke-jernmetaller, tung fraktion, som indeholder andre metaller end de anførte

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

under B1100:

Metalholdigt affald fra metalsmeltning og -raffinering:

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

Slagge indeholdende zink:

Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)

Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)

Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)

Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)

Zinkslagge i øvrigt

Aluminiumslagge undtagen saltslagge

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 — B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 — B2100

B2110 — B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

under B3030:

Tekstilaffald. Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer:

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale:

kæmlinge af uld eller af fine dyrehår

andet affald af uld

eller af fine dyrehår

affald af grove dyrehår

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale):

garnaffald (herunder trådaffald)

opkradset tekstilmateriale

andet

Blår og affald af hør

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.)

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie)

Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af sisal og andre agavefibre

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af kokos

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee)

Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af ramie og andre vegetabilske fibre, som ikke er anført andetsteds

Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale):

af syntetiske fibre

af regenererede fibre

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer.

Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer:

sorteret

andet

 

 

 

B3035 — B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 — B3130

 

 

 

B3140:

Affald fra pneumatiske dæk og andre dæk, undtagen dæk, der ikke fører til ressourcegenvinding, genanvendelse, regenerering, men ikke til direkte genbrug

B3140:

Dæk til luftfartøjer, der eksporteres til producenter af originalt udstyr til regummiering og genindførsel efter regummiering af luftfartsselskaber med henblik på vedligeholdelse af luftfartøjer, og som forbliver enten om bord eller i de respektive luftfartsselskabers depoter i de afspærrede toldbeskyttede områder

 

 

 

B4010 — B4030

 

 

 

GB040

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller og kobber til yderligere raffinering

262030 262090

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

 

 

 

GC010

Elektriske komponentsamlinger bestående udelukkende af metaller eller legeringer

 

 

 

GC020

Elektronisk skrot (f.eks. printkort, elektroniske komponenter, tråd osv.) og genvundne elektroniske komponenter, som egner sig til genvinding af basismetal og ædelt metal

 

 

 

GG040«

5)

I tabellen for Liberia, første kolonne (kolonne a), erstattes »— B1010« og »— B1250« af »B1010 — B1250«. På samme måde erstattes »— B3011« af »B3011«.

6)

Tabellen for Moldova affattes således:

»Moldova (Republikken Moldova)

a)

b)

c)

d)

Alt affald, der er opført i bilag III til forordning (EF) nr. 1013/2006, undtagen:

under B1010:

Affald og skrot af støbejern, jern eller stål

under B1200:

Granuleret højovnsslagge (slaggesand) fra fremstilling af råjern, jern eller stål

under B2020 og GE020:

Glasskår og andet glasaffald; glasmasse:

Glasskår og andet glasaffald og -skrot (som ikke indeholder farlige stoffer)

under B2110:

Rødt slam (bauxitrest)

under B3011:

Polyethylen med en densitet på under 0,94

Ethylenpolymer

under B3020:

Genanvendeligt papir eller pap (affald og skrot):

Ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af bølgepapir og bølgepap

Andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i massen

Papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (fx aviser, blade og lignende tryksager):

Gamle og usolgte aviser og ugeblade, telefonbøger, brochurer og reklametryksager

Andre varer, herunder usorteret affald

Usorteret (dvs. produktions- og husholdningsaffald af forskellige typer pap, hvidt og farvet papir)

Sorteret (dvs. stykker af papir)

under B3030:

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale):

under B3060:

Tobaksaffald (tobaksribbe)

Vinbærme

Rå tartar

 

 

under B1010:

Affald og skrot af støbejern, jern eller stål

under B1200:

Granuleret højovnsslagge (slaggesand) fra fremstilling af råjern, jern eller stål

under B2020 og GE020:

Glasskår og andet glasaffald; glasmasse:

Glasskår og andet glasaffald og -skrot (som ikke indeholder farlige stoffer)

under B2110:

Rødt slam (bauxitrest)

under B3011:

Polyethylen med en densitet på under 0,94

Ethylenpolymer

under B3020:

Genanvendeligt papir eller pap (affald og skrot):

Ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af bølgepapir og bølgepap

Andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke farvet i massen

Papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (fx aviser, blade og lignende tryksager):

Gamle og usolgte aviser og ugeblade, telefonbøger, brochurer og reklametryksager

Andre varer, herunder usorteret affald

Usorteret (dvs. produktions- og husholdningsaffald af forskellige typer pap, hvidt og farvet papir)

Sorteret (dvs. stykker af papir)

under B3030:

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale):

under B3060:

Tobaksaffald (tobaksribbe)

Vinbærme

Rå tartar«

Blandinger af affald

Alle blandinger af affald, der er opført i bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006

 

 

 

7)

I tabellen for Thailand, anden kolonne (kolonne b), erstattes

»GC010 — GC040« af »GC010 — GC030«.


Top