EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0464

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/464 af 21. marts 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU for så vidt angår tilladelse til Republikken Slovenien til fortsat at anvende den særlige foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

ST/6436/2022/INIT

OJ L 94, 23.3.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/464/oj

23.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/4


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/464

af 21. marts 2022

om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU for så vidt angår tilladelse til Republikken Slovenien til fortsat at anvende den særlige foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 287, nr. 15), i direktiv 2006/112/EF kan Slovenien momsfritage afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning ikke overstiger 25 000 EUR.

(2)

Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU (2) fik Slovenien tilladelse til frem til den 31. december 2015 at anvende en særlig foranstaltning, som fraviger artikel 287, nr. 15), i direktiv 2006/112/EF, og således momsfritage afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning ikke overstiger 50 000 EUR (»den særlige foranstaltning«). Anvendelsen af den særlige foranstaltning er blevet forlænget ved to lejligheder, senest indtil den 31. december 2021 ved Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1700 (3).

(3)

Ved brev registreret i Kommissionen den 27. oktober 2021 anmodede Slovenien om yderligere en tilladelse til fortsat at anvende den særlige foranstaltning indtil den 31. december 2024, som er den dato, hvor medlemsstaterne skal gennemføre Rådets direktiv (EU) 2020/285 (4). Det følger af nævnte direktiv, at medlemsstaterne fra den 1. januar 2025 vil kunne momsfritage levering af varer og ydelser, der foretages af afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning i en given medlemsstat ikke overstiger 85 000 EUR eller et tilsvarende beløb i national valuta.

(4)

Ved brev af 15. november 2021 fremsendte Kommissionen i overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF Sloveniens anmodning til de øvrige medlemsstater. Ved brev af 16. november 2021 underrettede Kommissionen Slovenien om, at den rådede over alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

(5)

Den særlige foranstaltning er i overensstemmelse med direktiv (EU) 2020/285, som har til formål at nedbringe små virksomheders omkostninger i forbindelse med overholdelse af momsreglerne og at forhindre konkurrenceforvridninger i det indre marked.

(6)

Den særlige foranstaltning forbliver frivillig for afgiftspligtige personer, som stadig kan vælge den almindelige momsordning efter artikel 290 i direktiv 2006/112/EF.

(7)

Ifølge de af Slovenien indgivne oplysninger vil den særlige foranstaltning kun have en ubetydelig indvirkning på landets samlede indtægter fra afgifter, der opkræves ved det endelige forbrug.

(8)

Efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EU, Euratom) 2021/769 (5) skal Slovenien ikke foretage nogen kompensationsberegning for så vidt angår oversigten over momsbaserede egne indtægter for regnskabsåret 2021 og fremefter.

(9)

Eftersom den særlige foranstaltning har haft en positiv indvirkning med hensyn til at forenkle momsrelaterede forpligtelser hjælper, idet den har lettet små virksomheders og skattemyndighedernes administrative byrde og mindsket deres overholdelsesomkostninger, og eftersom den ikke har nogen større indvirkning på de samlede momsindtægter, bør Slovenien gives tilladelse til fortsat at anvende den særlige foranstaltning.

(10)

Anvendelsen af den særlige foranstaltning bør være tidsbegrænset. Tidsbegrænsningen bør være tilstrækkelig til, at Kommissionen kan vurdere den nuværende tærskels effektivitet og hensigtsmæssighed. Endvidere skal medlemsstaterne i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv (EU) 2020/285, som ændrer direktiv 2006/112/EF, senest den 31. december 2024 vedtage og offentliggøre de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 1 i direktiv (EU) 2020/285, og anvende disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2025. Slovenien bør derfor gives tilladelse til at anvende den særlige foranstaltning indtil den 31. december 2024.

(11)

For at undgå eventuelle forstyrrelser bør Slovenien have tilladelse til at fortsætte med at anvende den særlige foranstaltning uden afbrydelse. Den tilladelse, der anmodes om, bør derfor gives med virkning fra den 1. januar 2022, så den følger umiddelbart efter den tidligere ordning i henhold til gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU.

(12)

Gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU affattes således:

»Den finder anvendelse fra den 1. januar 2013 indtil den 31. december 2024.«

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Republikken Slovenien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2022.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU af 22. januar 2013 om bemyndigelse af Republikken Slovenien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 22 af 25.1.2013, s. 15).

(3)  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1700 af 6. november 2018 om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/54/EU om bemyndigelse af Republikken Slovenien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 285 af 13.11.2018, s. 78).

(4)  Rådets direktiv (EU) 2020/285 af 18. februar 2020 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt (EUT L 62 af 2.3.2020, s. 13).

(5)  Rådets forordning (EU, Euratom) 2021/769 af 30. april 2021 om ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EUT L 165 af 11.5.2021, s. 9).


Top