EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0247

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/247 af 14. december 2021 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 for så vidt angår de data om nye tunge køretøjer, som medlemsstaterne og fabrikanterne skal overvåge og indberette, og indberetningsproceduren (EØS-relevant tekst)

C/2021/8909

OJ L 41, 22.2.2022, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/247/oj

22.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 41/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/247

af 14. december 2021

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 for så vidt angår de data om nye tunge køretøjer, som medlemsstaterne og fabrikanterne skal overvåge og indberette, og indberetningsproceduren

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 af 28. juni 2018 om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (1), særlig artikel 11, stk. 1, litra a) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I del A i bilag I til forordning (EU) 2018/956 er det fastsat, hvilke data medlemsstaterne skal overvåge og indberette vedrørende nye tunge køretøjer, der registreres for første gang i Unionen.

(2)

Med henblik på at foretage en grundig analyse i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EU) 2018/956 bør medlemsstaterne overvåge og indberette data, der gør det muligt at bestemme de indberettede køretøjers akselkonfiguration på grundlag af antallet af drivaksler. Disse data er registreret i nr. 3 på typeattesten for et nyregistreret tungt køretøj.

(3)

Disse oplysninger vil gøre det muligt for Kommissionen at identificere køretøjer, der er omfattet af fabrikantindberetningen af data efter artikel 5 i forordning (EU) 2018/956, på grundlag af oplysninger, der indberettes af medlemsstaterne, uden at der behøves yderligere udveksling med fabrikanterne.

(4)

På grundlag af erfaringerne med udarbejdelsen af rapporten i overensstemmelse med artikel 10 for indberetningsperioden for 2019 og for at kunne foretage en grundig analyse af de indberettede data i de kommende år er det nødvendigt, at fabrikanterne indberetter specifikke data om de enkelte køretøjskomponenters opførsel under kørslen af simuleringsværktøjet i overensstemmelse med registreringen i »sum exec-datafilen«.

(5)

I bilag II til forordning (EU) 2018/956 fastsættes overvågnings- og indberetningsproceduren.

(6)

I lyset af erfaringerne med anvendelsen af forordning (EU) 2018/956 bør Det Europæiske Miljøagentur have fleksibilitet til at tilpasse databasernes struktur og karakter til den tekniske udvikling, og det bør ikke være bundet af specifikke tekniske bestemmelser. Databasernes beskrivende navne bør derfor fjernes fra bilag II.

(7)

Forordning (EU) 2018/956 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer til forordning (EU) 2018/956

Bilag I og II til forordning (EU) 2018/956 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 173 af 9.7.2018, s. 1.


BILAG

I bilag I og II til forordning (EU) 2018/956 foretages følgende ændringer:

(1)

Bilag I ændres således:

a)

I del A tilføjes følgende litra p):

»p)

antallet af drivaksler som angivet i typeattestens nr. 3 for køretøjer, der er registreret fra den 1. juli 2021.«

b)

I Del B, punkt 2, ændres tabellen således:

i)

Følgende nr. indsættes:

»102

For køretøjer med en simuleringsdato fra og med 1. juli 2021 CSV-filen (fil i kommasepareret format) af samme navn som jobfilen og med filtypenavnet.vsum, som indeholder aggregerede resultater pr. simuleret opgaveprofil og nyttelast (10)

Fil genereret af det i artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/2400 omhandlede simuleringsværktøj i udgaven med grafisk brugergrænseflade (GUI)

»sum exec-datafilen««

ii)

Note 10 affattes således:

»(10)

Denne datapost offentliggøres ikke i det centrale register for tunge køretøjer.«

(2)

Bilag II ændres således:

a)

Punkt 1.1, første afsnit, affattes således:

»1.1.

Dataene, der er angivet i bilag I, del A, overføres i overensstemmelse med artikel 4 af den kompetente myndigheds kontaktpunkt til Det Europæiske Miljøagentur (»agenturet«) via elektronisk dataoverførsel.«

b)

Punkt 2.1, litra c), affattes således:

»c)

det kontaktpunkt, der er ansvarligt for at overføre data til agenturet.«

c)

Punkt 2.3, første afsnit, affattes således:

»2.3.

De i bilag I, del B, nr. 2, angivne data overføres i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, af fabrikantens kontaktpunkt til agenturet via elektronisk dataoverførsel.«

d)

Punkt 3.3 affattes således:

»3.3.

Såfremt en kompetent myndighed eller en fabrikant identificerer fejl i de indberettede data, underretter de straks Kommissionen og agenturet herom ved at indsende en fejlmeddelelsesrapport til agenturet og pr. e-mail til en af de i punkt 1.1 nævnte adresser.«.


Top