EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0384

Kommissionens forordning (EU) 2022/384 af 4. marts 2022 om ændring af bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår tilpasning af listerne over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre animalske biprodukter og afledte produkter til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2022/1239

OJ L 78, 8.3.2022, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/384/oj

8.3.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/384

af 4. marts 2022

om ændring af bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår tilpasning af listerne over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre animalske biprodukter og afledte produkter til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (1), særlig artikel 41, stk. 3, første og tredje afsnit, og artikel 42, stk. 2, første afsnit, hovedet og litra a) og b), og andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) fastsat gennemførelsesbestemmelser vedrørende de folke- og dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder listerne over tredjelande, der er godkendt med hensyn til import til og transit gennem Unionen af animalske biprodukter og afledte produkter.

(2)

Nærmere bestemt henvises der i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 til listerne over tredjelande, der er godkendt med hensyn til import til og transit gennem Unionen af visse animalske biprodukter og afledte produkter, navnlig vha. krydshenvisninger til listerne over tredjelande, der er godkendt med hensyn til import til og transit gennem Unionen af animalske produkter til konsum i henhold til andre kommissionsretsakter.

(3)

Efter en større revision af EU-lovgivningen om dyresundhed, nemlig ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (3), og offentlig kontrol, nemlig ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (4), er en række kommissionsretsakter om fastlæggelse af lister over tredjelande, der er godkendt med hensyn til import til og transit gennem Unionen af animalske produkter til konsum, jf. bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, blevet ophævet og erstattet, især af retsakter vedtaget i henhold til forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (5) blev vedtaget i henhold til forordning (EU) 2016/429, idet der ved førstnævnte forordning fastlægges lister over tredjelande eller zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen. Desuden blev Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 (6) vedtaget i henhold til forordning (EU) 2017/625, idet der ved førstnævnte forordning fastlægges lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af visse dyr og varer til konsum til Unionen. Animalske biprodukter og afledte produkter er imidlertid ikke omfattet af disse to forordninger.

(5)

Listerne over tredjelande, der er godkendt med hensyn til import til og transit gennem Unionen af animalske biprodukter og afledte produkter, jf. bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, bør derfor ajourføres, navnlig ved at erstatte henvisningerne til listerne over tredjelande i de ophævede kommissionsretsakter med de relevante henvisninger til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 og (EU) 2021/405.

(6)

Bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 118).


BILAG

I bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:

1.

I kapitel I, afsnit 1, affattes tabel 1 således:

»Tabel 1

Nr.

Produkt

Råvarer (henvisning til forordning (EF) nr. 1069/2009)

Import- og transitbetingelser

Tredjelande

Certifikater/standarddokumenter

1

Forarbejdet animalsk protein, herunder blandinger og produkter indeholdende sådant protein, bortset fra foder til selskabsdyr, og foderblandinger, jf. artikel 3, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 767/2009, indeholdende sådant protein

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) og m).

a)

Det forarbejdede animalske protein skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1, og

b)

det forarbejdede animalske protein skal opfylde de supplerende krav i afsnit 2 i dette kapitel.

a)

For så vidt angår forarbejdet animalsk protein, bortset fra fiskemel:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1, afsnit A, i bilag XV til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404  (*), samt følgende tredjelande:

 

(AL) Albanien

 

(DZ) Algeriet

 

(SV) El Salvador.

b)

For så vidt angår fiskemel:

tredjelande, der er opført i bilag IX til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405  (**).

a)

For så vidt angår andet forarbejdet animalsk protein end forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter:

bilag XV, kapitel 1.

b)

For så vidt angår andet forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter:

bilag XV, kapitel 1a.

2

Blodprodukter til fodermidler

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a) og litra b), nr. i).

Blodprodukterne skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 2, og bilag XIV, kapitel I, afsnit 5.

a)

For så vidt angår blodprodukter fra hovdyr:

tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 eller bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, og hvorfra import af alle kategorier af fersk kød af de respektive dyrearter er tilladt.

b)

For så vidt angår blodprodukter fra andre arter:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404.

Bilag XV, kapitel 4(B).

3

Afsmeltet fedt og fiskeolie

a)

For så vidt angår afsmeltet fedt, bortset fra fiskeolie:

kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), d), e), f), g), h), i), j) og k).

b)

For så vidt angår fiskeolie:

kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra e), f), i) og j).

a)

Det afsmeltede fedt/fiskeolien skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 3, og

b)

det afsmeltede fedt skal opfylde de supplerende krav i afsnit 3 i dette kapitel.

a)

For så vidt angår afsmeltet fedt, bortset fra fiskeolie:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, samt følgende tredjelande:

 

(AL) Albanien

 

(DZ) Algeriet

 

(SV) El Salvador.

b)

For så vidt angår fiskeolie:

tredjelande, der er opført i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

a)

For så vidt angår afsmeltet fedt, bortset fra fiskeolie:

bilag XV, kapitel 10(A).

b)

For så vidt angår fiskeolie:

bilag XV, kapitel 9.

4

Mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, colostrum og colostrumprodukter

a)

Mælk og mælkebaserede produkter: kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra e), f) og h).

b)

Colostrum og colostrumprodukter: kategori 3-materiale fra levende dyr, der ikke udviste tegn på nogen sygdom, som via colostrum kan overføres til mennesker eller dyr.

Mælken, de mælkebaserede produkter, colostrummen og colostrumprodukterne skal opfylde kravene i afsnit 4 i dette kapitel.

a)

For så vidt angår mælk og mælkebaserede produkter:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XVII eller del 1 i bilag XVIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for import af mælk fra hovdyr eller i bilag X til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 for import af mælk fra dyr af hestefamilien.

b)

For så vidt angår colostrum og colostrumprodukter:

tredjelande, der er opført som godkendt i del 1 i bilag XVII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for import af mælk fra hovdyr eller i bilag X til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 for import af mælk fra dyr af hestefamilien.

a)

For så vidt angår mælk, mælkebaserede produkter og produkter afledt af mælk:

bilag XV, kapitel 2(A).

b)

For så vidt angår colostrum og colostrumprodukter:

bilag XV, kapitel 2(B).

5

Gelatine og hydrolyseret protein

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), e), f), g), i) og j), og, for så vidt angår hydrolyseret protein, kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra d), h) og k).

Gelatinen og det hydrolyserede protein skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 5.

a)

Tredjelande, der er opført i bilag XII eller XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, samt følgende tredjelande:

(EG) Egypten.

b)

For så vidt angår gelatine og hydrolyseret protein af fisk:

tredjelande, der er opført i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

a)

For så vidt angår gelatine:

bilag XV, kapitel 11.

b)

For så vidt angår hydrolyseret protein:

bilag XV, kapitel 12.

6

Dicalciumphosphat

kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), d), e), f), g), h), i), j) og k).

Dicalciumphosphatet skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 6.

Tredjelande, der er opført i bilag XII eller XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

Bilag XV, kapitel 12.

7

Tricalciumphosphat

kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), d), e), f), g), h), i) og k).

Tricalciumphosphatet skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 7.

Tredjelande, der er opført i bilag XII eller XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

Bilag XV, kapitel 12.

8

Kollagen

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), e), f), g), i) og j).

Kollagenet skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 8.

Tredjelande, der er opført i bilag XII eller XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

Bilag XV, kapitel 11.

9

Ægprodukter

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra e), litra f) og litra k), nr. ii).

Ægprodukterne skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 9.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII, del 1 i bilag XIV eller del 1 i bilag XIX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404.

Bilag XV, kapitel 15.

2.

I kapitel II, afsnit 1, affattes tabel 2 således:

»Tabel 2

Nr.

Produkt

Råvarer (henvisning til forordning (EF) nr. 1069/2009)

Import- og transitbetingelser

Tredjelande

Certifikater/standarddokumenter

1

Forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning, frass og guano fra flagermus

Kategori 2-materiale som omhandlet i artikel 9, litra a).

Den forarbejdede husdyrgødning, de afledte produkter af forarbejdet husdyrgødning og guanoen fra flagermus skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag XI, kapitel I, afsnit 2.

Tredjelande, der er opført i:

a)

del 1 i bilag XIII eller del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for forarbejdet husdyrgødning fra hovdyr, frass eller guano fra flagermus, samt følgende tredjelande:

 

(AL) Albanien

 

(DZ) Algeriet

 

(SV) El Salvador.

b)

del 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for forarbejdet husdyrgødning fra dyr af hestefamilien eller

c)

del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for forarbejdet husdyrgødning fra fjerkræ.

Bilag XV, kapitel 17.

2

Blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, til fremstilling af afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr

Kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 8, litra c) og d), og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), d) og h).

Blodprodukterne skal være fremstillet i overensstemmelse med afsnit 2.

Følgende tredjelande:

a)

For så vidt angår ubehandlede blodprodukter fra hovdyr:

tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og hvorfra indførsel af fersk kød af alle arter af tamhovdyr er tilladt, men kun i det tidsrum, der er angivet i kolonne 7 og 8 i nævnte del.

b)

For så vidt angår ubehandlede blodprodukter fra fjerkræ og andre fuglearter:

tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404.

c)

For så vidt angår ubehandlede blodprodukter fra andre dyr:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 eller i bilag V eller VI til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

d)

For så vidt angår behandlede blodprodukter fra alle arter:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 eller i bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, samt følgende tredjelande:

 

(AL) Albanien

 

(DZ) Algeriet

 

(SV) El Salvador.

a)

For så vidt angår ubehandlede blodprodukter:

bilag XV, kapitel 4(C).

b)

For så vidt angår behandlede blodprodukter:

bilag XV, kapitel 4(D).

3

Blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), d) og h).

Blodet og blodprodukterne skal opfylde kravene i afsnit 3.

Følgende tredjelande:

a)

For så vidt angår blod, der er opsamlet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel IV, punkt 1, eller blodprodukter, der er fremstillet i overensstemmelse med punkt 2, litra b), nr. i), i samme kapitel:

tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og hvorfra import af registrerede heste eller registrerede dyr af hestefamilien er tilladt, eller bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

b)

For så vidt angår blodprodukter, der er behandlet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel IV, punkt 2, litra b), nr. ii):

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag IV eller del 1 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og hvorfra import af registrerede heste eller registrerede dyr af hestefamilien er tilladt, eller bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

Bilag XV, kapitel 4(A).

4

Friske eller kølede huder og skind af hovdyr

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a) og litra b), nr. iii).

Huderne og skindene skal opfylde kravene i afsnit 4, punkt 1 og 4.

Huderne og skindene kommer fra et tredjeland eller, i tilfælde af regionalisering ifølge EU-lovgivningen, en del af et tredjeland, der er opført i del 1 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 eller bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af den samme dyreart.

Bilag XV, kapitel 5(A).

5

Behandlede huder og skind af hovdyr

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), litra b), nr. i) og iii), og litra n).

Huderne og skindene skal opfylde kravene i afsnit 4, punkt 2, 3 og 4.

a)

For så vidt angår behandlede huder og skind af hovdyr:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag IV, del 1 i bilag XIII eller del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, samt følgende tredjelande:

 

(AL) Albanien

 

(DZ) Algeriet

 

(SV) El Salvador.

b)

For så vidt angår behandlede huder og skind af drøvtyggere, der sendes til Unionen, og som har været oplagret separat i 21 dage eller skal være under uafbrudt transport i 21 dage inden importen til Unionen:

alle tredjelande.

a)

For så vidt angår behandlede huder og skind af hovdyr, der ikke opfylder kravene i afsnit 4, punkt 2:

bilag XV, kapitel 5(B).

b)

For så vidt angår behandlede huder og skind af drøvtyggere og af dyr af hestefamilien, der sendes til Unionen, og som har været oplagret separat i 21 dage eller skal være under uafbrudt transport i 21 dage inden importen til Unionen:

den officielle erklæring i bilag XV, kapitel 5(C).

c)

For så vidt angår behandlede huder og skind af hovdyr, der opfylder kravene i afsnit 4, punkt 2:

ingen krav om certifikat.

6

Jagttrofæer og andre præparater af dyr

Kategori 2-materiale som omhandlet i artikel 9, litra f), afledt af vilde dyr, der ikke mistænkes for at være inficeret med en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr, og kategori 3 materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), litra b), nr. i), iii) og v), og litra n).

Jagttrofæerne og andre præparater skal opfylde kravene i afsnit 5.

a)

For så vidt angår jagttrofæer og andre præparater som omhandlet i afsnit 5, punkt 2:

alle tredjelande.

b)

For så vidt angår jagttrofæer og andre præparater som omhandlet i afsnit 5, punkt 3:

i)

Jagttrofæer af fugle:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk fjerkrækød, samt følgende lande og territorier:

 

(GL) Grønland

 

(TN) Tunesien.

ii)

Jagttrofæer af hovdyr:

tredjelande, der er opført i de relevante kolonner vedrørende fersk hovdyrkød i del 1 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, herunder eventuelle restriktioner, der måtte være fastsat i kolonnen med særlige betingelser vedrørende fersk kød, eller i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 for så vidt angår dyr af hestefamilien.

a)

For så vidt angår jagttrofæer som omhandlet i afsnit 5, punkt 2:

bilag XV, kapitel 6(A).

b)

For så vidt angår jagttrofæer som omhandlet i afsnit 5, punkt 3:

bilag XV, kapitel 6(B).

c)

For så vidt angår jagttrofæer som omhandlet i afsnit 5, punkt 1:

ingen krav om certifikat.

7

Svinebørster

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra b), nr. iv).

Svinebørsterne skal hidrøre fra dyr, der har oprindelse i og er slagtet på et slagteri i oprindelsestredjelandet.

a)

For så vidt angår ubehandlede svinebørster:

tredjelande eller, i tilfælde af regionalisering, regioner i tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, samt følgende tredjelande, som har været frie for afrikansk svinepest i 12 måneder inden datoen for import til Unionen:

 

(AL) Albanien

 

(DZ) Algeriet

 

(SV) El Salvador.

b)

For så vidt angår behandlede svinebørster:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, samt følgende tredjelande, uanset om de har været frie for afrikansk svinepest i 12 måneder inden datoen for import til Unionen:

 

(AL) Albanien

 

(DZ) Algeriet

 

(SV) El Salvador.

a)

Hvis der i 12 måneder inden datoen for import til Unionen ikke er forekommet tilfælde af afrikansk svinepest:

bilag XV, kapitel 7(A).

b)

Hvis der inden for de sidste 12 måneder inden datoen for import til Unionen er forekommet et eller flere tilfælde af afrikansk svinepest:

bilag XV, kapitel 7(B).

8

Ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svin

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra h) og n).

1)

Den/det tørre ubehandlede uld og hår skal:

a)

være indesluttet i lukket emballage og

b)

sendes direkte til et anlæg, der fremstiller afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden, eller til et anlæg, der udfører mellemledsaktiviteter, under betingelser, der hindrer spredning af patogener.

2)

Der er tale om uld og hår som omhandlet i artikel 25, stk. 2, litra e).

1)

Alle tredjelande.

2)

Tredjelande eller regioner i tredjelande, som er

a)

opført i del 1 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og som er godkendt med hensyn til import til Unionen af fersk kød af drøvtyggere, der ikke er omfattet af supplerende særlige betingelser, og

b)

frie for mund- og klovesyge og, hvis der tale om uld og hår fra får og geder, frie for fåre- og gedekopper, jf. del A i bilag IV til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692EF  (*).

1)

Certifikat ikke påkrævet for import af ubehandlet uld og hår.

2)

En erklæring fra importøren udfærdiget i overensstemmelse med kapitel 21 i bilag XV.

9

Behandlede fjer, fjerdele og dun

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra b), nr. v), litra h) og litra n).

De behandlede fjer eller fjerdele skal opfylde kravene i afsnit 6.

Alle tredjelande.

Certifikat ikke påkrævet for import af behandlede fjer, fjerdele og dun.

10

Biprodukter fra biavl

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra e).

a)

Hvis der er tale om biprodukter fra biavl, bortset fra bivoks i form af bikage, til anvendelse i biavl, gælder følgende:

i)

Biprodukterne fra biavl har været udsat for en temperatur på – 12 °C eller derunder i mindst 24 timer, eller

ii)

hvis der er tale om bivoks, er materialet forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III, og raffineret forud for importen til Unionen.

b)

Hvis der er tale om bivoks, bortset fra bivoks i form af bikage, til andre anvendelsesformål end foder til opdrættede dyr, er bivoksen raffineret eller forarbejdet ved en af forarbejdningsmetoderne 1-5 eller forarbejdningsmetode 7, jf. bilag IV, kapitel III, forud for importen til Unionen.

a)

For så vidt angår biprodukter fra biavl bestemt til anvendelse i biavl:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, samt følgende tredjelande:

 

(AL) Albanien

 

(CM) Cameroun

 

(DZ) Algeriet

 

(SV) El Salvador.

b)

For så vidt angår bivoks til andre anvendelsesformål end foder til opdrættede dyr:

alle tredjelande.

a)

For så vidt angår biprodukter fra biavl bestemt til anvendelse i biavl:

bilag XV, kapitel 13.

b)

For så vidt angår bivoks til andre anvendelsesformål end foder til opdrættede dyr:

et handelsdokument, der attesterer raffineringen eller forarbejdningen.

11

Knogler og knogleprodukter (bortset fra benmel), horn og hornprodukter (bortset fra hornmel) samt hove og hovprodukter (bortset fra hovmel) til andre formål end fodermidler, organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), litra b), nr. i) og iii), og litra e) og h).

Produkterne skal opfylde kravene i afsnit 7.

Alle tredjelande.

Produkterne skal ledsages af:

a)

et handelsdokument som fastlagt i afsnit 7, punkt 2, og

b)

en erklæring fra importøren udfærdiget i overensstemmelse med bilag XV, kapitel 16, på mindst ét officielt sprog i den medlemsstat, hvor sendingen først føres ind i Unionen, og på mindst ét officielt sprog i bestemmelsesmedlemsstaten.

12

Foder til selskabsdyr, herunder tyggepinde og tyggeben

a)

For så vidt angår forarbejdet foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben: materiale som omhandlet i artikel 35, litra a), nr. i) og ii).

b)

For så vidt angår råt foder til selskabsdyr: materiale som omhandlet i artikel 35, litra a), nr. iii).

Foderet til selskabsdyr samt tyggepindene og tyggebenene skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel II.

a)

For så vidt angår råt foder til selskabsdyr:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII, del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 eller bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af den samme dyreart, og hvor ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

b)

For så vidt angår tyggepinde og tyggeben samt foder til selskabsdyr, bortset fra råt foder:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII, del 1 i bilag XIV eller del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, samt følgende tredjelande:

(AL) Albanien

(EC) Ecuador

(DZ) Algeriet

(GE) Georgien (kun forarbejdet foder til selskabsdyr, bortset fra dåsefoder)

(LK) Sri Lanka

(SA) Saudi-Arabien (kun forarbejdet foder til selskabsdyr fra fjerkræ)

(SV) El Salvador

(TW) Taiwan.

For så vidt angår forarbejdet foder til selskabsdyr fremstillet af fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

a)

For så vidt angår dåsefoder til selskabsdyr:

bilag XV, kapitel 3(A).

b)

For så vidt angår forarbejdet foder til selskabsdyr, bortset fra dåsefoder:

bilag XV, kapitel 3(B).

c)

For så vidt angår tyggepinde og tyggeben:

bilag XV, kapitel 3(C).

d)

For så vidt angår råt foder til selskabsdyr:

Bilag XV, kapitel 3(D).

13

Animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr

Materiale som omhandlet i artikel 35, litra a).

De animalske smagsforstærkere skal være fremstillet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel III.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 eller bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af den samme dyreart, og hvor ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af fjerkrækød, tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk fjerkrækød.

For så vidt angår animalske smagsforstærkere fremstillet af visse vildtlevende landpattedyr og dyr af harefamilien, tredjelande, der er opført i bilag V eller bilag VI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af den samme dyreart.

Bilag XV, kapitel 3(E).

14

Animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr, bortset fra råt foder, og af afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden

a)

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a)-m).

b)

For så vidt angår materiale til fremstilling af foder til selskabsdyr, kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 8, litra c).

c)

For så vidt angår pels til fremstilling af afledte produkter, kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra n).

Produkterne skal opfylde kravene i afsnit 8.

a)

Hvis der er tale om animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyr:

i)

For så vidt angår animalske biprodukter fra kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, såvel opdrættede som vildtlevende dyr:

tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 eller bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, og hvorfra import af fersk kød til konsum er tilladt.

ii)

For så vidt angår råvarer fra fjerkræ, herunder strudsefugle:

tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk fjerkrækød, og som er opført i del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404.

iii)

For så vidt angår råvarer fra fisk:

tredjelande, der er opført i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

iv)

For så vidt angår råvarer fra andre vildtlevende landpattedyr og dyr af harefamilien:

tredjelande, der er opført i bilag V-VI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

b)

For så vidt angår animalske biprodukter til fremstilling af lægemidler:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII, del 1 i bilag XIV eller del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 eller i bilag I, V eller VI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, samt følgende tredjelande:

 

(AL) Albanien

 

(DZ) Algeriet

 

(PH) Filippinerne

 

(SV) El Salvador

 

(TW) Taiwan.

c)

For så vidt angår animalske biprodukter til fremstilling af produkter til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr, bortset fra lægemidler:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 eller i bilag I, V eller VI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

For så vidt angår fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

d)

For så vidt angår pels til fremstilling af afledte produkter:

tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, og hvorfra indførsel til Unionen af fersk kød af hovdyr er tilladt.

a)

For så vidt angår animalske biprodukter til fremstilling af forarbejdet foder til selskabsdyr:

bilag XV, kapitel 3(F).

b)

For så vidt angår animalske biprodukter til fremstilling af produkter til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr:

bilag XV, kapitel 8.

15

Animalske biprodukter til anvendelse som råt foder til selskabsdyr

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a) og litra b), nr. i) og ii).

Produkterne skal opfylde kravene i afsnit 8.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 eller i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af den samme dyreart, og hvor ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

Bilag XV, kapitel 3(D).

16

Animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyr

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a)-m).

Produkterne skal opfylde kravene i afsnit 8.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1 i bilag XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 eller i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af den samme dyreart, og hvor ikke-udbenet kød er tilladt.

For så vidt angår fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

Bilag XV, kapitel 3(D).

17

Afsmeltet fedt til visse anvendelsesformål uden for foderkæden for opdrættede dyr

a)

For så vidt angår materiale bestemt til fremstilling af biodiesel, oliekemiske produkter eller fornyelige brændstoffer som omhandlet i bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra L:

kategori 1-, 2- og 3-materiale som omhandlet i artikel 8, 9 og 10.

b)

For så vidt angår materiale bestemt til fremstilling af fornyelige brændstoffer som omhandlet i bilag IV, kapitel IV, afsnit 2, litra J:

kategori 2- og 3-materiale som omhandlet i artikel 9 og 10.

c)

For så vidt angår materiale bestemt til organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler:

kategori 2-materiale som omhandlet i artikel 9, litra c), litra d) og litra f), nr. i), og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, bortset fra litra c) og p).

d)

For så vidt angår materiale bestemt til andre anvendelsesformål: kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 8, litra b), c), og d),

kategori 2-materiale som omhandlet i artikel 9, litra c), litra d) og litra f), nr. i), og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, bortset fra litra c) og p).

Det afsmeltede fedt skal opfylde kravene i afsnit 9.

Tredjelande, der er opført i del 1 i bilag XIII eller del 1, afsnit A, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, samt følgende tredjelande:

 

(AL) Albanien

 

(DZ) Algeriet

 

(SV) El Salvador.

For så vidt angår fiskemateriale, tredjelande, der er opført i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

Bilag XV, kapitel 10(B).

18

Fedtderivater

a)

For så vidt angår fedtderivater til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr:

kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 8, litra b), c) og d), kategori 2-materiale som omhandlet i artikel 9, litra c), litra d) og litra f), nr. i), og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10.

b)

For så vidt angår fedtderivater til anvendelse som foder:

kategori 3-materiale, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p).

Fedtderivaterne skal opfylde kravene i afsnit 10.

Alle tredjelande.

a)

For så vidt angår fedtderivater til anvendelse uden for foderkæden for opdrættede dyr:

bilag XV, kapitel 14(A).

b)

For så vidt angår fedtderivater til anvendelse som foder:

bilag XV, kapitel 14(B).

19

Fotogelatine

Kategori 1-materiale som omhandlet i artikel 8, litra b), og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10.

Den importerede fotogelatine skal opfylde kravene i afsnit 11.

Fotogelatine må kun importeres fra oprindelsesvirksomheder i USA og Japan, som er godkendt i overensstemmelse med afsnit 11.

Bilag XV, kapitel 19.

20

Horn og hornprodukter, bortset fra hornmel, samt hove og hovprodukter, bortset fra hovmel, til fremstilling af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler

Kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra a), b), h) og n).

Produkterne skal opfylde kravene i afsnit 12.

Alle tredjelande.

Bilag XV, kapitel 18.


(*)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).

(**)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 118).«

(*)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).«


Top