EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0510

Kommissionens forordning (EU) 2022/510 af 29. marts 2022 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen med virkning fra den 1. april 2022 (EØS-relevant tekst)

C/2022/1807

EUT L 103 af 31.3.2022, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/510/oj

31.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/510

af 29. marts 2022

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen med virkning fra den 1. april 2022

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (1), særlig artikel 12, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 67, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (2) udgøres Det Europæiske Lægemiddelagenturs indtægter af et bidrag fra Unionen og de gebyrer, virksomhederne betaler til agenturet. I forordning (EF) nr. 297/95 fastlægges kategorierne for sådanne gebyrer og deres størrelse.

(2)

Disse gebyrer bør ajourføres i overensstemmelse med inflationssatsen for 2020 og 2021. Inflationssatsen i Unionen, som offentliggjort af Den Europæiske Unions Statistiske Kontor (3), var 0,3 % i 2020 og 5,3 % i 2021.

(3)

For nemheds skyld bør de ajourførte gebyrer afrundes til nærmeste 100 EUR.

(4)

Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor ændres.

(5)

Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning ikke finde anvendelse på gyldige ansøgninger, der endnu ikke er færdigbehandlet den 1. april 2022.

(6)

I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 skal ajourføringen foretages med virkning fra den 1. april 2022. Denne forordning bør derfor træde i kraft så hurtigt som muligt og finde anvendelse fra nævnte dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 297/95 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »296 500 EUR« til »313 200 EUR«.

I andet afsnit ændres »29 800 EUR« til »31 500 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 400 EUR« til »7 800 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »115 100 EUR« til »121 500 EUR«.

I andet afsnit ændres »191 700 EUR« til »202 500 EUR«.

I tredje afsnit ændres »11 500 EUR« til »12 100 EUR«.

I fjerde afsnit ændres »7 400 EUR« til »7 800 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »89 000 EUR« til »94 000 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 22 400 EUR og 66 800 EUR« til »mellem 23 700 EUR og 70 600 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 400 EUR« til »7 800 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

»3 300 EUR« ændres til »3 500 EUR«.

»7 400 EUR« ændres til »7 800 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »89 000 EUR« til »94 000 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 22 400 EUR og 66 800 EUR« til »mellem 23 700 EUR og 70 600 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »14 600 EUR« til »15 400 EUR«.

d)

I stk. 4 ændres »22 400 EUR« til »23 700 EUR«.

e)

I stk. 5 ændres »7 400 EUR« til »7 800 EUR«.

f)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »106 300 EUR« til »112 200 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 26 400 EUR og 79 700 EUR« til »mellem 27 900 EUR og 84 100 EUR«.

2)

I artikel 4, stk. 1, ændres »73 800 EUR« til »77 900 EUR«.

3)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »148 400 EUR« til »156 700 EUR«.

I andet afsnit ændres »14 600 EUR« til »15 400 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 400 EUR« til »7 800 EUR«.

I fjerde afsnit foretages følgende ændringer:

»73 800 EUR« ændres til »77 900 EUR«.

»7 400 EUR« ændres til »7 800 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »73 800 EUR« til »77 900 EUR«.

I andet afsnit ændres »125 300 EUR« til »132 400 EUR«.

I tredje afsnit ændres »14 600 EUR« til »15 400 EUR«.

I fjerde afsnit ændres »7 400 EUR« til »7 800 EUR«.

I femte afsnit foretages følgende ændringer:

»37 100 EUR« ændres til »39 200 EUR«.

»7 400 EUR« ændres til »7 800 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »37 100 EUR« til »39 200 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 9 200 EUR og 27 900 EUR« til »mellem 9 700 EUR og 29 500 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 400 EUR« til »7 800 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a), første afsnit, foretages følgende ændringer:

»3 300 EUR« ændres til »3 500 EUR«.

»7 400 EUR« ændres til »7 800 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »44 400 EUR« til »46 900 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 11 200 EUR og 33 500 EUR« til »mellem 11 800 EUR og 35 400 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 400 EUR« til »7 800 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »7 400 EUR« til »7 800 EUR«.

d)

I stk. 4 ændres »22 400 EUR« til »23 700 EUR«.

e)

I stk. 5 ændres »7 400 EUR« til »7 800 EUR«.

f)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »35 600 EUR« til »37 600 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 8 700 EUR og 26 400 EUR« til »mellem 9 200 EUR og 27 900 EUR«.

4)

I artikel 6, stk. 1, ændres »44 400 EUR« til »46 900 EUR«.

5)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 ændres »73 800 EUR« til »77 900 EUR«.

b)

I stk. 2 ændres »22 400 EUR« til »23 700 EUR«.

6)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I andet afsnit ændres »89 000 EUR« til »94 000 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »44 400 EUR« til »46 900 EUR«.

iii)

I fjerde afsnit ændres »mellem 22 400 EUR og 66 800 EUR« til »mellem 23 700 EUR og 70 600 EUR«.

iv)

I femte afsnit ændres »mellem 11 200 EUR og 33 500 EUR« til »mellem 11 800 EUR og 35 400 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I andet afsnit ændres »296 500 EUR« til »313 200 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »148 400 EUR« til »156 700 EUR«.

iii)

I femte afsnit ændres »mellem 3 300 EUR og 255 500 EUR« til »mellem 3 500 EUR og 269 900 EUR«.

iv)

I sjette afsnit ændres »mellem 3 300 EUR og 127 900 EUR« til »mellem 3 500 EUR og 135 100 EUR«.

c)

I stk. 3, første afsnit, ændres »7 400 EUR« til »7 800 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning finder ikke anvendelse på gyldige ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet pr. 1. april 2022.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1).

(3)  Eurostat, Euroindicators 11/2022, offentliggjort den 20. januar 2022.


Top