EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0238

Rådets forordning (EU) 2022/238 af 21. februar 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 401/2013 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Myanmar/Burma

ST/6258/2022/INIT

OJ L 40, 21.2.2022, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/238/oj

21.2.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 40/8


RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/238

af 21. februar 2022

om ændring af forordning (EU) nr. 401/2013 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Myanmar/Burma

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2022/243 af 21. februar 2022 om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Myanmar/Burma (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EU) nr. 401/2013 (2) giver virkning til flere foranstaltninger, der er fastsat ved Rådets afgørelse 2013/184/FUSP (3), herunder indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende visse fysiske eller juridiske personer, enheder og organer.

(2)

I betragtning af den fortsatte alvorlige situation i Myanmar/Burma vedtog Rådet den 21. februar 2022 afgørelse (FUSP) 2022/243 om tilføjelse af 22 personer og fire enheder til listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse 2013/184/FUSP.

(3)

For at undgå utilsigtede konsekvenser af udpegelsen af en af disse enheder indførte afgørelse (FUSP) 2022/243 i afgørelse 2013/184/FUSP en ny undtagelse med hensyn til indefrysningen af aktiver og forbud mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for den pågældende enhed. Denne undtagelse vil gøre det muligt for EU-operatører at gennemføre nedlukning af olie- og gasbrønde i overensstemmelse med internationale standarder og bringe kontrakter med den pågældende enhed til ophør.

(4)

Forordning (EU) nr. 401/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 401/2013 indsættes følgende artikel:

»Artikel 4db

Uanset artikel 4a kan en medlemsstats kompetente myndigheder på sådanne vilkår, som de kompetente myndigheder skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, der tilhører den enhed, der er opført i bilag IV, punkt 10, eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed for denne enhed efter at have konstateret, at sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendige for:

a)

opgaver i forbindelse med nedlukning af olie- og gasbrønde i overensstemmelse med internationale standarder, såsom bortskaffelse af affald, oprydning af anlæg, der er nødvendige af hensyn til sikkerhed og miljøgenopretning, ydelse af dertil knyttet teknisk bistand og betaling af skatter og afgifter samt lønninger og sociale ydelser til ansatte, eller

b)

overførsel inden den 31. juli 2022 af aktier eller andele, der er nødvendige for opsigelse af kontrakter, der er indgået med den enhed, der er opført i bilag IV, punkt 10, inden den 21. februar 2022.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2022.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  Se side 28 i denne EUT.

(2)  Rådets forordning (EU) nr. 401/2013 af 2. maj 2013 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Myanmar/Burma og om ophævelse af forordning (EF) nr. 194/2008 (EUT L 121 af 3.5.2013, s. 1).

(3)  Rådets afgørelse 2013/184/FUSP af 22. april 2013 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Myanmar/Burma (EUT L 111 af 23.4.2013, s. 75).


Top