EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0425

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/425 af 14. marts 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udskydelse af udløbet af overgangsperioderne for anvendelsen af visse ubemandede luftfartøjssystemer i den »åbne« kategori og anvendelsesdatoen for standardscenarierne for operationer inden for eller uden for droneførerens synsvidde (EØS-relevant tekst)

C/2022/1445

OJ L 87, 15.3.2022, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/425/oj

15.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/425

af 14. marts 2022

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 for så vidt angår udskydelse af udløbet af overgangsperioderne for anvendelsen af visse ubemandede luftfartøjssystemer i den »åbne« kategori og anvendelsesdatoen for standardscenarierne for operationer inden for eller uden for droneførerens synsvidde

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (1), særlig artikel 57, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 20 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 (2) kan ubemandede luftfartøjssystemer (»UAS«), der ikke er i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 (3), og som ikke er privatbygget, fortsat opereres i den åbne kategori på særlige begrænsede driftsbetingelser, hvis de er bragt i omsætning inden den 1. januar 2023. I henhold til artikel 22 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 kan UAS'er, som ikke opfylder kravene i del 1-5 i bilaget til delegeret forordning (EU) 2019/945, kun anvendes i den åbne kategori på særlige begrænsede driftsbetingelser i en overgangsperiode, der udløber den 1. januar 2023.

(2)

I henhold til artikel 23, stk. 2, i gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 må medlemsstaterne fra den 3. december 2023 kun anerkende erklæringer, der er fremsat af UAS-operatører i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i samme gennemførelsesforordning for en operation, der opfylder kriterierne i et af de to standardscenarier, enten inden for droneførerens synsvidde over et kontrolleret område på land i et befolket miljø eller uden for droneførerens synsvidde med luftrumsobservatører over et kontrolleret område på land i et tyndt befolket miljø som beskrevet i tillæg 1 til bilaget i nævnte gennemførelsesforordning.

(3)

Nogle af de harmoniserede standarder vedrørende kravene til UAS'er i klasse C0 til C6, der er nødvendige for at operere i den åbne kategori eller i standardscenarierne samt den direkte fjernidentifikation, vil først være tilgængelige medio 2023. Uden disse harmoniserede standarder vil UAS-fabrikanter i praksis ikke være i stand til at bringe UAS'er, der overholder lovgivningen, i omsætning inden udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 22 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/947.

(4)

Det er derfor nødvendigt at forlænge de frister, der er fastsat i artikel 20 og 22 i gennemførelsesforordning (EU) 2019/947, for at sikre, at de harmoniserede standarder vedrørende de krav, der gælder for UAS'er i klasse C0 til C6, er tilgængelige for UAS-producenter og -operatører, før disse overgangsperioder udløber. Det er også nødvendigt at udskyde anvendelsesdatoen for de to standardscenarier, der er beskrevet i tillæg 1 til bilaget til nævnte gennemførelsesforordning, for at sikre, at disse harmoniserede standarder er tilgængelige, før medlemsstaterne kan acceptere erklæringer for operationer, der er i overensstemmelse med disse standardscenarier. Indtil da bør medlemsstaterne kunne anerkende erklæringer, der er fremsat af UAS-operatører i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, i samme gennemførelsesforordning på grundlag af nationale standardscenarier eller tilsvarende.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 20 ændres »1. januar 2023« til »1. januar 2024«.

2)

I artikel 22 affattes den indledende tekst således:

»Med forbehold af artikel 20 kan UAS'er i den åbne kategori, som ikke opfylder kravene i del 1-5 i bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 (*1), anvendes i en overgangsperiode, der udløber den 31. december 2023, på følgende betingelser:

(*1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer (EUT L 152 af 11.6.2019, s. 1).«"

3)

Artikel 23, stk. 2, 3 og 4, affattes således:

»2.   Artikel 5, stk. 5, finder anvendelse fra den 1. januar 2024.

3.   Punkt UAS.OPEN.060, punkt 2, litra g), punkt UAS.SPEC.050, punkt 1, litra l), nr. i), i bilaget finder anvendelse fra den 1. juli 2022, og punkt UAS.SPEC.050, punkt 1, litra l), nr. ii), i bilaget finder anvendelse fra den 1. januar 2024.

4.   Uden at det berører artikel 21, stk. 1, må medlemsstaterne frem til den 31. december 2023 anerkende erklæringer, der er fremsat af UAS-operatører i overensstemmelse med artikel 5, stk. 5, på grundlag af nationale standardscenarier eller tilsvarende, hvis disse nationale scenarier opfylder kravene i punkt US.SPEC.020 i bilaget.

Gyldigheden af sådanne erklæringer udløber den 1. januar 2026.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/947 af 24. maj 2019 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer (EUT L 152 af 11.6.2019, s. 45).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer (EUT L 152 af 11.6.2019, s. 1).


Top